landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018) breidde de bekendmakingsplicht voor de openbare besturen verder uit. De bekendmakingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing.

De publicatie- of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de lokale overheid komt tegemoet aan de vereiste van democratische transparantie en controle.

Voor de gemeente Roosdaal worden al deze bekendmakingen gepubliceerd op :

https://roosdaal.meetingburger.net

Concreet vindt u hier terug:

 • Voor de vergaderingen van de Gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

  • de agenda met per agendapunt een bondige omschrijving van de inhoud
   • 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering
  • de notulen: een volledig overzicht met de integrale tekst van de genomen besluiten
   • in principe kort na de eerstvolgende vergadering (notulen moeten steeds goedgekeurd worden tijdens de eerstvolgende vergadering)
  • het audioverslag: de volledige geluidsopname van deze vergaderingen
 • Voor de vergaderingen van het Schepencollege en van het Vast Bureau (OCMW):
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten met  bondige omschrijving van de inhoud
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering.

https://roosdaal.meetingburger.net

 

 

Raadzaal gemeente Roosdaal

Door de integratie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - bij de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 - fungeert de gemeenteraad ook als raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De gemeenteraad beschikt over een "huishoudelijk reglement van de gemeenteraad" dat de laatste keer werd geactualiseerd op 28 april 2022.

Op 4 januari 2019 werd de gemeenteraad voor de periode 2019 - 2025 geïnstalleerd. De gemeenteraad bestaat uit 2 onafhankelijke leden en 4 fracties, als volgt:

 • CD&V : 11 leden
 • N-VA:  5 leden
 • Groen : 2 leden
 • Roosdaal-anders: 1 lid

Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt vanaf 1 januari 2020 waargenomen door de heer Koenraad Muyldermans (CD&V). In 2019 was de heer Dirk Evenepoel (Roosdaal-anders) de voorzitter van de gemeenteraad.

De volledige lijst van gemeenteraadsleden (met hun contactgegevens) vindt u terug op de pagina "contactgegevens" (filteren op "gemeenteraad")

Agenda

De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad wordt steeds 8 kalenderdagen op voorhand gepubliceerd op de website (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)

Verslagen 

De lijst met de beknopte omschrijving van de goedgekeurde besluiten wordt steeds binnen de 10 kalenderdagen na de vergadering gepuliceerd op de website, na goedkeuring tijdens de eerstvolgende raadsvergadering worden ook de notulen / zittingsverslagen gepubliceerd (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)

 
Collegezaal gemeente Roosdaal

Door de integratie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - bij de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 - fungeert het college van burgemeester en schepenen ook als vast bureau van het OCMW.

Vanaf 2019 is het college van burgemeester en schepenen samengesteld uit de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). De Algemeen Directeur neemt tevens deel aan de vergaderingen.

Het college komt in principe elke maandagavond in besloten vergadering bijeen (uitzonderlijk op een andere dag of slechts tweewekelijks tijdens vakantieperiodes).

Het college van burgemeester en schepenen:

 • is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente
 • bereidt de zittingen van de gemeenteraad voor
 • voert de beslissingen uit die genomen zijn door de gemeenteraad

Samenstelling

Wim Goossens - Burgemeester
CD&V

Wim Goossens

Lostraat 163
1760 Roosdaal

054 89 13 83

burgemeester@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Veiligheid, politie, brandweer
 • Algemeen beleid
 • Personeelsbeleid
 • Burgerlijke stand
 • Burgerparticipatie en inspraak
 • Ruimtelijke ordening
 • Communicatie

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.15 - 19.30 uur in het gemeentehuis
 • Na afspraak op 054 89 13 39 (Mieke Massaer - Technische dienst) ofmieke.massaer@roosdaal.be

Johan Van Lierde - 1e schepen
CD&V

Schepen Roosdaal - Johan Van Lierde

Hulsbroekweg 4 A
1760 Roosdaal

0498 27 49 62

johan.vanlierde@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Cultuur (inclusief AGB)
 • Sport
 • Bibliotheek
 • Toerisme
 • Economie, werk, tewerkstelling en middenstand
 • Wijkwerken
 • Openbare werken (beheer)

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.30 - 19.30 uur
 • Na afspraak 054 89 13 53 (Inge Vanderstappen - Dienst welzijn en vrije tijd)

Emmanuel de Béthune - 2e schepen
CD&V

Brusselstraat 37
1760 Roosdaal

0486 21 17 50

emmanuel.debethune@roosdaal.be

Bevoegdheden:

 • Openbare werken (nieuwe projecten)
 • Mobiliteit en zachte mobiliteit
 • Verkeersveiligheid
 • Gemeentelijk patrimonium
 • Financiën (verzekeringen, kerkfabrieken en rechtszaken)

Zitdagen:


An Van den Spiegel - 3e schepen
CD&V

An Van den spiegel 400 transparant

Weverstraat 61
1761 Roosdaal

0479 28 94 17

an.vandenspiegel@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Jeugd
 • Welzijn en Sociale Zaken (Samen ...)
 • Onderwijs en kunstacademie
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Senioren

Zitdagen:

 • dinsdag van 18u30 tot 19u30
 • na afspraak op 054 89 13 52 (Evelien Vanderschueren – deskundige jeugd en sport)

Johan Linthout - 4e schepen
CD&V

Bezenweg 18
1761 Roosdaal

johan.linthout@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Leefmilieu, klimaat, duurzaamheid
 • Volksgezondheid
 • Landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Feesten en plechtigheden
 • Onthaal
 • Integratie
 • Vlaams karakter
 • Buurtwerking

Zitdagen:


Rudy Bracquez - 5e schepen  - Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
CD&V

Schepen Roosdaal - Rudy Bracquez

Weverstraat 59
1761 Roosdaal

0495 12 25 65

rudy.bracquez@roosdaal.be

Bevoegdheden:

 • Welzijn en sociale zaken
 • Armoedebeleid
 • Wonen en leegstand
 • Digitalisering en administratieve vereenvoudiging

Zitdagen:

 • Bel 0495 12 25 65
 • Na afspraak 02 582 72 04 (OCMW-Roosdaal)

De bevoegdheden en taken van de algemeen directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het gemeentedecreet. Samengevat is het zo dat de algemeen directeur zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door gemeenteraad.

De huidig algemeen directeur is mevrouw Emma Van der Maelen.

De algemeen directeur staat in voor:

 • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
 • de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
 • de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd en woont ook de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Zij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen.

De algemeen directeur adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

 • het organogram;
 • de personeelsformatie;
 • de rechtspositieregeling van het personeel;
 • de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
 • de beleidsnota van het budget;
 • de verklarende nota van een budgetwijziging.

De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam dat wekelijks vergadert.

 

 

krul contactAlgemeen directeur
Emma Van der Maelen

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 11
emma.vandermaelen@roosdaal.be

De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:

 • het opstellen (in overleg met het managementteam) van:
  • het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en de jaarlijkse herziening ervan;
  • het voorontwerp van de financiële nota van het budget en de budgetwijzigingen;
  • het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen.
 • het voeren en het opsplitsen van de boekhouding en het opmaken van de inventaris en de jaarrekening.
 • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering;
 • het thesauriebeheer.

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:

 • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire & financiële impact.
 • het debiteurenbeheer, in zonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

De financieel directeur staat eveneens in voor de uitvoering van de betalingen (girale uitgaven), na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de algemeen directeur.

 

krul contactFinancieel directeur
Joos Van Droogenbroeck

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 60
joos.vandroogenbroeck@roosdaal.be

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en - evaluatie. Artikel 96 van het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is.

In Roosdaal is het managementteam samengesteld uit:

 • De algemeen directeur
 • De adjunct-algemeen directeur
 • De financieel directeur
 • De bestuurssecretaris technische dienst
 • De bestuurssecretaris burgerzaken, welzijn en vrije tijd

Naast de coördinatie van de gemeentelijke diensten bewaakt het managementteam de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

Het managementteam vergadert wekelijks en buigt zich vooral over belangrijke dienstoverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid, financieel beheer en organisatieontwikkeling.

Hier kan je alle belastingsreglementen terugvinden die van toepassing zijn in de gemeente Roosdaal alsook de retributiereglementen.

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types. Er zijn enerzijds de aanvullende belastingen zoals de aanvullende belastingen op de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing,… en anderzijds de specifieke gemeentelijke belastingen die bepaalde activiteiten, situaties of feiten als basis hebben.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Het is met andere woorden een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking die al of niet stilzwijgend door een natuurlijke of rechtspersoon werd gevraagd. Het bedrag van het retributietarief staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie.

Overzicht van de gemeentelijke belastingen in Roosdaal

Belasting meergezinswoningen - uitdoofscenario (Publicatie: 8 maart 2024)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29/2/2024

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (2024) (Publicatie: 28 december 2023)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 21/12/2023
 • Geldig tot 31/12/2024
 • Tarief: 661,21 opcentiemen

Aanvullende belasting op de personenbelasting (2024) (Publicatie: 28 december 2023)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 21/12/2023
 • Geldig tot 31/12/2024
 • Tarief: 7,5 %

Belasting op het oprichten van meergezinswoningen 2023 - 2025 (Publicatie 31 augustus 2023)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 augustus 2023
 • Geldig tot eind 2025
 • Tarief: 2.500,00 euro per wooneenheid voor een meergezinswoning, of per bijkomende wooneenheid ingeval van het omvormen of herbouwen van gebouwen, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt aangevraagd vanaf 1 september 2023

Belasting op het aanvragen van een omgevingsvergunning (geldig vanaf 1 februari 2024)

Belasting op de huisvuilzakken (vanaf 01/01/2021)

Belasting op de huisvuilzakken (vanaf te bepalen datum in 2023)

Belasting op het afleveren van administratieve stukken

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 januari 2018
 • Gepubliceerd op de website op 7 februari 2018

Belasting op het niet-realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting op de aanplakborden (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk die handelsreclame bevat (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting op de mobiele reclamepanelen (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting op de leegstaande gebouwen en woningen (2019 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 mei 2019
 • Gepubliceerd op de website op 13 juni 2019

Belasting op de leegstaande gebouwen en woningen (2023 - 2025)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
 • Gepubliceerd op de website op 28 december 2022

Belasting 2e verblijven (2019-2025)

 •  Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018
 • Gepubliceerd op de website op 8 januari 2019

Belasting 2e verblijven (2023-2025)

 •  Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
 • Gepubliceerd op de website op 28 december 2022

Overzicht van de gemeentelijke retributies in Roosdaal

Retributie vastgoedinformatieplatform (vanaf 1 februari 2024)

Retributie op de aflevering van een conformiteitsattest

Retributie op het gebruik van de raadzaal voor huwelijken (vanaf 1 juli 2023)

Retributie op vastgoedinformatie (vanaf 1 mei 2023)

Retributie nutsvoorzieningen op het openbaar domein

Retributie kantine 't Sportvlot

Retributie Culturele Infrastructuur Roosdaal

Retributie warme maaltijden onderwijs

Retributie bibliotheek in het kader van de regiobib Pajottenland & Zennevallei

Retributie voor- en naschoolse opvang en vakantiewerking

Retributie op de tijdelijke inname van het openbaar domein (2017 ev)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2016
 • 12,50 euro per kalenderdag vanaf de 6e dag inname (eerste 5 kalenderdagen gratis)

Retributie op de ophaling aan huis van grof huisvuil, snoeihout en papier & karton

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 november 2017
 • 0,26 euro per kilogram

Retributie op het deponeren van afvalstoffen in het recyclagepark (vanaf 01/02/2023)

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 januari 2023
 • Gepubliceerd op de website op 7 februari 2023

Retributie voor compostvaten, compostbakken en keukenemmertjes

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 mei 2019

Retributie voor geleverde prestaties door gemeentepersoneel

 • Goedgekeurd door het schepencollege op 18 september 2017

Retributie gebruik kunstgrasveld (AGB Roosdaal)

 • Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 22 december 2016

Retributie gebruik kantine en douches/kleedkamers kunstgrasveld

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2019

Retributie op grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 april en 6 juli 2015 (aanpassing)

Retributie op het gebruik van het zwembad van het MPC Sint-Franciscus

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022
 • gepubliceerd op de website op 30 december 2022

Retributie op het busvervoer n.a.v. de daguitstappen

Retributie op het busvervoer voor de muziekacademie

 • Goedgekeurd door het schepencollege op 25 augsutus 2014

Retributie op de innings- en aanmaningskosten

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2010

Retributie op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 maart 2014 

Retributie op het leerlingenvervoer

Retributie op de warme maaltijden onderwijs

 • Goedgekeurd op 7 juni 2021 door het college van burgemeester en schepenen
 • Online gepubliceerd op 16 juni 2021

 

 

Subcategorieën