landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Mobiliteitsplan

  • Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. (Lees meer over de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan op de website Vlaanderen, departement mobiliteit en openbare werken.)
  • In 2004 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt voor Roosdaal. Download het mobiliteitsplan 2004 (35,3 MB).
  • In 2009 werd dit via een sneltoets bevestigd (spoor 2, enkele thema’s verder uit te diepen)
  • In de periode vanaf 2012 werden enkele thema’s verder uitgediept (bijvoorbeeld het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk).
  • In 2019 wijzigde Vlaanderen het mobiliteitsbeleid met een ambitieuze visie op ‘basisbereikbaarheid’ en o.a. de oprichting van vervoerregio’s. Mobiliteit is immers een thema dat vaak de gemeentegrenzen overschrijdt. Lees meer over de Vlaamse mobiliteitsvisie ‘basisbereikbaarheid’ (www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid)

    Toch wil de gemeente Roosdaal ook inzetten op lokale mobiliteit, maar niet via een klassiek (nieuw) mobiliteitsplan omdat dat te vaak resulteert in een eenvoudige, beschrijvende oplijsting van verkeersstromen en cijfers enerzijds en anderzijds te veel focust op gemotoriseerd verkeer. Daarom kiest de gemeente Roosdaal voor de opmaak van een wandel- en fietsbeleidsplan met als doel een duidelijke visie voorop te stellen en (vooral) dit te vertalen in concrete acties of projecten op het terrein met als achterliggend doel de ‘actieve’ weggebruiker (‘stapper, trapper’) in Roosdaal te stimuleren. Dit alles op korte en lange termijn met de ambitie om polen in de gemeente (dorpscentra, gemeentehuis, koetshuis, sport- en cultuurcentra, scholen, mobipunten, …) te verbinden via veilige trajecten te voet (Stappers), met de fiets (Trappers), het Openbaar vervoer en de wagen (Personenvervoer). Het STOP-principe zal hierbij centraal staan. Roosdaal benoemt dit wandel- en fietsbeleidsplan voortaan als “zacht mobiliteitsplan”. In 2019 werd onderzocht (marktverkenning) hoe hieraan het beste vorm kon gegeven worden.

  • In 2020 werd mobiliteitsbureau A2Bmobility aangesteld voor de opmaak van dit zacht mobiliteitsplan Roosdaal (zmr). Verschillende fasen, waarin o.a. burgerparticipatie, een focusgroep, … moeten na een doorlooptijd van 1 tot 2 jaar resulteren in het zacht mobiliteitsplan Roosdaal (zmr) met een duidelijke vooropgestelde visie en een vertaling in concrete acties of projecten op het terrein (prioriteitenlijst) met als achterliggend doel de ‘actieve’ weggebruiker (‘stapper, trapper’) in Roosdaal te stimuleren.