Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Geboorte

Binnen de 15 dagen na de bevalling geven de vader, de moeder of beide ouders de geboorte aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling plaatsvond.

Meebrengen:

 • attest van geboorte afgeleverd door de geneesheer
 • de identiteitskaart van beide ouders
 • het huwelijksboekje (indien gehuwd)

Erkenning

Een kind dat geboren wordt binnen een huwelijk heeft de echtgenoten als ouders, de familienaam van de vader wordt automatisch overgenomen.

In de andere gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan een kind erkend worden door het afleggen van een verklaring op de dienst burgerlijke stand, waarbij aangegeven wordt dat er een band van vader- of moederschap bestaat.

Ongehuwden kunnen dus een verklaring tot erkenning afleggen zodat het vaderschap t.o.v. het kind komt vast te staan en zodat het kind de familienaam van de vader krijgt. Deze verklaring wordt ondertekend door beide ouders.

Zo'n erkenning kan gebeuren:

 • voor de geboorte
 • na geboorte

Erkenning voor geboorte

Naast de gebruikelijke erkenningsakte van vroeger, dient er sinds 1 april 2018 ook een akte van aangifte van erkenning opgemaakt te worden. Er zijn nu een aantal extra verplichte documenten voor te leggen vooraleer er kan overgegaan worden tot de aangifte van erkenning van geboorte.

Contacteer op voorhand de dienst Burgerlijke Stand met de vraag om een dossier van erkenning op te starten!

 • We bekijken jullie gegevens
 • We vragen jullie geboorteaktes en eventuele andere documenten op. Opgepast! Indien het gaat over buitenlandse documenten dienen jullie deze zelf op te vragen..
 • Als het dossier volledig is, contacteren wij jullie en spreken we een moment af om samen langs te komen, om de akte van aangifte en in de meeste gevallen ook onmiddellijk de erkenningsakte zelf op te maken.

Adoptie

Een ongekend kind adopteren

Wanneer je een kind wil adopteren dat je niet op voorhand kent, dan doe je voor de adoptie een beroep op een erkende adoptiedienst.

Een gekend kind adopteren

Je adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van je partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Meer info: Website van Kind en Gezin

Gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie

Je ontvangt bij de geboorte of adoptie van je kind(eren) een premie ter waarde van 75,00 euro per kind. Je ontvangt ongeveer 2 maand na geboorte of adoptie een uitnodiging voor de ophaling van de premie.

De geboortepremie wordt overhandigd aan de ouders die op het ogenblik van de geboorte zijn ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Roosdaal.
 
De adoptiepremie wordt overhandigd aan de adoptant van een minderjarig kind, behalve indien met betrekking tot hetzelfde kind reeds voordien een geboorte- of adoptiepremie uitgekeerd werd door de gemeente Roosdaal.
 

Het document 'verplichte inenting tegen poliomyelitis' wordt afgeleverd bij de aangifte van de geboorte. Tussen de leeftijd van 2 maanden en 18 maanden moet je kind de vier vaccinaties krijgen tegen polio. Na de laatste vaccinatie bezorg je het medisch attest van de inentingen aan de dienst bevolking.

Je bezorgt dit attest persoonlijk aan de dienst burgerzaken (burgerzaken@roosdaal.be)

Wet

Bij Koninklijk Besluit van 26/10/1966, gewijzigd door de Koninklijke Besluiten van 02/04/1968 en 22/09/2000 is de vaccinatie tegen poliomyelitis (kinderverlamming) verplicht in België.  De overtredingen zullen bestraft worden met de in de gezondheidswet van 1 september 1945 voorziene straffen.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Huwelijk

Huwelijksreglement

Op de gemeenteraad van 29 juni 2023 werd het reglement voor huwelijken in Roosdaal goedgekeurd.

Wanneer huwen in Roosdaal?

De huwelijksplechtigheid kan voltrokken worden:

 • Op maandag van 8.30 uur tot 16.00 uur
 • Op dinsdag van 8.30 uur tot 16.00 uur
 • Op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur
 • Op donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur
 • Op vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur
 • Op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur

Er worden geen huwelijken voltrokken op zondag en wettelijke, reglementaire en plaatselijke feestdagen.

Op niet-wettelijke feestdagen, namelijk 24 en 31 december, kunnen er enkel huwelijksplechtigheden plaatsvinden tot 11u00 en indien deze dagen in de week plaatsvinden. Indien deze dagen op zaterdag plaatsvinden, is het niet mogelijk om te huwen.

De uren van de huwelijken die op dezelfde dag voltrokken worden, worden op elkaar afgestemd. Hierbij is het eerst aangegeven huwelijk bepalend. Alle andere huwelijken moeten op elkaar aansluiten.

Een huwelijksdatum leg je minimum één maand en maximum één jaar op voorhand vast. Je mailt hiervoor naar burgerzaken@roosdaal.be met vermelding:

 • Namen beide partners
 • Rijksregisternummer beide partners
 • Datum en uur van huwelijk

Huwelijksaangifte in Roosdaal

De aangifte van het huwelijk gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Roosdaal indien minstens één van beide partners in de gemeente is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De dienst burgerlijke stand vraagt de akte van geboorte zelf op bij andere Belgische steden of gemeenten. Indien het gaat over buitenlandse akten leg je deze originele documenten zelf voor. Deze aktes zijn voorzien van een eventuele legalisatie of apostille en met een Nederlandse beëdigde vertaling.

Woont één van de partners nog in het buitenland, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Als alle documenten in ons bezit zijn dan kan de huwelijksaangifte ondertekend worden. De ambtenaar van de Burgerlijke stand neemt hiervoor 2 maand voor het huwelijk contact met je op.

Na ondertekening van de huwelijksaangifte is het niet meer mogelijk de huwelijksdatum en/of -uur te veranderen.

Voltrekking van het burgerlijk huwelijk

Er kan gehuwd worden vanaf de 14de dag na ondertekening van de huwelijksaangifte (dag van ondertekening niet meegerekend). Deze aangifte is 6 maanden en 14 dagen geldig (dag van ondertekening niet meegerekend).

Kostprijs:

 • Het burgerlijk huwelijk is gratis wanneer het plaatsvindt tijdens de week.
 • Voor een plechtigheid op zaterdag is een retributie verschuldigd voor het voltrekken van het huwelijk van 85 euro en is een retributie verschuldigd van 100 euro op zaterdag voor het gebruik van de raadzaal. Bij keuze voor één van de andere locaties worden de daarvoor geldende tarieven aangerekend.
 • Voor het trouwboekje wordt een bedrag van 12,50 euro aangerekend.

Meer info

Afschrift van de huwelijks- of echtscheidingsakte

Klik hier om een afschrift aan te vragen via het Burgerloket van uw huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Huwelijkscontract

De notaris maakt het huwelijks- of vermogensrechtelijk contract op.

Huwelijksjubilarissen

De huwelijksjubilarissen ontvangen naar aanleiding van het jubileum van 50, 60, 65 en 70 jaar huwelijk een gemeentelijke premie van 125 euro, onder de vorm van cadeaucheques te gebruiken bij de Roosdaalse handelaars.
Deze cheques worden overhandigd door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen op de jubileumviering op het gemeentehuis of bij de jubilarissen thuis. Je wordt hiervoor schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

 

Wettelijke samenwoning is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk.

Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie kan het samenwonen ook bij een notaris vastgelegd worden via een notarieel samenlevingscontract.

Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende partners, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap.

Aanvraag

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Meebrengen

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.

Beëindiging

 De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Adres en verhuizen

 1. Kom je in Roosdaal wonen? Doe aangifte van verhuis bij de gemeente Roosdaal binnen de 8 dagen na de verhuis.
 2. Verhuis je binnen Roosdaal? Doe aangifte van verhuis bij de gemeente Roosdaal binnen de 8 dagen na de verhuis.
 3. Verhuis je naar een andere gemeente? Doe aangifte in de gemeente waar je gaat wonen.
 4. Vertrek je naar het buitenland? Doe aangifte van vertrek in de gemeente die je verlaat.

De aangifte gebeurt aan het loket van de dienst burgerzaken of via burgerzaken@roosdaal.be.

Vermeld bij de aangifte:

 • je rijksregisternummer/nationaal nummer
 • je nieuwe adres (straat, nummer, bus)
 • een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
 • eventuele personen die mee verhuizen

Na aangifte doet de politie een onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats. Nadien word je ingeschreven op het nieuwe adres en kom je je adres op je identiteitskaart aanpassen bij de dienst burgerzaken.

Tijdelijke afwezigheid

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats? Breng de bevolkingsdienst hiervan op de hoogte. In een aantal gevallen kan je op tijdelijk afwezig worden gezet in het rijksregister. Meer informatie: www.vlaanderen.be/melding-van-tijdelijke-afwezigheid

In bepaalde omstandigheden is een inschrijving op een referentieadres (dat is een soort postadres) mogelijk. Meer informatie: www.vlaanderen.be/referentieadres

Ambtshalve inschrijving

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst Burgerzaken, dan word je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven op dat adres.

Ambtshalve schrapping

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst Burgerzaken in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Wie ambtshalve wordt uitgeschreven heeft geen officieel adres meer en bestaat administratief niet meer in België. Je hebt een ongeldige identiteitskaart, je zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ... Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Pensioen

Je kan je pensioen als werknemer uit de privé-sector of als zelfstandige zelf aanvragen via de website van de Federale Pensioendienst (FPD)

Op de dienst burgerzaken helpen ze je, indien gewenst, verder met je aanvraag voor een pensioen uit de privé-sector en voor zelfstandigen.

Heb je vragen over je pensioen? Wil je graag weten hoeveel pensioen je zal hebben? Heb je een vraag over brugpensioen?  Dan kan je terecht in een van de verschillende pensioenpunten.

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Formaliteiten bij overlijden

Een overlijden moet steeds zo snel mogelijk vastgesteld worden door een geneesheer en aangegeven worden op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsgevonden heeft. Doorgaans gebeurt de aangifte door de begrafenisondernemer die door de nabestaanden wordt aangeduid. Voor de aangifte moet steeds het vaststellingsformulier van de geneesheer, de identiteitskaart en desgevallend het trouwboekje van de overledene meegebracht worden.

Als de overledene niet in de gemeente van zijn eigen woonplaats is overleden, moeten ook volgende documenten worden voorgelegd:

 • een verklaring van het bestuur van de woonplaats van de overledene over het al dan niet bestaan van een laatste wilsbeschikking;
 • een verklaring van een geneesheer die aangeeft dat het stoffelijk overschot zonder risico voor de openbare gezondheid kan vervoerd worden naar de gemeente van begraving;
 • een toelating tot begraving van het stoffelijk overschot, afgeleverd door het bestuur van de gemeente waar de begraving zal plaatsvinden.

Crematie

Naast een gewone begrafenis bestaat ook de mogelijkheid tot crematie (verassen). De keuze tussen begrafenis en crematie maakt ieder voor zichzelf uit. Je kan je keuze, of als ouder van een minderjarig kind, laten vastleggen bij de burgerlijke stand, een zogenaamde laatste wilsbeschikking .

Euthanasie

Euthanasie is een streng gereglementeerd recht.
In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in omstandigheden bepaald in de wet.

Je kan je wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval dat je niet meer in staat bent om je duidelijk kenbaar te maken, bv. door een coma.
In een wilsverklaring kan een nog wilsonbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem/haar euthanasie toe te passen.

Klik hier voor meer info over euthanasie op de website van de FOD Volksgezondheid.

Klik hier voor meer info & het modeldocument omtrent de wilsverklaring euthanasie (bij onomkeerbare coma) op de website van LEIF vzw (LevensEindeInformatieForum)

Orgaandonatie

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonde op het ogenblik van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is dus niet nodig, iedereen die zich niet expliciet heeft verzet wordt geacht stilzwijgend akkoord te gaan. Teken je toch verzet aan dan wordt dit via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.
Je kunt ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. Bij uitdrukkelijke toestemming kan er door de familieleden geen verzet aangetekend worden. Deze beslissing kan op elk moment worden herzien.
Deze verklaring wordt geregistreerd bij de dienst bevolking op voorlegging van jouw identiteitskaart. Er wordt tevens een ontvangstbewijs afgegeven.

Klik hier voor meer info over orgaandonatie

Lichaam schenken aan de wetenschap

Als u dat wilt, kunt u uw lichaam, na uw overlijden, ter beschikking stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

U stelt uw lichaam beschikbaar voor de wetenschap door een eigenhandig geschreven, gedateerde en door u ondertekende verklaring op te stellen en die naar een universitaire instelling naar keuze te sturen. Neem vooraf contact op met de universitaire instelling die u kiest, want de nodige documenten en voorwaarden kunnen verschillen.

Klik hier voor informatie over de schenking van je lichaam aan de wetenschap

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Pagina 1 van 2