Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkiezingen

In België is er, voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen, opkomstplicht. Dit wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.
Indien je als Europese burger ingeschreven bent op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, ben je eveneens verplicht om deel te nemen aan de Europese verkiezingen.
Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Een kiezer kan echter slechts 1 volmacht uitoefenen.
Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Redenen

 1. De kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
 2. De kiezer die om beroepsredenen:
   - in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin die bij hem verblijven;
   - op de dag van de stemming in het Koninkrijk is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
 3. De kiezer die een activiteit als zelfstandige uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden.
 4. De kiezer die op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert.
 5. De kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
 6. De student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden.
 7. De kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.

De redenen vermeld bij nummer 3 en 7 kunnen aangehaald worden tot de dag voor de verkiezingen (8 juni 2024). De redenen vermeld bij nummer 1, 2, 4, 5 en 6 kunnen aangehaald worden tot de dag van de verkiezingen ( 9 juni 2024).

De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden aangegeven (dus geen extra attesten zoals in het verleden).

 1. Een arts vermeldt op het attest dat de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
 2. De werkgever vermeldt op het formulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Indien de kiezer in het buitenland verblijft, geeft de werkgever deze onmogelijk aan voor de leden van het zijn/haar gezin.
 3. De burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt op het volmachtformulier, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient, dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige.
 4. De directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier dat de kiezer die op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert.
 5. De organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen verklaart dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
 6. De directie van de onderwijsinstelling verklaart op het volmachtformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich in de in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden.
 7. De burgemeester of zijn afgevaardigde vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

Voorwaarden voor de persoon met een volmacht

De persoon die een volmacht krijgt, moet geen familielid zijn. De persoon moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De persoon mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (1 volmacht per persoon).
 • De persoon moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent:
  • een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven;
  • een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Procedure

 • Voor de verkiezingen
 1. De volmachtgever (= de persoon die niet kan gaan stemmen) vult deel I bij het volmachtformulier in. Je kan het volmachtformulier voor Belgen en het volmachtformulier voor EU-onderdanen downloaden op onze website of afhalen aan het onthaal bij dienst Burgerzaken.
 2. In deel II van het volmachtformulier duid je de reden van afwezigheid aan. Naast elke reden staat de persoon die dit moet bevestigen.
 3. In deel III vul je de gegevens in van de volmachtkrijger (= de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).
 4. In deel IV wordt het volmachtformulier ondertekend door zowel de volmachtgever als de volmachtkrijger.

Staat bij de door jou gekozen reden dat de bevestiging dient te gebeuren door de burgemeester of diens afgevaardigde? Dan moet je een afspraak maken bij dienst Burgerzaken. Dit kan via www.roosdaal.be/boekjeafspraak en kies dan voor “. Je kiest de activiteit ‘Verkiezingen’.

 • Op de dag van de verkiezingen
 1. De persoon met een volmacht moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Zorg dat er op je eigen oproepingsbrief een datumstempel wordt gezet. Enkel als de datumstempel op jouw oproepingskaart staat, kan je met volmacht stemmen.
 2. Vervolgens gaat de persoon naar het stembureau waar de volmachtgever normaal moest stemmen (dit staat op de oproepingsbrief van de volmachtgever). De persoon met een volmacht neemt volgende documenten mee:
  • het ingevulde volmachtformulier,
  • de eigen identiteitskaart,
  • de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij/x reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau),
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Ik wil geen volmacht geven

Je komt dan terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd waarbij de vrederechter kan bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Als je geen volmacht wil geven of je bent te laat om dit nog te regelen, dan kan je het bewijs van afwezigheid (doktersattest, attest van de werkgever, bewijs van buitenlandse reis of verklaring op eer, …) samen met je oproepingsbrief tot 7 juni 2024 bezorgen aan dienst Burgerzaken of op de dag van de verkiezingen laten afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar jij moet gaan stemmen.

Je kan ook achteraf een brief schrijven naar de vrederechter (Vredegerecht, Alfred Algoetstraat 31, 1750 Lennik) met uitleg waarom je niet bent gaan stemmen. Voeg er ook je oproepingsbrief en bewijsstukken bij (doktersattest, attest van de werkgever, bewijs van buitenlandse reis of verklaring op eer, …).

Formulieren

Meer info

verkiezingen.fgov.be

Verkiezingen

Welke verkiezingen vinden dan plaats?

 • Gemeentelijke (lokale) verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.
 • Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad.

Wie mag gaan stemmen?

 • Belg – stemmen voor gemeentelijke en provinciale verkiezingen
  • minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

 • Niet-Belg – stemmen voor de gemeentelijke verkiezingen
  • minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Meer info

www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest

Verkiezingen 9 juni 2024

Verkiezingen

Klik hier voor meer informatie over volmachten

Welke verkiezingen vinden dan plaats?

 • Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 • Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement

Wie moet gaan stemmen?

 • Belg – stemmen voor Vlaamse, federale en Europese verkiezingen
  • minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.
 • Niet-Belg (Europeaan vanaf 16 jaar) – stemmen voor de Europese verkiezingen
  • minstens 16 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Voor meer informatie zie ‘Stemmen als niet-Belg - Europese burgers’.

 

Wie mag gaan stemmen?

 • Belg tussen 16 en 18 jaar – stemmen voor de Europese verkiezingen
  • tussen 16 en 18 jaar zijn (ten laatste op de dag van de verkiezingen moet je de volle leeftijd van 16 jaar bereiken),
  • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Verblijf je als Belg in het buitenland dan kan je deelnemen aan de federale en Europese verkiezingen. Voor meer informatie zie ‘Stemmen als Belg die in het buitenland verblijft’.

Stemmen bij verkiezingen

Iedere persoon die op de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. De eerstvolgende verkiezingen (federale, regionale en Europese verkiezingen) vinden plaats op zondag 9 juni 2024.
Een EU-onderdaan die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven (voor 31 maart 2024) op de kiezerslijsten (voor meer info omtrent stemmen als EU-onderdaan, klik hier). Eenmaal je ingeschreven bent, ben je verplicht om deel te nemen.
Je moet stemmen in de gemeente waar je, ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten, bent gedomicilieerd. Die gemeente moet je oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar je vorige adres.

Wat moet ik meebrengen?

 • oproepingsbrief
 • identiteitskaart

Je hebt je oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij dienst Burgerzaken. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart. De voorzitter van het stembureau bepaalt of hij je toelaat tot de stemming of dat hij je een duplicaat laat afhalen bij dienst Burgerzaken. Opgelet: zonder je oproepingsbrief kan je niet stemmen met volmacht.
Contacteer dienst Burgerzaken voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart of verblijfstitel moet je onmiddellijk aangifte doen bij het gemeentehuis (voor identiteitskaarten) of bij de politie (voor verblijfstitels).
De politie of het gemeentehuis geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Uitzonderingen en volmachten

Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen, kan je hier vinden.

Meer info

verkiezingen.fgov.be

Verkiezingen 13 oktober 2024

Verkiezingen

In onze Belgische democratie worden om de zoveel jaar verkiezingen gehouden, zowel op lokaal vlak als op Europees vlak.

Eerstvolgende geplande verkiezingen:

 • Vlaamse verkiezingen: 9 juni 2024 (om de 5 jaar)
 • Federale verkiezingen: 9 juni 2024 (om de 5 jaar)
 • Europese verkiezingen: 9 juni 2024 (om de 5 jaar)
 • Gemeentelijke verkiezingen: 13 oktober 2024 (om de 6 jaar)
 • Provinciale verkiezingen: 13 oktober 2024 (om de 6 jaar)

Verkiezingen 2024