landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Adres en verhuizen

  1. Kom je in Roosdaal wonen? Doe aangifte van verhuis bij de gemeente Roosdaal binnen de 8 dagen na de verhuis.
  2. Verhuis je binnen Roosdaal? Doe aangifte van verhuis bij de gemeente Roosdaal binnen de 8 dagen na de verhuis.
  3. Verhuis je naar een andere gemeente? Doe aangifte in de gemeente waar je gaat wonen.
  4. Vertrek je naar het buitenland? Doe aangifte van vertrek in de gemeente die je verlaat.

De aangifte gebeurt aan het loket van de dienst burgerzaken of via burgerzaken@roosdaal.be.

Vermeld bij de aangifte:

  • je rijksregisternummer/nationaal nummer
  • je nieuwe adres (straat, nummer, bus)
  • een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
  • eventuele personen die mee verhuizen

Na aangifte doet de politie een onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats. Nadien word je ingeschreven op het nieuwe adres en kom je je adres op je identiteitskaart aanpassen bij de dienst burgerzaken.

Tijdelijke afwezigheid

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats? Breng de bevolkingsdienst hiervan op de hoogte. In een aantal gevallen kan je op tijdelijk afwezig worden gezet in het rijksregister. Meer informatie: www.vlaanderen.be/melding-van-tijdelijke-afwezigheid

In bepaalde omstandigheden is een inschrijving op een referentieadres (dat is een soort postadres) mogelijk. Meer informatie: www.vlaanderen.be/referentieadres

Ambtshalve inschrijving

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst Burgerzaken, dan word je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven op dat adres.

Ambtshalve schrapping

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst Burgerzaken in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Wie ambtshalve wordt uitgeschreven heeft geen officieel adres meer en bestaat administratief niet meer in België. Je hebt een ongeldige identiteitskaart, je zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ... Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.