landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2017

 

27 december - bekendmaking gebruiksreglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

27 december - bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

besluit van 22 december 2016 van de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal houdende goedkeuring van het retributiereglement voor het gebruik van het ‘Kunstgrasveld Pamel-centrum’

30 november 2016 - bekendmaking retributiereglement tijdelijke inname openbaar domein en werken aan de nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

24 oktober 2016 - Terinzagelegging – kennisgevingsnota plan-MER GRUP Historisch gegroeide bedrijven in Oude Pamel te Roosdaal

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, in uitvoering van artikel 4.2.8 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel IV Milieueffect- en veiligheidsrapportage:

De kennisgevingsnota van het opstarten van de procedure voor het opstellen van het plan MER Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan Historisch gegroeide bedrijven in het Oude Pamel (Bvba De Doncker, bvba Van Der Straeten)

ter inzage ligt, gedurende de periode van vrijdag 28 oktober 2016 tot en met dinsdag 27 november 2016, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal tijdens de openingsuren of raadpleegbaar is op de website http://www.mervlaanderen.be/ (dossiernummer PL0232).

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen overmaken aan de dienst Mer op het e-mail adres sarah.demunck@lne.vlaanderen.be

7 oktober 2016  Bekenmaking van de goedkeuring van het uitvoeringsplan ‘Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan “Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval” goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'. Deze twee plannen zijn hiermee opgeheven.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt een focus op het lokale niveau.

Tijdens het openbaar onderzoek over dit plan, van 11 januari 2016 tot 10 maart 2016, ontving de OVAM 335 reacties. Hiervoor willen wij u van harte danken. Al deze reacties, samen met de overwegingen en de aanpassingen aan het plan, vindt u in het verslag van de inspraak en adviesreacties.

U vindt het uitvoeringsplan, samen met een samenvattende brochure, op www.ovam.be/uitvoeringsplan.

In uitvoering conform artikel 18, §10 van het Materialendecreet.

Milieudienst Roosdaal 054 89 13 32 - milieu@roosdaal.be

31 augustus 2016 - Openbaar onderzoek voetweg nr. 26

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 26 (deelgemeente O.L.V.-Lombeek) gedeelte aan de Derrevoortstraat - perceel Roosdaal (O.L.V.-Lombeek) 3de afdeling, sectie B nr. 315k.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 14 september 2016 tot en met 13 oktober 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 14 oktober 2016.

30 juni 2016 - Besluit van 16 juni 2016 van de Deputatie van Vlaams-Brabant houdende goedkeuring rooilijnplan (deel) en gedeeltelijke verlegging van voetweg 42


27 juni 2016 - Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2016 houdende vaststelling van de jaarrekening 2015

 • besluit GR 23 juni 2016 houdende vaststelling van de jaarrekening 2015

 13 juni 2016 - Openbaar onderzoek “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat - Bosstraat”

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van regelen met betrekking van werken door de nv Aquafin, in opdracht van het Vlaamse Gewest en in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar het dossier “project 22.547 – afkoppeling inlaten Populierstraat - Bosstraat”.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 20 juni 2016 tot en met 20 juli 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur of aanwezig zijn bij het afsluiten van het openbaar onderzoek op 20 juli 2016 om 12u00.

10 juni 2016 - Bekendmaking definitieve vaststelling rooilijn Reigersbaan

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling en de realisatie van rooilijnen, aan de bevolking bekend dat het rooilijnplan van de Reigersbaan (gedeelte tussen de Schilder Evenepoelstraat en de Heidestraat – buurtweg nr. 23), perceel Roosdaal (Strijtem) – 2de afdeling, sectie B nr. 68e definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016.

2 mei 2016 - Openbaar onderzoek “project 22.277A – aansluiting Derrevoortstraat”

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van regelen met betrekking van werken door de nv Aquafin, in opdracht van het Vlaamse Gewest en in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar het dossier “project 22.277A – aansluiting Derrevoortstraat”.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 9 mei 2016 tot en met 7 juni 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur of aanwezig zijn bij het afsluiten van het openbaar onderzoek op 8 juni 2016 om 12u00.

14 april 2016 - Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan begraafplaats Lostraat

Door de gemeenteraad werd op 24 maart 2016 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) begraafplaats Lostraat voorlopig vastgesteld.

De aanleiding voor de opmaak van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is de vraag naar bijkomende grond voor het begraven van overleden inwoners, samen met de intentie om de begraafplaats te voorzien van aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

Het ontwerp van het RUP begraafplaats Lostraat ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 18 april 2016 tot en met 16 juni 2016. Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 16 juni 2016, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan de gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke ordening (GECORO), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Contactpersoon: Filip Uyttersprot - 054 89 13 34 - ruimtelijkeordening@roosdaal.be

5 april 2016 - Openbaar onderzoek rooilijn Reigersbaan

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling en de realisatie van rooilijnen, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de rooilijn in de Reigersbaan (gedeelte tussen de Schilder Evenepoelstraat en de Heidestraat – buurtweg nr. 23) – perceel Roosdaal (Strijtem) – 2de afdeling, sectie B nr. 68e.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 6 april 2016 tot en met 5 mei 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 6 mei 2016.

30 maart 2016 - Bekendmaking definitieve vaststelling rooilijn Dieptstraat

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling en de realisatie van rooilijnen, aan de bevolking bekend dat het rooilijnplan van de Dieptstraat – percelen Roosdaal (Strijtem) – 2de afdeling, sectie A nr. 481k, 481b, 481p, 483v en 483w definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 maart 2016.

8 maart 2016 - Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, een milieuvergunningsaanvraag werd ingediend voor de verandering aan de exploitatie van een klasse 1-inrichting, een rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen Nederwijk-Oost 269 te 9400 Ninove, met als voorwerp: het uitbreiden de diverse activiteiten omschreven in de rubrieken: 2.3.2.a, 2.3.2.e, 2.3.3.a, 2.4.3.a.1, 2.4.3.a.2, 3.6.4.3, 6.4.1, 16.3.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.4.1.a, 17.3.6.1.a, 17.4, 24.2.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054 31 32 67) van stad Ninove van 18 februari 2016 tot 19 maart 2016 tijdens de kantooruren, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

9 februari 2016 - Openbaar onderzoek voetweg nr. 42

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 42 (deelgemeente Pamel) gedeelte tussen de Brusselstraat en de Molenstraat - percelen Roosdaal (Pamel) 1ste afdeling, sectie C nr. 68, 81, 82a en 82b.
Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.
Het openbaar onderzoek loopt van 29 februari 2016 tot en met 29 maart 2016.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 30 maart 2016.

2 februari 2016 - Openbaar onderzoek rooilijn Dieptstraat

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling en de realisatie van rooilijnen, aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de rooilijn in de Dieptstraat – percelen Roosdaal (Strijtem) – 2de afdeling, sectie A nr. 481k, 481b, 481p, 483v en 483w.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 8 februari 2016 tot en met 8 maart 2016.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 9 maart 2016.

 30 december 2015 -  Bekendmaking van de gemeenteraadsbesluiten van 17 december 2015 houdende vaststelling van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de personenbelasting voor het jaar 2016

 De gemeenteraadsbesluiten kunnen gedownload worden in het e-loket in de rubriek "belastingen en retributies"

22 december 2015 - Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de Bouwcentrale De Doncker nv, Bellestraat 24 te 1790 Affligem, een milieuvergunningsaanvraag werd ingediend voor de verdere uitbating en de exploitatie van een klasse 1-inrichting een handel in bouwmaterialen met opslag van cement, een houtbewerkingsplaats en een doe-het-zelfhandel op de percelen afdeling 4, sectie A, nummer 20L en 21B, gelegen Knoddelstraat 36 te 1761 Roosdaal, met als voorwerp:

 • - de opslag van gevaarlijke producten 205 ton cement en 1 ton houtdrenkmiddel;
 • - de mechanische behandeling van hout tot 53,30 kW;
 • - de opslag van gevaarlijke producten in verpakkingen tot 30 liter of kg, tot 2000 liter;
 • - de opslag van diverse gevaarlijke producten met een vlampunt > dan 55 °C tot 2250 kg;
 • - de opslag van diverse gevaarlijke producten (aërosolen) tot 2000 liter;
 • - de opslag van houtproducten tot 610 m³ in een lokaal;
 • - de opslag van kunststoffen tot 15 ton in een lokaal;
 • - een noodgenerator, compressor, motoren, verdeelsysteem en het stallen van 8 stuks rollend materiaal.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054/89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 21 december 2015 tot 21 januari 2016 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

11 december 2015 - Bekendmaking besluit van de gemeenteraad van 26 november 2015 houdende goedkeuring van de gemeentelijke retributie op de bewonerskaart blauwe zone

  Klik hier om een afschrift van het gemeenteraadsbesluit te openen 

25 november 2015 - Bekendmaking besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 12 november 2015 houdende gedeeltelijke afschaffing van voetwegen 61, 61a, 78 en 80

Klik hier om de brief te openen houdende kennisgeving van het in titel genoemde besluit tot gedeeltelijke afschaffing van de voetwegen 61, 61a, 78 en 80 

18 november 2015 - Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de bvba Minak, Gasthuisstraat 13 te 1760 Roosdaal, een milieuvergunningsaanvraag werd ingediend voor de verdere uitbating en de verandering aan de exploitatie van een klasse 1-inrichting een bottelarij van water en frisdrank, op de percelen afdeling 1, sectie C, nummers 530y10-530e11-530f11-887h-884h-889e2, gelegen Gasthuisstraat 13 te 1760 Roosdaal, met als voorwerp:

 • het hernieuwen van de vergunning;
 • het uitbreiden en verminderen van de diverse activiteiten omschreven in de rubrieken: 3.4.2 - 6.4.1 - 10.1.2.b - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2 - 17.3.3 - 17.3.4 - 17.3.6 - 17.3.7 -17.3.8 - 17.4 - 19.6.2.b - 23.2.1.b - 23.3.1.b - 24.4 - 29.5.2.1.b - 33.4.1.b - 39.1.2 - 39.4.1 -43.1.2.b - 53.8.3.
 • het toevoegen van percelen.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054/89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 18 november 2015 tot 18 december 2015 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

7 oktober 2015 - Bekendmaking van de goedkeuring door gemeenteraad op 24 september 2015 van de aanpassing nr.3 aan het MJP 2014-2019 en van de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2015

 De gemeenteraad keurde in zitting van 24 september 2015 volgde besluiten goed:

1 oktober 2015 - Openbaar onderzoek naar het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan - RUP Pamel-centrum

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – RUP Pamel-centrum voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2015 en voor iedereen ter inzage ligt bij de technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 2 oktober 2015 tot en met 30 november 2015.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 30 november 2015, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan de gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke ordening (GECORO), Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Contactpersoon: Pieter Geerts 054/89.13.31 ruimtelijkeordening@roosdaal.be

7 augustus 2015 - Bekendmaking van het mestactieprogramma (MAP5): resultaat openbaar onderzoek en definitief mestactieprogramma

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat het vijfde mestactieprogramma - dat maatregelen bevat om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen – op 10 juli 2015 goedgekeurd werd in plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

De resultaten van het openbaar onderzoek en het definitieve mestactieprogramma kunt u consulteren op deze link.

7 augustus 2015 - Terinzagelegging van het plan-MER Lokaal afval- en materiaalplan, uitvoeringsplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, in uitvoering van artikel 4.2.8 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel IV Milieuaffect- en veiligheidsrapportage:

- Plan-MER (PL0213) Lokaal afval- en materialenplan, uitvoeringsplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2016

ter inzage ligt, gedurende de periode van 27 juli 2015 tot en met 31 augustus 2015, bij de dienst Mer (Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel) of de Ovam (Stationsstraat 284 te 2800 Mechelen).

Het document is ook raadpleegbaar op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be (dossierdatabank, invullen PL0213).

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen overmaken aan de dienst Mer op het e-mail adres annelies.hoebeeck@lne.vlaanderen.be of sven.wouters@lne.vlaanderen.be.

8 juni 2015 - Terinzagelegging begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2015 van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant WEST

De begrotingswijziging nr. 1, dienstjaar 2015 van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant WEST, vastgesteld door de zoneraad van 1 juni 2015, ligt gedurende 10 dagen ter inzage van het publiek op het gemeentehuis van Roosdaal.

4 juni 2015 - Terinzagelegging - openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, in uitvoering van artikel 4.2.8 van het decreet van 5 april 1995  houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel IV Milieueffect- en veiligheidsrapportage:

De kennisgevingsnota van het plan MER Ruilverkaveling Gooik

ter inzage ligt, gedurende de periode van vrijdag 5 juni  2015 tot en met zaterdag 4 juli 2015, op de milieudienst van de gemeente Gooik en Roosdaal tijdens de openingsuren of raadpleegbaar is op de website http://www.mervlaanderen.be/ (dossiernummer PL0208).

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen overmaken aan de dienst Mer op het e-mail adres koen.maertens.lne@lne.vlaanderen.be.

19 mei 2015 - Bekendmaking van een openbaar onderzoek over de aanvraag voor de exploitatie van een klasse 2-inrichting

De burgemeester brengt de inwoners in kennis dat door de nv Sint-Martinus Azijnfabriek, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor de verandering aan exploitatie van een klasse 2-inrichting, een azijnfabriek, op de percelen 80(d2, e2, n2,p2) en 82 (a2,b2,c2,y), gelegen Ramerstraat 26 te 1760 Roosdaal, met als voorwerp:

 • de uitbreiding van de productiecapaciteit van 291,75 kW naar 438,1 kW (rubrieken 45.15.2.a);
 • de uitbreiding van de grondwaterwinning van 15.000 m³/jaar naar 22.000 m³/jaar (rubriek 53.8.2);
 • de uitbreiding van de electriciteitsproductie (generator) van 250 kVA naar 500 kVA (rubriek 12.1.2);
 • de uitbreiding van de opslag van samengeperste gassen (compressor en koeling) van 218,4 kW naar 227,63 kW (rubriek 16.3.1.2);
 • er is geen uitbreiding van het aantal percelen;
 • een actualisatie van diverse meldingsplichtige inrichtingen (lozing afvalwater, bottelarij, transformator, accumulator, stallen van voertuigen, opslag gevaarlijke stoffen, opslag van hout, PET-flesproductie, opslag kunststoffen, labo, metaalbewerking, noodgroep, opslag papier en karton)

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054/89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 20 mei 2015 tot en met 20 juni 2015 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan de milieuambtenaar (tel. 054/89 13 32 of milieu@roosdaal.be).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

28 april 2015 -  Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de Bouwcentrale De Donc-ker nv, Bellestraat 24 te 1790 Affligem, is een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de ver-dere uitbating en de exploitatie van een klasse 1-inrichting een handel in bouwmaterialen met opslag van cement, op de percelen afdeling 4, sectie A, nummer 20L, gelegen Knoddelstraat 36 te 1761 Roosdaal, met als voorwerp:

 • de opslag van gevaarlijke producten 150 ton cement en 1 ton houtdrenkmiddel;
 • de mechanische behandeling van hout tot 53,30 kW;
 • de opslag van gevaarlijke producten in verpakkingen tot 25 liter of kg, tot 2000 liter;
 • de opslag van diverse gevaarlijke producten (P2-P3-milieugevaarlijk) tot 4500 kg of liter;
 • de opslag van houtproducten tot 610 m³ in een lokaal;
 • de opslag van kunststoffen tot 15 ton in een lokaal;
 • een noodgenerator, compressor, motor, verdeelsysteem en het stallen van 8 stuks rollend mate-riaal.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054 89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 28 april 2015 tot 28 mei 2015 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

21 april 2015 - Bekendmaking gemeenteljk aanvullend verkeersreglement (GAR) Hoogstraat

Het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 2 april 2015 de gemeenteraad beslist heeft, volgende gemeentelijke reglement aan te passen:

Hoogstraat: gemeenteljk aanvullend verkeersreglement (GAR)

De personen die tegen dit ontwerp bezwaar of opmerkingen willen inbrengen, worden verzocht deze schriftelijk te laten geworden aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 30 april 2015.

Het gemeentelijk reglement ligt ter inzage op de technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 u, dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur

24 maart 2015 - Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

De burgemeester van de gemeente Roosdaal maakt bekend dat door de heer Eric Barbé, Goot-jesstraat 32 te 1760 Roosdaal, is een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de verdere uit-bating en de verandering aan de exploitatie van een klasse 1-inrichting een benzinestation, op de percelen afdeling 1, sectie A, nummers 120s en 120t, gelegen Gootjesstraat 32 te 1760 Roosdaal, met als voorwerp:

 • meer opslag diesel en minder benzine;
 • bijvoegen de opslag van propaangas;
 • de opslag van gevaarlijke producten in verpakkingen tot 25 liter of kg.

Het dossier ligt ter inzage op de milieudienst (tel. 054 89 13 32) van de gemeente Roosdaal van 20 maart 2015 tot 20 april 2015 tijdens de kantooruren, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

Gedurende die periode kunnen bezwaren aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (de milieuambtenaar).
 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

17 maart 2015 - Openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5)

Het college van burgemeester en schepenen laat weten dat de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) een openbaar onderzoek startte op 6 maart 2015

over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5).

Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VLM-website op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2015-2018.

Inwoners die niet beschikken over een computer kunnen gebruik maken van de mogelijkheden in de bibliotheek of een afspraak maken op de milieudienst.

10 maart 2015 - Terinzagelegging - Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, in uitvoering van artikel 4.2.8 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel IV Milieueffect- en veiligheidsrapportage:

De kennisgevingsnota van het plan MER Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan Historisch gegroeide bedrijven in het Oude Pamel (Bvba De Doncker, bvba Van Der Straeten)

ter inzage ligt, gedurende de periode van maandag 9 maart 2015 tot en met dinsdag 7 april 2015, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal tijdens de openingsuren of raadpleegbaar is op de website http://www.mervlaanderen.be/ (dossiernummer PL0202).

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen overmaken aan de dienst Mer op het e-mail adres sarah.demunck@lne.viaanderen.be.

20 februari 2015 - bekendmaking openbaar onderzoek geheel of gedeeltelijke afschaffing voetwegen 61, 61a, 78 en 80  

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gehele of gedeeltelijke afschaffing van voetwegen nr. 61, 61a, 78 en 80 (deelgemeente Pamel) gedeelte tussen de Keerstraat, Sint-Rochusweg en de Kwinkeleer (binnengebied).

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 23 februari 2015 tot 26 maart 2015.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 26 maart 2015.

12 februari 2015 - bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 29 januari 2015:

23 januari 2015 - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten.

Voor elke speciale beschermingszone werd vastgelegd hoeveel habitatoppervlakte en welke populatiegrootte per soort er nodig is en welke de vereiste kwaliteit of welke de vereiste milieuomstandigheden zijn om een gunstige staat van instandhouding voor die gebieden te garanderen.

In Roosdaal is dit Berchembos.

Voor landbouwbedrijven in de onmiddellijke gebieden is er een voor de aantasting door vermesting een programmatische aanpak stikstof (PAS) opgemaakt met als doel in de eerste plaats het vermijden van een vergunningenstop en op langere termijn moet dit rechtszekerheid geven aan vergunning aanvragers.

Het besluit ligt ter inzage op de milieudienst van de gemeente Roosdaal, tijdens de kantooruren, tot einde februari 2015.

12 januari 2015 - bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 18 december 2014

30 december 2014 - onteigeningsmachtiging - RUP Pamel centrum

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat op 20 november 2014 bij besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding machtiging werd verleend om tot de onteigening over te gaan.

Het integrale onteigeningsdossier RUP Pamel centrum ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 5 januari 2015 tot en met 19 januari 2015.

(openingsuren gemeentehuis: elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur.)

Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een hoger beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag nadat het besluit en alle relevante stukken aan de verzoeker werden betekend of de dag nadat hij er kennis van heeft kunnen hebben.  Een beroep ingesteld door de onteigenden en derde belanghebbenden is slecht ontvankelijk voordat de rechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.

3 december 2014 - inzage budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2014

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat de budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2014 (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 november 2014) gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek is neergelegd in het gemeentehuis van Roosdaal (dienst financiën) waar er zonder verplaatsing kennis van genomen kan worden.

3 oktober 2014 - aanpassing aanvullend reglement wegverkeer : Windmolenstraat / Keerstraat / Kriebrugstraat

Het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 25 september 2014 de gemeenteraad beslist heeft, volgende gemeentelijke reglementen aan te passen:

 • wegverkeer – gemeente Roosdaal – Windmolenstraat – aanvullend reglement
 • wegverkeer – gemeente Roosdaal – Keerstraat en Kriebrugstraat – aanvullend reglement

De personen die tegen dit ontwerp bezwaar willen inbrengen, worden verzocht deze schriftelijk te laten geworden aan het gemeentebestuur binnen de twintig dagen na deze bekendmaking, of zich op het gemeentehuis aan te bieden op 24 oktober 2014 tussen 9.00 uur en 12.00 uur, ten einde er hun mondelinge opmerkingen aan de afgevaardigde van het college mee te delen.

De gemeentelijke reglementen liggen ter inzage op de technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 u en dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur van het gemeentehuis van Roosdaal.

2 oktober 2014 - Bekendmaking conformiteitattest voor het bodemsaneringsproject Provinciale Proeftuin Pamel

Van 3 oktober 2014 tot en met 3 november 2014 wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd over bodemsaneringsproject op het adres Molenstraat 26 te 1760 Roosdaal.

Het bodemsaneringsproject werd door Ovam conform verklaart, het conformiteitsattest (referentie C-8547) is ter inzage op de milieudienst.

Het bodemsaneringsrapport is ter inzage op de milieudienst of kan digitaal geraadpleegd worden via de link http://deimos.ovam.be/users/peperman/6886963.zip.

Burgers die zelf geen toegang hebben tot het internet kunnen hiervoor terecht in de bibliotheek, tijdens de openingsuren.

Inspraak mogelijkheden:

 • opmerkingen en bezwaren hetzij bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het adres

Vlaamse overheid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst

Juridische Dienst

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

> te vermelden ‘BB-O-RE-20140421046 (Ovam dossiernummer 35220) Bodemsaneringsproject Provincie Vlaams-Brabant, Molenstraat 26 te 1760 Roosdaal’

24 september 2014 - Openbaar onderzoek actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

Van 22 september 2014 tot en met 21 november 2014 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd door de OVAM, over het actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020.

Dit actieplan bouwt verder op het uitvoeringsplan Organisch-biologisch afval (2000) en het uitvoeringsplan Houtafval (2003). Het wil op verantwoorde wijze keuzes maken en actiegromma’s bundelen die een duurzaam beheer van de komende 5 jaar kunnen garanderen.

Dit actieplan (boek) is te raadplegen hetzij:

 • digitaal via de website www.ovam.be;
 • zij die niet beschikken over een computer kunnen de tekst raadplegen via de computer in de bibliotheek.

Opmerkingen en suggesties kunt u overmaken aan OVAM als volgt:

 • per brief op adres: Ovam- dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen;
 • per e-mail aan abraekev@ovam.be.


5 september 2014 - Besluit van 25 augustus 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende vaststelling van de retributiereglement voor het busvervoer van leerlingen Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - afdeling Roosdaal

24 juli 2014 - Ontwerp onteigeningsplan - RUP Belle-Alliance bis

Het ontwerp van het onteigeningsplan RUP Belle-Alliance bis werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2014 en ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 28 juli 2014 tot en met 11 augustus 2014.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 11 augustus 2014, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

(openingsuren gemeentehuis: elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur.)

7 juli 2014 - Besluit van de gemeenteraad van 19 juni 2014 houdende goedkeuring van de belasting op het afleveren van administratieve stukken voor de periode 2014 - 2019

10 april 2014 - Ontwerp onteigeningsplan - RUP Pamel centrum

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat het ontwerp onteigeningsplan RUP Pamel centrum voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2014.

Het ontwerp van het onteigeningsplan RUP Pamel centrum ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 14 april 2014 tot en met 28 april 2014.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 28 april 2014, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

2 april 2014 - Besluit van 27 maart 2014 van de gemeenteraad houdende vaststelling van het retributiereglement voor de bibliotheek

2 april 2014 - Besluit van 27 maart 2014 van de gemeenteraad houdende vaststelling van het retributiereglement op het afleveren van  afschriften van bestuursdocumenten  

31 maart 2014 - Besluit van 17 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende vaststelling van de retributie voor het busvervoer van leerlingen vanaf 1 juli 2014  

31 maart 2014 - Besluit van 17 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende vaststelling van de retributie voor de voor- en naschoolse opvang vanaf 1 juli 2014  

17 februari 2014 - gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2014 houdende wijziging van het belastingsreglement m.b.t. hemelwaterafkoppeling

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 30 januari 2014 de gemeenteraad beslist heeft, het volgende gemeentelijk belastingsreglement te wijzigen:

"Gemeentebelasting 2014-2018 op het niet realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater en de correcte lozing van hemelwater en afvalwater afkomstig van gebouwen, bij een bestaand openbaar rioleringsstelsel, bij de aanleg van een openbaar gescheiden rioleringsstelsel of bij het plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) bij een woning"

Wijziging

 • aanduiden van de belastingsperiode (2014-2018);
 • toepassingsgebied (artikel 1a, 1b en 2) werd herschreven in:
  • artikel 1 voor het niet-naleven van de stedenbouw- en milieuwetgeving in verband met de lozing van afvalwater en hemelwater;
  • artikel 2 voor het niet-naleven van de afkoppeling bij afkoppelingsprojecten.

De personen die tegen dit ontwerp bezwaar willen inbrengen worden verzocht deze schriftelijk te laten geworden aan het gemeentebestuur binnen de twintig dagen na deze bekendmaking, of zich op het gemeentehuis aan te bieden tijdens de kantooruren, ten einde er hun mondelinge opmerkingen aan de afgevaardigde van het college mee te delen.

17 februari 2014 - Openbaar onderzoek rooilijnplan Bosstraat

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009, het ontwerp rooilijnplan Bosstraat voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 januari 2014.

Het ontwerp van rooilijnplan Bosstraat ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 17 februari 2014 tot en met 18 maart 2014.

In toepassing van artikel 16, vierde lid, van het decreet van 8 mei 2009 heeft een rooilijnplan ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 18 maart 2014, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

(Openingsuren gemeentehuis: elke voormiddag van 8.30 tot 12.00 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur, woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur.)

01 januari 2014 - Milieu - Besluit 4 oktober 2013 (Vlaamse regering) - ontwerp van wijziging van het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen

De burgemeester van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat de OVAM, in uitvoering van artikel 18 par. 7 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), het ontwerp van wijziging van het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen door de Vlaamse regering principieel goedgekeurd op 04 oktober 2013, ter inzage ligt, gedurende de periode van vrijdag 20 december 2013 tot en met donderdag 20 februari 2014, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal.

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ter kennis brengen aan de Ovam, dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen of te mailen naar mailto:aadriaen@ovam.be

 

Voor een overzicht van de protocollen en machtigingen, klik hier

Privacyverklaring Lokaal Bestuur Roosdaal

Deze privvacyverklaring is van toepassing op alle diensten van zowel het gemeentebestuur van Roosdaal als het OCMW Roosdaal, verenigd onder de noemer "Lokaal Bestuur Roosdaal". 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.
Lokaal bestuur Roosdaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd. 
 
Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan je steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:
 
Lokaal bestuur Roosdaal
Brusselstraat 15
1760 Roosdaal

DPO lokaal bestuur Roosdaal: dpo@roosdaal.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Persoonsgegevens worden door lokaal bestuur Roosdaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van lokaal bestuur Roosdaal
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Welke gegevens verwerken wij?

Burgerzaken

Dit omvat onder andere het verwerken van geboortes, overlijdens, huwelijken, echtscheidingen, de aanvraag van identiteitskaarten, aanvraag pensioenen, laatste wilsbeschikking, wettelijke samenwoningen, verstrekken van rijbewijzen, verplichte inentingen, opmaak en verwerking van kiezerslijsten, aanvraag tot euthanasie, laatste wilsbeschikking, afleveren internationale paspoorten, erkenning van een ongeboren kind…

Voor deze taken worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, kaartnummer identiteitskaart, e-mailadres, telefoonnummer, kentekenplaat, geslacht. Verkregen via het rijksregister of van de burger zelf.
 • Medische gegevens: voor het verwerken van het attest voor verplichte inentingen, voor de registratie van orgaandonoren, voor de aanvraag tot euthanasie, voor de erkenning van ongeboren kinderen, deze gegevens worden verstrekt door de burger zelf.
 • Financiële gegevens: voor betalingen/stortingen
 • Samenstelling van het gezin
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Gerechtelijke gegevens: bijvoorbeeld bij aanvraag uittreksel uit het strafregister

Politieke organen

Dit omvat het organiseren van verkiezingen, lokaal bestuurraden, adviesraden, werkgroepen…

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, kaartnummer identiteitskaart, e-mailadres, telefoonnummer. Verkregen via het rijksregister of van de burger zelf.
 • Gegevens met betrekking tot politieke opvattingen

Natuur en milieubeheer

Dit omvat het opzetten van jaarlijkse zwerfvuilacties, sanering van bodemverontreiniging, vergunningen, milieuklachten, milieusubsidies, landbouwsubsidies…

Voor deze taken worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer. Deze info wordt verkregen via het rijksregister of via de burger zelf.
 • Financiële gegevens: voor betalingen/stortingen

Grondgebiedzaken/wonen en bouwen

Dit omvat het aanmaken van RUP’s, het bijhouden van een leegstandslijst, opmaken en bewaren van stedenbouwkundige inlichtingen, begeleiden en ontwikkelen infrastructuurprojecten, begeleiden en ontwikkelen infrastructuurwerken, opstellen mobiliteitsplan…

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer. Deze info wordt verkregen via het rijksregister of via de burger zelf.
 • Woningkenmerken zoals de kwaliteit van de woning, isolatie, deze info wordt verkregen via de burger zelf of door een onderzoek vanuit de lokaal bestuur.

Cultuur en vrije tijd

Organisatie van allerlei activiteiten, organisatie lokaal bestuurlijke uitleendienst, lidmaatschap openbare bibliotheek…

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht. Deze info wordt verkregen via de burger zelf.
 • Beeldopnames: foto’s en filmpjes tijdens evenementen of activiteiten
 • Financiële gegevens: voor betalingen/stortingen in het kader van activiteiten of het uitlenen van boeken
 • Medische gegevens: allergieën, bestaande lichamelijk of psychologische aandoeningen, lijst met noodzakelijke medicatie bij bijvoorbeeld het deelnemen aan een sportkamp
 • Vrijetijdsbesteding en interesses: wordt verkregen via de burger zelf
 • Consumptiegewoontes: welke boeken worden uitgeleend, in welke activiteiten is er interesse, wordt verkregen via burger zelf

Financiële aangelegenheden

Versturen belastingkohieren en innen van belastingen, uitkeren van subsidies

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer. Deze info wordt verkregen via het rijksregister.
 • Financiële gegevens: innen belastingen/stortingen

Veiligheid en verkeer

Uitwerken verschillende noodplannen en contacteren inwoners in risicogebieden bij wateroverlast

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer. Deze info wordt verkregen via het rijksregister of via het individu zelf.

Personeelsadministratie

Dit omvat uitbetaling van de lonen, administratie in verband met extralegale voordelen, verzekeringen voor het personeel…

 • Persoonlijke identificatiegegevens: adres, naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht. Deze info wordt verkregen via de werknemer zelf.
 • Beeldopnames: foto’s en filmpjes tijdens evenementen of activiteiten
 • Financiële gegevens: voor uitbetalen loon en eventuele andere financiële voordelen
 • Medische gegevens: in geval van ziekte

COVID-19

Dit omvat alle verwerkingen omtrent COVID-19 waarvoor het lokale bestuur (mede)verantwoordelijk is zoals lokale bronopsporing en quarantainecoaching, quarantainehandhaving, aanbieden van ondersteuning op maat indien quarantaine noodzakelijk is en het organiseren van de vaccinatiecampagne.

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Gegevens betreffende kwetsbaarheid en vraag tot hulp of melding dat betrokkene niet meer gecontacteerd wenst te worden
 • Personen waarmee deze personen in contact zijn geweest, gedurende een periode van veertien dagen voor en na de eerste tekenen van de besmetting met COVID-19, waarbij een bepaalde appreciatiemarge op grond van wetenschappelijke inzichten in rekening kan worden genomen
 • De relevante criteria voor inschatting voor hoog of laag besmettingsrisico en het geven van advies, gegevens over gezondheid, die nodig zijn voor het contact- en omgevingsonderzoek
 • Taalvaardigheid
 • Datum waarop de COVID-19-test werd afgenomen
 • Datum van de eerste ziektesymptomen
 • De medische en psychosociale ondersteuning, gegevens, andere dan gegevens over gezondheid, nodig voor het contact- en omgevingsonderzoek en de medische en psychosociale ondersteuning
 • Identiteitsgegevens betreffende de persoon waaraan de vaccinatiecode wordt toegediend, met name het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de hoofdverblijfplaats, en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum. Deze gegevens worden voor zover ze beschikbaar zijn, op basis van het vermelde identificatienummer betrokken bij het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters
 • De toegekende betekenisloze vaccinatiecode
 • Gegevens met betrekking tot de status van de betekenisloze vaccinatiecode, namelijk het tijdstip van activering van de betekenisloze vaccinatiecode of de tijdstippen van gebruik voor reservering van een vaccinatie
 • De contactgegevens van de persoon waaraan de betekenisloze vaccinatiecode is toegekend, of van zijn vertegenwoordiger, bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, namelijk het telefoonnummer en e-mailadres; deze gegevens worden, voor zover ze daar beschikbaar zijn, op basis van het identificatienummer bedoeld in 1° betrokken bij de zorgverleners, de verzekeringsinstellingen of bij de authenticatiedienst, bedoeld in artikel 9 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie
 • Indien de persoon waaraan de betekenisloze vaccinatiecode is toegekend, reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een vaccinatie, de (verwijzing naar de) relevante gegevens bedoeld in artikel 3, § 2, 3° tot en met 5°, van het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 die op hem betrekking hebben
 • Desgevallend, de aanduiding welk type vaccin aan de persoon mag worden toegediend

Met betrekking tot elke vaccinatie worden de volgende categorieën van gegevens geregistreerd in Vaccinnet:

 • Identiteitsgegevens betreffende de persoon waaraan het vaccin wordt toegediend, namelijk het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de hoofdverblijfplaats, en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum. Deze gegevens worden voor zover ze beschikbaar zijn, op basis van het vermelde identificatienummer betrokken bij het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters
 • Identiteits- en eventueel contactgegevens betreffende de persoon die het vaccin heeft toegediend, namelijk het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid of het RIZIV-nummer
 • Gegevens betreffende het vaccin, namelijk het merk, het lotnummer en het identificatienummer van het vaccin
 • De datum en de plaats van toediening van elke dosis van het vaccin; de plaats betreft een aanduiding of bijvoorbeeld de vaccinatie is geschied bij een huisarts, in een bepaald bedrijf, in een bepaalde collectiviteit of in een bepaalde vaccinatiepost
 • Gegevens over het schema voor vaccinatie tegen COVID-19 van de persoon waaraan het vaccin wordt toegediend
 • Desgevallend gegevens over de ongewenste bijwerkingen vastgesteld tijdens of na de vaccinatie van de betrokken persoon, waarvan de persoon die het vaccin heeft toegediend of diens gevolmachtigde kennis heeft.

Met wie worden de gegevens gedeeld?


Persoonsgegevens die de lokaal bestuur Roosdaal verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. Concreet worden de gegevens enkel gedeeld met volgende categorieën ontvangers:

 • Verwerkers die instaan voor de ICT-infrastructuur
 • Andere overheidsdiensten waarbij de doorgifte van de gegevens wettelijk noodzakelijk is (bijvoorbeeld de FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse zaken)
 • Andere overkoepelende organisaties zoals intercommunales waaraan een (deel) van de verwerkingen uitbesteed zijn
 • Bedrijven waarop wij ons beroep voor administratieve doeleinden in kader van de dienstverlening
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor veiligheidsdoeleinden in kader van de dienstverlening
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor logistieke doeleinden in kader van de dienstverlening

Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens?

 

We verwerken gegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven;
 • Noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Openbaarheid


Via de wetgeving openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaartermijn


Lokaal bestuur Roosdaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Wat betreft de verwerkte persoonsgegevens in verband met COVID-19 worden de persoonsgegevens van betrokkenen bewaard tot 5 dagen na de dag van publicatie van het koninklijk besluit dat het einde van de toestand van de coronavirus COVID-19-epidemie afkondigt.

De persoonsgegevens in Vaccinnet + worden bewaard tot aan het overlijden van de persoon waaraan het vaccin tegen COVID-19 werd toegediend en minimum gedurende 30 jaar na de vaccinatie, onder meer vereist voor een correcte opvolging m.b.t. noodzakelijke hernieuwingen en in de lijn van de standaardbewaartermijn van gezondheidsgegevens in medische dossiers.

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
 • Recht op correctie:als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
 • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
 • Recht om vergeten te worden:u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie bovenaan deze privacyverklaring. U zult dan steeds uw identiteit moeten aantonen door een recto verso kopie of scan van uw elektronische identiteitskaart aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. Als we niet aan uw rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

Nieuwsbrieven

Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven vanuit onze diensten. U ontvangt deze als u hierop intekende of gekend bent als klant van één van onze diensten. Wenst u een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven 

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Bent u herkenbaar op een dergelijke foto, dan mag u ons vragen om deze te verwijderen of uzelf onherkenbaar te laten maken. Wij zullen hiervoor het nodige doen.
 
Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal wordt er vooraf om uw toestemming gevraagd.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als lokaal bestuur Roosdaal geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Archivering


Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring


Lokaal bestuur Roosdaal kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 27 september 2021.

Contactinformatie GBA

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in België op gebied van privacybescherming. Meer info kan je terugvinden op hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger
 Contactinformatie VTC

 

De VTC is de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor Vlaamse overheden en instanties op gebied van privacybescherming. Meer info kan je terugvinden op hun website: https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

 

Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur bepaalt dat elke overheid in Vlaanderen - dus ook de gemeentebesturen - een verplichting hebben om:

 • de burger spontaan zo goed mogelijk te informeren (actieve openbaarheid);
 • aan elke burger inzage ter verlenen in de bestuursdocumenten, er uitleg over te verschaffen en er een kopie van te bezorgen (passieve openbaarheid).

Actieve openbaarheid

De gemeente neemt zelf initiatieven om informatie te geven over haar beleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de stad als bestuursorgaan via brochures, infobladen, verslagen van de gemeenteraad,...), regelgeving en dienstverlening. 

 Passieve openbaarheid

Misschien wil je een document van een overheid inkijken, bijvoorbeeld de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen,... Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er (tegen betaling) een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar. Slechts uitzonderlijk kan een vraag tot openbaarmaking worden geweigerd, bv. bij een onredelijke vraag (te veel opzoekwerk), een onduidelijke vraag, wanneer het bestuursdocument nog niet volledig is, wanneer de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,... Elke weigering moet gemotiveerd worden en gebaseerd zijn op wettelijke gronden.

Praktisch

Je doet je aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail, of je overhandigt ze persoonlijk. In je aanvraag staat duidelijk

 • je naam en correspondentieadres
 • aangelegenheid waarover het gaat
 • indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie
 • de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt je aan het college van burgemeester en schepenen

Uitgebreide info: website Vlaanderen.be

 

Belgen die in het buitenland verblijven stemmen enkel voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor het Europees parlement.

De Belgen die in een EU lidstaat verblijven kunnen ook kiezen voor een lijst in hun land van verblijf te stemmen in plaats van voor een Belgische lijst.

Voor meer informatie, zie de website van FOD Buitenlandse Zaken

Vul het volmachtformulier in.

Met dit attest bevestigt de burgemeester dat u op de dag van de verkiezingen om privéredenen tijdelijk in het buitenland verblijft en dat u niet kunt gaan stemmen.

U moet uw verblijf in het buitenland staven met de nodige bewijsstukken. Als u die bewijsstukken niet kunt voorleggen, kan u dit attest verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord.

De persoon die in uw plaats stemt, moet de volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

 • de volmacht
 • zijn identiteitskaart
 • zijn oproepingsbrief
 • uw oproepingsbrief
 • dit attest.

De persoon die in uw plaats stemt, geeft dit attest en de volmacht af aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen.

Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

U hebt steeds een ingevuld volmachtformulier nodig en een attest.

 1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
  Nodig: medisch attest;
   
 2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen
  1. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  2. die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden.
 3. Nodig: attest van de werkgever;
   
 4. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen.
  Nodig: attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de je in het bevolkingsregister bent ingeschreven;
   
 5. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert.
  Nodig: attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
   
 6. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden.
  Nodig: attest van de religieuze overheid
   
 7. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven.
  Nodig: attest van de onderwijsinstelling;
   
 8. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord.

  Nodig: attest dat door de burgemeester of gemachtigde. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming. Bij verklaring op erewoord bent u verplicht een volmacht te geven. U kan zich niet laten verontschuldigen.

Subcategorieën