landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Publicaties vergaderingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018) breidde de bekendmakingsplicht voor de openbare besturen verder uit. De bekendmakingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing.

De publicatie- of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de lokale overheid komt tegemoet aan de vereiste van democratische transparantie en controle.

Voor de gemeente Roosdaal worden al deze bekendmakingen gepubliceerd op :

https://roosdaal.meetingburger.net

Concreet vindt u hier terug:

 • Voor de vergaderingen van de Gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

  • de agenda met per agendapunt een bondige omschrijving van de inhoud
   • 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering
  • de notulen: een volledig overzicht met de integrale tekst van de genomen besluiten
   • in principe kort na de eerstvolgende vergadering (notulen moeten steeds goedgekeurd worden tijdens de eerstvolgende vergadering)
  • het audioverslag: de volledige geluidsopname van deze vergaderingen
 • Voor de vergaderingen van het Schepencollege en van het Vast Bureau (OCMW):
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten met  bondige omschrijving van de inhoud
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering.

https://roosdaal.meetingburger.net