landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunningAffiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunningAffiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunningSinds 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd. Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet, artikel 180 van het Provinciedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012. Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.

Tot 2013 gebeurden de bekendmakingen door middel van een aanplakbrief aan het gemeentehuis. Door de wijziging van de voormelde artikelen zullen de gemeenten, de provincies en de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend moeten maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden:

  • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen;
  • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt.

LIJST VAN DE BEKENDMAKINGEN

18 april 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 april 2019 tot 28 mei 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 maart 2019, van de heer Kristof De Smet, Poelkveldstraat 49A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een zwembad en poolhouse op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 49A, (afd. 1) sectie E 737 G en (afd. 1) sectie E 737 H (O.2019/43).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 april 2019 – Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. U kunt de nota ook inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.

11 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Martine De Kegel, Heidestraat 163 te 1741 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Tenzuivenestraat 33 A te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie D 245 V (O.2018/140 - nr. omgevingsloket OMV_2018077495).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 april 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 april 2019 tot 14 mei 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 maart 2019, van Gino Weyne namens Weyne-Projects bvba, Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: verkaveling Profetenstraat-Kattemkets te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie B 501 E en (afd. 1) sectie B 500 G (O.2019/33).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pascal Deputter namens Deputter & Zonen D P BVBA,  Drieselken 18 te 9473 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie C 493 L (O.2018/137 - nr. omgevingsloket OMV_2018108439).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 april 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 15 april 2019 tot 14 mei 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 maart 2019, van Wietse en Jessica Vandroogenbroeck-Vanandruel, A. Rodenbachstraat 25 A/32 te 9470 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband i.f.v. art. 4.4.1. van de VCRO (afwijking vloerpeil) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 21A, (afd. 1) sectie B 233 H2 (O.2019/34).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 april 2019 – bekendmaking beslissing ingesteld beroep omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat aan Jo Van Capellen, namens grondwerken De Meuter, bij Ministerieel besluit van 20 maart 2019 vergunning verleend werd voor stedenbouwkundige handelingen (wijzigen van het terreinprofiel), voor wat betreft percelen gelegen te Roosdaal: Assesteenweg ZN te 1760 Roosdaal, kadastraal gekend: afdeling 4, sectie A. delen van nummers 381 K, 381 L, 382 B, 382 D, 382 E en 385.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst - ruimtelijke ordening, op volgend adres: Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, of digitaal via www.omgevingsloket.be.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat op 27 maart 2019.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Affiche bekendmaking beslissing ingesteld beroep omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning (weigering) afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, Populierstraat 22, Populierstraat 24 en Populierstraat 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2018/131 - nr. omgevingsloket OMV_2018139833).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Weyne-Projects BVBA,  Franslaan 59/1 te 8620 Nieuwpoort voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Kattemkets-Profetenstraat, 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 517 K, (afd. 1) sectie B 517 P, (afd. 1) sectie B 517 F, (afd. 1) sectie B 522 C, (afd. 1) sectie B 518 E, (afd. 1) sectie B 518 K, (afd. 1) sectie B 521 P, (afd. 1) sectie B 519 C, (afd. 1) sectie B 519 B, (afd. 1).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Veerle Timmermans, Generaal de Fariaustraat 8 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Generaal de Fariaustraat 8, (afd. 2) sectie A 108 Z2 (O.2019/3 - nr. omgevingsloket OMV_2019000972).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo en Dorien Grijseels-Becqué, Omloopstraat 46 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een zonevreemde woning (uitbreiding en regularisatie carport) op een perceel gelegen: Omloopstraat 46, (afd. 1) sectie E 684 D (O.2018/148 - nr. omgevingsloket OMV_2018146069).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 april 2019 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Renato en Kim Nicolodi-Bartholomeus, Abeelstraat 73 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning en vakantieverblijf op een perceel gelegen: Abeelstraat 71, (afd. 4) sectie C 422 Z (O.2018/144 - nr. omgevingsloket OMV_2018152552).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hilde Maria Diependaal, Kraanstraat 32 te 1761 Roosdaal voor het kappen van 2 berken en een spar op een perceel gelegen: Kraanstraat 32, (afd. 4) sectie A 426 K2 en (afd. 4) sectie A 426 L2 (O.2018/142 - nr. omgevingsloket OMV_2018152676).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Backer, Berchemstraat 48 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad en verharding op een perceel gelegen: Berchemstraat 48, (afd. 1) sectie D 646 B (O.2018/149 - nr. omgevingsloket OMV_2018156903).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Els De Baerdemaeker, Kattemstraat 51 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (renovatie voorgevel) op een perceel gelegen: Kattemstraat 51, (afd. 1) sectie B 528 F (O.2018/146 - nr. omgevingsloket OMV_2018154868).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sonja Cools, Kattemstraat 3 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Kattemstraat 3, (afd. 1) sectie B 486 F (O.2018/151 - nr. omgevingsloket OMV_2018158638).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Thomas Pauwels, Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 205 L (O.2018/143 - nr. omgevingsloket OMV_2018151135).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 maart 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 31 januari 2019, van Siri Borloo, Profetenstraat 84 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een lamellenwand op een perceel gelegen: Profetenstraat 84, (afd. 1) sectie B 488 E (O.2019/13).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

19 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Robby en Jennifer Van Der Perren-Perreman, Geraardsbergsestraat 3 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een hobbystal voor paarden op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat 3, (afd. 3) sectie A 613 A (O.2018/129 - nr. omgevingsloket OMV_2018138370).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een omgevingsvergunning (weigering) afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een opslagloods en bijkomende parking op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/122 - nr. omgevingsloket OMV_2018126911).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Niels Moock namens Fluvius System Operator CVBA, met als contactadres Industrielaan 2 te 9320 Aalst voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op een perceel gelegen: Brusselstraat ZN, (afd. 1) sectie C 62 R3 (O.2018/147 - nr. omgevingsloket OMV_2018155256).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Koen Puttemans, Lange Kamstraat 17 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een oprit op een perceel gelegen: Kerkhofstraat 1 te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie A 196 B (O.2018/134 - nr. omgevingsloket OMV_2018145844).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 maart 2019 – openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 13 maart 2019 tot 12 april 2019 over de aanvraag, ontvangen op 29 januari 2019, van Alfons en Maria Lievens-De Coen, Nieuwe Kaai 25 te 1760 Roosdaal, tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 25 te 1760 Roosdaal, afd. 1 sectie A nr. 34 B (A2.2019/1).

Affiche openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

14 maart 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 maart 2019 tot 19 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 februari 2019, van Kris Van den Borre wonende te Ommegangsstraat 9 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 nieuwe kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: verkaveling Hoogstraat-Ledebergstraat te 1760 Roosdaal, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 527 P3, (afd. 1) sectie C 527 N5, (afd. 1) sectie C 527 E5, (afd. 1) sectie C 527 P5, (afd. 1) sectie C 527 F2 en (afd. 1) sectie C 527 W4. (O.V.2019/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een gedeeltelijke omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Filip De Coppel namens Azijnfabriek Sint - Martinus - Vinaigrerie Saint-Martin NV,  Ramerstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het regularisatie hoogte van de silo's + herziening en uitbreiding van de milieuvergunning op een perceel gelegen: Ramerstraat 26 en Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2018/59 - nr. omgevingsloket OMV_2018044145).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 maart 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 maart 2019 tot 16 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 februari 2019, van Geert Van den Abbeel, Herststraat 55 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Herststraat 52, (afd. 2) sectie B 49 E (O.2019/19).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 maart 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 maart 2019 tot 9 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 januari 2019, van Steven Seghers namens Dilbeco bvba, Kauwenlaan 5 te 1700 Dilbeek tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 eengezinswoningen in gesloten en halfopen verband op een perceel gelegen: Strijtemplein ZN, (afd. 2) sectie A 103 V2, (afd. 2) sectie A 103 T2 en (afd. 2) sectie A 103 S2 (O.2019/9).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Veerle Van Wilderode, Pelmolenstraat 6 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Pelmolenstraat 6, (afd. 3) sectie A 441 C (O.2018/141 - nr. omgevingsloket OMV_2018153169).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 maart 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer en mevrouw Olivier en Carolien Couder-Van Nerom, Biezeweide 110 te 1500 Halle voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 34 B, (afd. 2) sectie A 444 E2 (O.2018/135 - nr. omgevingsloket OMV_2018145256).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 februari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 maart 2019 tot 2 april 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 januari 2019, van gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het inrichten van een opslagruimte op een perceel gelegen: Molenstraat 26, (afd. 1) sectie E 347 L (O.2019/7).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 februari 2019 – bekendmaking nieuwe straatnaam 'Driebek' in het binnengebied tussen de Profetenstraat – Kattemkets – Kattemstraat

Bekendmaking nieuwe straatnaam 'Driebek' in het binnengebied tussen de Profetenstraat – Kattemkets – Kattemstraat

19 februari 2019 – bekendmaking besluit gemeenteraad

Gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2019 houdende goedkeuring van het retributiereglement op het deponeren van bepaalde afvalstoffen op het recyclagepark

13 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 februari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen en Lore De Bock-Bultereys, Lombeekstraat 54 te 1790 Affligem en Steven en Lieve De Mont-Bultereys, Frans Devoghellaan 35 te 1750 Lennik voor het verbouwen van een woning tot 2 eengezinswoningen op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 15, (afd. 3) sectie B 379 L (O.2018/136 - nr. omgevingsloket OMV_2018150039).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven en Griet Hemerijckx-Van Bilsen, Begonialaan 17 te 1740 Ternat voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op een perceel gelegen: Tenbrugskensweg 1, (afd. 2) sectie B 103 R en (afd. 2) sectie B 103 K (O.2018/132 - nr. omgevingsloket OMV_2018139798).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hendrik De Schrijver, Koning Albertstraat 43 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad met verharding op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 43, (afd. 3) sectie B 12 N (O.2018/128 - nr. omgevingsloket OMV_2018137694).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

11 februari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 februari 2019 tot 21 maart 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 december 2018, van Timmy L'Ecluse namens Dirk Everaet wonende te Molenkauter 10 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met nieuwe rooilijn op 4 meter uit de as van de weg op een perceel gelegen: Langebroekstraat ZN, (afd. 3) sectie B 171 N (O.V.2018/13).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Andre Devriendt namens Devriendt Agro BVBA, Koning Albertstraat 107 te 1760 Roosdaal voor het oprichten van een tuinbouwmachineloods op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 107, (afd. 3) sectie A 102 M (O.2018/101 - nr. omgevingsloket OMV_2018093764).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Dorien Carion-D'haeseleer, Affligemstraat 70a te 1742 Ternat voor het verbouwen van een handelszaak en woongelegenheid op een perceel gelegen: Ledebergdries 8 en 8 A, (afd. 1) sectie C 251 K (O.2018/126 - nr. omgevingsloket OMV_2018074694).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jean Paul Van Capellen wonende te Hoogstraat 87 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw voor het 2 kavels met een nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kleine Lostraat op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 15, 1760 Roosdaal (O.V.2018/9 - nr. omgevingsloket OMV_2018092622).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tamara en Kim Van Overberghe-Duffeleer, Borrekent 75 te 9450 Haaltert voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: verkaveling Kattemkets-Profetenstraat ZN (straatnaam en huisnummer nog toe te kennen), (afd. 1) sectie B 489 E en (afd. 1) sectie B 489 D (O.2018/123 - nr. omgevingsloket OMV_2018127509).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 februari 2019 tot 13 maart 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 2 januari 2019, van Didier Renders, Abeelstraat 63 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Abeelstraat 63, (afd. 4) sectie C 422 Y (O.2019/1).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 januari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 februari 2019 tot 13 maart 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 27 december 2018, van Johan Eliat namens Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen - West-Brabant VZW, met als contactadres Paul Jansonstraat 57 te 1020 Brussel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van kleuterlokalen op een perceel gelegen: Kapelleweide 5-7, (afd. 1) sectie C 282 X (O.2018/152).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

23 januari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 januari 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sofie Mortelmans, Holstraat 201 te 1770 Liedekerke voor het bijstellen van een verkaveling voor het oprichten van een eengezinswoning (plat dak, bouwdiepte op gelijkvloers en verdieping) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, 1760 Roosdaal (O.V.2018/11 - nr. omgevingsloket OMV_2018112172).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 januari 2019 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 16 december 2018, van Monika Rita Delmotte, Ramerstraat 73 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Ramerstraat 73, (afd. 2) sectie B 112 D4 (O.2018/145).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

17 januari 2019 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 29 januari 2019 tot 27 februari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 december 2018, van de heer Martin Van Bellinghen wonende te Hoogstraat 71 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 83, (afd. 1) sectie B 476 X en (afd. 1) sectie B 476 R (O.V.2018/14).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 januari 2019 – Openbaar onderzoek "Gewijzigde teksten Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval: 14.01.2019-13.03.2019":

In toepassing van artikel 18§7 van het Materialendecreet delen wij mee dat een openbaar onderzoek wordt opgestart met betrekking tot gewijzigde teksten van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval.

De Vlaamse Regering heeft op 16.09.2016 het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval goedgekeurd, waarbij onder meer de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente werd vooropgesteld en dit op basis van de Belfius-indeling van 2007.

Als gevolg van de nieuwe Belfius-indeling van gemeenten die op 14.3.2018 door Belfius-bank werd gepubliceerd, zal de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigen. Hierdoor zal een aanpassing van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval voorgesteld worden aan de Vlaamse Regering.

Het openbaar onderzoek mbt. de gewijzigde teksten loopt van 14.01.2019 tot en met 13.03.2019. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, wijziging uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen.

De gewijzigde teksten liggen tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage bij de Technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, tijdens de kantooruren.

7 januari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem voor het bijstellen verkavelingsvergunning van de perceelsgrenzen en de inplanting op een perceel gelegen: (afd. 1) sectie C 889 B2 en (afd. 1) sectie C 889 C2 (O.V.2018/10 - nr. omgevingsloket OMV_2018103660).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 januari 2019 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 17 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henricus en Jacqueline Geens-Geertsen, Van Lierdestraat 10 te 9470 Denderleeuw voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 20 A, (afd. 1) sectie B 8 A (O.2018/127 - nr. omgevingsloket OMV_2018132867).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tessa en Pieter-Jan Sonck-Van Der Smissen, Stationsstraat 56/1 te 9400 Ninove voor het verbouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Kaaistraat 10, (afd. 1) sectie A 143 B3 en (afd. 1) sectie A 143 C3 (O.2018/114 - nr. omgevingsloket OMV_2018097856).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Herman Nicola, Gasthuisstraat 167 te 1760 Roosdaal voor het slopen van een woning op een perceel gelegen: Keerstraat 30, (afd. 1) sectie C 663 M en (afd. 1) sectie C 663 P (O.2018/119 - nr. omgevingsloket OMV_2018122632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joan Baetens, Kruisenstraat 14/202 te 9270 Laarne voor het bouwen van een meergezinswoning met handelsruimte (8 woongelegenheden) met nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Kwinkeleer op een perceel gelegen: Kwinkeleer 4 en Kwinkeleer 6, (afd. 1) sectie C 861 L en (afd. 1) sectie C 861 K (O.2018/72 - nr. omgevingsloket OMV_2018065130).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 december 2018 – openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 januari 2019 tot 6 februari 2019 over de aanvraag, ontvangen op 4 december 2018, van Pieter Muylaert, Nieuwstraat 9, 9541 Denderhoutem, tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg ZN te 1760 Roosdaal, afd. 1 sectie E nr. 236 F (A2.2018/5).

Affiche openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

27 december 2018 – openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 januari 2019 tot 6 februari 2019 over de aanvraag, ontvangen op 3 december 2018, van Frederik Van Laethem-Santana, Poelkbeekstraat 25, 1760 Roosdaal, tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 25 te 1760 Roosdaal, afd. 1 sectie E nr. 159 B2 en afd. 1 sectie E nr. 159 Y (A2.2018/4).

Affiche openbaar onderzoek stedenbouwkundig attest

24 december 2018 - bekendmaking gebruiksreglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

24 december 2018 - bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrasveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

21 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Katleen Evenepoel, Ramerstraat 42 te 1760 Roosdaal voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open en halfopen verband met nieuwe rooilijn op 6 meter uit de as van de Ramerstraat en op 4 meter uit de as van de Bundermeersweg op een perceel gelegen: Ramerstraat 40 en Ramerstraat 42 (afd. 2) sectie B 146 R2 en (afd. 2) sectie B 146 S2 (O.V.2018/6 - nr. omgevingsloket OMV_2018061015).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Marie Noêl Tondeurs, Berghofstrasse 13 te 85414 Kirchdorf voor het slopen van een woning op een perceel gelegen: Rijstraat 4, (afd. 1) sectie E 263 F en (afd. 1) sectie E 263 G (O.2018/120 - nr. omgevingsloket OMV_2018124889).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 december 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 4 januari 2019 tot 2 februari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 december 2018, van mevrouw Martine De Kegel, Heidestraat 163 te 1741 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Neder Eylbeek ZN te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie D 245 V (O.2018/140).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

20 december 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 december 2018 tot 26 januari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 december 2018, van Pascal Deputter namens Deputter & zonen D P bvba, Drieselken 18 te 9473 Denderleeuw tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO op een perceel gelegen: Kattemstraat ZN, (afd. 1) sectie C 493 L (O.2018/137).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

20 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Carine Bogaert, Kapellestraat 21 te 9320 Aalst voor het slopen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Bornbosweg 1, (afd. 1) sectie B 166 H en (afd. 1) sectie B 166 K (O.2018/117 - nr. omgevingsloket OMV_2018118657).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kiani Schouppe, Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, (afd. 4) sectie A 289 C (O.2018/115 - nr. omgevingsloket OMV_2018119352).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 december 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frank Albert De Geyndt, Kleemstraat 68 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van terrassen op de verdieping op een perceel gelegen: Kraanstraat 91 en Kraanstraat 93, (afd. 4) sectie A 409 R (O.2018/116 - nr. omgevingsloket OMV_2018121740).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 24 oktober 2018, van Theodoor Vanlens, Pol de Montstraat 30 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Pol de Montstraat 30 te 1760 Roosdaal (afd. 1) sectie E 243 G3 (O.2018/125).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marianna Mauracher, Frans Van Cauwelaertstraat 2 te 1760 Roosdaal voor het aanbouwen van een veranda (regularisatie) op een perceel gelegen: Frans Van Cauwelaertstraat 2, (afd. 3) sectie B 308 A3 (O.2018/113 - nr. omgevingsloket OMV_2018118417).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 5 september 2018, van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een kleuterblok bij een bestaande school Triangel Pamel op een perceel gelegen: Brusselstraat 27, (afd. 1) sectie C 62 W4 (O.2018/102).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal voor het uitbreiden van een horecazaak met verbruikszaal op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/86 - nr. omgevingsloket OMV_2018085142).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

6 december 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ward en Julie Noppe-De Backer, Brederodestraat 195 te 2018 Antwerpen voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 24 A, (afd. 1) sectie B 6 A (O.2018/112 - nr. omgevingsloket OMV_2018116060).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 november 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 11 december 2018 tot 9 januari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 november 2018, van mevrouw Ilse Bronselaer, Kerkstraat 2 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning (renovatie met herverdeling) op een perceel gelegen: Populierstraat 20, 22, 24 en 26, (afd. 4) sectie B 33 D2, (afd. 4) sectie B 33 L2 en (afd. 4) sectie B 33 K2 (O.2018/131).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 november 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 6 december 2018 tot 4 januari 2019 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 oktober 2018, van Marc Wauters wonende te Gustaaf Van der Steenstraat 16 te 1750 Lennik tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een zonevreemde eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.3. van de VCRO op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 372 W (O.V.2018/12).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frank Beeckman namens namens De Doncker BVBA, Nieuwe Kaai 20 te 1760 Roosdaal voor het vergunnen van een klasse 2-inrichting voor het hernieuwen en uitbreiden van een betoncentrale op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39, (afd. 1) sectie A 40 H en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2018/64 - nr. omgevingsloket OMV_2018065356).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Michel Van Den Meersschaut, Bullenbergstraat 73 C te 1703 Schepdaal voor het bouwen van een meergezinswoning (15 appartementen) aangepaste plannen op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 6, (afd. 1) sectie C 530 N5, (afd. 1) sectie C 530 R8 en (afd. 1) sectie C 530 V4 (O.2018/87 - nr. omgevingsloket OMV_2018087348).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 23 oktober 2018, van Yolande Praet, Gasthuisstraat 10 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (aanbouwen van een veranda) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 10, (afd. 1) sectie C 891 C (O.2018/124).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maaike Bronselaer, Pamelse Klei 28 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een gesloten afsluiting in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende materialen) op een perceel gelegen: Pamelse Klei 28 en Pamelse Klei 30, (afd. 1) sectie C 108 D2 en (afd. 1) sectie C 108 C2 (O.2018/94 - nr. omgevingsloket OMV_2018094040).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 november 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kathleen Bottelberghe, Maurice Roelantsstraat 19 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een gesloten afsluiting op een perceel gelegen: Maurice Roelantsstraat 19, (afd. 1) sectie E 240 B2 (O.2018/108 - nr. omgevingsloket OMV_2018110425).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 november 2018 tot 18 december 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2018, van mevrouw Evy Vandenberghe, Rijstraat 16 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslagloods en bijkomende parking op een perceel gelegen: Rijstraat 16, (afd. 1) sectie E 407 G en (afd. 1) sectie E 412 Z (O.2018/122).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 22 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Thomas Pauwels, Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN te 1760 Roosdaal, (afd. 3) sectie A 205 L (O.V.2018/7 - nr. omgevingsloket OMV_2018083129).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dimitri Van Horenbeeck, Kervijnstraat 27 te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (afwijkende kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 21 Y en (afd. 3) sectie A 23 (O.2018/83 - nr. omgevingsloket OMV_2018081604).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jens en Kiani Lauwaert-Schouppe wonende Eikauterstraat 3 te 1761 Roosdaal voor een verkavelingswijziging voor verharde oppervlakte, terras en bijgebouw op een perceel gelegen: Eikauterstraat 3, (afd. 4) sectie A 289 C (O.V.2018/8 - nr. omgevingsloket OMV_2018087599).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kevin Vereecken, Kapellestraat 24 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een garage op een perceel gelegen: Kapellestraat 24, (afd. 1) sectie C 180 G (O.2018/103 - nr. omgevingsloket OMV_2018106987).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning (weigering) afgeleverd werd voor de aanvraag van Delmulle NV, Waregemseweg 146 te 9790 Wortegem-Petegem voor functiewijziging van woning naar broodjeszaak, het plaatsen van een keermuur en het leggen van een parking op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 58 te 1760 Roosdaal, (afd. 1) sectie E 491 Y (O.2018/99 - nr. omgevingsloket OMV_2018102135).

Affiche bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Brigitta Hoffman, Lostraat 145 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (aanbouwen van een veranda) op een perceel gelegen: Lostraat 145, (afd. 2) sectie A 26 H2 (O.2018/98 - nr. omgevingsloket OMV_2018099945).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 15 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Annie Huylebroeck, Patrijzenweg 2 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Patrijzenweg 2, (afd. 1) sectie E 152 A (O.2018/100 - nr. omgevingsloket OMV_2018105632).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Julie Dominique Brébar, Profetenstraat 24 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Profetenstraat 24, (afd. 1) sectie C 355 D (O.2018/106 - nr. omgevingsloket OMV_2018107879).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefanie en Kevin Jacobs-De Valck, Impegemstraat 77 te 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kleemstraat 40 te, 1760 Roosdaal (afd. 2) sectie A 292 Y en (afd. 2) sectie A 293 H (O.2018/105 - nr. omgevingsloket OMV_2018100110).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sarah Paye, Omer De Vidtslaan 65 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van reclameborden op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 65, (afd. 1) sectie D 203 T (O.2018/107 - nr. omgevingsloket OMV_2018107998).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 oktober 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Philippe Suys, Kardinaal Sterckxlaan 108 te 1860 Meise voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Mansborrestraat 10 te 1760 Roosdaal (afd. 4) sectie A 325 N (O.2018/109 - nr. omgevingsloket OMV_2018104304).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2018 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 oktober 2018, van Alfons Elpers, Kriebrugstraat 18 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 18, (afd. 1) sectie B 12 H (O.2018/118).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

23 oktober 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 november 2018 tot 5 december 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 september 2018, van Peter Dekeukelaere namens Scholen Sint-Franciscus vzw, Lostraat 175 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een sportveld op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 2) sectie A 142 B (O.2018/111).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 oktober 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 september 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pasquale Lambot, Poelkbeekstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 34, (afd. 1) sectie E 179 L en (afd. 1) sectie E 183 L (O.2018/92 - nr. omgevingsloket OMV_2018091508).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 oktober 2018 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 24 september 2018 een weigering van een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens INTOP EXPERTS), Statiestraat 8 te 1740 Ternat voor het verkavelen in 5 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Ledebergstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie C 295 C en (afd. 1) sectie C 297 P (O.V.2018/5 - nr. omgevingsloket OMV_2018059490).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2018 - bekendmaking gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018 houdende principiële toestemming voor het plaatsen van cameratoezicht op het openbaar domein door politiezone TARL

Gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018

3 oktober 2018 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2018 tot 9 november 2018 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 september 2018, van mevrouw Sofie Mortelmans wonende te Holstraat 201 te 1770 Liedekerke tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor het oprichten van een eengezinswoning (plat dak, bouwdiepte op gelijkvloers en verdieping) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie B 387 B en (afd. 3) sectie B 387 A (O.V.2018/11).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning


 

–bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 februari 2019 een gedeeltelijke omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Filip De Coppel namens Azijnfabriek Sint - Martinus - Vinaigrerie Saint-Martin NV,  Ramerstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het regularisatie hoogte van de silo's + herziening en uitbreiding van de milieuvergunning op een perceel gelegen: Ramerstraat 26 en Ramerstraat 26, (afd. 2) sectie B 80 N2, (afd. 2) sectie B 80 P2, (afd. 2) sectie B 80 D2, (afd. 2) sectie B 80 E2, (afd. 2) sectie B 82 Y, (afd. 2) sectie B 82 A2, (afd. 2) sectie B 82 B2 en (afd. 2) sectie B 82 C2 (O.2018/59 - nr. omgevingsloket OMV_2018044145).

–bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2019 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Thomas Pauwels, Smissenbosstraat 67 te 1700 Dilbeek voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 205 L (O.2018/143 - nr. omgevingsloket OMV_2018151135).