landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen 2024

Bekendmakingen 2024

8 april 2024 – Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website www.vlaanderen.be/stikstof, en via de website van het Lokaal Bestuur Roosdaal: www.roosdaal.be/bestuur-en-diensten/openbaarheid-bestuur/bekendmakingen.

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectenrapportage
Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

28 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 april 2024 tot 7 mei 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 maart 2024, van de heer Timmy L’Ecluse tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband (lot 3 wordt uit de verkaveling gesloten) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat ZN, (afd. 1) sectie B 99 P en (afd. 1) sectie B 100 B (O.V.2024/6 en OMV_2024035745).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

28 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 april 2024 tot 7 mei 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 5 maart 2024, van de heer Luc Monsieur tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 6 nieuwe kavels voor halfopen en gesloten bebouwing op een perceel gelegen: Strijtemplein 22, (afd. 2) sectie A 84 C2 (O.V.2024/5 en OMV_2024021850).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

27 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Romulo Rodrigues Lopes voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevel- en dakrenovatie) op een perceel gelegen: Kleemstraat 29, (afd. 2) sectie A 393 K en (afd. 2) sectie A 393 L (O.2024/11 - nr. omgevingsloket OMV_2024013767).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

27 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dorien Govers voor het verbouwen van een eengezinswoning (dakrenovatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 8, (afd. 1) sectie D 47 S (O.2024/12 - nr. omgevingsloket OMV_2024013196).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 maart 2024 – bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 maart 2024 tot 26 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 februari 2024, Stijn en Mieke Claes-Servaes tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw (loods) (gedeeltelijke regularisatie) + opbreken niet-vergunde verhardingen op een perceel gelegen: Weverstraat 95, (afd. 4) sectie B 254 A (O.2024/27 en OMV_2024017492).

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

18 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 maart 2024 tot 19 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 februari 2024, van de heer Philippe Beckwée tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Dalstraat ZN, (afd. 4) sectie C 291 C (O.V.2024/4 en OMV_2024029370).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Maxime Uyttersprot namens Fluvius System Operator voor het plaatsen van een hoogspanningscabine (vervanging) op een perceel gelegen: Meersstraat ZN, (afd. 4) sectie B 210 D2 (O.2024/9 - nr. omgevingsloket OMV_2024011247).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri Van Vaerenbergh voor het kappen van een boom (naaldboom) op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 424 M (O.2024/4 - nr. omgevingsloket OMV_2024006529).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tim Wyns namens BATOPIN NV voor het functiewijziging van handelsruimte naar kantoorruimte, het plaatsen van geldautomaten met bijhorende gevelreclame op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 69, (afd. 1) sectie D 203 M2 (O.2024/7 - nr. omgevingsloket OMV_2024008205).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Noah Janssen namens Natuurpunt Beheer, vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen VZW voor het herstellen van een verlande poel en een grote plas (reliëfwijziging en vegetatiewijziging) op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie A 503 K, (afd. 1) sectie A 503 L en (afd. 1) sectie A 514 C (O.2023/122 - nr. omgevingsloket OMV_2023141414).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kenney en Annelie Jacobs-Gaudissabois voor het verbouwen van een eengezinswoning (dakrenovatie en uitbreiding) op een perceel gelegen: Oudebaan 19, (afd. 2) sectie A 251 Y (O.2024/2 - nr. omgevingsloket OMV_2023163887).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frederic Vanderlinden voor het aanleggen van verhardingen rondom een eengezinswoning op een perceel gelegen: Eikauterstraat 35, (afd. 4) sectie A 210 F (O.2023/124 - nr. omgevingsloket OMV_2023145348).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 19 maart 2024 tot 17 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 februari 2024, van de heer Bert Van Vreckem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Daalbeekstraat 10, (afd. 2) sectie B 123 B2 (O.2024/22 en OMV_2024021163).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 februari 2024, van Bart en Petra Timmermans-De Belser tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband met loods na sloop van de bestaande woning met loods (afwijkende dakvorm) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 41, (afd. 1) sectie A 59 D (O.2024/21 en OMV_2024003996).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 19 februari 2024, van de heer Jente Schoonians tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met aanhorigheden op een perceel gelegen: Weverstraat 127, (afd. 4) sectie C 126 B (O.2024/19 en OMV_2024017344).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 februari 2024, van Martin Baert namens Ludus et Eventum BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtgevende reclame en het verbouwen en uitbreiden van een bestaand sportcentrum op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 52, (afd. 1) sectie D 276 K (O.2024/15 en OMV_2023135819).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 februari 2024, van Mathias Seghaye namens Hofkes Mathias BV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een eengezinswoning (met handelszaak) en nieuwbouw van een meergezinswoning (2 wooneenheden) met achterliggende loods op een perceel gelegen: Pamelse Klei 51, (afd. 1) sectie C 542 Z2 en (afd. 1) sectie C 542 Y2 (O.2024/13 en OMV_2024012474).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 maart 2024 tot 12 april 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 februari 2024, van Roger Segers tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 2 in halfopen verband en 1 in gesloten verband op een perceel gelegen: Kapellestraat ZN, (afd. 1) sectie C 198 R (O.V.2024/3 en OMV_2024022502).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 maart 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 maart 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Aaron Boon en mevrouw Gita Van Giel voor het bouwen van een bijgebouw (na sloop van het bestaande) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 20, (afd. 1) sectie B 9 H (O.2024/5 - nr. omgevingsloket OMV_2024005117).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 maart 2024 - bekendmaking beslissing GAR Brusselstraat en toegangsweg Brusselstraat 29

Beslissing gemeenteraad van 29 februari 2024

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Vicky Van Der Perre voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 23, (afd. 1) sectie E 783 Y (O.2024/3 - nr. omgevingsloket OMV_2024004087).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peggy Minnaert voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Hoogstraat 84, (afd. 1) sectie C 519 M (O.2023/137 - nr. omgevingsloket OMV_2023173143).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Simon Pauwels en mevrouw Vicky Vanderveken voor het regularisatie van het isoleren en plaatsen nieuwe gevelsteen aan de gevels op een perceel gelegen: Kleemstraat 80, (afd. 2) sectie A 378 B3 (O.2023/134 - nr. omgevingsloket OMV_2023166916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Vincent Crol voor de regularisatie voor de afmetingen van de garage en de gebruikte gevelmaterialen op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 25, (afd. 3) sectie B 369/3 L (O.2023/132 - nr. omgevingsloket OMV_2023165701).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan Vander Elst namens GIGANTES BVBA voor een meergezinswoning (5 woongelegenheden) op een perceel gelegen: Broekstraat 3, (afd. 2) sectie A 108 S3, (afd. 2) sectie A 108 Y2 en (afd. 2) sectie A 108 R3 (O.2023/116 - nr. omgevingsloket OMV_2023131021).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jonathan Grégoire voor het verbouwen van een handelsruimte (met gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Brusselstraat 11 en 13, (afd. 1) sectie C 89 T2 (O.2023/129 - nr. omgevingsloket OMV_2023156930).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Pieter en Ilse Van Baelen-Dewaelheyns voor het verbouwen van een zonevreemde schuur tot gastenverblijf op een perceel gelegen: Woestijnstraat 4, (afd. 1) sectie D 614 F en (afd. 1) sectie D 614/2 H (O.2023/118 - nr. omgevingsloket OMV_2023138341).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 februari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Luc Hiel voor het aanleggen van een verharding op een perceel gelegen: Strijtemplein 32, (afd. 2) sectie A 38 M4 (O.2023/128 - nr. omgevingsloket OMV_2023154675).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce namens INTOP-AXIOS BV voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kraanstraat 61, 1761 Roosdaal (O.V.2023/13 - nr. omgevingsloket OMV_2023138724).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens het lokaal bestuur Roosdaal voor het herinrichten van de Molenkauter (tweesporenpad) (O.2023/120 - nr. omgevingsloket OMV_2023140277).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Alex Segers voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelaanzichten) op een perceel gelegen: Weverstraat 115, (afd. 4) sectie C 142 K2 (0.2023/113 - nr. omgevingsloket OMV_2023130309).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gil en Laura Figys-Asselman voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakhelling en reliëfwijzigingen) op een perceel gelegen: Hunselberg ZN, (afd. 3) sectie A 182 M (O.2023/121 - nr. omgevingsloket OMV_2023141075).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 februari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 februari 2024 tot 12 maart 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 29 januari 2024, van Jean-Pierre Van Laethem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband met nieuwe rooilijn van 5 meter uit de as van de Bievegemberg op een perceel gelegen: Bievegemberg 26, (afd. 1) sectie C 756 M (O.V.2024/2 en OMV_2024007246).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 februari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dwiezel en Sofie Van Eeckhout-Moens voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting, bijgebouw en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 203 L (O.2023/114 - nr. omgevingsloket OMV_2023130135).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

1 februari 2024 – bekendmaking politiebesluit gouverneur

Bekendmaking politiebesluit gouverneur

1 februari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 7 februari 2024 tot 7 maart 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 januari 2024, van Christiaan De Roo tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning door het aanbouwen van een veranda op een perceel gelegen: Lostraat 20, (afd. 1) sectie D 35 A2 (O.2024/6 en OMV_2024007716).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

31 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Emmanuel de Béthune voor het plaatsen van een reclamebord (op de gevel) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 100, (afd. 1) sectie C 91 H (O.2023/126 - nr. omgevingsloket OMV_2023153412).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Joeri en Dorien Carion-D'haeseleer voor het verbouwen van een handelszaak en woongelegenheid (aangepaste plannen) op een perceel gelegen: Ledebergdries 8, (afd. 1) sectie C 251 K (O.2023/109 - nr. omgevingsloket OMV_2023097081).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 januari 2024 – Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en schepenen van het Lokaal Bestuur Roosdaal brengt overeenkomstig artikel 2.3.2 §2 ter kennis dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2023.

31 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 januari 2024 tot 29 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 januari 2024, van de heer Roger Segers, tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen waarvan 1 in open verband en 2 loten in halfopen verband op een perceel gelegen: Kapellestraat 28, (afd. 1) sectie C 178 E, (afd. 1) sectie C 180 F en (afd. 1) sectie C 181 C (O.V.2024/1 en OMV_2023105605).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 30 januari 2024 tot 28 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 31 december 2023, van de heer Tom Hallaert en mevrouw Gitte Van Hoof tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (vloerpijl en reliëfwijzigingen) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN, (afd. 1) sectie A 155 X (O.2023/138 en OMV_2023141395).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

22 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kevin Bartholomé en mevrouw Sien Walravens voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 5m uit de as van de Espenveldstraat op een perceel gelegen: Espenveldstraat 15, 1760 Roosdaal (O.V.2023/11 - nr. omgevingsloket OMV_2023118624).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 8 januari 2024 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erik Bellemans voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (uitbreiden woonzone) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, 1760 Roosdaal (O.V.2023/10 - nr. omgevingsloket OMV_2023111023).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 januari 2024 tot 23 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 december 2023, van Manu Renard namens UNICAS NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (8 woongelegenheden) met parkeersokkel op een perceel gelegen: Borrekets 10, (afd. 1) sectie C 911 V3 (O.2023/136 en OMV_2023166832).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunningAffiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 januari 2024 tot 23 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 21 december 2023, van Manu Renard namens UNICAS NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (6 wooneenheden) met parkeersokkel - afwijkende kroonlijsthoogte en gabarit op een perceel gelegen: Borrekets 9, (afd. 1) sectie C 911 E (O.2023/135 en OMV_2023166915).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 januari 2024 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 24 januari 2024 tot 22 februari 2024 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 december 2023, van Jos Sluys namens SAFFELBERG INVESTMENTS NV tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een landbouwwoning (functiewijziging naar eengezinswoning) + renovatie bijgebouw op een perceel gelegen: Geraardsbergsestraat 13, (afd. 3) sectie A 370 H (O.2023/130 en OMV_2023161916).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 januari 2024 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Patrick De Wolf voor het kappen van 4 populieren op een perceel gelegen t.h.v. Meerstraat ZN ,(afd. 4) sectie A 46 A, (afd. 4) sectie B 209 D en (afd. 4) sectie B 209 F (O.2023/119 - nr. omgevingsloket OMV_2023140139).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 januari 2024 – Aankondiging publieke consultatie voor het ontwerp “Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender”

De Vlaamse Waterweg nv heeft een ontwerp “Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender” opgemaakt. Dit “S-MER Ruimte voor Water Dender” is één van de onderzoeken uitgevoerd tijdens het proces voor de opmaak van het “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” (WERF 1 binnen T.OP Dender), zoals beschreven in de onderzoeksnota.

Met de opmaak van het “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” worden twee evenwaardige doelstellingen voorbereid die samen de missie vormen: (1) het overstromingsrisico in de Dendervallei moet omlaag, en (2) bij het uitwerken van de uitdagingen rond waterveiligheid wordt altijd gestreefd naar het realiseren van zoveel mogelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden om het gebied te versterken.

Daartoe zijn vijf ambities gedefinieerd. Ze formuleren kansen rond waterbeheer, natuur, wonen, economie, toerisme en identiteit.

 • Maximaal inzetten op een integrale klimaatbewuste benadering van het waterbeheer
 • Versterken van groenblauwe dooradering
 • Versterken van de landschappelijke identiteit en beleving
 • Versterken van een adaptief productief landschap
 • Bijdragen aan een unieke en diverse leefomgeving in de Dendervallei

Om de missie en de ambities te kunnen realiseren is een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedragen partnerschap cruciaal. Er wordt daarbij gestreefd naar betaalbare en maatschappelijk haalbare maatregelen. Als uitgangspunten voor het uitwerken van de maatregelen, gelden de principes van meerlaagse waterveiligheid (protectie, preventie en paraatheid) en klimaatbewust, integraal waterbeleid.

Om deze doelstellingen te bereiken, bestaat het beoogde “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” uit:

 1. een gedragen ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de Dendervallei in functie van verbeterde waterbeheersing waarbij maximaal koppelkansen worden benut om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden te creëren;
 2. een haalbaar en gefaseerd gebiedsprogramma van de acties die nodig zijn om de ontwikkelingsvisie doeltreffend uit te voeren (het noodzakelijk gebiedsprogramma).

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een publieke consultatie voor dit ontwerp “S-MER Ruimte voor Water Dender”. Deze consultatie loopt van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024. 

Het integrale dossier bestaande uit het ontwerp “S-MER Ruimte voor Water Dender”(met in bijlage de inspraaknota), de niet-technische samenvatting en de richtlijnen voor het plan-MER Ruimte voor Water Dendervallei alsook de tussennota, kunnen als volgt geraadpleegd worden:

 • Op de website van het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei, via volgende links:
 • Als u geen computer of internet hebt, kunt u de documenten fysiek raadplegen en/of gebruikmaken van een openbare computer op de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Roosdaal, Bruselstraat 15 te 1760 Roosdaal na maken van afspraak via ruimtelijkeordening@roosdaal.beof 054/89.13.30

Opmerkingen of bezwaren?

 • Deze kunnen gedurende de consultatieperiode uitsluitend schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente worden ingediend vóór het einde van de termijn van de publieke consultatie op het adres:
  Gemeentebestuur Roosdaal
  T.a.v. College van burgemeester en Schepenen
  Brusselstraat 15
  1760 Roosdaal

22 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens het lokaal bestuur Roosdaal voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Herststraat ZN, (afd. 4) sectie C 304/2 A, (afd. 4) sectie C 326 D en (afd. 4) sectie C 326 C (O.V.2023/12 - nr. omgevingsloket OMV_2023103378).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gerrit Van der Steen namens Gerrit Van der Steen BVBA voor het 6 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Keerstraat op een perceel gelegen: Keerstraat ZN/Gootjesstraat ZN, (afd. 1) sectie A 107 E en (afd. 1) sectie A 111 K (O.V.2023/7 en OMV_2023090922).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

22 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Björn Cornelis voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (van open bebouwing naar 2 halfopen bebouwingen voor eengezinswoningen) met een nieuwe rooilijn van 4m uit de as van de Eikauterstraat op een perceel gelegen: Eikauterstraat ZN, 1761 Roosdaal (O.V.2023/9 - nr. omgevingsloket OMV_2023102712).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Roland Eylenbosch voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 195 en Koning Albertstraat 197, (afd. 3) sectie A 229 H (O.2023/84 - nr. omgevingsloket OMV_2023092288).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guy Meyvaert namens Fiberklaar BV voor het plaatsen van een technisch lokaal voor glasvezel op een perceel gelegen: Brusselstraat 29, (afd. 1) sectie C 900 C (O.2023/111 - nr. omgevingsloket OMV_2023125583).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bart Van Laer (namens Van Laer Management BV) voor het verbouwen van een meergezinswoning met 2 woongelegenheden (totaalrenovatie met volumeuitbreiding) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 125, (afd. 1) sectie C 98 T (O.2023/107 - nr. omgevingsloket OMV_2023122968).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 december 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jimmy en Lotte Huybrecht-Geeroms voor het verbouwen van een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Heidestraat 13, (afd. 2) sectie A 341 G (O.2023/115 - nr. omgevingsloket OMV_2023119858).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sébastien Craps  voor het uitbreiden van een terras op een perceel gelegen: Kerkstraat 21, (afd. 1) sectie A 59 N (O.2023/106 - nr. omgevingsloket OMV_2023128640).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Véronique Walckiers voor het verbouwen van een woning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 111, (afd. 4) sectie C 367 N (O.2023/105 - nr. omgevingsloket OMV_2023127090).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 december 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 27 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Frank Beeckman (namens De Doncker BVBA) voor het exploiteren van een bedrijf voor de productie van predallen en stortbeton voor een periode van 24 maanden op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 20, (afd. 1) sectie A 25 H, (afd. 1) sectie A 35 F2, (afd. 1) sectie A 35 E2, (afd. 1) sectie A 37 A, (afd. 1) sectie A 38 F, (afd. 1) sectie A 39 , (afd. 1) sectie A 40 B en (afd. 1) sectie A 40 G (O.2023/62 - nr. omgevingsloket OMV_2023071156).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een gedeeltelijke omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Nina De Coster, Leen Deraedt en Sigrid Sempot (namens Providentia CVBA SO) voor het bouwen van 6 wooneenheden voor sociale huisvestiging op een perceel gelegen: Halleweg ZN, (afd. 3) sectie B 313 H, (afd. 3) sectie B 314 D, (afd. 3) sectie B 315 L en (afd. 3) sectie B 388 G (O.2023/78 - nr. omgevingsloket OMV_2023094121).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 november 2023 – bekendmaking definitieve vaststelling beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Op 19 september 2023 is het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant definitief vastgesteld door de provincieraad. Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant omvat een strategische visie, 7 beleidskaders (mobiliteit, voorzieningen, wonen, economie, open ruimte, energie, selecties en ontwikkelingsperspectieven) en een actiegericht deel (4 provinciale werven-4 krachtlijnen voor actie).

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal beleidsplan ruimte zijn integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be, overeenkomstig artikel 2.1.9, derde lid, van de VCRO.
Op 7 juli 2023 werd het bijhorende plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Overeenkomstig artikel 4.2.11 § 6 en 7 van het DABM zijn het goedgekeurde plan-MER en de bijhorende documenten integraal gepubliceerd op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be én op de website van het Vlaamse Departement Omgeving www.omgeving.vlaanderen.be (via de MER-dossierdatabank, dossiernummer PL0260).

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Theo Vanden Borre voor het plaatsen van een terrasoverkapping bij een bijgebouw op een perceel gelegen: Kwinkeleer 20A, (afd. 1) sectie C 749 D (O.2023/103 - nr. omgevingsloket OMV_2023121625).

Affiche  bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Hélène Badts voor het wijzigen van een gevelopening op een perceel gelegen: Wolvenstraat 1C, (afd. 1) sectie C 800 D (O.2023/102 - nr. omgevingsloket OMV_2023119126).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jeroen Stevens voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Rotstraat 20, (afd. 4) sectie A 314 E (O.2023/87 - nr. omgevingsloket OMV_2023098195).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 november 2023 tot 21 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 22 oktober 2023, van Gil en Laura Figys-Asselman tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Hunselberg ZN, (afd. 3) sectie A 182 M (O.2023/121 en OMV_2023141075).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 21 november 2023 tot 21 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2023, van Jeroen en Melissa De Bisschop-Bax tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (met functiewijziging) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 28, (afd. 1) sectie B 51 E en (afd. 1) sectie B 51 D (O.2023/112 en OMV_2023130230).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 2) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 215A, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/83 - nr. omgevingsloket OMV_2023094627).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217A, (afd. 2) sectie B 114 G (O.2023/82 - nr. omgevingsloket OMV_2023079374).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 6 november 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik Bellemans (namens Ermibouw BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.2023/80 - nr. omgevingsloket OMV_2023094181).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 november 2023 tot 22 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 oktober 2023, van Wim Goossens namens Lokaal Bestuur Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Molenkauter (tweesporenpad) op een perceel gelegen: Molenkauter ZN, (O.2023/120 en OMV_2023140277).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yves Chavatte voor het verbouwen van een eengezinswoning (dichten gevelopening) op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 33, (afd. 1) sectie A 30 Y2 (O.2023/95 - nr. omgevingsloket OMV_2023106355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Ousmane Balde voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie met uitbreiding) op een perceel gelegen: Abeelstraat 103, (afd. 4) sectie C 371 G (O.2023/100 - nr. omgevingsloket OMV_2023112097).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hilde De Cort, Katrien De Cort, Monique Kestens en Remi De Cort voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de Ramerstraat op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 80 V en (afd. 2) sectie B 80 S2 (O.V.2023/4 - nr. omgevingsloket OMV_2023045539).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Timmy L'Ecluse voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Groenenboomgaard ZN, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 164 K (O.V.2023/8 - nr. omgevingsloket OMV_2023091664).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 oktober 2023, van Wim Van den Cruijce (namens INTOP-AXIOS) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Kraanstraat 61, (afd. 4) sectie A 428 R2 (O.V.2023/13 en OMV_2023138724).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 oktober 2023, van de heer Pieter Van Baelen en mevrouw Ilse Dewaelheyns tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zonevreemde schuur tot gastenverblijf op een perceel gelegen: Woestijnstraat 4, (afd. 1) sectie D 614 F en (afd. 1) sectie D 614/2 H (O.2023/118 en OMV_2023138341).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

8 november 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 november 2023 tot 15 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 oktober 2023, van Jan Vander Elst namens GIGANTES BVBA tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een meergezinswoning (5 woongelegenheden) op percelen gelegen: Broekstraat 3, (afd. 2) sectie A 108 S3, (afd. 2) sectie A 108 Y2 en (afd. 2) sectie A 108 R3 (O.2023/116 en OMV_2023131021).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 november 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Daisy Coosemans voor het verbouwen van een eengezinswoning (totaalrenovatie met uitbreiding) op een perceel gelegen: Weverstraat 15, (afd. 4) sectie B 208 X2 (O.2023/97 - nr. omgevingsloket OMV_2023106959).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Tom Hallaert voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai ZN (O.V.2023/6 - nr. omgevingsloket OMV_2023071625).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gunther Van Droogenbroeck namens (Van Droogenbroeck Gunther VDK BV) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 8B, (afd. 1) sectie C 530 G11 (O.2023/99 - nr. omgevingsloket OMV_2023111149).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Erwin De Wolf voor het regulariseren en exploiteren van een paardenhouderij op een perceel gelegen: Knoddelstraat 52, (afd. 4) sectie A 2 E2, (afd. 4) sectie A 2 B2, (afd. 4) sectie A 2 F2 en (afd. 4) sectie A 2 G2 (O.2023/58 - nr. omgevingsloket OMV_2023068988).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

31 oktober 2023 – openbaar onderzoek voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 17 november 2023 tot en met 17 december 2023 over de voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel) aangevraagd door het agentschap Onroerend Erfgoed, Team bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel.

Affiche openbaar onderzoek voorlopige opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Ledeberg in Roosdaal (Pamel)

25 oktober 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 2 november 2023 tot 1 december 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 30 september 2023, van Dwiezel en Sofie Van Eeckhout-Moens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inplanting, bijgebouw en dakvorm) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, (afd. 3) sectie A 203 L (O.2023/114 en OMV_2023130135).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 oktober 2023 tot 23 november 2023 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 september 2023, van Erik Bellemans tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (uitbreiden woonzone) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 217, (afd. 2) sectie B 114 G en (afd. 2) sectie B 114 B (O.V.2023/10 en OMV_2023111023).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Glenn De Deyn voor het plaatsen van een duiventil op een perceel gelegen: Kattemkets 10, (afd. 1) sectie B 543 H2 (O.2023/94 - nr. omgevingsloket OMV_2023104971).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Loan Lucut voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (totaalrenovatie) op een perceel gelegen: Wolvenstraat 26, (afd. 1) sectie B 228 S (O.2023/81 - nr. omgevingsloket OMV_2023086896).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

19 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bilal Zinati voor het plaatsen van een gesloten afsluiting op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 58C, (afd. 1) sectie E 491 B2 (O.2023/93 - nr. omgevingsloket OMV_2023104219).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 10 oktober 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd door de Vlaamse Overheid voor de aanvraag van Iggino Alcide (namens Aquafin NV) voor het aanleggen van 4 bufferbekkens met reliëfwijzigingen, het vellen van bomen, ontbossing en een vegetatiewijziging op een perceel gelegen: Witteweg ZN, (afd. 3) sectie B 179 F, (afd. 3) sectie B 181 M, (afd. 3) sectie B 181 S, (afd. 3) sectie B 187 C, (afd. 3) sectie B 187 B, (afd. 3) sectie B 194 M, (afd. 3) sectie B 201 D en (afd. 3) sectie B 202 B (O.2023/91 - nr. omgevingsloket OMV_2023085736).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 oktober 2023 – Ontwerpverordening ‘Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen’

Vanaf 1 januari 2024 moet de gemeente een stedenbouwkundige verordening hebben om financiële lasten te kunnen opleggen bij omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden.
Dit wil zeggen dat het huidige belastingsreglement voor het oprichten van meergezinswoning dient omgevormd te worden naar een stedenbouwkundige verordening. Ook de lasten uit de gemeentelijke verordening voor bouwen en verkavelen worden overgenomen in de nieuwe verordening. De financiële lasten blijven hetzelfde.
In de nieuwe verordening wordt bijkomend een financiële last opgenomen voor uitbreiden of (her)bouwen van zonevreemde constructies. Voor bestaande vergunde constructies zijn er geen directe gevolgen.

In de zitting van 12 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen van Roosdaal het ontwerp van de ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen’ goedgekeurd.
Over het ontwerp loopt een openbaar onderzoek van 16 oktober 2023 tot en met 15 november 2023.
De gemeentelijke verordening ligt gedurende deze periode ter inzage in het gemeentehuis Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, en is hieronder raadpleegbaar.
Opmerkingen en bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk bezorgd worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, of digitaal via ruimtelijkeordening@roosdaal.be
De opmerkingen en de bezwaren kunnen ook uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek in het gemeentehuis worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten bij omgevingsvergunningen

2 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens namens Lokaal Bestuur Roosdaal voor het aanleggen van een verharding rondom een loods op een perceel gelegen: Brusselstraat 15, (afd. 1) sectie C 62 H4 (O.2023/89 - nr. omgevingsloket OMV_2023097327).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 oktober 2023 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 september 2023 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Frank De Pelsmaeker en mevrouw Michelle Pauwels voor het regulariseren van een eengezinswoning (nokhoogte, gevelmateriaal) op een perceel gelegen: Pamelstraat 3, (afd. 1) sectie A 139 K (O.2023/85 - nr. omgevingsloket OMV_2023095355).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning