landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen

 

Sinds 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd. Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet, artikel 180 van het Provinciedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012. Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.

Tot 2013 gebeurden de bekendmakingen door middel van een aanplakbrief aan het gemeentehuis. Door de wijziging van de voormelde artikelen zullen de gemeenten, de provincies en de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend moeten maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden:

  • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen;
  • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt.

LIJST VAN DE BEKENDMAKINGEN

28 september 2022 - bekendmaking aanvullend politiereglement op het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen aan de algemene politieverordening betreffende de openbare orde en veiligheid in de gemeente Roosdaal

Dit reglement werd goedgekeurd door de Roosdaalse gemeenteraad op 23 juni 2022 en door de Vlaamse minister bevoegd voor wonen op 26 september 2022. 

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Magaly Dorieaux voor het Bouwen van een zonevreemde eengezinswoning na sloop van bestaande woning op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 92, (afd. 1) sectie B 89 K, (afd. 1) sectie B 92 B en (afd. 1) sectie B 93 D (O.2021/217 - nr. omgevingsloket OMV_2021195328).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sylvie Varela Gonzalez voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 14, (afd. 4) sectie C 470 M5 (O.2022/71 - nr. omgevingsloket OMV_2022097507).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Charlotte Nicolas en de heer Grégory Dumont voor het Bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inrichting voortuin) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat 6A, (afd. 1) sectie B 246 C2 (O.2022/57 - nr. omgevingsloket OMV_2022034232).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 september 2022 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer Etienne Du Laing en mevrouw Marie Du Laing voor het 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Molenstraat ZN te 1760 Roosdaal (O.V.2022/3 - nr. omgevingsloket OMV_2022007463).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van James en Charlotte Lambrecht-Leroy  voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Hunselberg 9, (afd. 3) sectie A 182 L (O.2022/29 - nr. omgevingsloket OMV_2021187879).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 31 augustus 2022, van Hilde Eylenbosch voor het Inrichten van een zorgwoning op een perceel gelegen: Jozef Jansstraat 5, (afd. 3) sectie A 262 E2 (O.2022/89).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

27 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Rita De Vuyst voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding en toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO) op een perceel gelegen: Kattemstraat 34, (afd. 1) sectie C 498 C (O.2022/56 - nr. omgevingsloket OMV_2022075290).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 september 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steffi Van Schelvergem voor het plaatsen van een dakkapel op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 38, (afd. 1) sectie D 20 D (O.2022/69 - nr. omgevingsloket OMV_2022094456).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan en Leen Hofman - Stockmans voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Hoogstraat 54, (afd. 1) sectie C 527 X5 (O.2022/68 - nr. omgevingsloket OMV_2022091900).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stan en Deborah Vandamme - Geeraerts voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en de dakvorm) op een perceel gelegen: Wolvenstraat 56 , (afd. 1) sectie B 204/2 G (O.2022/54 - nr. omgevingsloket OMV_2022051897).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 september 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 29 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Hans en Rebecca De Cuyper - Ramboer voor het verbouwen van een zonevreemde woning en het herbouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Bundermeersweg 21, (afd. 2) sectie B 136 L2 (O.2022/35 - nr. omgevingsloket OMV_2022030331).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 september 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september 2022 tot 10 oktober 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 8 augustus 2022, van mevrouw Svea Geeroms tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en dakvorm) op een perceel gelegen: Kerkstraat ZN, (afd. 4) sectie A 70 L (O.2022/76 en OMV_2022106967).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 september 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september 2022 tot 10 oktober 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 11 juli 2022, van de heer Marc Smits tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een elektriciteitscabine (met ingedeelde inrichting) op een perceel gelegen: Herststraat ZN, (afd. 2) sectie A 35 D (O.2022/72 en OMV_2022082176).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 september 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september tot 10 oktober over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 augustus 2022, van Stefan Kestens tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Varing ZN, (afd. 1) sectie C 534 D (O.V.2022/5 en OMV_2022097420).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 september 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 september 2022 tot 10 oktober 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 augustus 2022, van Sibert Eeckhoudt tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 220B, (afd. 2) sectie B 191 A (O.2022/75 en OMV_2022106581).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

5 september 2022 – openbaar onderzoek inventaris van de leegstaande / verwaarloosde bedrijfsruimten

Het college van burgemeester en schepenen maakt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, aan de bevolking bekend dat een openbaar onderzoek ingesteld wordt nopens het uittreksel van de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente.

Het uittreksel ligt voor eenieder ter inzage op de gemeentelijke technische dienst, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal. Wegens de beperkingen door de coronacrisis wordt momenteel uitsluitend gewerkt op afspraak. Om de inventaris in te kijken vragen wij u een afspraak te maken via technischedienst@roosdaal.beof via tel. 054/89.13.30. Om praktische redenen minstens één werkdag op voorhand. Al wie omtrent dit uittreksel bezwaren of opmerkingen heeft, kan binnen de 30 (dertig) dagen vanaf de bekendmaking van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten, via aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de
De Vlaamse Regering
Ruimte Vlaanderen
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 BRUSSEL

24 augustus 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 maart 2022 tot 2 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 februari 2022, van Pieter Bollyn (TT2 BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Omloopstraat en 3 meter uit de as van de Korte Omloopstraat op een perceel gelegen: Omloopstraat ZN, (afd. 1) sectie E 783 X, (afd. 1) sectie E 783 M, (afd. 1) sectie E 783 Y, (afd. 1) sectie E 784 K, (afd. 1) sectie E 787 F, (afd. 1) sectie E 787 G, (afd. 1) sectie E 787 H, (afd. 1) sectie E 790 G en (afd. 1) sectie E 792 F (O.V.2022/2 en OMV_2022021614).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Stijn Demesmaeker voor het Bouwen van een poolhouse op een perceel gelegen: Varing 12, (afd. 1) sectie C 552 M (0.2022/60 - nr. omgevingsloket OMV_2022080788).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Evelien Geers voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning en het inrichten van een zorgwoning in een vrijstaand gebouw op een perceel gelegen: Steenberg 16, (afd. 1) sectie A 227 K3 (O.2022/52 - nr. omgevingsloket OMV_2022069968).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Beeckmans voor het plaatsen van een automaat op een perceel gelegen: Lostraat 212, (afd. 2) sectie A 149 G (O.2022/63 - nr. omgevingsloket OMV_2022084865).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jo Lauwaert en Maarten Lauwaert voor het bouwen van een meergezinswoning (6 woongelegenheden) na het verzaken aan de verkaveling op een perceel gelegen: Kraanstraat 11, 11 bus 1, 11 bus 2, 11 bus 3, 11 bus 4, 11 bus 5 en 11 bus 6, 1760 Roosdaal, (afd. 4) sectie A 289 F, (afd. 4) sectie A 289 E, (afd. 4) sectie A 289 D, (afd. 4) sectie A 290 W, (afd. 4) sectie A 290 T en (afd. 4) sectie A 290 V (O.2022/9 - nr. omgevingsloket OMV_2021197444).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kurt Timmermans voor het Plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Heilbeekweg 1, (afd. 2) sectie B 75 M5 (O.2022/59 - nr. omgevingsloket OMV_2022074598).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

24 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Caroline Verfaillie voor het plaatsen van een zwembad (regularisatie) op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 28, (afd. 1) sectie C 130 X (O.2022/47 - nr. omgevingsloket OMV_2022068527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jean en Hilde Vanheuverswijn-Reniers voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Benedenstraat 9, (afd. 4) sectie C 474 A (O.2022/36 - nr. omgevingsloket OMV_2022057080).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dennis en Tina Pustjens-Tyteca voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband en het rooien van een populier op een perceel gelegen: Nieuwe Kaai 36, (afd. 1) sectie A 26 C2 en (afd. 1) sectie A 26 W2 (O.2022/51 - nr. omgevingsloket OMV_2022071285).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefan Versweyveld (namens Natuurpunt Beheer, vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen) voor het plaatsen van een ooievaarspaal op een perceel gelegen: Piezelstraat ZN, (afd. 1) sectie A 503 L (O.2022/48 - nr. omgevingsloket OMV_2022068226).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 augustus 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 1 augustus 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anas en Ikram Mehdi-Talhaoui voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 222A, (afd. 2) sectie B 115 K2 (O.2022/23 - nr. omgevingsloket OMV_2022038952).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 augustus 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 18 augustus 2022 tot 19 september 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 juli 2022, van Wim Van den Cruijce (namens Intop Axios BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Rotstraat ZN, (afd. 4) sectie A 418 F2 en (afd. 4) sectie A 419 B (O.V.2022/4 en OMV_2022099161).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Johan Van Lierde voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 5, (afd. 1) sectie D 238/2 W (O.2022/44 - nr. omgevingsloket OMV_2022065092).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ilse Van den Berghe voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding en gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Abeelstraat 43, (afd. 4) sectie C 419 D (O.2022/43 - nr. omgevingsloket OMV_2022063055).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris Muylaert voor het aanleggen van een zwembad met verhardingen en het bouwen van een poolhouse in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 14, (afd. 1) sectie E 875 G (O.2022/19 - nr. omgevingsloket OMV_2022037110).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

28 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 18 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Lieve De Decker voor het slopen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Keistraat 29, (afd. 4) sectie C 467 P (O.2022/50 - nr. omgevingsloket OMV_2022068873).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van de heer MOHAMED azouz voor het verbouwen van een eengezinswoning (inrichten dakterras) op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 50, (afd. 1) sectie E 524 N2 (O.2022/41 - nr. omgevingsloket OMV_2022062466).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Steven Boriau voor het plaatsen van een afsluiting in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kerkstraat 50, (afd. 4) sectie A 76 L2 (O.2022/20 - nr. omgevingsloket OMV_2022038958).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

15 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Sammy Souffriau voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Piezelstraat 74, (afd. 1) sectie A 539 P en (afd. 1) sectie A 539 M (O.2022/14 - nr. omgevingsloket OMV_2022029591).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Lennert en Elien Van Vooren - Raes voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 67, (afd. 1) sectie B 114 B en (afd. 1) sectie B 132 T (O.2022/39 - nr. omgevingsloket OMV_2022060148).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van William Zelderloo voor het kappen van een boom (spar) op een perceel gelegen: Kwinkeleer 11, (afd. 1) sectie C 567 G (O.2022/38 - nr. omgevingsloket OMV_2022059780).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 4 juli 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jasper en Carmen Taelemans-Wille voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding en gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Weverstraat 100, (afd. 4) sectie C 103 G (O.2022/37 - nr. omgevingsloket OMV_2022058046).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Filip en Jozefien De Wolf-De Keulenaer voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Mansborrestraat 3A, (afd. 4) sectie A 309 X2 (O.2022/34 - nr. omgevingsloket OMV_2022057047).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator) voor het plaatsen van een elektriciteitscabine met ingedeelde inrichtingen op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 134, (afd. 3) sectie A 616 A (O.2022/28 - nr. omgevingsloket OMV_2022049541).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 20 juni 2022 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Youssef en Nabila Bujarta-El Moukhtari voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Monnikveldstraat 1A, (afd. 4) sectie C 469 T4 (O.2022/26 - nr. omgevingsloket OMV_2022041455).

Affiche bekendmaking weigering omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Goossens (namens Unicas NV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 25) op een perceel gelegen: Borrekets 33, (afd. 1) sectie C 911 D2 (O.2022/31 - nr. omgevingsloket OMV_2022055527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Peter Goossens (namens Unicas NV) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 26) op een perceel gelegen: Borrekets 35, (afd. 1) sectie C 911 E2 (O.2022/30 - nr. omgevingsloket OMV_2022055697).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

12 juli 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 juli 2022 tot 23 augustus 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 20 juni 2022, van Kenny en Evi Motte - Van Nechel tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (kroonlijsthoogte,dakvorm) en het slopen van een schuur op een perceel gelegen: Hunselberg ZN 1760 Roosdaal , (afd. 3) sectie A 182 L, (afd. 3) sectie A 182 H en (afd. 3) sectie A 182 K (O.2022/65 en OMV_2022072624).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Hans Duprez voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Langebroekstraat 13, (afd. 3) sectie B 175 A2 en (afd. 3) sectie B 175 Z (O.2022/10 - nr. omgevingsloket OMV_2021176396).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

6 juli 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 13 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kimberly Deneyer voor het verbouwen van een zonevreemde woning (renovatie + carport) op een perceel gelegen: Steenberg 11, (afd. 1) sectie A 265 (O.2022/25 - nr. omgevingsloket OMV_2022041296).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Kleine Lostraat

20220623 - GR - Kleine Lostraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Kleine Lostraat

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Lostraat (Profetenstraat tot begraafplaats)

20220623 - GR - Lostraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Lostraat

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Korte Kamstraat

20220623 - GR - Korte Kamstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Korte Kamstraat

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Profetenstraat

20220623 - GR - Profetenstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Profetenstraat
20220623 - Signalisatieplan - Profetenstraat108

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Stampmolenstraat

20220623 - GR - Stampmolenstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Stampmolenstraat

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Ijzerenkruisstraat

20220623 - GR - Ijzerenkruisstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Ijzerenkruisstraat:

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Populierstraat

20220623 - GR - Populierstraat (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - Populierstraat:

5 juli 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) snelheidszones

20220623 - GR - snelheidszones (Gemeenteraad 23/06/2022)
20220623 - Signalisatieplan - snelheidszones 

21 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 1 juli 2022 tot 30 juli 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 mei 2022, van mevrouw Rita De Vuyst tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het Verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding en toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO) op een perceel gelegen: Kattemstraat 34, (afd. 1) sectie C 498 C (O.2022/56 en OMV_2022075290).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 1 juli 2022 tot 30 juli 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 mei 2022, van mevrouw Charlotte Nicolas en de heer Grégory Dumont tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het Bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband in toepassing van art. 4.4.1 van de VCRO (inrichting voortuin) op een perceel gelegen: Gasthuisstraat ZN, (afd. 1) sectie B 246 C2 (O.2022/57 en OMV_2022034232).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 23 juni 2022 tot 22 juli 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 23 mei 2022, van Stan en Deborah Vandamme - Geeraerts tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte en de dakvorm) op een perceel gelegen: Wolvenstraat ZN, (afd. 1) sectie B 204/2 G (O.2022/54 en OMV_2022051897).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 januari 2022 tot 24 februari 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 4 november 2021, van Kris Van den Borre tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 7 kavels met nieuwe wegenis op een perceel gelegen: Hoogstraat/Ledebergstraat ZN, (afd. 1) sectie C 527 P3, (afd. 1) sectie C 527 N5, (afd. 1) sectie C 527 E5, (afd. 1) sectie C 527 P5, (afd. 1) sectie C 527 F2 en (afd. 1) sectie C 527 W4 (O.V.2021/15 en OMV_2021137033).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

16 juni 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 juni 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Henri en Arielle Nevens-Ollieuz voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Ramerstraat 54, (afd. 2) sectie B 140 B2 (O.2022/27 - nr. omgevingsloket OMV_2022031234).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 juni 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Filip Branckaert voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Weverstraat ZN (O.V.2022/1 - nr. omgevingsloket OMV_2022010110).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 juni 2022 tot 18 juli 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 9 april 2022, van James en Charlotte Lambrecht-Leroy tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Hunselberg ZN, (afd. 3) sectie A 182 L (O.2022/29 en OMV_2021187879).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

9 juni 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 16 juni 2022 tot 18 juli 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 10 mei 2022, van Etienne Du Laing en Marie José Du Laing tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Molenstraat ZN, (afd. 1) sectie E 344 E (O.V.2022/3 en OMV_2022007463).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

2 juni 2022 – bekendmaking openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van OVAM

- openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 – 2030

ter inzage ligt, gedurende de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal.

Het document is ook raadpleegbaar op de website van OVAM (ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030)

Gedurende deze termijn kan iedereen bezwaren en opmerkingen overmaken aan de OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be, anders per brief naar OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

27 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Erik en Anneke D'Hasseler-Van der Speeten voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding + regularisatie overdekt terras) op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 34, (afd. 1) sectie D 210 B (O.2022/18 - nr. omgevingsloket OMV_2022029653).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Chantal Delcourt voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 23) op een perceel gelegen: Keistraat 36, (afd. 4) sectie C 469 L5 (O.2022/21 - nr. omgevingsloket OMV_2022035588).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator) voor het plaatsen van een elektriciteitscabine (met ingedeelde inrichting) op een perceel gelegen: Berchembos ZN, (afd. 1) sectie D 616 G (O.2022/3 - nr. omgevingsloket OMV_2022009986).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van David Zelderloo voor het plaatsen van een veranda in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (bouwzone) op een perceel gelegen: Reusestraat 12, (afd. 4) sectie C 118 D (O.2021/213 - nr. omgevingsloket OMV_2021198124).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 mei 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 25 mei 2022 tot 24 juni 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 25 april 2022, van Jean en Hilde Vanheuverswijn-Reniers tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Benedenstraat ZN, (afd. 4) sectie C 474 A (O.2022/36 en OMV_2022057080).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

17 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 9 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stephen Dedobbeleer voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 21, (afd. 1) sectie A 70 B2 (O.2022/12 - nr. omgevingsloket OMV_2022028637).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

16 mei 2022 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 2 mei 2022, van de heer Johan Billiet voor het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne op een perceel gelegen: Knoddelstraat 46, (afd. 4) sectie A 2 A (O.2022/42 en OMV_2022063007).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

10 mei 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Pastoor J. De Bondterf

10 mei 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Dikken Van Pamelstraat

10 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Werner De Gelaen voor het plaatsen van een tuinhuis op een perceel gelegen: Derrevoortstraat 9, (afd. 3) sectie B 377 C2 (O.2022/11 - nr. omgevingsloket OMV_2022027658).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 2 mei 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Robin De Braekeleer voor het verbouwen van een eengezinswoning (met uitbreiding) op een perceel gelegen: Hoogstraat 45, (afd. 1) sectie B 415 V (O.2022/8 - nr. omgevingsloket OMV_2021191158).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 mei 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 mei 2022 tot 13 juni 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 18 maart 2022, van Anas en Ikram Mehdi-Talhaoui tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 222A, (afd. 2) sectie B 115 K2 (O.2022/23 en OMV_2022038952).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

3 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marc Prieels (namens Prieels NV) voor het slopen van een meergezinswoning en herbouwen van 5 zonevreemde eengezinswoningen en 1 zone-eigen eengezinswoning met nieuwe rooilijn op 4 meter uit de as van de Heidestraat en de Reigersbaan op een perceel gelegen: Heidestraat 2A, 2B, 4, 4A, 4B en 4C, (afd. 2) sectie B 72 W, (afd. 2) sectie B 72 S, (afd. 2) sectie B 72 T, (afd. 2) sectie B 72 V en (afd. 2) sectie B 75 F4 (O.2021/180 - nr. omgevingsloket OMV_2021167856).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Günther en Patricia De Mel-De Gieter voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 7, (afd. 1) sectie D 47 F (O.2022/7 - nr. omgevingsloket OMV_2022017794).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Yannick en Gwendolien De Coninck-Vanhassel voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 9, (afd. 1) sectie E 262 C en (afd. 1) sectie E 263 B2 (O.2022/5 - nr. omgevingsloket OMV_2022007863).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

3 mei 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 25 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jurgen Ameys voor het bouwen van 4 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kriebrugstraat 9, 9A, 11 en 11A, (afd. 1) sectie A 81 F en (afd. 1) sectie A 82 B (O.2021/214 - nr. omgevingsloket OMV_2021184099).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 mei 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 mei 2022 tot 6 juni 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 12 maart 2022, van Kris Muylaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met verhardingen en het bouwen van een poolhouse in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Poelkveldstraat 14, (afd. 1) sectie E 875 G (O.2022/19 en OMV_2022037110).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

25 april 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nathalie Vangeenberghe voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Benedenstraat 13, (afd. 1) sectie C 467 E en (afd. 4) sectie C 474 C (O.2021/215 - nr. omgevingsloket OMV_2021197499).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

20 april 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 11 april 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV) voor het uitvoeren van reliëfwijziging op een perceel gelegen: Monnikbosstraat ZN, (afd. 4) sectie D 470 N2, (afd. 4) sectie D 470 T2 en (afd. 4) sectie D 470 V2 (O.2021/207 - nr. omgevingsloket OMV_2021189530).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 april 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 april 2022 tot 16 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 15 maart 2022, van Steven Boriau tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afsluiting in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kerkstraat 50, (afd. 4) sectie A 76 L2 (O.2022/20 en OMV_2022038958).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

7 april 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 14 april 2022 tot 16 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 februari 2022, van de heer Sammy Souffriau tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Piezelstraat ZN, (afd. 1) sectie A 539 P en (afd. 1) sectie A 539 M (O.2022/14 en OMV_2022029591).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

6 april 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) snelheidszones

6 april 2022 – bekendmaking beslissing gemeentelijk aanvullend reglement (GAR) Kaaitvaartstraat

5 april 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Simon en Vicky Pauwels-Vanderveken voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband (uitbreiding) op een perceel gelegen: Kleemstraat 80, (afd. 2) sectie A 378 V2 en (afd. 2) sectie A 378 T2 (O.2022/1 - nr. omgevingsloket OMV_2021197381).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 maart 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 maart 2022 tot 2 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 14 februari 2022, van Pieter Bollyn (TT2 BV) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met nieuwe rooilijn van 4 meter uit de as van de Omloopstraat en 3 meter uit de as van de Korte Omloopstraat op een perceel gelegen: Omloopstraat ZN, (afd. 1) sectie E 783 X, (afd. 1) sectie E 783 M, (afd. 1) sectie E 783 Y, (afd. 1) sectie E 784 K, (afd. 1) sectie E 787 F, (afd. 1) sectie E 787 G, (afd. 1) sectie E 787 H, (afd. 1) sectie E 790 G en (afd. 1) sectie E 792 F (O.V.2022/2 en OMV_2022021614).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 maart 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 31 maart 2022 tot 2 mei 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 februari 2022, van Maarten Lauwaert en Jo Lauwaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (6 woongelegenheden) na het verzaken aan de verkaveling op een perceel gelegen: Kraanstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 4) sectie A 289 F, (afd. 4) sectie A 289 E, (afd. 4) sectie A 289 D, (afd. 4) sectie A 290 W, (afd. 4) sectie A 290 T en (afd. 4) sectie A 290 V (O.2022/9 en OMV_2021197444).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

30 maart 2022 – bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.
www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas

Affiche bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Sofie Vinck voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Kleine Lostraat 17, (afd. 1) sectie C 242 R (O.2021/204 - nr. omgevingsloket OMV_2021171548).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 14 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dries en Kirsten Defever-Lenaerts voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 1 en 2) in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Profetenstraat 83, kadastraal gekend (afd. 1) sectie B 476 Z en (afd. 1) sectie B 476 Y (O.2021/194 - nr. omgevingsloket OMV_2021173464).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Myriam Fostier voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met nieuwe rooilijn van 6,00 meter uit de as van de weg. op een perceel gelegen: Ramerstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 2) sectie B 112 V3, (afd. 2) sectie B 112 L3 en (afd. 2) sectie B 192 C (O.V.2021/14 - nr. omgevingsloket OMV_2021154039).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Martin Baert (namens Ludus et Eventum BV) voor het verbouwen en uitbreiden van een sportcentrum op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 52, (afd. 1) sectie D 276 K (O.2021/203 - nr. omgevingsloket OMV_2021179553).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri en Christina Bongaerts-Kestens voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 28, (afd. 1) sectie E 177 V (O.2021/210 - nr. omgevingsloket OMV_2021193524).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Sigert en Kim Hellinckx-Gaudeus voor het verbouwen van een eengezinswoning (inpandig dakterras) op een perceel gelegen: Knoddelstraat 1, (afd. 4) sectie A 324 D (O.2021/211 - nr. omgevingsloket OMV_2021188092).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

23 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 maart 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gregory en Maria Vanden Bemden-Rossi voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 1) op een perceel gelegen: Reusestraat 20A, (afd. 4) sectie C 475 A en (afd. 4) sectie C 475 B (O.2021/212 - nr. omgevingsloket OMV_2021197530).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

9 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Goossens (namens Gemeente Roosdaal) voor het bouwen van een voetgangersbrug op een perceel gelegen: Nieuwenbosweg ZN, (afd. 2) sectie B 153 G (O.2021/186 - nr. omgevingsloket OMV_2021175887).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Devogel voor het verbouwen van een zonevreemde woning op een perceel gelegen: Kleiweg 5, (afd. 4) sectie A 103 R (O.2021/209 - nr. omgevingsloket OMV_2021188110).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Katrien Raspoet voor het plaatsen van een tuinhuis en carport op een perceel gelegen: Donkerstraat 36, (afd. 2) sectie A 444 C2 (O.2021/206 - nr. omgevingsloket OMV_2021189733).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 maart 2022 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 februari 2022 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bastiaan Raes voor het oprichten van een stalling op een perceel gelegen: Ramerstraat 15, (afd. 2) sectie B 102 F (O.2021/193 - nr. omgevingsloket OMV_2021177849).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 maart 2022 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 14 februari 2022, van Bart De Broyer voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 83, (afd. 3) sectie A 75 L (O.2022/6).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

4 maart 2022 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 maart 2022 tot 11 april 2022 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 februari 2022, van Filip Branckaert tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten verband op een perceel gelegen: Weverstraat ZN, (afd. 4) sectie B 251 D en (afd. 4) sectie B 251 E (O.V.2022/1 en OMV_2022010110).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning