landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Openbaarheid van bestuur

Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur bepaalt dat elke overheid in Vlaanderen - dus ook de gemeentebesturen - een verplichting hebben om:

  • de burger spontaan zo goed mogelijk te informeren (actieve openbaarheid);
  • aan elke burger inzage ter verlenen in de bestuursdocumenten, er uitleg over te verschaffen en er een kopie van te bezorgen (passieve openbaarheid).

Actieve openbaarheid

De gemeente neemt zelf initiatieven om informatie te geven over haar beleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de stad als bestuursorgaan via brochures, infobladen, verslagen van de gemeenteraad,...), regelgeving en dienstverlening. 

 Passieve openbaarheid

Misschien wil je een document van een overheid inkijken, bijvoorbeeld de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen,... Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er (tegen betaling) een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar. Slechts uitzonderlijk kan een vraag tot openbaarmaking worden geweigerd, bv. bij een onredelijke vraag (te veel opzoekwerk), een onduidelijke vraag, wanneer het bestuursdocument nog niet volledig is, wanneer de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,... Elke weigering moet gemotiveerd worden en gebaseerd zijn op wettelijke gronden.

Praktisch

Je doet je aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail, of je overhandigt ze persoonlijk. In je aanvraag staat duidelijk

  • je naam en correspondentieadres
  • aangelegenheid waarover het gaat
  • indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie
  • de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt je aan het college van burgemeester en schepenen

Uitgebreide info: website Vlaanderen.be