Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Een sociale woning huren kan in Roosdaal via een sociaal verhuurkantoor (SVK) of via een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM).

Sociaal verhuurkantoor

Een SVK is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als u een woning huurt bij een SVK kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voor Roosdaal kan je hiervoor terecht bij de SVK Webra.

Sociale huisvestingsmaatschappij

SHM's verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Voor Roosdaal kan je hiervoor terecht bij de SHM Providentia.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

SHM's verkopen:

 • sociale koopwoningen
 • sociale bouwgronden (= kavels)
 • middelgrote koopwoningen
 • middelgrote bouwgronden (= kavels).

Voor Roosdaal kan je hiervoor terecht bij de SHM Providentia.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Vlaamse woonlening

De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of appartement (eventueel gecombineerd met werken)
 • het behoud van een woning of appartement na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning (eventueel gecombineerd met werken)
 • werken aan een woning of appartement.

Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Voorwaarden
Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een Vlaamse woonlening aanvragen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
De vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden.
Uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
U moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit.
U moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.
Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening vindt u op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure
Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met het Vlaams Woningfonds in uw provincie of met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in uw buurt.

Als u langsgaat bij het Vlaams Woningfonds of een SHM, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden)
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Bedrag
Het bedrag dat u kunt lenen verschilt naargelang van de activiteit waarvoor u leent. U kunt lenen tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de woning en/of de kostprijs van renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • uw inkomen
 • uw gezinstoestand
 • de ligging van de woning of het appartement
 • de looptijd van de lening
 • en de referentierentevoet.

Neem voor meer informatie contact op met het Vlaams Woningfonds of een kredietverlenende sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Conformiteitsattest voor huurwoningen die voldoen aan de woningkwaliteitnormen

Wat ?

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning.

Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen, voor zowel de huurder als de verhuurder:

 • de huurder weet, op basis van het conformiteitsattest, dat de woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen en geschikt is voor bewoning
 • de verhuurder is zeker dat zijn huurwoning, bij aanvang van de huur, voldoet aan de woningkwaliteitsnormen ; bij betwisting heeft de verhuurder een bewijs dat zijn woning bij aanvang van de huur conform was
 • de woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s
 • de staat van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij, die een technisch verslag opmaakt ; op basis van dit technisch verslag beslist de burgemeester over de aflevering of weigering van het conformiteitsattest
 • het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen dat er in de woning mag wonen, kortom de bezettingsnorm

Het conformiteitsonderzoek

Om te weten of een woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen is een onderzoek van de woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur, aan de hand van het technisch verslag, de kwaliteit van de woning en van het gebouw waarin de woning zich bevindt.

U kan uw woning zelf, voor het inplannen van het woningonderzoek, controleren aan de hand van de checklist ‘Het conformiteitsonderzoek voorbereiden’ of de woningkwaliteitswijzer van Vlaanderen.

Het technisch verslag

Het technisch verslag is een controlelijst waarop de woningcontroleur de gebreken in de woning aanduidt. Het technisch verslag bevat een lijst van gebreken, die zijn ingedeeld in drie categorieën.

 • Categorie I : lichte gebreken
  • zes gebreken (of minder) van categorie I = de woning is conform
  • zeven gebreken van categorie I = één gebrek van categorie II
 • Categorie II : ernstige gebreken, zonder direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid
  • één gebrek categorie II = de woning is ongeschikt (verhuren is strafbaar!)
 • Categorie III : ernstige gebreken met mensonwaardige leefomstandigheden of veiligheids- en gezondheid
  • één gebrek categorie III = de woning is ongeschikt en onbewoonbaar (verhuren is strafbaar!)

Wanneer ben ik verplicht het conformiteitsattest aan te vragen?

Het conformiteitsattest is bij elke nieuwe te huur aanbieding van een huurwoning ouder dan 10 jaar verplicht. Dit dient vermeld te worden in alle publiciteit met betrekking tot de huuraanbieding.

20210705 tabel conformiteitsattest

Tip:  U kan het bouwjaar van uw woning opzoeken via https://woningpas.vlaanderen.be 

Procedure en aanvraag

U kunt een conformiteitsattest aanvragen vanaf 1 oktober 2021:

U krijgt een bevestiging van de aanvraag per post of ontvangstbewijs (bij afgifte in het gemeentehuis). U ontvangt binnen de 60 dagen na uw aanvraag een beslissing (aflevering conformiteitsattest of weigering).

Na uw aanvraag ontvangt u de factuur. De gemeenteraad heeft ineen retributiereglement de vergoeding voor de aanvraag van een conformiteitsattest vastgesteld op 105,59 euro.

schema conformiteitsattest 

Als u op het moment van de verplichting niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, wordt uw huurwoning opgenomen in de inventaris ‘Huurwoningen verplicht conformiteitsattest’. U wordt hiervan in kennis gesteld door middel van een registratieattest. U kan een beroep (formulier beroep) indienen als u niet akkoord gaat met de opname in de inventaris.

Wanneer er een conformiteitsattest wordt afgeleverd, wordt de huurwoning automatisch geschrapt uit de inventaris. U kan ook zelf een schrapping (formulier schrapping) uit de inventaris vragen, wanneer de woning geen huurwoning meer is, gesloopt werd of een andere functie kreeg.

Nuttige documenten

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

 

Logo Woonbeleid

De Interlokale Vereniging Regionaal woonbeleid Noord-Pajottenland is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Affligem, Liedekerke, Roosdaal en Ternat en hun respectievelijke OCMW’s. De Interlokale Vereniging wil de gemeenten ondersteunen in hun lokaal woonbeleid. Dit project komt mede tot stand in samenwerking met de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant.

Een klantgerichte dienstverlening is één van de prioriteiten. In de wooninfopunten kunnen inwoners bij een woonconsulent terecht met al hun vragen of problemen inzake wonen.

Naast de dienstverlening staan wij ook in voor de ondersteuning bij het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie rond wonen en voor de organisatie van het lokaal woonoverleg. Wij streven ook naar een verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

GRATIS EN VRIJBLIJVEND INFORMATIE EN ADVIES OVER VOLGENDE ONDERWERPEN

 • premies en fiscale voordelen
 • duurzaam en energiezuinig wonen / renoveren
 • levenslang wonen en aanpassingen aan woningen
 • huren / verhuren
 • sociale woningen en leningen
 • kwaliteits- en veiligheidsproblemen aan de woning
 • woonaanbod in de gemeente…

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be