landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Attesten, akten en uittreksels

Alle bevolkingsattesten, akten burgerlijke stand en uittreksels strafregister kunnen online aangevraagd worden in het Burgerloket.

Weet je al precies welk document je nodig hebt? Dan kan je meteen naar de startpagina van het Burgerloket.

Zoniet kan je in onderstaand lijst een korte uitleg vinden over elk van de documenten, waarna je rechtstreeks naar de juiste pagina in het Burgerloket gestuurd wordt via "Aanvragen via het Burgerloket".

 


Strafregister

Bevolkingsattesten

Akten van de burgerlijke stand


Strafregister

Uittreksel uit het strafregister > Aanvragen via het Burgerloket

Het uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming van uw veroordelingen. Het beschrijft met andere woorden uw eventuele strafrechterlijke verleden. Dit uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Extra controle authenticiteit uittreksels uit het strafregister

Sinds 15 april 2020 hebben uittreksels uit het strafregister een QR-code en een internetadres, met een geldigheidsduur van drie maanden. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authenticeren.
Het is een controlesysteem die de betrouwbaarheid van het uittreksel uit het strafregister verhoogt, door de mogelijkheden tot vervalsing te beperken.

Meer informatie: justitie.belgium.be/nl/nieuws/communiques_de_presse_0


Bevolkingsattesten

Attest van woonst > Aanvragen via het Burgerloket

Een attest van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in Roosdaal. Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een bewijs van woonst aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.


Attest van verblijf voor een huwelijk > Aanvragen via het Burgerloket

Dit attest wordt soms gevraagd om een huwelijk te kunnen afsluiten in het buitenland.

Naast de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats wordt ook de burgerlijke staat en het adres opgenomen.


Attest van woonst met adressenhistoriek in Roosdaal > Aanvragen via het Burgerloket

Het attest van woonst met adressenhistoriek vermeldt de historiek van alle domicilieadressen binnen de gemeente Roosdaal.


Attest van volledige adressenhistoriek > Aanvragen via het Burgerloket

Het attest van volledige adressenhistoriek is een attest uit het bevolkingsregister dat alle adressen vermeldt waar je ooit ingeschreven stond.


Attest van nationaliteit > Aanvragen via het Burgerloket

Het attest van nationaliteit is een attest uit het bevolkingsregister, het is een bewijs waarmee je kan aantonen dat je Belg bent.


Attest van verblijf en nationaliteit > Aanvragen via het Burgerloket

Het attest van verblijf en nationaliteit bewijst zowel uw inschrijving in Roosdaal als uw nationaliteit. De dienst burgerzaken van Roosdaal kan dit document enkel afleveren wanneer u op het ogenblik van de aanvraag gedomicilieerd bent in Roosdaal.

U kunt een attest van verblijf en nationaliteit voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Attest van wettelijke samenwoning > Aanvragen via het Burgerloket

Dit attest bevestigt dat 2 personen een verklaring van wettelijke samenwoning aflegden (overeenkomstig de wet van 23/11/1998).

Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens waaronder naam en voornamen, plaats en datum van geboorte, adres, datum verklaring van wettelijk samenwoning en de plaats waar de verklaring is opgemaakt.


Attest samenstelling gezin > Aanvragen via het Burgerloket

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat aangeeft wie de leden van een gezin zijn.


Attest van leven > Aanvragen via het Burgerloket

Met dit attest kan je bewijzen dat je nog in leven bent.


Attest wijze van teraardebestelling (1) > Aanvragen via het Burgerloket

Bepaal zelf op welke manier je begraven wil worden, waar en volgens welke godsdienst de uitvaartplechtigheid moet gebeuren. Leg die keuze vast in je laatste wilsbeschikking. Je kan hier vervolgens een attest 'wijze van teraardebestelling'  aanvragen. Dit attest vermeldt welke keuzes werden gemaakt.


Uittreksel bevolkingsregister > Aanvragen via het Burgerloket

Met dit uittreksel kan je bewijzen waar je gedomicilieerd bent en wie er allemaal op jouw adres staat ingeschreven.


Attest van reistoelating minderjarig kind > Aanvragen via het Burgerloket

Een reistoelating voor minderjarigen is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.


 

Akten burgerlijke stand

Afschrift akte van Belgische nationaliteit > Aanvragen via het Burgerloket

De akte van Belgische nationaliteit wordt toegekend aan burgers die de Belgische nationaliteit hebben verkregen via de procedure van nationaliteitsverklaring of van naturalisatie.


Afschrift akte van geboorte > Aanvragen via het Burgerloket

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.


Afschrift akte van huwelijk > Aanvragen via het Burgerloket

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar u in het huwelijk treedt.


Afschrift akte van overlijden > Aanvragen via het Burgerloket

Een afschrift van een overlijdensakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en de plaats en datum van overlijden.

Een akte bevindt zich steeds in de stad of de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Als je bvb. de akte nodig hebt van iemand die overleden is te Aalst dan moet je de overlijdensakte aanvragen in aalst.


Afschrift akte van adoptie (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Naar aanleiding van een adoptie wordt in de gemeente waar de adoptanten van het kind woonachtig zijn op het ogenblik van de adoptie de adoptieakte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Wanneer je een afschrift van deze adoptieakte nodig heeft, vraag je deze dus aan in de gemeente waar deze akte overgeschreven werd. Afschrift akte van echtscheiding (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Een afschrift van een echtscheidingsakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, datum van het vonnis en echtscheiding.


Afschrift akte van erkenning kind (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Een kind erkennen is een verklaring in authentieke vorm waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem/haar en het aangewezen kind bestaat. De erkenning is dus een wettelijke bekentenis van vader-of moederschap en wordt vastgelegd in een akte. 


Afschrift akte van geslachtsverandering (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Indien de verklaring geslachtswijziging voldoet aan alle voorwaarden en na gunstig advies van de procureur des Konings wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.


Afschrift akte van levenloos geboren kind (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.


Afschrift akte van naamwijziging (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Het wijzigen van je familienaam moet bekrachtigd worden door een Koninklijk Besluit. Dit besluit wordt volledig overgeschreven in de gemeentelijke geboorteregisters. Vanaf dan kan je een afschrift van de akte van naamswijziging aanvragen. In deze akte vind je de datum van wijziging, datum Koninklijk Besluit, oude en nieuwe naam.


Afschrift akte van voornaamwijziging (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Door ministerieel besluit kan er een voornaamswijziging optreden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte op.


 

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Een internationale overlijdensakte is geen vertaald document, maar een uittreksel dat voorzien is van internationaal overeengekomen codes in 10 talen.


(1) Dit attest kunnen we nog niet automatisch produceren vanwege een technische beperking bij het Rijksregister. Het kan wél (ook via het webloket) aangevraagd worden, maar vragen altijd een manuele tussenkomst van een ambtenaar.

(2) Deze soorten akten kunnen niet automatisch gevonden en opgeladen worden in onze databases. Deze aktetypes kunnen wél (ook via het webloket) aangevraagd worden, maar vragen altijd tussenkomst van een ambtenaar.

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be