landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wat is een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)?

Sinds het opstellen van het ‘Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’ is een nieuwe impuls gegeven aan het planologisch beleid in Vlaanderen. De decreetgever verplicht de provincies en de gemeenten op hun beurt een structuurplanningsproces in gang te zetten en een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken.

Het Gemeentebestuur van Roosdaal heeft ‘Mens en Ruimte’ gevraagd een Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente op te maken. Dit kadert in een nieuw planologisch beleid. De goedkeuring van het “Decreet houdende de Ruimtelijke Planning” van 24 juli 1996 vormt een juridische basis voor het uitwerken van ruimtelijke structuurplannen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het opstellen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Raad van 23 september 1997 schept de overkoepelende visie op het Vlaamse niveau.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zal het nodige ruimtelijk integratiekader vormen waarbinnen de uiteenlopende visies over, aanspraken op en behoeften aan ruimte vanuit de verschillende sectoren tegen elkaar worden afgewogen en op elkaar kunnen worden afgestemd. Het zal de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, die moet worden afgestemd op de draagkracht van de bebouwde gebieden en de open ruimte, begeleiden.

In tegenstelling tot bij de klassieke eindtoestandplannen (A.P.A.’s, B.P.A.’s en Gewestplannen) is het bij het Ruimtelijk Structuurplan niet de bedoeling de toekomstige ruimtelijke structuur definitief vast te leggen. Als beleidsplan is het - doelgericht en procesmatig - continu, mits mogelijkheid tot bijsturing - actiegericht, in functie van realisaties, en - het zoekt de relatie tussen het ruimtelijke ordeningsbeleid van Roosdaal en de socio-economische, ecologische, mobiliteits- landschappelijke, industriële, distributie-planologische en andere ontwikkelingen.

In ons Documentenloket kan je terecht voor het downloaden van:

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Gewestplannen zijn bestemmingsplannen die op het einde van de jaren 1970 voor het volledige Belgische grondgebied zijn gemaakt (48 in totaal). Een gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals wonen, industrie, landbouw, parkgebied,...

Roosdaal valt binnen het gewestplan ‘Halle-Asse-Vilvoorde’ dat definitief werd goedgekeurd op 7 maart 1977.

Op dit moment maakt men geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Tegenwoordig legt men bestemmingen vast in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande gewestplannen blijven echter bestaan en blijven geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Stedenbouwkundige verordeningen leggen een aantal algemene stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen, enzovoort. De stedenbouwkundige verordeningen vervangen de vroegere bouwverordeningen en verkavelingsverordeningen.

Ze kunnen opgemaakt worden op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en zijn dan respectievelijk van toepassing op het gehele of gedeeltelijke grondgebied van het gewest, de provincie of de gemeente.

De voorschriften van een stedenbouwkundige verordening die uitgaan van een hoger overheidsniveau hebben steeds voorrang op de voorschriften van een verordening van een lager overheidsniveau.

Een verordening van een lager overheidsniveau kan extra voorschriften opleggen en dit conform de voorschriften van een verordening op hoger niveau.

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgemaakt door gewest, provincie of gemeente en geven 'uitvoering' aan de ruimtelijke structuurplannen. De RUP's treden in de plaats van en heffen de gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg (BPA) op. De bestaande BPA's uit het verleden blijven rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

De RUP's zijn thematisch en gebiedsgericht en bevatten -net als de vroegere gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg - voorschriften met betrekking tot de bestemming, inrichting en beheer. De voorschriften van de gemeentelijke uitvoeringsplannen kunnen niet afwijken van de voorschriften van de gewestelijke en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.