landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Conform artikel 286§1 van het Decreet Lokaal Bestuur (dat in werking is getreden op 1 januari 2019), publiceert de burgemeester op de gemeentelijke website een overzicht van :

(...)
9° de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
10° de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
(...)

De gemeente Roosdaal neemt deel aan de volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

Beleidsperiode 2020 - 2025

Het integrale Meerjarenplan 2020-2025 :

 Bijkomende informatie

Totaaloverzicht beleid: doelstellingen, actieplannen en acties


Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

 Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Jaarrekeningen

2022

2021

2020

2019

2018

 

Binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan 2014-2019 wordt jaarlijks door de gemeenteraad het budget goedgekeurd.

De evenwichten die uit het meerjarenplan blijken voor het betreffende budgetjaar moeten minimaal gerespecteerd worden binnen het jaarbudget.

Het budget 20198 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2018.

 

De Cultuurraad Roosdaal bestaat uit een 40-tal Roosdaalse socio-culturele verenigingen van diverse aard: toneel, creatie, muziek… en individueel geïnteresseerden. Deze raad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een geïntegreerd cultuurbeleid voor alle inwoners. Ze brengt op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uit over alle aangelegenheden betreffende cultuur in de gemeente.

De socio-culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad, kunnen jaarlijks rekenen op werkingssubsidies (verdeeld op basis van een puntensysteem) en op projectsubsidies (na aanvraag en goedkeuring van specifieke culturele projecten).

Jaarlijks organiseert de cultuurraad ook heel wat activiteiten i.s.m. het gemeentebestuur.

  • Voorzitter: Bert De Moortel
  • Ondervoorzitter: Kristien Hemerijckx
  • Penningmeester: Patricia Geeroms

Voor meer informatie over de Cultuurraad Roosdaal kan u terecht bij de dienst cultuur.

 

 

krul contactDienst Cultuur

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 50
cultuur@roosdaal.be

 

De jeugdraad is een adviesorgaan voor alles wat met jeugdbeleid te maken heeft. In de Roosdaalse jeugdraad zit een afgevaardigde van elke jeugdvereniging, en is dan ook vooral een platform waar de verschillende jeugdbewegingen elkaar kunnen ontmoeten.

Maar ook jongeren die geïnteresseerd zijn om mee het jeugdbeleid te bepalen in Roosdaal en niét in een jeugdvereniging zitten, zijn meer dan welkom!

Bij interesse: neem contact op met de jeugddienst.

 

krul contactDienst Jeugd

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
jeugd@roosdaal.be

De Roosdaalse Sportraad vzw, waarvan iedere Roosdaalse sportclub lid kan worden, heeft een adviserende functie voor het gemeentelijk sportbeleid. Deze adviesverstrekking is een reflectie van de noden, wensen en ideeën van de inwoners en de sportverenigingen van Roosdaal.

Verder organiseert de sportraad jaarlijks diverse activiteiten zoals de Sneukeltocht, de zaklampenwandelzoektocht, een veldloop voor de leerlingen van de Roosdaalse scholen, ....

Het bestuur van de Roosdaalse Sportraad vzw bestaat uit:

  • Voorzitter: Petrus Bert

  • Penningmeester: René Muylaert

  • Secretaris: Nadine Braeckmans

 

krul contactDienst Sport

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
sport@roosdaal.be

De milieuraad is een erkend adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden.

Haar doelstellingen zijn o.a.

  • De Milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente.
  • De Milieuraad is bevoegd om het gemeentebestuur zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
  • De Milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Subcategorieën