landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Gemeentemonitor 

De gemeentemonitor biedt zeer uitgebreide statistische gegevens over uiteelopende thema's. De gegevens kunnen geconsulteerd worden per gemeente, per regio, per cluster ... en er kan eenvoudig vergeleken worden met een zelfgekozen benchmark. 

Een volledig overzicht per gemeente krijg je via de 

Ternat - Affligem - Roosdaal - Liedekerke

 --------

Provincies in Cijfers

De website "Provincies in Cijfers" (https://provincies.incijfers.be) wordt samengesteld door de interprovinciale werkind Data en Analyse van de 5 Vlaamse provincies en biedt een zeer uitgebreide kwantitatieve omgevingsanalyse van de gemeenten.

Aan de hand van een 15-tal thema's (bevolking, onderwijs, wonen, mobiliteit, ....) wordt een ruim gamma aan statistische gegevens ter beschikking gesteld die je kan consulteren op niveau van je gemeente maar ook volgens regio's naar keuze (provincie, gewest, arrondissement, ....).

Je vindt hier alvast de rapporten voor onze 4 TARL-gemeenten

Ternat - Affligem - Roosdaal - Liedekerke

 --------

SDG-Monitor

https://www.sdgmonitor.be/sdg-monitor

------- 

Specifiek Roosdaal

* De lokale ontwikkelstrategie (LOS) Pajottenland

 

 

 

 

Het lokaal bestuur Roosdaal kiest voor een verrassende cadeaubon: Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen !

Ben je op zoek naar een leuk geschenk voor een familielid, vriend, collega of werknemer?
Heb je geen tijd om een cadeau te zoeken? Zoek dan niet verder, koop lokaal en kies voor de ROOSDAALSE CADEAUBON!

De waardebonnen zijn beschikbaar in bedragen van 10, 25 of 50 euro en zijn steeds één jaar geldig vanaf de dag van de aankoop.
Bestellen én betalen doe je volledig online via de webshop. Eenvoudig, veilig en snel.

De bonnen kunnen worden afgedrukt maar dit is niet nodig. Dankzij de unieke QR-code kunnen deze vanaf je smartphone omgeruild worden bij alle deelnemende handelaars in Roosdaal.

Koop Lokaal !

Door de Coronacrisis en het feit dat vele handelszaken gedurende een lange periode hun deuren hebben moeten sluiten, is deze cadeaubon meteen ook een gewaardeerde vorm van ondersteuning voor de handel in Roosdaal.

Het integrale gemeentelijke reglement voor de cadeaubonnen werd door de Roosdaalse gemeenteraad op 28 oktober 2021 goedgekeurd, klik op deze link om het reglement te bekijken. 

Artikels 302-303 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepalen dat zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling dienen te organiseren. Er bestond weliswaar reeds een reglement uit 2008 maar dit was toe aan actualisatie. Op 25 november 2021 keurden beide raden het onderstaande reglement goed (van toepassing sinds 1 december 2021).

Link naar het online klachtenformulier

Artikel 1

§1 -  Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid van een gebruiker van de dienstverlening bij het lokaal bestuur Roosdaal in verband met een handeling of prestatie die het bestuur al dan niet heeft verricht.

§2 - Een klacht kan betrekking hebben op het handelen van zowel personeelsleden als van het lokaal bestuur, politieke mandatarissen (raadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen/Vast Bureau en Voorzitter van de raad).

§3 - Een klacht kan betrekking hebben op:

 • het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
 • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling;
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
 • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie.

§4 - Meldingen, vragen om informatie, beroepen, bezwaren, suggesties en petities worden niet beschouwd als klachten. Voor beroepen en bezwaarschriften dienen de wettelijk omschreven procedures te worden gevolgd.

§5 - Dit reglement is niet van toepassing op klachten waarvoor een specifieke procedure is voorzien in de wetgeving (onder meer pesten op het werk, ongewenst seksueel gedrag, ...).

Artikel 2

Elke gebruiker van de dienstverlening van het lokaal bestuur kan een klacht indienen. Het kan gaan om een inwoner, bezoeker, vereniging of bedrijf.  

Ook een personeelslid van het lokaal bestuur kan een klacht uiten op basis van dit reglement.

Artikel 3

Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend (via mail naar communicatie@roosdaal.be , per brief of via het online klachtenformulier dat het lokaal bestuur ter beschikking stelt). 

Mondelinge opmerkingen waarbij er onmiddellijk een oplossing kan geboden worden aan de gebruiker worden niet beschouwd als klacht.

Artikel 4

De communicatieverantwoordelijke is de klachtencoördinator. Bij zijn afwezigheid treedt de bestuurssecretaris P&O op als klachtencoördinator. De klachtencoördinator registreert de klachten en verwijst ze voor behandeling door naar een klachtenbehandelaar, afhankelijk van de aard van de klacht

Artikel 5

Wanneer een klacht bij een medewerk(st)er van het lokaal bestuur terechtkomt, stuurt hij/zij de klacht door naar de klachtencoördinator voor registratie - ook wanneer  de medewerk(st)er in kwestie de klager onmiddellijk een oplossing kan bieden. 

Wanneer een klacht ontvangen wordt door een raadslid van het lokaal bestuur van Roosdaal, stuurt hij/zij de klacht door naar de algemeen directeur.

Artikel 6

Nadat de klachtencoördinator de klacht heeft ontvangen registreert hij/zij ze (ongeacht of ze wel of niet ontvankelijk is) in een bestand met de volgende gegevens:

 1. de datum van de klacht;
 2. de identificatiegegevens van de klager: naam en adres, telefoonnummer, eventueel mailadres;
 3. via welk communicatiekanaal de klacht is gemeld;
 4. een korte omschrijving van de klacht;
 5. de dienst en eventueel de persoon waarop de klacht betrekking heeft.

Nadat de klacht is afgehandeld registreert hij/zij:

 1. de datum van afhandeling van de klacht;
 2. het resultaat van de klachtenbehandeling.

Artikel 7

§1 - De klachtencoördinator voert het ontvankelijkheidsonderzoek uit. De klacht is niet ontvankelijk als ze:

 • anoniem is ingediend;
 • alleen mondeling is ingediend;
 • gaat over zaken die niet tot de bevoegdheid behoren van het lokaal bestuur van Roosdaal;
 • al eerder is ingediend en al ongegrond werd bevonden, tenzij wanneer er nieuwe elementen in verband met de klacht worden aangebracht;
 • betrekking heeft op feiten waarover alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden werden aangewend of waarover een jurisdictioneel beroep aanhangig is gemaakt;
 • het lokaal bestuur van Roosdaal geen betrokken partij is.

§2 - Onontvankelijke klachten vereisen geen verdere behandeling volgens de klachtenprocedure. De klachtencoördinator deelt aan de klager met een gemotiveerde brief mee waarom de klacht als niet-ontvankelijk wordt beschouwd.

Indien de niet-ontvankelijkheid voortvloeit uit de onbevoegdheid van het lokaal bestuur, verwijst de brief de klager, indien mogelijk, door naar de instantie die zijn klacht kan behandelen.

Artikel 8

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencoördinator een antwoordbrief of antwoordmail naar de klager die in elk geval de volgende elementen vermeldt:

 • ontvangstbevestiging van de klacht;
 • korte omschrijving van de klacht;
 • vermelding of de klacht al dan niet ontvankelijk is en indien de klacht onontvankelijk is de motivering waarom ze niet ontvankelijk is;
 • de contactgegevens van de klachtenbehandelaar.

Binnen de 30 werkdagen na de ontvangstmelding bezorgt de klachtencoördinator een antwoordbrief of antwoordmail met de behandeling van de klacht.

In uitzonderlijke gevallen kan een afwijking van deze termijn meegedeeld worden bij de klager indien de behandeling van de klacht niet binnen de gestelde termijn kon afgehandeld worden.

Artikel 9

De klachtenbehandelaar is verantwoordelijk voor het inhoudelijke onderzoek en het beoordelen van de klacht. Hij/zij informeert zich zo nodig bij de betrokken medewerker over de feiten waarover geklaagd wordt en neemt de conclusies van het gesprek op in een verslag.

Artikel 10

De klachtenbehandelaar bezorgt het verslag met motivering en een ontwerp van antwoordbrief aan de klachtencoördinator.

Die gaat na of de klachtenbehandelaar een neutrale houding heeft aangenomen in het behandelen van de klacht.

Na goedkeuring door de klachtencoördinator stuurt deze aan de klager binnen de 30 werkdagen na de ontvankelijkheidsmelding een antwoordbrief met de conclusies van het onderzoek.

In uitzonderlijke gevallen kan een afwijking van deze termijn gemotiveerd meegedeeld worden bij de klager indien de behandeling van de klacht niet binnen de gestelde termijn kon afgehandeld worden.

Artikel 11

De klacht wordt als afgesloten beschouwd wanneer de klager het antwoord heeft ontvangen en het klachtenregister volledig is ingevuld.

Artikel 12

Dit reglement treedt in werking op 1 december 2021.

Uittreksel besluit gemeenteraad van 25 november 2021

Uitreksel besluit raad voor maatschappelijk welzijn van 25 november 2021

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018) breidde de bekendmakingsplicht voor de openbare besturen verder uit. De bekendmakingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing.

De publicatie- of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de lokale overheid komt tegemoet aan de vereiste van democratische transparantie en controle.

Voor de gemeente Roosdaal worden al deze bekendmakingen gepubliceerd op :

https://roosdaal.meetingburger.net

Concreet vindt u hier terug:

 • Voor de vergaderingen van de Gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

  • de agenda met per agendapunt een bondige omschrijving van de inhoud
   • 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering
  • de notulen: een volledig overzicht met de integrale tekst van de genomen besluiten
   • in principe kort na de eerstvolgende vergadering (notulen moeten steeds goedgekeurd worden tijdens de eerstvolgende vergadering)
  • het audioverslag: de volledige geluidsopname van deze vergaderingen
 • Voor de vergaderingen van het Schepencollege en van het Vast Bureau (OCMW):
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten met  bondige omschrijving van de inhoud
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering.

https://roosdaal.meetingburger.net

 

 

Raadzaal gemeente Roosdaal

Door de integratie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - bij de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 - fungeert de gemeenteraad ook als raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De gemeenteraad beschikt over een "huishoudelijk reglement van de gemeenteraad" dat de laatste keer werd geactualiseerd op 28 april 2022.

Op 4 januari 2019 werd de gemeenteraad voor de periode 2019 - 2025 geïnstalleerd. De gemeenteraad bestaat uit 2 onafhankelijke leden en 4 fracties, als volgt:

 • CD&V : 11 leden
 • N-VA:  5 leden
 • Groen : 2 leden
 • Roosdaal-anders: 1 lid

Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt vanaf 1 januari 2020 waargenomen door de heer Koenraad Muyldermans (CD&V). In 2019 was de heer Dirk Evenepoel (Roosdaal-anders) de voorzitter van de gemeenteraad.

De volledige lijst van gemeenteraadsleden (met hun contactgegevens) vindt u terug op de pagina "contactgegevens" (filteren op "gemeenteraad")

Agenda

De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad wordt steeds 8 kalenderdagen op voorhand gepubliceerd op de website (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)

Verslagen 

De lijst met de beknopte omschrijving van de goedgekeurde besluiten wordt steeds binnen de 10 kalenderdagen na de vergadering gepuliceerd op de website, na goedkeuring tijdens de eerstvolgende raadsvergadering worden ook de notulen / zittingsverslagen gepubliceerd (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)

 
Collegezaal gemeente Roosdaal

Door de integratie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - bij de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 - fungeert het college van burgemeester en schepenen ook als vast bureau van het OCMW.

Vanaf 2019 is het college van burgemeester en schepenen samengesteld uit de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). De Algemeen Directeur neemt tevens deel aan de vergaderingen.

Het college komt in principe elke maandagavond in besloten vergadering bijeen (uitzonderlijk op een andere dag of slechts tweewekelijks tijdens vakantieperiodes).

Het college van burgemeester en schepenen:

 • is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente
 • bereidt de zittingen van de gemeenteraad voor
 • voert de beslissingen uit die genomen zijn door de gemeenteraad

Samenstelling

Wim Goossens - Burgemeester
CD&V

Wim Goossens

Lostraat 163
1760 Roosdaal

054 89 13 83

burgemeester@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Veiligheid, politie, brandweer
 • Algemeen beleid
 • Personeelsbeleid
 • Burgerlijke stand
 • Burgerparticipatie en inspraak
 • Ruimtelijke ordening
 • Communicatie

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.15 - 19.30 uur in het gemeentehuis
 • Na afspraak op 054 89 13 39 (Mieke Massaer - Technische dienst) ofmieke.massaer@roosdaal.be

Johan Van Lierde - 1e schepen
CD&V

Schepen Roosdaal - Johan Van Lierde

Hulsbroekweg 4 A
1760 Roosdaal

0498 27 49 62

johan.vanlierde@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Cultuur (inclusief AGB)
 • Sport
 • Bibliotheek
 • Toerisme
 • Economie, werk, tewerkstelling en middenstand
 • Wijkwerken
 • Openbare werken (beheer)

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.30 - 19.30 uur
 • Na afspraak 054 89 13 53 (Inge Vanderstappen - Dienst welzijn en vrije tijd)

Emmanuel de Béthune - 2e schepen
CD&V

Brusselstraat 37
1760 Roosdaal

0486 21 17 50

emmanuel.debethune@roosdaal.be

Bevoegdheden:

 • Openbare werken (nieuwe projecten)
 • Mobiliteit en zachte mobiliteit
 • Verkeersveiligheid
 • Gemeentelijk patrimonium
 • Financiën (verzekeringen, kerkfabrieken en rechtszaken)

Zitdagen:


An Van den Spiegel - 3e schepen
CD&V

An Van den spiegel 400 transparant

Weverstraat 61
1761 Roosdaal

0479 28 94 17

an.vandenspiegel@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Jeugd
 • Welzijn en Sociale Zaken (Samen ...)
 • Onderwijs en kunstacademie
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Senioren

Zitdagen:

 • dinsdag van 18u30 tot 19u30
 • na afspraak op 054 89 13 52 (Evelien Vanderschueren – deskundige jeugd en sport)

Johan Linthout - 4e schepen
CD&V

Bezenweg 18
1761 Roosdaal

johan.linthout@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

 • Leefmilieu, klimaat, duurzaamheid
 • Volksgezondheid
 • Landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Feesten en plechtigheden
 • Onthaal
 • Integratie
 • Vlaams karakter
 • Buurtwerking

Zitdagen:


Rudy Bracquez - 5e schepen  - Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
CD&V

Schepen Roosdaal - Rudy Bracquez

Weverstraat 59
1761 Roosdaal

0495 12 25 65

rudy.bracquez@roosdaal.be

Bevoegdheden:

 • Welzijn en sociale zaken
 • Armoedebeleid
 • Wonen en leegstand
 • Digitalisering en administratieve vereenvoudiging

Zitdagen:

 • Bel 0495 12 25 65
 • Na afspraak 02 582 72 04 (OCMW-Roosdaal)

De bevoegdheden en taken van de algemeen directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het gemeentedecreet. Samengevat is het zo dat de algemeen directeur zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door gemeenteraad.

De huidig algemeen directeur is mevrouw Emma Van der Maelen.

De algemeen directeur staat in voor:

 • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
 • de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
 • de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd en woont ook de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Zij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen.

De algemeen directeur adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

 • het organogram;
 • de personeelsformatie;
 • de rechtspositieregeling van het personeel;
 • de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
 • de beleidsnota van het budget;
 • de verklarende nota van een budgetwijziging.

De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam dat wekelijks vergadert.

 

 

krul contactAlgemeen directeur
Emma Van der Maelen

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 11
emma.vandermaelen@roosdaal.be

Subcategorieën

Pagina 1 van 6