landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Sint-Gaugericuskerk

Juli 2017

 • In juli 2017 valt er een steen naar beneden uit de middenbeuk van de Sint-Gaugericuskerk. De kerk wordt gesloten en onmiddellijk geïnspecteerd.

Na juli 2017

 • Kostprijs van het verslag, bijkomend technisch onderzoek, reparatie, … wordt beraamd op € 250 000. Zonder gemeentelijk kerkenbeleidsplan kan, omwille van dit bedrag, geen onmiddellijke herstelling worden uitgevoerd.
 • De bespreking van het gemeentelijk kerkenbeleidsplan tussen de verschillende kerkraden en het Centraal Kerkbestuur liep reeds in veelvuldig overleg met de federatieploeg van Roosdaal, de dekenassistent voor onze parochiale zone, de regionale diensten van Onroerend Erfgoed, het bisdom. Het gemeentebestuur bleef op de hoogte van de evolutie en de inhoud en hun opmerkingen werden verwerkt.

Zomer 2018

 • Er is een ontwerp gemeentelijk kerkenbeleidsplan dat voorgelegd wordt aan de diensten van Onroerend Erfgoed en het bisdom. Vanaf september 2018 keuren alle kerkfabrieken het plan goed samen met het Centraal Kerkbestuur.
 • In overleg met het gemeentebestuur wordt in diezelfde periode een akkoord gevonden om een studie uit te schrijven, die voor de kerk van Pamel door deskundigen zal laten uitzoeken:
  • Wat het zou kunnen kosten om de kerk opnieuw voor 20 jaar goed in orde te zetten?
  • Wat de andere mogelijkheden zouden zijn om te doen met de kerk?

Juni 2019

 • Na positief advies van de diensten van Onroerend Erfgoed en het bisdom (einde 2018) kan het gemeentelijk kerkenbeleidsplan, nodig om verder te kunnen doen met eender welke ingreep aan eender welke kerk, op 20 juni 2019 door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd worden!
 • De gemeenteraad heeft als voorwaarden gesteld dat:
  • zij geconsulteerd wil worden bij elke voorgestelde belangrijke wijziging van het gebruik van de Roosdaalse kerken,
  • elke zulke wijziging financieel haalbaar moet zijn,
  • dat vooraleer er dergelijke wijzigingen gebeuren er met hen in overleg wordt gegaan om te onderzoeken of een gebruik ten behoeve van de gemeenschap in welke vorm dan ook mogelijk is.
 • De kerkfabriek van Pamel start, na de beslissing van de gemeenteraad, onmiddellijk met een vraag tot studie om te bepalen hoe hoog de restauratiekost van de kerk zal zijn.

juli-augustus-september 2019

 • Abscis Architecten, Stabitec Stabiliteitsingenieurs en Groep Monument hebben alle informatie verzameld om een studie uit te voeren. Deze mensen behoren tot het kruim van de ingenieursbureaus in België met pakken ervaring in restauratie van historische gebouwen, en meer in het bijzonder nog kerken.

oktober 2019

 • Verslag hierover aan de kerkraad.

Verslag

Wat waren hun bevindingen?

De kerk gaat zeker niet invallen!

Wat moet er eerst en vooral gebeuren, wat is er eerste prioriteit en noodzaak?

Er moeten wat stabiliteit betreft verbeteringswerken worden uitgevoerd. De experten hebben voor deze verbeteringswerken en herstel een plan van aanpak uitgewerkt. Er zijn ook een aantal technische ingrepen als dringend aangestipt zoals de vernieuwing van de elektrische installatie en het herstel van de bliksemafweer.

Welke andere werken en herstellingen zijn er dan nog nodig om het gebouw voor de langere termijn te bewaren en in dienst te kunnen houden?

 • De restauratie van de ruwbouw, de restauratie van het dak en de dakwaterafvoer.
 • De herstelling van de gevel die in een vorige renovatie, door de toenmalige aannemer niet goed gebeurd is.
 • De gevelstenen zijn van zichzelf poreus en zijn toen te hard gezandstraald, de oude voegen zijn niet ver genoeg uitgehaald, de nieuw gebruikte voegspecie was te hard. De nieuwe voegen zijn daardoor in de tijd nadien en intussen op heel wat plaatsen gebarsten. De muren zijn toen uitwendig behandeld om geen vocht meer in te kunnen dringen. Door de net genoemde barsten in de voegen kon er wel water in maar eens er in kon het er ook niet meer uit. Het spel van regen, wind, warm en koud maakt dat er nu brokken, brokjes afsplinteren en naar beneden vallen.
 • De gevel moet grondig gereinigd en gerestaureerd worden.

Er is - weliswaar verstoord door de pandemie - dan onmiddellijk van start gegaan met deel 2 van de studie met name het zoeken naar ideeën en mogelijkheden voor onze kerk, van verderzetting voor liturgisch gebruik, een eventuele nevenbestemming in de tijd of in de ruimte of een herbestemming.

In het laatste kwartaal van 2020 is de kerkraad samen met Abscis Architecten, de federatieploeg, de parochiale verenigingen (KWB, Femma, Fusa-koor, de chiromeisjes), Erfgoed Rausa, het gemeentebestuur, de gemeentelijke administratie, de politieke partijen, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, de Roosdaalse handelaars op zoek gegaan naar scenario’s en mogelijkheden voor de kerk van Pamel in de volgende decennia.

Dat overleg loopt momenteel maar zal als het goed gaat na de zomer 2021 uitmonden in gezamenlijke besluiten.

Over die besluiten informeren we jullie opnieuw.

Meer informatie

Je kan een duidelijk overzicht van de resultaten van studie deel 1 en het gemeentelijk kerkenbeleidsplan aanvragen via kerkinroosdaal@gmail.com.

Ophokplicht is opgeheven vanaf 6 april

Minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het FAVV beslist om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingenmet hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wildevogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstiggeëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Meer info: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/ 

PZ TARL verkoopt voertuig

De politiezone TARL verkoopt een buitendienstgesteld voertuig type Peugeot 307 SW. 

Wie interesse heeft kan een bod binnenbrengen onder gesloten omslag of per post voor 14 april 2021.

Adres : PZ TARL – dienst PLIF t.a.v. mevr. Marleen Heylens – Affligemsestraat 101 te 1770 Liedekerke

Geïnteresseerden kunnen de wagen bezichtigen na afspraak met mevr. Marleen Heylens op het telefoonnummer 053/65.00.46.

 • Kilometerstand:    109.420 km (stand 02/02/2021)
 • Datum eerste inschrijving: 01/04/2004
 • Motorvermogen  66 KW
 • Brandstof: diesel
 • Trekhaak: nee
 • Chassisnummer:     VF33HRHYB83408836  

Voertuig is niet in perfecte staat.

Zoals elk jaar gaat binnenkort de aangifteperiode voor de personenbelasting (PB) van start. De coronacrisis zorgt ook dit jaar voor ongewone omstandigheden, wat maakt dat de FOD Financiën haar aanpak voor het invullen van de aangiften moet aanpassen aan de geldende coronamaatregelen.

Daarom werd beslist om ook dit jaar geen aangiften in te vullen via invulsessies op kantoor en in de gemeenten. In plaats daarvan zal de hulp bij het invullen van de aangifte hoofdzakelijk telefonisch verlopen, op afspraak.

Je aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): eenvoudig en snel!

Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei.

Hoe krijg je toegang tot je aangifte of je voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan:

 Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen.
U zult automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze corrigeren, ofwel via MyMinfin.be, ofwel via het papieren antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig?

Om in de huidige context van het coronavirus je veiligheid te garanderen, zijn de kantoren van de FOD Financiën momenteel gesloten.

Ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox

Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.

Activeer je eBox op doemaardigitaal.be! Je krijgt dan een melding zodra er een nieuw document beschikbaar is.

Meer info over de eBox.

Onderstaande antwoorden kunnen heel wat vragen beantwoorden.

Wanneer worden de fiscale fiches verstuurd?

De Pensioendienst start de verzendingen begin maart 2021. Elke gepensioneerde zal zijn fiscale fiche ten laatste in de loop van april 2021 ontvangen.

Hoe worden de fiscale fiches verstuurd?

Je vindt je fiscale fiche ten laatste half april 2021 terug op mypension.be.

Buitenland

Woon je in het buitenland, dan ontvang je je fiscale fiche:

Opgelet: Het printen en versturen van 450 000 fiches kost nu iets meer tijd dan in normale omstandigheden.

België

Woon je in België, dan ontvang je je fiscale fiche:

 • via mypension.be;
  en
 • via je eBox.

  Algemene regel

  De Pensioendienst verstuurt dus geen papieren versie naar elke gepensioneerde. Alle gepensioneerden kunnen hun fiscale fiche via mypension.be raadplegen.
  Bovendien is een papieren versie van de fiscale fiche in België niet nodig, want:
  ● de Pensioendienst bezorgt de fiscale fiches tijdig en correct aan de FOD Financiën;
  ● de FOD Financiën gebruikt deze gegevens bij de voorbereiding van je belastingaangifte.

  Dat betekent dat de pensioengegevens al ingevuld zijn in:
  ● het voorstel van vereenvoudigde aangifte;
  ● de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)
  ● of de aangifte die een medeweker van de FOD Financiën voor jou invult.

  Uitzonderingen

  De pensioendienst verstuurt wel nog een papieren versie naar:
  ● gepensioneerden die hun aangifte vorig jaar op papier deden;
  ● gepensioneerden die geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangen;
  ● huwelijkspartners, van wie de gepensioneerde partner in de loop van 2020 overleden is;
  ● bewindvoerders.

  Opgelet: Het printen en versturen van 450 000 fiches kost nu iets meer tijd dan in normale omstandigheden.

Wat als je toch een papieren versie (of duplicaat) wil aanvragen?
Dat is perfect mogelijk.
Je kan je fiscale fiche altijd printen via je online pensioendossier op mypension.be, vanaf het moment dat deze elektronisch beschikbaar is.

Vanaf 19 april kan je ook een papieren versie aanvragen:

 • via een aanvraagmodule die op de webpagina fiscale fiche staat vanaf 19 april;
 • via online contactformulier van de Pensioendienst;
 • door te bellen naar de Pensioenlijn 1765 (of het betalend nummer vanuit het buitenland: +32 78 15 1765) – optie 4 kiezen na de taalkeuze.

Voor deze aanvraag heb je je rijksregisternummer nodig.
Je kan slechts één aanvraag per maand doen.

Wat staat er op de fiscale fiche?
Op de fiscale fiche staan 2 zaken vermeld:

 • de belastbare bedragen die je in het voorgaande jaar ontving;
 • de bedrijfsvoorheffing die al ingehouden en doorgestort werd naar de FOD Financiën.

Lees meer over de fiscale fiches op: www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/fiscale-fiche

Een gepensioneerde wil weten waarom hij toch nog belastingen moet bijbetalen in 2021 terwijl de bedrijfsvoorheffing op zijn pensioen al gestegen is sinds januari 2021.

In 2020 moest hij minder bedrijfsvoorheffing betalen op zijn pensioen. Daardoor moet hij mogelijk wel meer bijbetalen voor zijn personenbelasting in 2021. De FOD Financiën heeft er daarvoor gekozen om de bedrijfsvoorheffing te verhogen vanaf januari 2021.
De lichte verhoging van de bedrijfsvoorheffing sinds januari 2021 is om te voorkomen dat de gepensioneerde moet bijbetalen voor zijn belastingen in 2022. Deze stijging van de bedrijfsvoorheffing zal dus nog geen effect hebben op de eindafrekening van de belastingen van 2021.

Lees meer over de lichte stijging van de bedrijfsverhoging op onze website: www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/brut-net#Stijging2021

Wilt je op de hoogte blijven van het laatste pensioennieuws?

Schrijf je dan snel in op de nieuwsbrief van de Pensioendienst via www.sfpd.fgov.be/nl/nieuwsbrief

Opgelet voor valse vaccinatie-uitnodigingen

De komende weken zullen vele duizenden mensen een vaccinatie-uitnodiging ontvangen. Jammer genoeg proberen malafide figuren van deze grootschalige campagne gebruik te maken om mensen financieel op te lichten.
De valse berichten hebben meestal de bedoeling om argeloze burgers geld af te troggelen. Het Crisiscentrum vraagt daarom om zeker nooit geld over te schrijven of bankgegevens te delen als gevolg van een vaccinatie-uitnodiging. De vaccins zijn gratis en de officiële uitnodiging zal je nooit om financiële gegevens vragen.

✅ Burgers ontvangen hun persoonlijke uitnodiging in principe altijd via de post. Enkel als je gegevens gekend zijn, krijg je daarnaast ook een uitnodiging per sms of e-mail. Wantrouw dus sms'jes of e-mails die niet vergezeld zijn van een brief.
ℹ Voorbeeld uitnodigingsbrief: Vaccinatie - Covid 19 - Uitnodiging
✅ Uitnodigingen via e-mail zullen verstuurd zijn vanuit het adres 📧cov19-vaccin@doclr.be. Een officiële sms is afkomstig van het nummer 📲8811.
✅ Je uitnodiging zal steeds je naam vermelden. Ontvang je een bericht dat niet persoonlijk aan jou gericht is, dan is het verdacht.
✅ De afzender is steeds de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. In geen geval komt een uitnodiging van je gemeente of van één van de merken van de vaccins (Pfizer, Moderna, AstraZeneca…)

⚠️ Het Centrum voor Cybersecurity België vraagt om valse uitnodigingen te melden op hun e-mailadres verdacht@safeonweb.be.
Als je creditcardgegevens hebt doorgegeven, neem dan contact op met CardStop om je kaart te blokkeren. Heb je een wachtwoord opgegeven dat je ook elders op het internet gebruikt? Verander dat dan snel.

#samentegencorona ✊ #vaccinatiecentrumkoornmolen 💉 #laatjevaccineren 🩹 #galmaarden #bever #herne #gooik #lennik #roosdaal

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2021

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ludwig De Vlaminck, Poelkstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Poelkstraat 21, (afd. 1) sectie E 520 C2 (O.2020/130 - nr. omgevingsloket OMV_2020118071).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk Cobbaert, Omloopstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een vijver, een zwembad en verhardingen op een perceel gelegen: Omloopstraat 34, (afd. 1) sectie E 743 A (O.2020/164 - nr. omgevingsloket OMV_2020144864).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino De Smedt, Omer De Vidtslaan 17/A te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 17A, (afd. 1) sectie D 230 X (O.2020/124 - nr. omgevingsloket OMV_2020114889).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gauthier Van Malder, Nieuwenbosstraat 18 te 1700 Dilbeek voor het plaatsen van een zwembad met poolhouse en verhardingen op een perceel gelegen: Kraanstraat 70, (afd. 4) sectie A 394 en (afd. 4) sectie A 408 G2 (O.2020/160 - nr. omgevingsloket OMV_2020139231).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Farid El Boujdaini, Place de Saint te 1070 ANDERLECHT voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 24, (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 P, (afd. 1) sectie E 505 K en (afd. 1) sectie E 520 C (O.2020/113 - nr. omgevingsloket OMV_2020107391).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mustapha en Sanae Alouachi-Aselman, Dokter Roosensstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 26, (afd. 1) sectie C 130 A2 (O.2020/147 - nr. omgevingsloket OMV_2020133935).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Wever, Lombeekkeitse 1 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad, verhardingen en speelweide in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 1, (afd. 3) sectie A 203 F en (afd. 3) sectie A 203 N (O.2020/133 - nr. omgevingsloket OMV_2020122818).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Michaël Magdelyns, Profetenstraat 89 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 89, (afd. 1) sectie B 470 C (O.2020/149 - nr. omgevingsloket OMV_2020135419).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Gerard Santema, Ramerstraat 11, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport, zonnepanelen, een terras en een zwembad op een perceel gelegen: Ramerstraat 11, (afd. 2) sectie B 100 D (O.2020/145 - nr. omgevingsloket OMV_2020081916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Guy Biwolé Ngoa, Poelkbeekstraat 64 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 64, (afd. 1) sectie E 236 D (O.2020/143 - nr. omgevingsloket OMV_2020130351).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Goossens namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Borrekets 5, (afd. 1) sectie C 510 S, (afd. 1) sectie C 510 R, (afd. 1) sectie C 510 Z, (afd. 1) sectie C 513 T, (afd. 1) sectie C 513 W en (afd. 1) sectie C 515 G (O.2020/139 - nr. omgevingsloket OMV_2020127908).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dimitri Floru (namens X – Pression BVBA), Zwarteberg 43 te 1790 Affligem voor het aanleggen van een looppiste, stapmolen en mestvaalt en het exploiteren van een paardenfokkerij op een perceel gelegen: Moelieweg 9, (afd. 3) sectie A 197 E, (afd. 3) sectie A 197 F, (afd. 3) sectie A 197 D, (afd. 3) sectie A 199 B, (afd. 3) sectie A 201 C, (afd. 3) sectie A 201 D en (afd. 3) sectie A 206 K (O.2020/110 - nr. omgevingsloket OMV_2020025719).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri Van Horenbeeck, Koning Albertstraat 47 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 20 P, (afd. 3) sectie A 20 M, (afd. 3) sectie A 20 N, (afd. 3) sectie A 615 E en (afd. 3) sectie A 615 F (O.2020/118 - nr. omgevingsloket OMV_2020111527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nancy Jacobs, Kruisstraat 9B te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (bureauruimte met aanpassing voorgevel) op een perceel gelegen: Kruisstraat 9B, (afd. 4) sectie C 59 F en (afd. 4) sectie C 59 E (O.2020/148 - nr. omgevingsloket OMV_2020130777).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Goossens (namens Unicas NV), Kerkstraat 38, 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Borrekets 7, (afd. 1) sectie C 510 S, (afd. 1) sectie C 510 R, (afd. 1) sectie C 510 Z, (afd. 1) sectie C 513 T en (afd. 1) sectie C 515 G (O.2020/140 - nr. omgevingsloket OMV_2020127920).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Gaston Eylenbosch, Reusestraat 37 te 1761 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Vlamingweg op een perceel gelegen: Vlamingweg ZN, kadastraal gekend: (afd. 4) sectie C 238 F en (afd. 4) sectie C 238 G (O.V.2020/10 - nr. omgevingsloket OMV_2020081859).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 december 2020 tot 27 januari 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 november 2020, van Lieven De Boitselier , Gootjesstraat 33 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een loods op een perceel gelegen: Gootjesstraat 33, (afd. 1) sectie A 562 A (O.2020/175).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 december 2020 - bekendmaling beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guido Vonck namens de heer Steven Vandoren, Brugstraat 4 te 3360 Bierbeek voor het bouwen van een garage en het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat 7, (afd. 2) sectie A 245 D (O.2020/105 - nr. omgevingsloket OMV_2020098106).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 december 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Olivier Ostijn, Rue d'en Haut 36B, 7864 Deux-Acren voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 22, (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 S en (afd. 1) sectie E 505 K (O.2020/83 - nr. omgevingsloket OMV_2020075371).

Affiche bekendmaking besissing omgevingsvergunning

10 december 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op  een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Christophe en Gloria Thielemans-Campos de Rojas, Provincieweg 7 te 9552 Herzele voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 12, (afd. 1) sectie D 58 D (O.2020/131 - nr. omgevingsloket OMV_2020118053).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een paardenstal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2020/104 - nr. omgevingsloket OMV_2020097087).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat en Kelly Van Dyck (namens Factum Finance BVBA), Mechelsesteenweg 35A te 2840 Rumst en voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 262 C, (afd. 1) sectie E 263 B2 en (afd. 1) sectie E 263 L2. (O.V.2020/12 - nr. omgevingsloket OMV_2020103088).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 december 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bram Leyman, Ed Schelfhoutstraat 43, 1770 Liedekerke en mevrouw Michele Verzele, Ed. Schelfhoutstraat 43 te 1770 liedekerke voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 26, (afd. 2) sectie A 443 V en (afd. 2) sectie A 443 D2 (O.2020/137 - nr. omgevingsloket OMV_2020124154).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gerrit Van der Steen (namens Gerrit Van der Steen BVBA), Heidestraat 138A te 1742 Ternat voor het uitbreiden van een zonevreemde woning (regularisatie) op een perceel gelegen: Nieuwenbosweg 12, (afd. 2) sectie B 162 G, (afd. 2) sectie B 162 H en (afd. 2) sectie B 164 G (O.2020/128 - nr. omgevingsloket OMV_2020117315).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marcel Niculcea , Profetenstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 25, (afd. 1) sectie C 324 W (O.2020/134 - nr. omgevingsloket OMV_2020124044).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stijn en Gwen Crabbe-Wyns, Wolsemstraat 50 te 1700 Dilbeek voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Lostraat 195, (afd. 4) sectie C 148 C (O.2020/122 - nr. omgevingsloket OMV_2020095672).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan en Carmen De Boitselier-Hünker, Gootjesstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Gootjesstraat 31A, (afd. 1) sectie A 562 B en (afd. 1) sectie A 562 A (O.2020/138 - nr. omgevingsloket OMV_2020120437).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kim Duffeleer, Borrekent 75 te 9450 Haaltert voor het aanleggen van een verharding in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Driebek 8, (afd. 1) sectie B 489 W, (afd. 1) sectie B 489 C2, (afd. 1) sectie B 489 A2, (afd. 1) sectie B 627 C en (afd. 1) sectie B 628 A (O.2020/102 - nr. omgevingsloket OMV_2020095975).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 november 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 oktober 2020, van Laura Opdecam, Populierstraat 28 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Populierstraat 28, (afd. 4) sectie B 35 L (O.2020/152 en OMV_2020135418).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

25 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Leener, Ninoofsesteenweg 63 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 63, (afd. 1) sectie E 401 X en (afd. 1) sectie E 401 Z (O.2020/107 - nr. omgevingsloket OMV_2020098892).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van 3 appartementen en een kantoorruimte (regularisatie) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/142 - nr. omgevingsloket OMV_2020129952).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Paul Van Dorpe , Benedenstraat 2, 1761 Roosdaal voor het slopen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Benedenstraat 6, (afd. 4) sectie C 349/2 K (O.2020/153 - nr. omgevingsloket OMV_2020134421).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Patrick Verhulst namens VERHULST CONSTRUCT BV, Pamelstraat 18 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband (lot 1) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 2, (afd. 1) sectie D 58 D (O.2020/125 - nr. omgevingsloket OMV_2020115082).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jimmy De Breucker namens BRABANTSE AANNEMINGSWERKEN NV, Industrielaan 38 te 1740 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 3, (afd. 1) sectie E 263 K2 en (afd. 1) sectie E 263 P2 (O.2020/129 - nr. omgevingsloket OMV_2020117260).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kristof Van Cutsem, Nekkerspoelstraat 264 te 2800 Mechelen voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie C 908 A (O.2020/127 - nr. omgevingsloket OMV_2020115728).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Fransie Demartin, Stationsstraat 266 te 1770 Liedekerke voor het plaatsen van een broodautomaat op een perceel gelegen: Hoogstraat 92A en Hoogstraat 94, (afd. 1) sectie C 518 L2 en (afd. 1) sectie C 518 K2 (O.2020/123 - nr. omgevingsloket OMV_2020113959).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Filip Branckaert, Heirbaan 39 te 1570 Galmaarden voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 3) sectie A 69 N (O.V.2020/11 - nr. omgevingsloket OMV_2020097007).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kurt Verhulst en Patrick Verhulst (namens Verhulst Construct BV), Pamelstraat 18 te 1760 Roosdaal, voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband (lot 2) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 12A, (afd. 1) sectie D 58 F (O.2020/126 - nr. omgevingsloket OMV_2020115087).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking aktename omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 26 oktober 2020, akte genomen van de melding omgevingsvergunning M3 - Bronbemaling Grotstraat 18 - akteneming, digitaal ontvangen op 6 oktober 2020, van Ronny en Kim De Bosscher-De Gieter, Van Cauwelaertstraat 118 te 1740 Ternat op een perceel gelegen: Grotstraat 18 en 18A , (afd. 1) sectie E 573 H2 en (afd. 1) sectie E 573 K2 (O.2020/146 en OMV_2020133043).

Affiche bekendmaking aktename omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bart De Vlieger (namens Lievens BVBA), Natiënlaan 265 bus 21 te 8300 Knokke-Heist voor het bouwen en exploiteren van een handelsruimte op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 97, (afd. 1) sectie D 189 L, (afd. 1) sectie D 190 P, (afd. 1) sectie D 194 E2, (afd. 1) sectie D 194 H2 en (afd. 1) sectie D 194 F2 (O.2020/82 - nr. omgevingsloket OMV_2020059629).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Wim Boschaert, Kwinkeleer 113 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 60, (afd. 1) sectie E 232 D2 (O.2020/119 - nr. omgevingsloket OMV_2020109034).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri en Kim Redant-De Weerdt, Verloren Hoek 9 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Verloren Hoek 9, (afd. 1) sectie D 256 H (O.2020/115 - nr. omgevingsloket OMV_2020106062).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rosario Butera, Bezenweg 16 te 1760 roosdaal voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Bezenweg 16, (afd. 1) sectie E 194 C2, (afd. 1) sectie E 258 Z, (afd. 1) sectie E 258 W en (afd. 1) sectie E 259 P (O.2020/95 - nr. omgevingsloket OMV_2020090262).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk en Marleen Vanbever-Bracquez, Krepelstraat 182 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Weverstraat 66A, (afd. 4) sectie B 101 V3 (O.2020/92 - nr. omgevingsloket OMV_2020089279).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Robby Hertveldt, Wolvenstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Wolvenstraat 25, (afd. 1) sectie C 786 E en (afd. 1) sectie C 805 C (O.2020/111 - nr. omgevingsloket OMV_2020105978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Boschaert, Kwinkeleer 113 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (regularisatie) op een perceel gelegen: Kwinkeleer 113, (afd. 1) sectie C 581 C (O.2020/120 - nr. omgevingsloket OMV_2020108078).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 november 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 november 2020 tot 9 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 oktober 2020, van de heer Rik Matthijs, Ameiveld 96 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Berchemstraat ZN, (afd. 1) sectie D 428 P, (afd. 1) sectie D 428 X, (afd. 1) sectie D 428 W en (afd. 1) sectie D 428 Y (O.2020//155 en OMV_2020130576).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 november 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 november 2020 tot 9 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 oktober 2020, van Maria Van der Speeten, Gezellestraat 21 te 9400 Ninove en Carine Mertens, Pollarestraat 109 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Molenveldstraat ZN, (afd. 1) sectie E 53 C, (afd. 1) sectie E 53 D, (afd. 1) sectie E 54 A en (afd. 1) sectie E 71 B (O.V.2020/16 en OMV_2020138164).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 november 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 november 2020 tot 9 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 oktober 2020, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (carport in de zijtuin) op een perceel gelegen: Jozef Jansstraat 18, (afd. 3) sectie A 118 E, (afd. 3) sectie A 118 L en (afd. 3) sectie A 118 F (O.V.2020/15 en OMV_2020132644).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cédric en An Dugardin-Van Den Spiegel, Weverstraat 61 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Weverstraat 61, (afd. 4) sectie B 218 G2, (afd. 4) sectie B 218 K2, (afd. 4) sectie B 218 P2 en (afd. 4) sectie B 218 E2 (O.2020/117 - nr. omgevingsloket OMV_2020108840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karin Van Lierde, Kattemstraat 13 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kattemstraat 13, (afd. 1) sectie B 521 L (O.2020/116 - nr. omgevingsloket OMV_2020109867).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 november 2020 tot 7 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 augustus 2020, van mevrouw Lise Van den Haute, Pamelse Klei 49 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Piezelstraat ZN, (afd. 1) sectie A 539 F en (afd. 1) sectie A 539 G (O.2020/121 en OMV_2020112800).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt op 19 oktober 2020 akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 21 september 2020, van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2020/136 en OMV_2020125006).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Benjamin De Breucker en Jimmy De Breucker (namens Brabantse Aannemingswerken NV), Industrielaan 38 te 1730 Asse voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 1 en Espenveldstraat 1A, (afd. 1) sectie E 263 Y, (afd. 1) sectie E 263 M2, (afd. 1) sectie E 263 H2, (afd. 1) sectie E 263 F2, (afd. 1) sectie E 263 E2, (afd. 1) sectie E 263 K2 en (afd. 1) sectie E 263 G2 (O.2020/87 - nr. omgevingsloket OMV_2020082930).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 419 G en (afd. 1) sectie C 419 H (O.V.2020/8 - nr. omgevingsloket OMV_2020072794).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator CV), Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle voor het plaatsen van een electriciteitscabine met milieumelding op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 1) sectie D 15 B en (afd. 1) sectie D 17 F (O.2020/109 - nr. omgevingsloket OMV_2020103144).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Glenn en Hanne Ocula-Locy, Pamelstraat 233 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Zavelstraat 25, (afd. 1) sectie B 420 F (O.2020/112 - nr. omgevingsloket OMV_2020106064).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Alice Vanden Borre wonende Natteweg 28 te 1761 Roosdaal, de heer Jeroen Op Den Kelder wonende Bosheidestraat 9 te 3560 Lummen, de heer Joseph Vanden Borre wonende Geestbosstraat 33 te 3210 Lubbeek en mevrouw Lutgart Vanden Borre wonende Frankrijklei 63/5 te 2000 Antwerpen voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 67 (O.V.2020/9 - nr. omgevingsloket OMV_2020076287).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Devriendt , Poelkveldstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een bijgebouw (garage en paardenstal) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 20, (afd. 1) sectie E 173 H (O.2020/93 - nr. omgevingsloket OMV_2020089311).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 oktober 2020 tot 23 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 oktober 2020, van mevrouw Cornelia Boot, Natteweg 8 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijgebouw, verhardingen en reliëf) op een perceel gelegen: Natteweg 8, (afd. 4) sectie C 464 L (O.V.2020/14 en OMV_2020130617).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 oktober 2020 - politiebesluit gouverneur Vlaams-Brabant houdende de kantines verbonden aan sportinfrastructuur

8 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefan De Clercq, Meerbeekstraat 41 te 9660 Brakel voor het kappen van een bomenrij op een perceel gelegen: Kleistraat ZB, (afd. 4) sectie A 107 C (O.2020/100 - nr. omgevingsloket OMV_2020095164).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2020 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 21 september 2020, akte genomen van de M3 - Bronbemaling Natteweg - akteneming, digitaal ontvangen op 18 juni 2020, van Artea NV, Vichteplaats 28 te 8570 Anzegem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor M3 - Bronbemaling Natteweg - akteneming op een perceel gelegen: Natteweg 22, (afd. 1) sectie B 556 C, (afd. 1) sectie B 557 F, (afd. 4) sectie C 462 H en (afd. 4) sectie C 462 G (O.2020/86 en OMV_2020080381).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

8 oktober 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dieter Van Den Steen, Sint-Pietersstraat 35 te 9402 Ninove, mevrouw Dorien Nicola, Sint-Pietersstraat 35 te 9402 Ninove, mevrouw Kelly Jansegers, Zwaarveld 69 te 9220 Hamme en QUBO NV, Zwaarveld 69 te 9220 Hamme voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband + milieumelding (bemaling) op een perceel gelegen: Keerstraat  30, (afd. 1) sectie C 663 M en (afd. 1) sectie C 663 P (O.2020/89 - nr. omgevingsloket OMV_2020081036).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anja Van Laer, Populierstraat 18 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Populierstraat  18, (afd. 4) sectie B 33 P en (afd. 4) sectie B 33 H2 (O.2020/81 - nr. omgevingsloket OMV_2020078289).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Vaneygen ,  Peehoopstraat 88, 1770 Liedekerke en de heer Tim Musschoot ,  Peehoopstraat 88, 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 1) in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (bijgebouw in de zijtuin) op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie B 489 L (O.2020/69 - nr. omgevingsloket OMV_2020068003).
 

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat voor 2 nieuwe kavels met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Looyeweg op een perceel gelegen: Looyeweg ZN, (O.V.2020/4 - nr. omgevingsloket OMV_2020048483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ronny en Kim De Bosscher-De Gieter, Van Cauwelaertstraat 118 te 1740 Ternat voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Grotstraat 18 en 18A, (afd. 1) sectie E 573 M en (afd. 1) sectie E 573 N (O.2020/68 - nr. omgevingsloket OMV_2020061821).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Andy en Natasja De Gieter - Claes, Waterhoflaan 17A te 1750 Lennik voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Benedenstraat 9, (afd. 4) sectie C 341 A en (afd. 4) sectie C 347 B (O.2020/103 - nr. omgevingsloket OMV_2020095121).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 oktober 2020 – bekendmaking inventarisatie openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen maakt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, aan de bevolking bekend dat een openbaar onderzoek ingesteld wordt nopens het uittreksel van de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente.

2 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2020 tot 9 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 september 2020, van Gino De Smedt, Omer De Vidtslaan 17 A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 17 A, (afd. 1) sectie D 230 X (O.2020/124 en OMV_2020114889).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 oktober 2020 tot 9 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 september 2020, van Ludwig De Vlaminck, Poelkstraat 21 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Poelkstraat 21, (afd. 1) sectie E 520 C2 (O.2020/130 en OMV_2020118071).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 oktober 2020 tot 11 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 september 2020, van Kris De Wever , Lombeekkeitse 1, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, verhardingen en speelweide in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 1, (afd. 3) sectie A 203 F en (afd. 3) sectie A 203 N (O.2020/133).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 september 2020 – bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 27 augustus 2020

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 27 augustus 2020 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

Vaccinatiecentrum Koornmolen

Kijk mee hoe de Koornmolen de afgelopen weken transformeerde van een sporthal naar een echt vaccinatiecentrum.
Het onthaal, de ruimtes voor de medische administratie en het vaccineren alsook een wachtruimte voor na de vaccinatie kregen vorm.
Topwerk door vele topmensen! Vaccinatiecentrum Koornmolen is er klaar voor! Jullie toch ook?

Pagina 1 van 5