landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

In toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen wordt een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening opgericht (GECORO).De gemeenteraad heeft in zitting van 26 januari 2007 beslist dat deze commissie uit 9 leden zal bestaan, waarvan 3 deskundigen en 6 leden uit de hierna vermelde geledingen.Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

Naast de verschillende opdrachten die het decreet aan deze adviesraad verleent (advies over gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijk RUP, planologische attesten, ...) kan deze commissie advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Aan geïnteresseerde deskundigen wordt gevraagd om naam, adres en motivatie van hun deskundigheid over te maken aan het gemeentebestuur.

Aan hierna vermelde maatschappelijke geledingen van de gemeente Roosdaal wordt gevraagd om één vertegenwoordiger voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en één plaatsvervanger voor het voorgedragen lid:

 • milieu- en natuurverenigingen;
 • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers);
 • verenigingen van handelaars;
 • socio-culturele verenigingen;
 • de economische sector;
 • verenigingen van landbouwers;
 • verenigingen van werknemers;
 • jeugdverenigingen.

Aan de maatschappelijke geledingen wordt gevraagd bij de voordracht van de kandidaturen volgende gegevens over de kandidaat en de plaatsvervanger te vermelden:

 • naam en adres van de kandidaat;
 • naam en adres van de plaatsvervanger;
 • voor welke maatschappelijke geleding de voordracht ingediend wordt;
 • eventuele deskundigheid inzake ruimtelijke ordening;
 • motivatie.

De kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • bijzonder gemotiveerd zijn;
 • eventueel deskundig inzake ruimtelijke ordening;
 • actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt;
 • geen lid zijn van de gemeenteraad of het schepencollege;

De middenstandsraad heeft als doel een inventaris te maken van de initiatieven die door de gemeente kunnen georganiseerd worden om de Roosdaalse middenstand te promoten. Bij de organisatie van feestelijkheden heeft  het gemeentebestuur steeds logistieke ondersteuning gegeven. Deze initiatieven worden steeds vooraf besproken op de middenstandsraad. De tot nu toe georganiseerde activiteiten zoals de jaarlijkse kerstboomactie, de tweejaarlijkse samenwerking aan de Dag van de Aardbei, ... kenden steeds een groot succes.

Voel je je aangesproken om deze vergaderingen bij te wonen, wens je mee te werken aan het beleid en de organisatie van initiatieven voor en door handelaars van Roosdaal, dan kan je dit melden aan het gemeentebestuur bij de dienst middenstand, telefoon 054 89 49 01 of nicole.vanschepdael@roosdaal.be

Het GAS-beleid van de gemeente Roosdaal wil een antwoord bieden op kleine vormen van overlast.

Sinds de toepassing van de GAS zijn bepaalde vormen van overlast fors gedaald of bijna verdwenen. Toch duiken er regelmatig nieuwe vormen van overlast op waar de gemeente een antwoord op moet bieden. De gemeente merkt ook dat overlast zich verplaatst.

GAS in Roosdaal

 • Vanaf 16 jaar
 • 2 soorten sancties: bemiddeling, geldboete
 • Geldboete bedraagt maximaal 175 EUR voor minderjarigen, 375 EUR voor meerderjarigen

Waarvoor riskeert u een GAS in Roosdaal?

Zwerfvuil – sluikstorten

Afval hoort niet thuis in de openbare ruimte. De afvalbakken van de gemeente dienen enkel voor het deponeren van zwerfvuil (blikjes, papiertjes, hondenpoepzakjes,…). Huishoudelijk afval verwijder je via de daartoe bestemde vuilniszakken. Specifiek afval (frituurvet, bouwafval…) breng je binnen in het containerpark en dump je niet in de straatgoten of rioolputten.

Wildplakken

Affiches mag je enkel ophangen op de aanplakzuilen van de gemeente.

Wildplassen

Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen.

Lawaai

Hinder je omgeving niet met storend, nodeloos lawaai. Voor het gebruik van luidsprekers, muziek- of andere lawaaierige instrumenten of apparaten heb je een vergunning van de burgemeester nodig.
Tussen 22 en 6 uur mag je de nachtrust van de bewoners niet verstoren.

Overlast dieren

Wees niet enkel een dierenvriend, maar hou ook rekening met je buren. Honden horen aan de leiband en als eigenaar ben je verplicht de uitwerpselen van je dier te verwijderen. Eigenaars van honden, en ook andere dieren, moeten er ook voor zorgen dat ze geen abnormale hinder veroorzaken voor omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs.

Vandalisme

Wie schade aanbrengt moet uiteraard de rekening betalen. Dit geldt ook voor het ongewenst aanbrengen van graffiti.

Foutief aanbieden van huisvuil

De gemeente Roosdaal haalt de verschillende soorten huisvuil afzonderlijk op. Het gaat om restafval, gft, snoeihout, grof vuil, pmd en papier en karton. Zet uw huisvuil alleen in een reglementaire afvalzak op straat, en doe dat alleen op de dagen die op uw afvalkalender staan.

Sluikstoken

Het verbranden van afvalstoffen is ten strengste verboden.

Schadelijke ruigtekruiden

De eigenaar is verplicht zijn braakliggend terrein te onderhouden en vrij te houden van ruigtekruiden zoals netels, bramen, enz.,

Hinderende aanplantingen

De eigenaar moet ervoor zorgen dat zijn bomen, hagen, heesters en andere aanplantingen zodanig gesnoeid zijn dat ze de zichtbaarheid en de vrije doorgang voor de weggebruikers niet hinderen, de zichtbaarheid van de verkeerstekens en huisnummers niet belemmeren en geen gevaar opleveren voor nutsleidingen en transportleidingen.

Wie kan sanctioneren?

De politie en enkele gemeentelijke ambtenaren stellen mogelijke overtredingen vast. Zij kunnen zelf echter geen sanctie opleggen. Die taak is voor de sanctionerend ambtenaar.
De sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld door de gemeenteraad en is onafhankelijk. Deze ambtenaar mag zelf geen vaststellingen doen, maar oordeelt op basis van het bestuurlijk verslag en het eventuele verweer.
De sanctionerend ambtenaar houdt altijd rekening met de omstandigheden en beslist in verhouding tot de overtreding.

Protocolakkoord met het Parket Halle-Vilvoorde

Op 30 november 2017 keurde de Roosdaalse gemeenteraad een protocolakkoord goed met de Procureur des Konings (Parket) Halle-Vilvoorde met betrekking tot de “gemengde” inbreuken in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
De gemengde inbreuken zijn die inbreuken die volgens de geldende wetgeving zowel strafrechtelijk (Parket) als administratief (GAS) kunnen gesanctioneerd worden. In het protocolakkoord worden enkele van de gemengde inbreuken vastgelegd waarvoor het Parket niet langer zal optreden en die bijgevolg nog enkel door GAS-boete zullen worden gesanctioneerd.

Klik hier voor de integrale tekst van het protocolakkoord

Vanaf maandag 11 mei 2020 gaan de gemeentelijke diensten terug open, maar enkel op afspraak. Zonder afspraak zal je niet geholpen worden. Deze regeling blijft van kracht zolang de corona-maatregelen gelden.


Wanneer kan ik langskomen op afspraak?

Het is mogelijk om telefonisch of per e-mail contact op te nemen voor het maken van een afspraak:

 • Voor gemeente en AGB:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00 én 13u00 tot 16u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00

   Een avondafspraak is enkel mogelijk op dinsdag van 18u00 tot 19u30, deze moet echter vooraf gereserveerd worden tijdens de bovenstaande openingsuren.

 • Voor OCMW:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00


Hoe maak ik een afspraak?

Bel of mail naar de betreffende dienst.

 

Hoe kan ik veilig de gemeentelijke diensten bezoeken?

 • In het gemeentehuis is er éénrichtingsverkeer. Sinds 14 september is de ingang van het gemeentehuis opnieuw vooraan (straatkant), na je bezoek aan de gemeentediensten verlaat je het gemeentehuis langs de achterkant (parking), na je bezoek aan de politie of de bib verlaat je het gemeentehuis opnieuw langs de vooringang. 
 • We vragen de social distancing zowel naar andere bezoekers als naar het gemeentepersoneel te respecteren.
 • Alle materialen worden gedesinfecteerd na ieder gebruik.
 • Er is ontsmettingsspray voorhanden voor het desinfecteren van je handen bij binnenkomst.
 • Je betaalt bij voorkeur met bancontact.

Hoe werkt de bibliotheek?

Alle informatie over de werking van de bibliotheek vind je op https://roosdaal.bibliotheek.be/werkwijze-afhaalbib


Moet ik een afspraak maken om langs te komen op het recyclagepark?

Het recyclagepark kan sinds januari 2021 nog uitsluitend op afspraak worden bezocht, klik hier voor alle informatie. 

Enkele tips die een bezoek aan het gemeentehuis kunnen vermijden 

 • Alle aktes en attesten kan je snel, veilig en gratis aanvragen via het burgerloket. Het gevraagde attest of akte zit snel in je mailbox.
 • Heel wat aanvraagformulieren vind je terug op onze website in het documentenloket.
 • Wil je weten of je recht hebt op bepaalde bouwpremies? Neem een kijkje op de website premiezoeker.be.
 • Een aanvraag inname openbaar domein doe je via onze online toepassing.
 • Restafvalzakken, GFT-zakken en PMD-zakken zijn nog uitsluitend  te koop bij:
  • Carrefour Market (Brusselstraat 13)
  • Boekhandel Josie (Brusselstraat 32)
  • Okay Roosdaal (Ninoofsesteenweg 59)
  • Vimar-Aeyels MINI-MARKET (Kerkstraat 40)

Sinds mei 2020 kan je bij al onze diensten uitsluitend terecht op afspraak. Dit zowel in het administratief centrum als bij het OCMW, uiteraard tijdens de openingsuren.

Heb je een nieuwe identiteitskaart nodig?  Wil je een openbaar onderzoek inkijken? Heb je een ander product nodig of wil je uitleg? Maak dan steeds vooraf een afspraak. 

Check zeker altijd eers ons digitaal loket: je kan er heel wat soorten dienstverlening aanvragen en allerlei officiële documenten bekomen. Je zal er versteld van staan hoeveel zaken je online kan regelen. 

Hoe maak je een afspraak?

   • Je duidt meteen het juiste product aan en kiest het tijdstip uit dat je het beste past.
   • Is je afspraak correct geboekt, dan ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze mail zodat je je afspraak later nog kan annuleren of wijzigen via de link onderaan in de bevestigingsmail.

  • Vind je niet wat je zoekt of wil je snel een nieuwe Kids-ID of paspoort aanvragen? Maak telefonisch een afspraak via 054 89 13 20 of mail naar burgerzaken@roosdaal.be.
 • met de andere diensten : 
  • telefonisch of per mail:  

Waarom werken op afspraak?

Een afspraak maken biedt heel wat voordelen:

 • je wordt geholpen op het afgesproken tijdstip en je hoeft dus niet lang te wachten
 • de ambtenaar die jou kan helpen, is zeker aanwezig en kan zich voorbereiden om jouw vraag te behandelen
 • we kunnen je vooraf laten weten welke documenten je moet meebrengen
 • we vermijden onnodige drukte in onze gebouwen en houden zo met z'n allen afstand.

Wanneer kan ik langskomen op afspraak?

 • Voor gemeente en AGB:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00 én 13u00 tot 16u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00

   Een avondafspraak is enkel mogelijk op dinsdag van 18u00 tot 19u30, deze moet echter vooraf gereserveerd worden tijdens de bovenstaande openingsuren.

 • Voor OCMW:
  • Maandag: 8u30 – 12u00
  • Dinsdag: 8u30 – 12u00
  • Woensdag: 8u30 – 12u00
  • Donderdag: 8u30 – 12u00
  • Vrijdag: 8u30 – 12u00

Hoe kan ik veilig de gemeentelijke diensten bezoeken?

 • We vragen de social distancing zowel naar andere bezoekers als naar het gemeentepersoneel te respecteren.
 • Alle materialen worden gedesinfecteerd na ieder gebruik.
 • Er is ontsmettingsspray voorhanden voor het desinfecteren van je handen bij binnenkomst.
 • Je betaalt bij voorkeur met bancontact.
 • Let erop dat je stipt op tijd komt. Niet te vroeg, maar zeker niet te laat. 
 • Indien nodig, zorg ervoor dat je de nodige documenten bij je hebt. 
 • Verwittig onze diensten als je ziek bent. Je blijft thuis. We plannen een nieuwe afspraak voor je in.
 • Omwille van de coronamaatregelen vragen we je ook om een neus-mondbedekking te dragen en bij voorkeur alleen langs te komen.  

Hoe werkt de bibliotheek?

Alle informatie over de werking van de bibliotheek vind je op roosdaal.bibliotheek.be

Moet ik een afspraak maken om langs te komen op het recyclagepark?

Alle informatie over de het recyclagepark vind je op www.roosdaal.be/leefomgeving-en-mobiliteit/afval/recyclagepark  

Enkele tips die een bezoek aan het gemeentehuis kunnen vermijden 

 • Alle aktes en attesten kan je snel, veilig en gratis aanvragen via het burgerloket. Het gevraagde attest of akte zit snel in je mailbox.
 • Heel wat aanvraagformulieren vind je terug op onze website in het documentenloket.
 • Wil je weten of je recht hebt op bepaalde bouwpremies? Neem een kijkje op de website www.premiezoeker.be .
 • Een aanvraag inname openbaar domein doe je via onze online toepassing.
 • Restafvalzakken, GFT-zakken en PMD-zakken zijn in Roosdaal nog uitsluitend te koop bij:
  • Carrefour Market (Brusselstraat 13)
  • Boekhandel Josie (Brusselstraat 32)
  • Okay Roosdaal (Ninoofsesteenweg 59)
  • Vimar-Aeyels MINI-MARKET (Kerkstraat 40)

De dienst burgerzaken omvat de diensten "bevolking" en "burgerlijke stand".

De dienst beheert het gemeentelijk bevolkingsregister en is verantwoordelijk voor heel wat administratieve taken waarmee het leven van elke burger verweven is. De dienst behandelt ook de dossiers van niet-Belgen die in het vreemdelingen- en het wachtregister zijn ingeschreven. Ook de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen behoren tot het takenpakket van de dienst.

Verder houdt de dienst de registers van de burgerlijke stand waarin gegevens zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, erkenning, adoptie en nationaliteitsaanvragen geakteerd worden. De dienst stelt verder ook het huwelijksdossier samen en beheert o.a. de concessieaanvragen op de begraafplaatsen.

 

De dienst personeel beheert de personeelsdossiers van alle gemeentelijke personeelsleden.

De personeelsdienst behartigt alle personeelsaangelegenheden, gaande van de aanwervingen (organisatie van de selectieprocedures en onthaal), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie (functionele loopbaan, plannings- en functioneringsgesprekken, evaluaties, bevorderingsprocedures, contractaanpassingen, vorming, ...), tot het verlaten van het gemeentebestuur (pensionering, einde contract, ontslag, ...).

De dienst houdt daarnaast voor alle personeelsleden talrijke administratieve gegevens bij en verwerkt ze ook (vakantie, ziekte, vormingsuren, overuren, bijzondere prestaties, arbeidsongevallen, tijdsregistratie, toegangscontrole, ...).

De dienst secretariaat is verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding en verwerking van alle zittingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de raadscommissies. Dit omvat het opmaken van de agenda, het uitnodigen van de leden en het opstellen van de notulen, de verslagen en de uittreksels van de verschillende zittingen. Verder zorgt de dienst voor het administratief beheer van de besluiten van burgemeester en de gemeentesecretaris.

Het secretariaat behandelt o.a. ook de deelname aan samenwerkingsverbanden, de verzekeringsdossiers, de inkomende en uitgaande post, ...

Subcategorieën