landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Indien u voor een bepaald perceel een specifiek project of concrete bouwplannen in gedachten heeft maar u bent niet zeker of uw plannen kunnen gerealiseerd worden, is het aangewezen een stedenbouwkundig attest aan te vragen. U hoeft geen eigenaar te zijn van het perceel waar u de werken wil uitvoeren.

Bij de aanvraag dienen plannen gevoegd te worden die het mogelijk maken uw geplande werken voldoende in te schatten. De plannen hoeven niet uitgewerkt te zijn door een architect. Normaal volstaat een schetsontwerp. De bij de aanvraag ingediende gegevens moeten correct zijn. Het afgeleverde attest zal later immers dienen bij de beoordeling van de stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag.

Het stedenbouwkundig attest bevat een gedetailleerde bestemming van het perceel en geeft aan of de geplande werken al dan niet kunnen uitgevoerd worden. Dit attest blijft geldig gedurende twee jaar vanaf het ogenblik van uitreiking.

De dossierkost voor een stedenbouwkundig attest bedraagt 30,00 euro.

Klik hier voor meer informatie over het stedenbouwkundig attest op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

 

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Indien uw woning nog niet aangesloten is op de openbare riolering en u wenst deze te laten aansluiten dient u een aanvraagformulier in te vullen en in te dienen bij de technische dienst van de gemeente.

Bij het afleveren van een omgevingsvergunning met nieuwe rioleringsaansluiting vindt u het formulier terug bij het goedgekeurde dossier.

De aansluiting op de openbare riolering vraagt u dan aan door het formulier ‘aanvraag aansluiting op de openbare riolering’ samen met een conform keuringsattest aan ons te bezorgen via technischedienst@roosdaal.be.

De lijst met gecertificeerde keuringsinstanties is terug te vinden op www.vlario.be. De werken kunnen niet uitgevoerd worden zolang het keuringsattest niet in ons bezit is.

U dient de riolering zodanig te ordenen dat alle afvalwater gescheiden van het hemelwater kan afgevoerd worden tot aan een dubbele controleput die wordt ingeplant ter hoogte van de rooilijn en die zal worden aangesloten op de openbare riolering.

Gelieve een uitvoeringstermijn van minstens 2 maand te rekenen vanaf uw aanvraag tot de aansluiting.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Het doel van de energieprestatieregelgeving is om energiezuinige, comfortabele gebouwen te realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en besparing voor de Vlamingen.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen.

lijst van erkende EPC deskundigen http://www.epcdeskundigen.be/zoeken?address=Roosdaal

Zorgwonen is het creëren van één kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning, zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent.

Er zijn drie situaties waarin zorgwonen gemeld (geen vergunningsplicht) kan worden:

1° Zorgwonen binnen het bestaande bouwvolume van de hoofdzakelijk vergunde woning
Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid:

 • één fysiek geheel met hoofdwooneenheid
 • bruto vloeroppervlakte: maximum 1/3de van de volledige woning (gedeelde ruimten niet meegerekend)

2° Zorgwonen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw (nieuw vanaf 16/8/2021)
Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid:

 • bruto vloeroppervlakte: maximaal 50m²
 • enkel bijkomende verharding voor strikt noodzakelijke toegang
 • nutsvoorzieningen takken aan op bestaande nutsvoorzieningen van hoofdwooneenheid
 • afvoer afvalwater sluit aan op bestaande waterafvoer van hoofdwooneenheid

3° Zorgwonen in een tijdelijke, verplaatsbare constructie (nieuw vanaf 16/8/2021)
Voorwaarden tijdelijke, verplaatsbare constructie:

 • geplaatst binnen straal van 30m van de hoofdwooneenheid (op hetzelfde of aanpalend perceel)
 • plaatsing (al dan niet vrijstaand): in de zijtuin tot op 3m van de perceelsgrenzen, in de achtertuin tot op 1m van de perceelsgrenzen, tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens
 • hoogte: maximaal 3,5m
 • bruto vloeroppervlakte: maximaal 50m²
 • enkel bijkomende verharding voor strikt noodzakelijke toegang
 • geen ontbossing, wijziging van het reliëf van de bodem, niet in een overstromingsgebied of ruimtelijk kwetsbaar gebied
 • nutsvoorzieningen takken aan op bestaande nutsvoorzieningen van hoofdwooneenheid
 • afvoer afvalwater sluit aan op bestaande waterafvoer van hoofdwooneenheid
 • duur plaatsing: maximale totale duur van 3 jaar per hoofdwooneenheid (één verlenging van maximaal 3 jaar mogelijk via nieuwe melding)
 • tijdelijke, verplaatsbare constructie en hiervoor aangelegde strikt noodzakelijke toegang te verwijderen binnen drie maanden na beëindigen van de zorgsituatie

Hoe melden?
Via het omgevingsloket kan u de zorgwoning (en daarna de beëindiging) melden.

Beëindiging van de zorgsituatie
Het beëindigen van de zorgsituatie is ook altijd meldingsplichtig.

Meer info?
Neem vrijblijvend contact op met de woonconsulent van Roosdaal – per mail wonen@roosdaal.be of tel 054 89 13 36.

Folder zorgwonen

INFOAVOND
Om de inwoners uitgebreid te informeren organiseert de gemeente een infoavond
op dinsdag 23 november 2021 om 19u in het gemeentehuis van Liedekerke.
Inschrijven is verplicht!
Stuur een mailtje met jouw gegevens naar wonen@roosdaal.be 

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Woningen en gebouwen staan soms gedurende lange tijd leeg. Als eigenaar van een dergelijk pand loop je niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar zie je misschien ook de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning. Daarom wil de gemeente langdurige leegstand voorkomen en de eigenaars van leegstaande panden ondersteunen om deze panden opnieuw op de woningmarkt te brengen. Zo kan de eigenaar bijvoorbeeld renovatiepremies aanvragen om zijn leegstaand pand terug in orde te brengen. Indien de leegstand daarentegen blijft aanhouden, zal de gemeente genoodzaakt zijn om het pand op te nemen in het leegstandsregister. Met dit leegstandsbeleid wenst de gemeente het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen gedeeltelijk in te vullen.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

De woningkwaliteitsnormen

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Verder moet de woning ook, zowel qua oppervlakte als qua plafondhoogte, ruim genoeg zijn. De woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Alles wat u moet weten over de minimale woningkwaliteitsnormen en een handige brochure vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen.

Hoe staat het met de kwaliteit van uw woning?

Gebruik de woningkwaliteitswijzer om na te gaan hoe het staat met de kwaliteit van uw woning en hoe u die nog verder kunt verbeteren.

Rookmeldersverplichting

Alle Vlaamse woningen moeten voorzien zijn van voldoende rookmelders. Elke verdieping moet minstens één rookmelder hebben. Voor een woning zonder rookmelders, dit telt als één gebrek van categorie II, kan geen conformiteitsattest afgeleverd worden.

Dakisolatieverplichting

Op 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden. De norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken, of het nu gaat om een ééngezinswoning, een appartement of een studio. Voor kamers en daken kleiner dan 2m² geldt deze verplichting niet.

Dubbele beglazing

De dubbelglasnorm maakt dubbele beglazing verplicht voor alle woningen in Vlaanderen, zowel zelfstandige woningen als kamers. Vanaf 1 januari 2021 zal er wel rekening worden gehouden met de energiescore van de woning, vermeld op het EPC.

Premies

Voldoet uw woning niet aan de woningkwaliteitsnormen en doet u aanpassingen? Dan komt u mogelijks in aanmerking voor een premie!

 

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Premies voor renovatie
Gaat u uw woning renoveren of verbouwen? Dan komt u misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen. Zowel de verschillende overheden, de netbeheerder Fluvius als de provincies geven premies. Of u in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie.

Premiezoeker

Op de website premiezoeker krijgt u het meest volledige overzicht van de mogelijke premies die u kunt krijgen voor de werken die u wilt uitvoeren.

Energie besparen 2021

Download of bekijk de brochure ‘Energie besparen 2021’.
De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2021 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en epc-labelpremie.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Een sociale woning huren kan in Roosdaal via een sociaal verhuurkantoor (SVK) of via een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM).

Sociaal verhuurkantoor

Een SVK is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als u een woning huurt bij een SVK kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voor Roosdaal kan je hiervoor terecht bij de SVK Webra.

Sociale huisvestingsmaatschappij

SHM's verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Voor Roosdaal kan je hiervoor terecht bij de SHM Providentia.

 

krul contactDienst Woonbeleid
Nele Baes

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 36
nele.baes@roosdaal.be

Subcategorieën