landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Welzijnsgids titelbeeld

Download hier de Welzijnsgids 2018-2020

 

Met de Welzijnsgids 2018-2020 willen de gemeente, het OCMW en de gemeentelijke welzijnsraad de inwoners wegwijs maken in het netwerk van instellingen, diensten en personen die binnen onze gemeente actief zijn in de welzijnssector en waarop u als inwoner van Roosdaal een beroep kan doen. De gids wil een beter beeld geven van de sociale en maatschappelijke dienstverleningen die binnen onze gemeente worden aangeboden en zorgen dat u er gemakkelijker de weg naartoe vindt.

In een eerste deel wordt informatie gegeven die voor iedereen nuttig kan zijn. Nadien wordt er meer specifieke informatie aangeboden (kinderen, jongeren, chronisch zieken, mensen met een beperking, senioren, werklozen, werkzoekenden,…). Achteraan vindt u een lijst van noodnummers.

 

krul contactDienst Welzijn

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 53
welzijn@roosdaal.be

OCMW gebouw

 1. Algemene hulpverlening
 2. Huisvesting
 3. Schuldhulpverlening
 4. Dienst vreemdelingen

Algemene hulpverlening

De sociale dienst zet het recht op maatschappelijke dienstverlening om in daden.
Samen met een maatschappelijk werk(st)er wordt gezocht naar een adequate oplossing voor het gestelde probleem.

De hulp kan bestaan uit:

Leefloon: indien men aan een aantal voorwaarden voldoet, kan men genieten van het leefloon. Deze tussenkomst kan gekoppeld worden aan tewerkstelling, vb. in het kader van art. 60 §7 van de OCMW-wet. De wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie wil iedere persoon immers in staat stellen een zelfredzaam leven te leiden. Het leefloon op zich zou nog slechts een tijdelijk redmiddel mogen zijn.

Financiële steun: een aanvullende steun kan zijn: aanvullende geldelijke steun, tussenkomst in huishuur, stookoliepremie, dokters-, apothekers- en ziekenhuiskosten, verblijfskosten in rusthuizen,…

Materiële steun: steun in voeding en kleding, elektriciteit, verwarming, …

Info en advies: de sociale dienst informeert de cliënt op administratief en juridisch gebied, bemiddelt of verwijst door naar de gepaste dienst.

Psycho-sociale begeleiding: deze hulpverlening is er op gericht mensen met problemen van persoonlijke, familiale of psychologische aard bij te staan.


Huisvesting

Het OCMW van Roosdaal, het SVK Webra en SHM Providentia werken samen aan een aanbod van betaalbare huisvesting in Roosdaal. De taak van het OCMW bestaat er in de inschrijving/administratie te verzorgen en de begeleiding van de huurders op zich te nemen.

Het OCMW is steeds op zoek naar eigenaars-verhuurders die wensen te verhuren aan het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK).

Noodopvang: het OCMW beschikt over opvangwoningen die ter beschikking worden gesteld van personen in nood.


Schuldhulpverlening

Een verkeerde besteding van het inkomen kan veel moeilijkheden veroorzaken.
Heeft u problemen met of vragen over de besteding van uw geld, dan kunt u een beroep doen op deze dienstverlening.

We onderscheiden verschillende vormen van schuldhulpverlening:

Budgetbegeleiding: Bij budgetbegeleiding wordt de cliënt begeleid bij het beheren van zijn inkomsten en uitgaven. De cliënt blijft zelf zijn betalingen uitvoeren en legt de betalingsbewijzen ter controle voor aan de maatschappelijk werker.

Budgetbeheer: Bij budgetbeheer worden inkomsten van de cliënt beheerd door de maatschappelijk werker. Afhankelijk van zijn individuele situatie ontvangt de cliënt een bepaald bedrag aan leefgeld om zijn dagelijkse kosten (voeding, kleding, verzorging) mee te betalen. Met het resterende gedeelte van de inkomsten wordt een budgetplan opgemaakt en een afbetalingsregeling voorgelegd aan de schuldeisers.

Schuldbemiddeling: Bij schuldbemiddeling probeert de dienst te bemiddelen wanneer cliënten problemen hebben met het terugbetalen van hun lening op afbetaling, verkoop op afbetaling, kredietopening, budgetlijn, kredietkaart, negatief saldo op hun bankrekening.
Deze bemiddeling gaat steeds gepaard met een budgetbeheer.
Het OCMW-Roosdaal is door de Hogere Overheid erkend als dienst voor schuldbemiddeling.

Collectieve schuldenregeling: Op het OCMW krijgt u advies en informatie rond de collectieve schuldenregeling. U kunt bij ons ook steeds terecht met uw vragen omtrent facturen, deurwaarders, enz.


Dienst vreemdelingen

Asielzoekers (wachtregister) en allochtonen (vreemdelingenregister) worden begeleid op financieel vlak, alsook naar huisvesting, integratie, onderwijs en eventueel tewerkstelling toe.

Het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) biedt huisvesting en begeleiding enkel aan asielzoekers.

 

krul contactOCMW Roosdaal

Kerkstraat 4, 1761 Roosdaal
Tel 02 582 72 04
info@ocmw-roosdaal.be

OCMW gebouw

 1. Thuisdiensten
 2. Zorgnetwerk

Thuisdiensten

Thuiszorg voor hulpbehoevende bejaarden en mensen met een beperking is een bewuste keuze. Met de investering in deze sector wil het OCMW een signaal geven dat de groeiende groep senioren en mensen met een beperking haar bijzondere aandacht geniet. Het uitgangspunt van de thuiszorg is het verhogen van de zelfredzaamheid en de stijging van de maatschappelijke kansen. Om aan deze bezorgdheid concreet gestalte te geven worden in eerste instantie de reeds bestaande thuisdiensten versterkt. Bovendien wordt het aanbod van voorzieningen uitgebreid met onder vermelde diensten.
Via een huisbezoek met sociaal onderzoek worden binnenkomende hulpvragen onderzocht door de maatschappelijk werk(st)er die verantwoordelijk is voor deze specifieke dienstverlening. Als de hulpvraag omgezet wordt in hulpverlening dan is het de taak van het begeleidend personeel om dit op te volgen. Bij hen kan je terecht met opmerkingen, vragen en voorstellen.

Poetsdienst

 Deze dienst richt zich tot bejaarden, zieken en mensen met een beperking die niet meer kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning.
Na een sociaal onderzoek wordt de bijdrage vastgesteld.

Klusjesdienst

De klusjesdienst knapt kleine karweitjes op voor bejaarden, zieken of mensen met een beperking inwoners van de gemeente. Na een sociaal onderzoek wordt de bijdrage vastgesteld.

Dienst warme maaltijden

Zieken, bejaarden en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op deze dienst die de maaltijden aan huis bestelt. Na een sociaal onderzoek wordt de bijdrage vastgesteld.

Minder mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is er voor Roosdaalse bejaarden, mensen met een beperking of mensen in een sociale noodsituatie die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of boodschappen willen doen maar niet beschikken over transport. Alvorens van deze dienst gebruik kan worden gemaakt, wordt er een sociaal onderzoek uitgevoerd.

Mantelzorgtoelage

Het OCMW van Roosdaal kent een extra mantelzorgpremie toe aan inwoners van Roosdaal die een zorgbehoevende bejaarde of een persoon met een beperking bij hen thuis opnemen en verzorgen. Aan deze premie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het reglement en de aanvraagformulieren kunnen bekomen worden op het OCMW.


Zorgnetwerk

Het project heeft als doel de senioren te ondersteunen zodat zij zo lang en zo comfortabel mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen.
De projectverantwoordelijke tracht een antwoord te bieden op vragen of noden. Verder wordt er toelichting gegeven over het bestaande hulpaanbod, de verschillende hulp- en dienstverleningsmogelijkheden en de toelagen waarop men eventueel recht zou kunnen hebben.

Zorgverzekering: Het "Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden. Zorgbehoevenden worden vaak geconfronteerd met extra kosten. Ze verblijven in een rusthuis waar de verblijfskosten hoog oplopen of wonen thuis maar moeten vaak beroep doen op anderen voor dagdagelijkse taken, zoals hulp in het huishouden, poetshulp, …
Deze kosten worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en zijn bijgevolg volledig ten laste van de zorgbehoevende. Het "Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" wil deze kosten daarom gedeeltelijk terugbetalen.
Wenst u te genieten van deze tegemoetkoming, dan moet u een aanvraag indienen. Om recht te hebben op een tegemoetkoming, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

krul contactOCMW Roosdaal

Kerkstraat 4, 1761 Roosdaal
Tel 02 582 72 04
info@ocmw-roosdaal.be

 

OCMW gebouw

Heeft u vragen over echtscheiding, huurproblematiek, onderhoudsgeld, schulden, enz. dan kunt u terecht bij de juriste van de Welzijnskoepel West-Brabant die zitdag heeft in de lokalen van het OCMW-Roosdaal.

Openingsuren: elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, enkel na telefonische afspraak op 02 582 72 04.


 Bureau voor juridische bijstand

Commissie voor juridische bijstand
Vredegerecht Lennik
Alfred Algoetstraat 31
1750 Lennik
Tel 02 532 42 24

Wanneer? elke 2de en 4de donderdag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur.

Indien je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt om met een advocaat een procedure voor de rechtbank te voeren kan het Bureau voor Juridische Bijstand je gratis of mits betaling van een eenmalig bedrag een advocaat toewijzen (pro deo advocaat).

 

 

krul contactOCMW Roosdaal

Kerkstraat 4, 1761 Roosdaal
Tel 02 582 72 04
info@ocmw-roosdaal.be

 

Missie

Huis van het Kind Roosdaal is een samenwerkingsverband tussen verschillende
lokale organisaties dat het welzijn en de gezondheid van kinderen, jongeren,
gezinnen of andere opvoedingsverantwoordelijken wil verhogen.

Visie

Huis van het Kind Roosdaal wil kinderen en gezinnen ondersteunen door:

 • een laagdrempelige hulp- en dienstverlening aan te bieden die het welbevinden en de gezondheid van alle gezinnen verhoogt
 • specifieke aandacht te hebben voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie
 • een vraaggericht aanbod te creëren dat inspeelt op de lokale noden en behoeften van de doelgroep
 • preventief en sensibiliserend te werken
 • ontmoeting te creëren en het netwerk rond gezinnen te versterken
 • signalen te detecteren en door te spelen aan het beleid
 • een centraal aanspreekpunt te zijn dat ondersteunt bij diverse opvoedingsgerelateerde vragen
 • bruggen te bouwen tussen verschillende partners
 • het aanbod van de partners in kaart te brengen en bekend te maken, met oog op een gerichte doorverwijzing van de gebruikers
 • te werken aan een duurzaam en ecologisch Huis van het Kind
 • kinderarmoede te bestrijden
 • gezinnen te ondersteunen bij het samen spelen en het werken aan de band tussen ouders en hun kinderen

Activiteiten

Huis van het Kind Roosdaal vertaalt de missie en visie naar o.a. de volgende activiteiten:

 • vormingsmomenten voor ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken
 • spel- en ontmoetingsmomenten voor gezinnen
 • geefkasten, luierinzameling
 • schoolpremie voor gezinnen met een beperkt budget
 • infopunt voor gezinnen
  • voor vragen rond kinderopvang, onderwijs, vrije tijd, opvoeding, ...
  • gerichte doorverwijzing
 • activiteiten voor kinderen en jongeren ter aanvulling van het bestaande aanbod
  • het kleuterdorp bij Weekend van de Jeugd
  • Kunstendag voor Kinderen
  • de Buitenspeeldag
 • de Week van de Groeilamp
 • aanspreekpunt kinderopvang
  • Lokaal Overleg
   Kinderopvang
  • uitwerken Lokaal Loket
   Kinderopvang
 • signaleren van noden en behoeften gezinnen via diverse platformen zoals adviesraden
 • aanbieden van kosteloos spelmateriaal

 

Flyer Infopunt Huis van het Kind

Sinds 02/06/2021 kan je wekelijks terecht in het infopunt van Huis van het Kind.

Zit je met vragen over opvoeden en opgroeien in Roosdaal? Op zoek naar activiteiten, kinderopvang, een school? Andere vragen rond je gezin, zwangerschap, ouderschap?

Kom langs op woensdag van 14 tot 16 uur in Huis van het Kind, kerkstraat 4, 1761 Roosdaal.

Past het niet, maak dan een afspraak op een ander moment.

Opgelet: Er zal geen permanentie van het infopunt zijn op woensdagen 21/07, 28/07 en 04/08. Bij dringende zaken kan u mailen naar huisvanhetkind@roosdaal.be .

Subcategorieën