landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Afbeelding vuurwerk

Sinds 27 mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren.

Gemeenten mogen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen van deze regel afwijken.

Wensballonnen daarentegen zijn nooit meer toegelaten omdat het risico op brand te groot is. 

Gemeenten kunnen overtredingen bestraffen met GAS-boetes.

De nieuwe regeling wordt opgezet als maatregel ter bescherming van de openbare veiligheid en gezondheid, maar betekent ook goed nieuws voor de dieren die door de luide, onverwachte knallen kampen met angst en stress. Ook de voorbije eindejaarsperiode waren er tal van ongelukken door bange dieren die verloren lopen, gewond raakten of zelfs overleden als gevolg van het vuurwerk.


Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen, Belgisch staatsblad 17 mei 2019.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

De wetgeving die sinds 2013 van toepassing is, regelt het binnengeluidsniveau afkomstig van elektronische versterkte muziek (dus van een radio, een dj of een optreden).

Deze wetgeving heeft tot doel de bezoekers van muziekactiviteiten te beschermen tegen de gezondheidsschade die we kunnen oplopen bij een te luid geluid (rechtstreekse gehoorschade en onrechtstreeks door de geluidsfrekwentie op onze organen);

Wil je hier iets meer over weten surf eens naar www.lne.be/gehoorschade en www.lne.be/geluidsnormen.

Wat schrijft de geluidswetgeving voor en welke keuze moeten gemaakt worden?

Uitbaters van gebouwen waar een muziekactiviteit kan doorgaan en in principe toegankelijk zijn voor publiek (winkel, horeca, zaal, ..= ongeacht of men lid moet zijn of het maar voor een bepaalde groep is) dienen een keuze te maken tot welk niveau ze het geluid toelaten in het gebouw.

Er zijn drie binnengeluidsklassen: tot en met 85 dB(A) – tot en met 95 dB(A) en tot en met 100 dB(A). Hoger is verboden.

De binnengeluidsklasse tot en met 85 dB(A) vereist geen toelatingen noch maatregelen om de bezoekers te beschermen.

De binnengeluidsklasse tot en met 95 dB(A) vereist dat de uitbater of organisator het geluidsniveau regelmatig meet zodat hij dit kan beheersen en bijsturen (over een periode van 15 minuten mag dit niet overschreden worden).  Dit wordt vastgelegd in een meldingsformulier voor een klasse 3-inrichting.

De klasse tot en met 100 dB(A) vereist dat de uitbater of organisator het geluidsniveau regelmatig meet (over een periode van 1 uur mag dit niet overschreden worden), registreert (moet 1 maand beschikbaar zijn) en oordopjes te beschikking heeft voor de bezoekers. Dit wordt vastgelegd in een milieuvergunning. Is er een vast opgestelde geluidsinstallatie dan is er ook een geluidsplan vereist.

Organisatoren van muziekactiviteiten in open lucht of in een tent vallen per definitie onder de binnengeluidsklasse 85 dB(A).

Private muziekactiviteiten (= in de woning en/of tuin in familiale kring) zijn vrijgesteld van de keuze van de binnengeluidsklasse (in uw tuin een tent plaatsen voor een buurtfeest is NIET privaat).

OPMERKING: belangrijk is te begrijpen dat de binnengeluidsklasse grens een theoretisch gegeven is? Het echte binnengeluidsniveau dat mag geproduceerd worden, wordt bepaald door het akoestisch dempingsvermogen van het gebouw, immers moet men ALTIJD DE BUITENGELUIDSNORM naleven.

(vb. Men kiest een binnengeluidsklasse tot en met 95 dB(A) maar om de buitengeluidsnorm te respecteren mag men niet hoger gaan dan 90 db(A)).

In dit verband is een akoestisch onderzoek van het gebouw een zeer nuttige investering die de relatie tussen het binnen geluid en buiten geluid zal beoordelen en U inzicht geeft over de eventueel te nemen maatregelen.

Op de binnengeluidsklasse die permanent van toepassing is kan TIJDELIJK AFGEWEKEN worden onder volgende voorwaarden:

- NIET voor de locaties met een permanente binnengeluidsklasse tot en met 100 dB(A), immers kan er geen geluid hoger dan 100 dB(A);

- op de permanente binnengeluidsklasse 85 en 95 db(A) kan afgeweken worden naar een hogere klasse MITS TOELATING van het College van Burgemeester en Schepenen en MAXIMAAL 12 maal of 24 kalenderdagen per jaar. De beschermingsmaatregelen (noemt men ook flankerende maatregelen) die horen bij de binnengeluidsklasse 95 en/of 100 dB(A) moeten ook  NAGELEEFD worden.

Opmerking: verhuurt u uw inrichting voor muziekactiviteiten, leg dan vast in de huurovereenkomst wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Wat moet u doen wanneer u een muziekactiviteit organiseert in een zaal en u daarbij de permanente binnengeluidsnorm van de zaal niet zal overschrijden?

Hiervoor is GEEN TOELATING van het college van burgemeester en schepen vereist MAAR er is WEL EEN MELDINGSPLICHT aan de burgemeester . Hij of Zij moet de veiligheid en het algemeen belang bewaken. Dus is kennis van de aard van de activiteit of de impact op de mobiliteit belangrijk (gemeentelijke politieverordening op de openbare orde en veiligheid artikel 3.5).

Naast normen voor het binnengeluid is er ook nog de normering voor het BUITENGELUID. Dit is afhankelijk van de ligging (woongebied, argrarisch, …) en van het achtergrondgeluid.

AFWIJKEN op de buitengeluidsnorm kan ALLEEN MET TOELATING van het college van burgemeester en schepenen ( ook voor de private omgeving van toepassing).

U bent uitbater van een gebouw: dan dient u de milieudienst te verwittigen en de keuze van de permanente binnengeluidsklasse mee te delen.

U bent organisator van een tijdelijke activiteit: u vraagt deze aan door middel van het aanvraagformulier "toelating activiteiten en inrichtingen" De dienst Welzijn en Vrije Tijd staat verder in voor het opvragen van het advies bij de milieudienst, politie en brandweer en de opmaak van het ontwerp van collegebesluit.

Van dit besluit worden de toezichthoudende ambtenaren (politie, milieuambtenaar) in kennis gesteld voor het geval er problemen te melden zijn.

Tot slot en nuttig om weten is dat los van deze geluidswetgeving er nog altijd de wetgeving op het nachtlawaai bestaat. Dit is een artikel uit het strafwetboek dat door de politie gebruikt wordt om klachten te beoordelen over lawaai hinder tussen 22 uur en 7 uur.  Een organisator kan perfect alle voorwaarden van de geluidswetgeving naleven en toch geconfronteerd worden met een klacht over nachtlawaai en een aanmaning krijgen van de politie om het geluidsniveau (in het geval muziek de oorzaak zou zijn) te verminderen.  Bij klachten over muziekactiviteiten zal ook de toezichthoudend-milieuambtenaar geïnformeerd worden om dan verder de situatie te beoordelen en of er maatregelen wenselijk zijn.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

In de gemeente Roosdaal zijn de eigenaars van braakliggende gronden en de eigenaars, huurders of gebruikers van bebouwde percelen verplicht deze te onderhouden, te maaien en rein te houden.

Het is bijvoorbeeld verboden vuilnis, puin of gelijkaardige stoffen op de braakgronden neer te leggen of te bewaren.

De verantwoordelijke is ook verplicht zijn terrein vrij te houden van ruigtekruiden, zoals netels, bramen, enz., tenzij een hogere wetgeving dat beperkt.

De meest doeltreffende en milieuvriendelijke manier om ruigtekruiden te bestrijden is het met de hand uittrekken net vóór de bloeiperiode. Hierbij tracht u zoveel mogelijk van de wortelstokken mee te verwijderen. Wanneer een regenrijke periode volgt, rot de rest van de wortels gewoon weg. Deze methode is vanzelfsprekend enkel toepasbaar op kleine oppervlakten (bijvoorbeeld in tuinen).

De beste manier om ruigten tegen te gaan op grotere oppervlakken, gebeurt door uw perceel twee keer per jaar te maaien en het maaisel zeer grondig af te voeren. Ruigtekruiden houden niet van maaien en verschraling en zullen snel afnemen. Specifiek voor distels: deze kunnen nog zaad vormen na het afmaaien, afvoeren is dus de boodschap! Door te weinig te maaien wordt de bloeiwijze wel weggehaald, maar wordt de plant geprikkeld om zich vegetatief uit te breiden.

Distels kunnen op 3 jaar tijd volledig manueel uitgeroeid worden. De distel is een tweejarige plant, uitgezonderd de akkerdistel. Het eerste jaar vormt de plant alleen een rozet, pas het tweede jaar zal de plant bloemen en zaad vormen. Slaagt men er dus in drie jaar achter elkaar alle rozetten te vernietigen, dan krijgt de distel geen kans te bloeien en zich voort te planten.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is sterk af te raden omdat ze schadelijk zijn voor mens en dier en het milieu. Niet selectieve sproeimiddelen worden zeker afgeraden. Ze doden meestal onvoldoende de ruigtekruiden maar vooral andere begroeiing zoals grassen. Distels en brandnetels worden bij pesticidengebruik ook vaak bevoordeeld. Er ontstaat een ruimtevoordeel voor de ruigtekruiden, waardoor het risico groot is dat er op termijn alleen nog maar ruigtekruiden zullen groeien en de haarden dus verergeren in plaats van afnemen.

Het is ook sterk af te raden de bodem af te dekken met maaisel van afgereden gazon of ander plantenmateriaal zoals schors. Het maaisel zorgt wel tijdelijk voor bodembedekking maar van zodra een gedeelte van het gazon verteert, zullen ruigtekruiden als eerste de kans krijgen om zich op deze plaatsen te vestigen. Bovendien is het verstikkende gazonmaaisel de ideale voedselbron voor het vormen van nieuwe netelhaarden.

Onvoldoende onderhouden terreinen kan je melden aan het gemeentebestuur.

Laat de verantwoordelijke na verwittiging toch nog na zijn terrein degelijk te onderhouden dan riskeert deze een geldboete.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Afbeelding cartoon

Het verbranden van afval (waaronder ook snoeihout en plantenresten) in open lucht is verboden.

Wat zegt de wet?
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden.
Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.
De milieuwetgeving voorziet in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen.

Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:

 1. het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud;
 2. de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;
 3. de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;
 4. de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;
 5. het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur;
 6. het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;
 7. het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder;
 8. het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;
 9. de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen, uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming.

In al die omstandigheden moet (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen) in overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet een afstand gerespecteerd worden van honderd meter tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen.

Het verbranden van afval of groenafval in openlucht in je tuin of op andere plaatsen waar het niet mag is een schending van de milieuregelgeving.
Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder.
Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan:

 • ofwel de GAS-ambtenaar. De GAS-ambtenaar kan je dan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal €350 opleggen.
 • ofwel de procureur des Konings. De procureur des Konings kan beslissen om:
  • je strafrechtelijk te vervolgen waarna de strafrechter een geldboete kan opleggen; of
  • het proces-verbaal door te sturen naar de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. Deze afdeling kan je een bestuurlijke geldboete opleggen.

Wat met de BBQ van mijn buurman/vrouw?
Buiten afspraken maken en vragen om rekening met je te houden, kan je niets doen tegen de geuren van de barbecue van je buurman/vrouw.
In zijn/haar eigen tuin mag je buurman/vrouw altijd en overal barbecueën. Doet hij/zij dat goed, dan zijn er praktisch geen vlammen en geen rook.

En de afvalverbrandingsinstallaties?
In Vlaanderen zijn alle afvalverbrandingsinstallaties uitgerust met een geavanceerde rookgaszuivering. Ze verwerken tonnen restafval, maar stoten allemaal samen toch véél minder vervuilende en ongezonde stoffen uit dan open vuurtjes in de tuin. Bovendien zetten ze een groot deel van de warmte om in groene stroom. Zo gaat zelfs het restafval niet helemaal verloren.

Wat zijn de alternatieven?
Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk.
Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.

Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele tips om afval te voorkomen:

 1. Plak een antireclamesticker op je brievenbus en je hebt meteen veel minder oud papier.
 2. Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar massa's snoeisel opleveren. Het betekent ook minder onderhoud.
 3. Veel tuinafval kan je zelf composteren.
 4. Snoeihout en ook je kerstboom kun je hakselen. De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo vermijd je ook onkruid.
 5. Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.

Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Afvalkalender 2021

Download hier de afvalkalender juli - december 2022

Huis-aan-huis

Alle afval dat via een huis aan huis inzameling wordt opgehaald, moet op de voorziene afhaaldag voor 6u30 buiten worden geplaatst (ten vroegste 18u de avond voordien). Tijdens de zomermaanden kunnen de afvalophalingen starten om 5u.

Alles over de sorteerregels in Roosdaal vind je hier terug.

Voor alle informatie over de afvalophalingen kan u steeds Intradura - afdeling Afvalbeheer - contacteren op 02 334 17 40.

Glasbollen en textielcontainers

Glasbollen
 
Textielcontainers
 

Glas kan gedeponeerd worden in één van de glasbollen die op verschillende locaties in de gemeente staan opgesteld:

Pamel
Brusselstraat
Hoogstraat
Steenmeersstraat
Opperheilbeekweg (recyclagepark)

Strijtem
Kristus Koninglaan
Lostraat

Onze-Lieve-Vrouw Lombeek
Gustaaf Ponchautstraat

Borchtlombeek
Kerkstraat

Wit en gekleurd glas moeten worden gescheiden, enkel volledig lege flessen of bokalen mogen worden gedeponeerd.

Textiel kan gedeponeerd worden in één van de textielcontainers die op verschillende locaties in de gemeente staan opgesteld:

Pamel
Brusselstraat
Hoogstraat
Lombeekstraat
Opperheilbeekweg (recyclagepark)

Strijtem
Kleemstraat
Kristus Koninglaan
Lostraat

Onze-Lieve-Vrouw Lombeek
Gustaaf Ponchautstraat

Borchtlombeek
Kerkstraat
Knoddelstraat

  

Verkooppunten gemeentelijke huisvuilzakken in Roosdaal

 • Carrefour Market, Brusselstraat 13, 1760 Roosdaal
 • Vimar-Aeyels MINI-MARKET, Kerkstraat 40, 1761 Roosdaal
 • OKAY Roosdaal, Ninoofsesteenweg 59, 1760 Roosdaal
 • Perszaak Josie, Brusselstraat 32, 1760 Roosdaal

Minder afval, hoe doe je dat? Lees er hier meer over

 

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

 

Recyclagepark

Sinds begin 2021 kan je het recyclagepark in Roosdaal nog enkel op afspraak bezoeken.

 • Hoe maak je een afspraak?
 • Waarom een afspraak maken?
 • Wanneer is het recyclagepark open?
 • Hoeveel kost het recyclagepark en wat kan je binnenbrengen?
 • Hoe kan ik betalen op het recyclagepark?
 • Graag meer informatie?

Hoe maak je een afspraak?

Je kan op elk moment een afspraak maken, ook als je direct wil vertrekken kan dit nog.

Problemen met je afspraak? Neem telefonisch contact op met Intradura via 02 334 17 40.

Waarom een afspraak maken?

Bij het maken van je afspraak krijg je

 • alle nuttige informatie over de veiligheidsvoorschriften
 • andere praktische informatie.
 • door het gebruik van kleurencodes snel een overzicht van drukke en minder drukke (of ook volzette) periodes.

Vooraf een afspraak plannen is een kleine inspanning om zeker te zijn dat

 • je geen tijd verliest aan de ingang,
 • het recyclagepark zeker geopend is
 • je goed geholpen wordt om de verschillende fracties juist te sorteren en om zeker te zijn dat je het juiste tarief betaalt.

Vanaf 1 januari 2021 halveert de prijs voor groenafval op het recyclagepark van Roosdaal van 0.16€/kg naar 0.08€/kg en hiervoor is er een extra weging nodig die begeleid zal worden door de parkwachter.

Wanneer is het recyclagepark open?

De openingsuren van het recyclagepark in Roosdaal:

 • dinsdag t.e.m. vrijdag : van 14u00 tot 19u00
 • zaterdag: van 10u00 tot 17u00

Laatste toegang is 15 minuten voor sluitingstijd.

Op zondag, maandag en wettelijke feestdagen is het recyclagepark gesloten.

Bij speciale gelegenheden kunnen de openingsuren afwijken, enkel de beschikbare uren op de afsprakenwebsite zijn definitief.

Hoeveel kost het recyclagepark en wat kan je binnenbrengen?

GRATIS
AEEA (afgedankte elektrische apparaten), KGA, PMD, glazen flessen en bokalen, papier, karton, batterijen, printerafval, kledij, zuiver piepschuim, motorolie, frituurolie en vetten, kurk, autobanden (personenwagens), metalen, herbruikbare materialen, dopjes, lampen, plastics.

BETALEND aan 0,16 €/kg
vlak glas, grofvuil, hout, bouw- en sloopafval, snoeihout, asbest (eerste 200 kg/gezin gratis – steeds ingepakt aanleveren).

BETALEND aan 0,08 €/kg
gemengd groen/tuinafval

Hoe kan ik betalen op het recyclagepark?

Er kan op het recyclagepark enkel met bankkaart worden betaald.

Graag meer informatie?

Heb je vragen over het recyclagepark, de glasbollen, de afvalophaling? Neem een kijkje op de website van intradura of neem contact op via 02 334 17 40.

 

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

 

 

Op deze pagina vind je een overzicht van alle nuttige links m.b.t. ondersteuning op het vlak van energie. 

Een overzicht van de maatregelen van de Vlaamse en de federale overheid

https://www.vlaanderen.be/energiefactuur-voor-elektriciteit-of-aardgas/maatregelen-van-de-overheid-naar-aanleiding-van-de-hoge-energieprijzen

Het federaal sociaal tarief voor energie

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energierekening te betalen.

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor energie. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

Het tarief wordt vier keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas(GREG), op basis van de laagste prijzen op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas.

Het sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast. Deze automatisering zorgt ervoor dat de meeste rechthebbenden het sociaal tarief verkrijgen zonder dat ze zelf iets moeten doen. Het is de FOD Economie die instaat voor die automatische toekenning en voortaan om de drie maanden aan de leveranciers meedeelt aan welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen, voor welke gas- en/of elektriciteitsmeter en voor hoelang.

Alle info over het Alle info over het federaal sociaal tarief lees je op de website van de federale overheid lees je op de website van de federale overheid

Stookoliecheque van 225 euro

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan een stookoliecheque van 225 euro netto aanvragen.

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier. Er bestaat een formulier voor een individuele woning en een formulier huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Uitgebeide info over wie in aanmerking komt, wat de tussenkomst omvat, hoe je de aanvraag indient … vind je terug op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds

Heb je nog het beste energiecontract voor jouw persoonlijke situatie?

Met de CREG Scan vergelijk je het energiecontract dat je in het verleden sloot met het huidige aanbod op de markt. Zo zie je meteen hoe jouw huidig contract zich verhoudt tot de actuele markt. Als je er jouw huidig energiecontract met de bijhorende tarieffiche bij neemt, krijg je het beste resultaat.

Met de V-Test van de VREG (Vlaamse regulator van de Electriciteits- en gasmarkt) Met de V-test® kan je alle energiecontracten in Vlaanderen op maat van jouw persoonlijke situatie en verbruik vergelijken, en ontdekken welke contracten en leveranciers het voordeligst zijn voor jou.

Premiezoekrobot Vlaanderen

Via dePremiezoekrobot ga je eenvoudig op zoek naar alle premies en subsidies (ook van je gemeente of provincie) waarvoor je in aanmerking komt.

MijnVerbouwPremie en MijnVerbouwLening

Naast de invoering van “Mijn VerbouwPremie”, kan je sinds 1 september 2022 ook de renteloze “Mijn VerbouwLening” tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening tot 15.000 euro via het Energiehuis voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief. 

Benoveren

Via Klimaatpunt - Benovatiecoach kan je in aanmerking komen voor een premie van €200 (+ €50 voor 4-gevel woning of > 200m²) (+  Terugbetaling van €100 na uitvoering van een renovatie waarvoor de Fluvius premie in aanmerking komt: dak of zoldervloerisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, beglazing, centrale balansventilatie, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler).

Premies Fluvius

Diversie premies voor energiebesparende maatregelen kunnen via Fluvius worden aangevraagd

Aanpassingspremies

De Vlaamse aanpassingspremie is een verbouwingspremie voor (inwonende) 65-plussers die een woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om de woning toegankelijker te maken. U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 De provinciale aanpassingspremie is een premie voor ouderen en personen met een handicap die functionele aanpassingswerken laten uitvoeren aan hun woning.

 Energiesnoeiers

Heb je een niet al te hoog inkomen of behoor je tot een bepaalde doelgroep en wil je weten hoe je je energieverbruik en de bijhorende kosten kan verminderen, dan kan je een energiesnoeier van 3WPlus bij je thuis laten komen. Die voert een gratis energiescan uit en neemt kleine energiebesparende maatregelen.

 

Verkeersbord e9a elektrisch laden

In Roosdaal zijn er verschillende laadpalen voor het opladen van elektrische wagens.

 • Brusselstraat 27
 • Ledebergdries 40
 • Generaal De Fariaustraat 15

Beheerder Fluvius en eigenaar Allego staan in voor het technische beheer.
Bekijk hier alle locaties en verdere info: www.smoovapp.eu/nl-nl

Subcategorieën