landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Rijden onder invloed van alcohol blijft een probleem. Daarom controleren de lokale en federale politiediensten in maart op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant.

“Rijden onder invloed van alcohol blijft voor te veel verkeersongevallen en slachtoffers zorgen”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. In de afgelopen tien jaar is het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol wel met 20% gedaald. Er blijft wel nood aan sensibilisering en handhaving zodat het aantal verkeersslachtoffers verder kan afnemen”.

In België is er nog een attitudeprobleem wat rijden onder invloed betreft. Zo blijkt uit een Europese enquête dat 1 op de 4 Belgen (24%) niets zegt tegen een persoon die van plan is te gaan rijden, nadat deze laatste te veel gedronken heeft.

Alcoholgebruik aan het stuur heeft verschillende negatieve effecten op het rijgedrag. Wie rijdt onder invloed neemt meer risico’s, is minder geconcentreerd en reageert trager. Bij een verkeersongeluk lopen bestuurders met een verhoogd alcoholgehalte ongeveer 200 keer meer kans om te overlijden dan nuchtere bestuurders. Wie te veel op heeft, heeft een verhoogd risico op ongevallen en kan ernstigere verwondingen oplopen.

In 2019 werden in Vlaams-Brabant de bestuurders van 205.724 voertuigen gecontroleerd door de lokale en federale politiediensten.
Van alle gecontroleerde personen was 1,5% in overtreding met de wettelijke bepalingen op alcoholintoxicatie op de openbare weg.

Ongevalscijfers provincie Vlaams-Brabant 2019:

 • nog minder verkeersongevallen; in 2019 hadden we in Vlaams-Brabant 3.115 ongevallen met lichamelijk letsel, een daling van 0,6% (van 3134 in 2018 naar 3115)
 • 32 ongevallen met doden in 2018, 37 ongevallen met doden in 2019
 • 261 zwaargewonden in 2018, 310 zwaargewonden in 2019, een stijging van 18%
 • 3.701 lichtgewonden in 2018, 3.587 lichtgewonden in 2019, een daling van 3%
 • 34 doden dertig dagen in 2018, 38 doden in 2019 (het betreft slachtoffers die tot dertig dagen na het ongeval overlijden)

Bron: Federale politie – DGR/DRI – (voorlopige cijfers op basis van barometer verkeer januari 2020)

 

Controles op rijden onder invloed in 2019 in Vlaams-Brabant:

 • 205.724 voertuigen gecontroleerd door de lokale en federale politiediensten
 • 177.196 pretesten uitgevoerd
 • 30.164 ademtesten uitgevoerd door de lokale en federale politiediensten
 • 1390 alerte ademtesten
 • 1774 positieve ademtesten
 • 1,5% overtreders

Bron: Federale politie – DGR/DRI – (voorlopige cijfers op basis van barometer verkeer januari 2020)

Bellebeek

Herinner jij je nog de wateroverlast door de Bellebeek bij hevige regenbuien? Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen maar hoe is het nu gesteld met het overstromingsrisico in (onder andere) Roosdaal? En zijn we klaar voor de toekomst?

Benieuwd? Doe de test op de website bellebeek.riviercontract.be

Via de test kom je te weten hoe groot de overstromingskans is in jouw straat en hoe de kans op wateroverlast stijgt door de klimaatverandering.

Misschien ga je schrikken. Vaak beseffen we niet dat er een risico is of weten we niet wat we zelf kunnen doen om schade te voorkomen.

Riviercontract Bellebeek

Logo BellebeekOp 12 februari 2020 ondertekenden de gemeentebesturen van Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit verminderen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor de Bellebeek.

Maar de overheid kan het niet alleen.

Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken.

Met de online test op bellebeek.riviercontract.be wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren, … om de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit te verminderen in o.a. Roosdaal.

Ook jij kan op verschillende manieren bijdragen:

 • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen op bellebeek.riviercontract.be.
 • Ga zelf aan de slag op ons Bellebeekforum op 14 april 2020 in GC Het Koetshuis (Kristus Koninglaan) in Roosdaal, samen met gemeenten Gooik en Lennik. Denk mee na en formulier voorstellen. Onthaal is vanaf 19u00, om 19u30 gaan we van start.

Op het einde van het traject leggen we de engagementen vast in een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Meer weten?

Surf naar bellebeek.riviercontract.be.

Veilig op stap

Veilig op stap - te voet of per fiets, alleen of in groep

Het Vias institute (tot voor kort het BIVV, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) bracht een folder uit de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein), bevat. De volledige folder is online beschikbaar (zie verder) en bevat naast de regels ook tips. Hieronder vind je alvast enkele belangrijke regels die uiteraard zeer interessant zijn voor wandel- en fietsclubs … maar zeer zeker ook voor de individuele wandelaar, jogger, fietser …

VOETGANGERS ALLEEN (of in groep zonder leider)

Waar stappen?

 • Gebruik eerst en vooral de begaanbare trottoirs, de delen van de openbare weg die voor jou zijn voorbehouden door de verkeersborden D9 of D10, of de begaanbare verhoogde bermen.
 • Bij gebrek daaraan gebruik je de begaanbare gelijkgrondse bermen.
 • Zijn deze niet aanwezig, dan mag je de andere delen van de openbare weg gebruiken (parkeerzones, fietspaden,...). Opgelet: als je op het fietspad loopt moet je voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers. Als je op de rijbaan loopt, moet je zo dicht mogelijk bij de linkerrand ervan blijven (in jouw staprichting).
 • Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein voor voetgangers.
verkeersbord D9a D9       Verkeersbord D10 D10

Hoe oversteken?

Als er geen oversteekplaats voor voetgangers is:

 • Kies een plek uit waar je goed ziet én goed gezien wordt: steek niet over in een bocht, noch op de top van een helling, onder een brug of tussen geparkeerde voertuigen.
 • Kijk naar alle kanten vanwaar er verkeer kan aankomen.
 • Steek voorzichtig over en hou rekening met de naderende voertuigen. Als jullie met meerdere personen zijn, dan mogen de andere weggebruikers niet door jullie groep breken als deze op reglementaire wijze begonnen is met het oversteken van de rijbaan.
 • Ben je in groep en nadert er verkeer zonder dat de groep in één keer kan oversteken, dan moeten degenen die nog moeten oversteken, wachten.
 • Midden op de rijbaan blijven wachten tot een voertuig is voorbijgereden, is helemaal uit den boze.
 • Steek de rijbaan altijd loodrecht over (nooit schuin), zonder te slenteren, te hollen of te stoppen.

Op oversteekplaatsen voor voetgangers zonder bevoegd persoon of verkeerslichten:

 • De bestuurders mogen de oversteekplaats slechts met matige snelheid naderen; ze moeten voorrang verlenen aan 5 de voetgangers die zich op het zebrapad bevinden of op het punt staan zich erop te begeven. Steek voorzichtig over en hou rekening met de naderende voertuigen.
 • Op oversteekplaatsen voor voetgangers zonder bevoegd persoon of verkeerslichten hebben trams altijd voorrang.

OPGELET: is er op minder dan ongeveer 20 meter (vroeger was dit 30 meter) een oversteekplaats voor voetgangers, dan moet je die gebruiken.

Op oversteekplaatsen voor voetgangers met verkeerslichten:

 • Let goed op dat er geen bestuurders zijn die door het rode licht proberen te rijden of die afslaan naar de weg die jij moet oversteken. Als het voetgangerslicht op rood springt terwijl jij aan het oversteken bent, dan mag je op een normale wijze verder oversteken. Wie zich op dat moment echter nog op het trottoir bevindt, mag niet meer oversteken (zelfs als je in groep bent).

Op oversteekplaatsen voor voetgangers met een bevoegd persoon:

 • Je mag slechts oversteken wanneer de agent het toelaat.

FIETSERS ALLEEN

Waar rijden?

 • Je moet de berijdbare fietspaden gebruiken; het fietspad wordt aangeduid door:
  • twee evenwijdige witte onderbroken strepen: je moet het fietspad volgen dat rechts in je rijrichting ligt;
  • verkeersborden D7 of D9: je moet het fietspad volgen in de richting aangeduid door het verkeersbord. Tweerichtingsfietspaden moet je soms links in je rijrichting volgen; let in dat geval extra op bij kruispunten: autobestuurders verwachten niet steeds fietsers die uit de andere richting komen.
 • Als een deel van de openbare weg aangeduid is door het verkeersbord D10, moet je dat volgen. In dat geval mag je de voetgangers die er zich bevinden niet in gevaar brengen.
 • Bij gebrek aan fietspaden mag je de parkeerzones en gelijkgrondse bermen rechts in je rijrichting gebruiken, op voorwaarde dat je voorrang verleent aan de weggebruikers die er zich bevinden. Buiten de bebouwde kom mag je ook de trottoirs en verhoogde bermen gebruiken (met hetzelfde voorbehoud).
 • Bij gebrek aan andere oplossingen moet je op de rijbaan fietsen, zo dicht mogelijk bij de rechterrand ervan (let echter op voor autodeuren en rioolroosters). Je mag met twee naast elkaar rijden behalve wanneer:
  • het kruisen met een tegenligger onmogelijk is (binnen en buiten de bebouwde kom), of
  • er achteropkomend verkeer in aantocht is (buiten de bebouwde kom).
 • Op rotondes hoef je niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te rijden, behalve als een gedeelte van de openbare weg voor jou is voorbehouden (fietspad).
 • Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein voor fietsers.
 • In een fietsstraat mag je de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze opengesteld is in jouw rijrichting, en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

FIETSERS IN GROEP

Twee mogelijkheden:

 • De groep volgt dezelfde regels als de individuele fietser.
 • De groep volgt de regels die gelden voor fietsers in groep (op voorwaarde dat de groep bestaat uit ten minste 15 fietsers). Als groep heb je meer mogelijkheden maar moet je ook bepaalde verplichtingen naleven.

Waar en hoe rijden?

(Als de groep ervoor kiest om de regels voor fietsers in groep te volgen).

 • Gebruik van de fietspaden is niet verplicht.
 • Met twee naast elkaar rijden op de rijbaan mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft.
 • Op een rijbaan zonder rijstroken mag je niet meer dan de breedte van één rijstrook innemen (ongeveer 3 meter), en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan;
 • Op een rijbaan met rijstroken mag je alleen de rechter rijstrook gebruiken.

Wegkapiteins en begeleidende auto’s

(Als de groep ervoor kiest om de regels voor fietsers in groep te volgen).

 • Van 15 tot 50 fietsers:
  • Minstens 2 wegkapiteins toegelaten.
  • 1 of 2 begeleidende auto’s toegelaten.
 • Van 51 tot 150 fietsers:
  • Minstens 2 wegkapiteins verplicht.
  • 2 begeleidende auto’s verplicht.
  • De wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord “wegkapitein”.
  • Op kruispunten zonder verkeerslichten kunnen zij het verkeer stilleggen door middel van een schijf met de afbeelding van het verkeersbord C3, en aanwijzingen geven aan de andere weggebruikers.
  • De begeleidende auto’s moeten de groep op ongeveer 30 meter voorafgaan of volgen; als er slechts één auto is moet deze volgen.
  • De begeleidende auto’s moeten op het dak een speciaal bord voeren dat goed zichtbaar moet zijn voor het tegemoetkomende en achteropkomende verkeer.
Verkeersbord C3 C3       Verkeersbord A51 fiets  

 

Bron: Vias Institute, Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel, 02 244 15 11, www.vias.be

Interessante links:

Contacteer:

Pro Natura zagen bomen

Pro Natura verkoopt hout afkomstig van de recente kapping van de bomen langs de Gustaaf Ponchautstraat. Op meter gezaagde stammen en takken (diameter >12cm), een 25m3 in totaal.

In opdracht van het gemeentebestuur haalde Pro Natura alle bomen achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk weg om hier op termijn een biodiversiteitsproject te realiseren rondom de nog te bouwen nieuwe polyvalente zaal.

Het hout wordt verkocht aan € 20,00 per stère, prijs inclusief BTW.
Hout reserveren kan door een e-mail te sturen naar de heer Illias Grenné van Pro Natura.

illias.grenne@pronatura.be

Het afhalen van het hout gebeurt op afspraak en na betaling.

Logo Pro Natura

20200224 Pro Natura bomen

Fietsende kids

Ben jij het ook zo beu om ‘s ochtends aan te schuiven aan de schoolpoort en te zoeken naar die ene vrije parkeerplaats? Motiveer dan je kinderen (en jezelf) om naar school te fietsen door gebruik te maken van een fietskaart!

Klagen over te veel autoverkeer doen we allemaal wel eens. En eerlijk: het lucht soms op “om het eens goed te kunnen zeggen”. Maar wat bereik je er mee als we allemaal in die wagen blijven zitten? Aanschuiven aan de schoolpoort, onvoldoende parkeerplaatsen, een onveilige schoolomgeving? Nochtans kan de oplossing eenvoudig zijn: laat je wagen eens wat meer staan en gebruik de fiets!

Te slecht weer, te druk verkeer, geen goede fietspaden of slechte wegen, geen lichaamsconditie, niet praktisch, gevaarlijk, te ver, een te kleine fietsenstalling, te veel bergop, … het kan allemaal.

En toch is het de moeite om het een tijdje uit te proberen! Want, mobiliteit begint bij jezelf.

Een Roosdaals gezin met twee kinderen van 6 en 8 besloot in september om de koe bij de horens te vatten en voortaan zoveel mogelijk naar school te fietsen. Om hun kinderen te stimuleren om voor de fiets te kiezen, gebruiken ze een fietskaart. Elke dag waarop de kinderen naar school fietsen, mag er een vakje op de fietskaart gekleurd worden. Na een volle vakjesrij is er een kleine beloning.

“Om de kinderen ook bij regenweer, koude of wind te motiveren, mogen ze op zo’n dag twee vakjes kleuren. Een spatje regen vinden onze kinderen dus best ok. En als het echt te gevaarlijk is (glad, te veel wind) nemen we de auto.”

Het resultaat van september tot februari: gemiddeld 18 dagen per maand met de fiets naar school. Dat zijn elke maand 36 auto’s minder (’s morgens en ’s avonds) of 216 meter geparkeerde wagens (1 parkeervak = 6 meter).

36 Afbeelding 36 wagens

 

“Intussen is het stilaan een gewoonte geworden. Een gewoonte, geen verplichting: want het is niet verkeerd om ook eens de wagen te nemen. Enig minpuntje is dat het ook wat investering vraagt: een degelijke fiets en onderhoud, een helm, fietslichtjes, een slot en fluokledij. Maar tegelijk is dat weer een les in respect voor materiaal en duurzaamheid. Bovendien heb je een pak meer beweging, produceer je minder CO² en leren je kinderen het verkeer beter kennen. Of sterker: ontdek je als ouder hoe kinderen denken in het verkeer. Op een smalle weg met weinig verkeer wilde ik ter hoogte van een scherpe bocht met weinig zichtbaarheid uitleggen dat ze goed rechts moeten rijden. ‘Hier neem je best de buitenbocht’, klonk het educatief. De kinderen knikten instemmend en begrepen de boodschap … dacht ik, want ‘s avonds (andere rijrichting weet je wel) reed dochterlief netjes helemaal links in diezelfde bocht. Op mijn vraag: ‘waarom houd je niet rechts?’ antwoordde ze zeer verontwaardigd: ‘Maar papa, dit is toch de buitenbocht?’ … ”

Ook zin gekregen om het uit te proberen? Download je gratis fietskaart:

Vergeet je fluojasje, helm en fietsverlichting niet!

Operatie proper

Operatie Proper, wat is dat?

Operatie Proper is het beloningssysteem van Mooimakers voor scholen, groepen en verenigingen met als doel om een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Hoe? Door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning te bieden (denk aan opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de volgehouden inspanningen met een mooie financiële beloning!

Alle info: mooimakers.be/operatie-proper
Inschrijven kan hier, vanaf 1 maart 2020: mooimakers.be/aan-de-slag

Je doorloopt een eenvoudige vragenlijst, hieruit komt dan een actieplan. Hiermee kan je aan de slag. Op het einde krijg je een mooie beloning voor jullie uitgevoerde acties.

Het gemeentebestuur verzorgt de opvolging van jullie Operatie Proper. Wij zijn het eerste aanspreekpunt eens jullie van start zijn gegaan.
Jullie actieplan komt bij ons terecht. Wij zullen dit goed- of afkeuren en ook de voortgang samen met jullie opvolgen.
Op het einde rapporteren jullie de acties die jullie uitgevoerd hebben en dan kunnen jullie de beloning in ontvangst nemen! (meer info over die beloning vind je hier: mooimakers.be/operatie-proper-beloningen)

Veel succes aan wie dit engagement wil aangaan!

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.
Benieuwd naar alle acties? Neem een kijkje op mooimakers.be.
Bestel via hun webwinkel gratis opruimmateriaal (zoals handschoenen, fluovesten en grijpers) of communicatiemateriaal. Zo kan jij zelf aan de slag voor een
propere omgeving!

Foto compost

Wat kan je thuiscomposteren en wat niet?
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de materialen die je probleemloos kunt composteren en de materialen die je beter niet composteert.

 WEL COMPOSTEREN     NIET COMPOSTEREN 
 • Bladeren en naalden
 • Tuin- en snijbloemen
 • Fruitresten, fruitschillen
 • Gazonmaaisel
 • Gras
 • Groenteresten en loof (incl. aardappelschillen)
 • Haagscheersel, snoeihout, takken
 • Hakselhout
 • Hooi en stro
 • Keukenpapier
 • Mest en uitwerpselen van planteneters en vogels
 • Noten en doppen, fruitpitten en -stenen, zaden en granen (droog)
 • Onkruid
 • Papier, karton
 • Resten uit groente- en siertuin
 • Theeblaadjes en -mengeling, koffiedik en -filters
 • Zieke plantendelen
 • Potgrond en turf
 
 • Bioplastics
 • Compoststarters en -versnellers
 • Dierlijke producten (dit zijn dierlijke resten, beenderen, vleesresten, charcuterie, haar en pluimen, kattenbakvulling, mosselschelpen, eierschalen, ... )
 • Gekookt of bereid voedsel (brood en broodresten, koekjes, gebak, chips, chocolade, gekookte groenten, olie- en vetrijke materialen ...)
 • Graszoden
 • Houtskool
 • Inerte materialen zoals aarde, (hout)as, grond, klei, zand, leem, metaal, steen, kalk, en synthetische materialen (brik, kunststof isolatiemateriaal, plastic wegwerpluiers, -doeken en -verbanden, theezakjes en koffiepads)
 • Stof uit de stofzuigerzak
 • Timmerhout, houtkrullen, houtvezel, kurk
 • Menselijke uitwerpselen en uitwerpselen van vleeseters.


De Roosdaalse compostmeester staat je bij met raad en daad!
De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
054 89 13 30
milieu@roosdaal.be
www.facebook.com/compostmeester

Foto katten

Een overpopulatie van katten brengt, afgezien van dierenleed, hinder voor de bevolking met zich mee: geurhinder door het ‘sproeien’ van katers, uitwerpselen, lawaaihinder van ‘verliefde’ katers, openkrabben van vuilniszakken,…
Een kattin is al na zes maanden vruchtbaar en kan per jaar een tweetal nestjes van 6 katjes ter wereld brengen. Als men weet dat die kleintjes op hun beurt na zes maanden vruchtbaar zijn, is het duidelijk dat de beheersing van de hoeveelheid katten in eerste instantie gericht moet zijn op een beperking van de voortplanting.

Wat zijn je plichten als baasje?
Elke kat moet geregistreerd en gechipt worden voor ze de leeftijd van 12 weken bereikt. En in elk geval voor ze verkocht of weggegeven worden. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).
Elke kat moet voor ze de leeftijd van 5 maand bereikt gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID. Voor katten verkocht aan een kweker of katten die worden geëxporteerd geldt een uitzondering.

Voor wie een kat wil verkopen of weggeven is het belangrijk te weten dat het verboden is publiciteit te maken voor het verhandelen van katten en honden tenzij in daartoe gespecialiseerde bladen. Dus een zoekertje ophangen in een bakkerij of een grootwarenhuis is verboden. De exploitanten die dit toelaten stellen zich eveneens bloot aan een overtreding op de wet van 11/05/2007.

En wat met zwerfkatten?
Het gemeentebestuur van Roosdaal past in samenwerking met de Roosdaalse dierenartsen een zwerfkattenbeheersingsactie toe. Na melding van een probleemzone worden zwerfkatten door een vzw gevangen en naar een dierenarts gebracht. Die maakt de dieren onvruchtbaar.

Dankzij de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid beschikken we over vijf schuilhokken voor zwerfkatten.
Deze hokken werden verspreid over het grondgebied geplaatst. Door de dierenarts behandelde katten worden achtergelaten in of in de buurt van één van deze hokken.
Het gemeentebestuur van Roosdaal wil de mogelijkheid onderzoeken geïnteresseerde inwoners te betrekken bij het voederen van de achtergelaten zwerfkatten en het onderhoud van de hokken. Wie hier belangstelling voor heeft mag zich aanmelden bij de milieudienst.

foto hok zwerfkatten

In 2019 liet het gemeentebestuur 41 zwerfkatten vangen en onvruchtbaar maken. Hier was een investering van bijna € 8000,00 voor nodig.

Opgelet, wanneer je een zwervende kat voorziet van voedsel en dus langer dan 4 dagen verzorgt dan is dit geen zwerfkat meer en kan het dier als jouw huiskat beschouwd worden.
Hiervoor baseren we ons op de wetgeving. Art. 9 van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het dierenwelzijn. De politieverordening van Roosdaal zegt 'iedereen die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, is verplicht dit binnen de vier dagen aan het gemeentebestuur over te maken of het gemeentebestuur hiervan in kennis te stellen.’.

Als er in uw buurt een overlast van zwerfkatten bestaat, dan kan u dit melden aan de milieudienst.