landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Recyclagepark enkel op afspraak

Vanaf 1 januari 2021 zal je op het recyclagepark van Roosdaal nog enkel terecht kunnen met een afspraak. Deze afspraken worden beheerd door Intradura op vraag van de gemeente.

Een afspraak maak je het makkelijkst digitaal, via intradura.mijnrecyclagepark.be, wanneer je maar wil.

Hoe werkt dit nieuwe systeem?

 • Vul je postcode in en selecteer je recyclagepark
 • Kies de dag en het uur voor jouw afspraak. De kleuren geven de beschikbaarheid aan.
 • Vul je gegevens in: mailadres, naam en voornaam, jouw voertuig en eventuele nummerplaat, jouw rijksregisternummer. Dit nummer geeft automatisch toegang voor alle leden van het gezin, die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
 • Wanneer je een bijzondere toegangskaart van de gemeente hebt, vul je het kaartnummer in.
 • Afspraakbevestiging volgt via mail. Neem dit mee (op papier of digitaal).

Zijn er problemen, wil je annuleren of heb je hulp nodig bij je aanvraag, dan kan je tijdens de kantooruren terecht op het nummer 02 334 17 40.

Openingsuren recyclagepark

De openingsuren van het recyclagepark blijven ongewijzigd.
Het recyclagepark is open van dinsdag tot en met vrijdag van 14u tot 19u, zaterdag van 10u tot 17u.

Opheffing captatieverbod op waterlopen

Het in augustus ingestelde captatieverbod wordt opgeheven met ingang van 23 november 2020. Dit captatieverbod werd In augustus door de gouverneur ingesteld op alle waterlopen in Vlaams-Brabant, behalve op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne en op de bevaarbare waterwegen behorende tot het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg NV. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

Na de regenval van de afgelopen maanden enerzijds en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend dient bevloeid, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur beslist om het captatieverbod op te heffen.

De opheffing gaat van kracht op 23 november 2020.

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum in Oostende de eerste besmettingen in België van het vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden onze dieren beschermd.

Sinds zondag 15 november moeten naast professionele bedrijven, ook particuliere houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Merk je een dode wilde (water)vogel op? Meld dit via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer info: http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-11-13.asp

Wateroverlast

Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp worden erkend.

Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

De volgende wijzigingen zijn hierbij van belang:

 • het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit;
 • het is niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt, bij voorkeur, ingediend via het e-loket rampenfonds.vlaanderen.be;
 • voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021.

De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ontving, worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.
Meer informatie: overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of rampenfonds@vlaanderen.be.

Logo Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer

Bel de Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant op het

Gratis nummer

0800/26 990

Heb je een verminderde mobiliteit en heb je vragen over de bestaande ondersteuningsmogelijkheden of ben je op zoek naar aangepast vervoer? Dan kan je bij de mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant terecht. De mobiliteitscentrale is een provinciale dienst die je vragen beantwoordt en die de gepaste vervoerder voor je verplaatsing zoekt.

Contactgegevens:

Gratis nummer: 0800/26 990
Mailadres: mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be

Hier vindt u informatie i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken te Kleine Lostraat (+ deel Lostraat).

 

Participatie

13/11/2020 - Brief bewoners - Vervolg participatie (ontwerpplan) (reageer tot 15/12/2020)

 • Betrokken bewoners krijgen deze brief in de bus op 13/11/2020.
 • Bekijk het bedelingsplan.

14/08/2019 - Brief bewoners - Uitnodiging participatieavond 18/09/2019

 

Ontwerpplannen

 • Bekijk het ontwerpplan
 • Bekijk het principeplan
 • Heeft u nog opmerkingen of vragen die bijvoorbeeld niet aan bod kwamen op de participatieavond (of u weet niet (meer) of dit aan bod kwam), dan kan u dit laten weten via dit formulier tot 15/12/2020 (zie ook infobrief 13/11/2020)

 

Planning

Behoudens onvoorziene omstandigheden:

 • eind 2020 - begin 2021: goedkeuring definitieve raming, plannen en bestek door gemeenteraad
 • begin 2021: aanvraag omgevingsvergunning
 • voorjaar 2021: opstart aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer

20201112 werfzone

Update 04/11/2020:

De uitvoering gebeurde op 03/11/2020.

Update 28/10/2020:

Door werken van de nutsmaatschappijen op het kruispunt in oktober en laattijdige levering van de materialen (27/10) kon de uitvoering nog niet gebeuren. De uitvoering wordt zo snel als mogelijk opgenomen in de planning.

23/09/2020:

Ter hoogte van het kruispunt Abeelstraat/Monnikveldstraat/Keistraat wordt via enkele kleine ingrepen de verkeersveiligheid van het kruispunt verder geëvalueerd.
De evaluatie van het kruispunt zal de gemeente kaderen in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan (www.roosdaal.be/zmr).
Buurtbewoners kregen op 23/09 een infobrief in de bus.

Kruispunt Abeelstraat Monnikveldstraat Keistraat

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Logo Mooimakers

Roosdaal is gestart met het opmaken van een vuilnisbakkenplan. In samenwerking met Mooimakers, een initiatief van OVAM dat zwerfvuil en sluikstorten bestrijdt.
Het project heeft een looptijd van twee jaar.

Straatvuilnisbakken spelen een belangrijke rol in het al dan niet netjes houden van de omgeving. Zwerfvuil rond de vuilnisbakken geeft een vuile indruk. Ook overvolle vuilnisbakken zijn geen zicht.
Afval trekt afval aan en daarom is het belangrijk dat de vuilnisbakken goed gebruikt worden. Dat betekent: zwerfvuil hoort in de vuilnisbak en niet ernaast. En huisvuil hoort in de daarvoor voorziene restafvalzak of PMD-zak en zeker niet in een straatvuilnisbak.

Als eerste stap heeft de technische dienst afgelopen zomer alle vuilnisbakken in kaart gebracht en een nummer gegeven. De volgende stap is meten, want meten is weten. Gedurende de volledige looptijd van het project zal de technische dienst op regelmatige basis registreren hoe vol de vuilnisbakken zijn en waar ze huisvuil en/of sluikstort aantreffen.
In een tweede fase van het project wordt er op basis van deze metingen een analyse gemaakt en worden er concrete acties ondernomen. Er volgen dan gerichte acties om de oorzaak van het misbruik aan te pakken en er zullen, indien nodig, vuilnisbakken worden bijgeplaatst, verplaatst of verwijderd.

Door dit vuilnisbakkenplan willen we zwerfvuil in onze gemeente tegengaan.

Wil je samen met ons actief de strijd aangaan tegen zwerfvuil? Dan helpen we je bij je opruimacties!
Je kunt aan de slag gaan, alleen, met buren, met een vereniging,...
Wij zorgen voor zakken, handschoenen, grijpers, breng- of haalmogelijkheid voor het verzamelde afval,...
Neem hiervoor contact op met de dienst milieu!