landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Recent kwam het in de Gentse kanaalzone tot een uitbraak van legionella. Daarbij werden 32 mensen ziek en overleden helaas twee personen. De besmettingsbron van de uitbraak wordt gelinkt aan een koeltoren in de buurt. Omwille van het potentieel legionellarisico van open koeltorensystemen wil het Agentschap Zorg en Gezondheid de aandacht vestigen op de bestaande regelgeving om de risico’s van koeltorens voor de volksgezondheid te beheersen. In deze optiek wordt er in Vlaanderen een informatiebrief verspreid.
Voor meer info over legionella en legionellabeheersing kun je terecht op de website van Zorg en Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be/legionella

Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).

OP 1 APRIL 2018 WERD DEZE STERILISATIEPLICHT UITGEBREID.
ELKE kat moet voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen TEN LAATSTE OP 1 JANUARI 2020 gesteriliseerd moeten zijn ook als ze niet verkocht of weggeven worden.
Voor katten verkocht aan een kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.

Diagram sterilisatie kattenKlik op het diagram voor een grotere versie.

Foto tuin

Een tuin groeit en dat levert voortdurend restmateriaal op dat vaak als afval wordt afgevoerd, maar nuttig en creatief in de tuin kan worden gebruikt.
Een kringlooptuin biedt tal van voordelen en is een tuin vol leven.

Wat met gazonmaaisel?

Met allerlei technieken, onder meer mulchmaaien, en door een andere aanpak van de tuin waardoor je de oppervlakte van je gazon beperkt, kun je de hoeveelheid grasmaaisel drastisch verkleinen.
Grasmaaisel kan gebruikt worden als mulch of worden gecomposteerd.
Bodembedekkers, maar ook een bloemenweide of een hooilandje kunnen het gazon en dus ook het grasmaaisel beperken.

Mulchen? Wat is dat?

Wanneer je grasmaaier de geest geeft of je voor het eerst een maaier koopt, kun je beter een mulchmaaier of recycler-grasmaaier aanschaffen die het gemaaide gras fijn versnippert en terug blaast tussen het gras.
Die door de mulchmaaier verpulverde grassnippers vormen een dunnen mulchlaag. Ze verteren ter plaatse en geven hun voedingsstoffen terug aan de bodem. Over kringloop gesproken..
Zorg er wel voor niet te kort te maaien zodat het verplulverde gras vlot tussen de voldoende lange grassprietjes kan vallen.
Maai met een mulchmaaier uitsluitend wanneer het gras droog is. Nat gras klit immers gemakkelijk aan elkaar, waardoor het niet helemaal tussen de grassprietjes valt.
Wanneer je gras door aanhoudend vochtig weer erg hoog staat kun je beter een keertje klassiek maaien en het maaisel afvoeren.

Je wil mulchmaaien maar je weet niet goed hoe er aan te beginnen? Vraag dan uitleg aan de Roosdaalse compostmeester!
De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
054/891330
milieu@roosdaal.be
www.facebook.com/compostmeester

Zeer warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen.
Daarom vertellen we jou graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen om problemen te voorkomen. Surf naar www.warmedagen.be/tips-bij-warm-weer en ontdek hoe jij kan helpen door kleine en eenvoudig realiseerbare maatregelen te nemen die jezelf en anderen beschermen tegen de warmte.

Update 24 juli 2019:

Q&A: 
Vragen en antwoorden bij het politiebesluit captatieverbod waterlopen in Vlaams-Brabant van 18 juli 2019

Deze Q&A moet samen worden gelezen met het politiebesluit captatieverbod waterlopen van 18 juli 2019, uitgevaardigd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Omwille van de afgelopen droogteperiode en de weersvoorspellingen, zijn maatregelen genomen m.b.t. de captatie van water om de ecologisch goede toestand van de waterlopen in Vlaams-Brabant te beschermen en/of zeker niet achteruit te laten gaan.

Q: Welke maatregelen zijn van kracht met het politiebesluit van 18 juli 2019?
A: Voor alle waterlopen in Vlaams-Brabant geldt er vanaf 19 juli 2019 een captatieverbod, behalve voor Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden onttrokken uit deze waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.

Q: Waarom is deze maatregel nodig?
A: Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel wordt verstoord. Soms wordt de maatregel ook toegepast om voldoende water aan een stroomafwaarts gelegen captatiepunt voor de productie van drinkwater te kunnen blijven verzekeren.

Q: Waar kan ik de besluiten die momenteel van toepassing zijn voor de provincie Vlaams-Brabant terugvinden?
A: U kunt de besluiten nalezen op de website van de gouverneur van Vlaams-Brabant.
www.gouverneurvlaamsbrabant.be/home.

Q: Op basis waarvan wordt dergelijk besluit genomen?
A: Tijdens de zomerperiode volgt de droogtecommissie de stand van zaken m.b.t. de droogte en het risico op waterschaarste nauwgezet op. Deze droogtecommissie adviseert de provinciegouverneur. De provinciegouverneur kan op zijn beurt een provinciaal droogteoverleg organiseren. In dit overleg zetelen vertegenwoordigers van de verschillende waterbeheerders, de landbouw en de visserij en de drinkwatermaatschappijen. Het is op basis van het advies van dit overleg dat de gouverneur het politiebesluit heeft uitgevaardigd.

Q: Wat betekent het captatieverbod uit waterlopen?
A: Dit is een verbod op het capteren (onttrekken) van water door landbouwers en bedrijven uit waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het water dient dan ook gebruikt te worden door het vee op het perceel in kwestie. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.

Q: Wat is aanmaakwater voor gewasbescherming?
A: Gewasbeschermingsmiddelen worden in hoge concentratie verkocht en moeten met water aangelengd worden alvorens ze mogen ingezet worden. Dit water is het “aanmaakwater”.

Q: Geldt het captatieverbod voor alle waterlopen in Vlaams-Brabant?
A: Met het besluit van 18 juli 2019 is het captatieverbod geldig op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve voor volgende waterlopen: Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde. Op deze waterlopen/kanalen geldt het captatieverbod niet.

Zie bijgevoegd kaartje:

Captatieverbod kaart 18-7-19Klik op de kaart voor een groter formaat.

Q: Waar kan er nog water worden gecapteerd?
A: Enkel op volgende waterlopen is captatie nog toegestaan: Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde (zie bovenstaand punt)

Maar voor de bevaarbare waterlopen en kanalen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties

Q: Tot wanneer is het captatieverbod geldig?
A: De einddatum is nog niet bekend. De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken. Als het verbod wordt ingetrokken zal dit gebeuren d.m.v. een opheffingsbesluit. Dit besluit zal via de gemeentelijke aanplakborden en via de gemeentelijke websites worden bekend gemaakt. Voor een actueel overzicht kunt u de website van de gouverneur van Vlaams-Brabant raadplegen: www.gouverneurvlaamsbrabant.be/home

Q: Voor wie geldt het captatieverbod uit de waterlopen in Vlaams-Brabant?
A: Voor iedereen binnen het aangewezen gebied waar het verbod geldt.

Q: Wie is bevoegd voor de handhaving op dit politiebesluit?
A: De politie is hiervoor bevoegd.

Q: Wat zijn de gevolgen van een overtreding?
A: Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro , of met één van deze straffen alleen.

Q: Wordt een vijver in een (provinciaal) domein in dit verband beschouwd als een waterloop?
A: Neen, een vijver is geen waterloop en daar geldt het captatieverbod dus niet. Vijverwater is omwille van het grote gevaar voor o.m. botulisme niet geschikt voor het besproeien van gewassen voor menselijke en mogelijk ook dierlijke consumptie.

Q: Mogen vijvers gelegen aan een beek of rivier nog gevuld worden met beek- of rivierwater?
A: Het is aan de waterbeheerder om hierover te oordelen.

Q: Waar kan ik hierover bijkomende informatie vinden?
A: Op de website www.opdehoogtevandroogte.be kunt u meer algemene informatie vinden over de maatregelen die genomen worden door de droogtecommissie.
Op de website van de gouverneur van Vlaams-Brabant vindt u informatie over de situatie in onze provincie www.gouverneurvlaamsbrabant.be/home


De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd voor een captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website
www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties. De reeds geldende meldingsplicht en vergunningsplicht blijven onveranderd. Zie www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie

Captatieverbod kaart 18-7-19Klik op de kaart voor een groter formaat.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te vermijden zoals het besproeien van gazons.

Foto hond in bak water

Zorg ervoor dat dieren steeds verkoeling of schaduw kunnen opzoeken. Voorzie voldoende en vers drinkwater. Ook een badplaats, zoals een poel, kan helpen.
Dieren kunnen verbranden, vooral als ze een witte of lichte vacht hebben.
Heet asfalt en straatstenen kunnen brandwonden aan de poten veroorzaken. Laat je hond dus nooit op hete asfalt of tegels lopen.
Een dier alleen in de auto achterlaten, is ook geen goed idee. De temperatuur in de auto loopt razendsnel op.
Bij oververhitting leg je je dier het best direct in een koele omgeving. Maak de onderkant van het dier nat met lauw water of leg het dier op een frisse, natte handdoek. Je kan ook de poten en buik afspoelen met lauw water.

Hieronder enkele tips per diersoort:

Honden
Smeer honden met een dunne vacht in met zonnecrème.
Geef een koelmatje of koelhalsband.
Vermijd een muilkorf. Dit belemmert het hijgen van de hond waardoor hij zichzelf niet kan verkoelen.
Vermijd wandelen op asfalt, zand of tegels. Door de hitte kunnen de voetzolen verbranden. Veiliger is het om te wandelen in het gras of in de vroege morgen of late avond, wanneer de temperaturen gedaald zijn.
Doe waterspelletjes met je hond of geef hem zijn eigen zwembadje. Let er op dat de hond niet te veel water binnen krijgt, dit kan leiden tot watervergiftiging.
Verwen je hond met verfrissende snoepjes zoals yoghurt, groenten en fruit. Veel honden vinden meloen heerlijk. Geef nooit druiven of avocado want deze zijn giftig voor honden.

Katten
Gebruik zonnebrandcrème op een dunne en/of witte vacht.
Laat nat voer niet urenlang staan. Dit kan namelijk snel bederven bij hoge temperaturen.
Maak je handen nat en strijk een paar keer over de vacht om je kat te verfrissen.

Knaagdieren
Zet de kooi op een frissere plaats.
Voorzie enkele koude stenen waar de dieren op kunnen gaan liggen om af te koelen.
Als het hok een plastieken bodem heeft, kan je er koelelementen onder plaatsen. Zorg ervoor dat de dieren ook nog niet-gekoelde plaatsen hebben om te zitten.
Laat restjes eten niet liggen zodat het niet kan bederven.
Leg een nat wit laken over een buitenhok.
Laat je knaagdier binnen lopen op een koude ondervloer.

Vogels
Zet de kooi op een frissere plaats.
Kippenhokken, volières ... kan je afschermen met een parasol of wit (nat) laken.
Plaats nestkastjes en schaaltjes water voor wilde vogels.

Weidedieren
Door de hitte droogt de weide uit en daalt de voedingswaarde van het gras. Als je de weide niet kan besproeien, geef je extra ruwvoer en vitaminen en mineralen.
Als de stal lichtkoepels of doorzichtige dakplaten heeft, dan kan je deze afdekken met donkere dekens. Zo blijft het een stuk koeler. Vermijd transport bij hoge temperaturen.
Ga niet paardrijden op de warmste momenten van de dag.

Melden van verwaarloosde dieren
Merkt u dat er dieren verwaarloosd worden? Dan kunt u dat melden aan de overheid.
In de volgende gevallen, neemt u best contact op met de lokale politie:

  • de situatie is dringend
  • of u kent de eigenaar van de dieren niet

Problemen met dierenwelzijn in Vlaanderen kunt u melden aan de dienst Dierenwelzijn via het online meldingsformulier voor verwaarloosde of mishandelde dieren, maar alleen als u de eigenaar van het dier kent. Kent u de eigenaar niet of is de situatie heel dringend, dan neemt u best contact op met de lokale politie (zie hierboven).
Probeer het formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Dit is belangrijk om het dier snel te kunnen vinden. Anonieme meldingen kunnen niet behandeld worden, maar discretie wordt verzekerd. De dienst dierenwelzijn volgt uw melding op, maar kan u niet verder op de hoogte houden van het dossier.

Foto teek

Vooral en juli en augustus zijn teken talrijk aanwezig in de natuur. Wat gedaan als een teek je te pakken heeft?

Hoe verwijder je een teek?
Elke manipulatie kan de teek doen braken. Je verhoogt zo het risico op besmetting. Trek de teek er in één beweging uit met een tekenverwijderaar.
Verwijder de teek rustig in één beweging met een tekenverwijderaar.
Knijp een teek niet plat.
Gebruik geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie.
Verbrand een vastgehechte teek ook niet.
Draai niet aan een teek.

Welke tekenverwijderaars bestaan er en hoe gebruik je ze?
Er zijn verschillende tekenverwijderaars op de markt. Hieronder kan je lezen hoe je elke verwijderaar kan gebruiken en wat je kan doen indien je niets bij hebt.
Het is moeilijk om te zeggen welke verwijderaar de beste is.  Persoonlijke ondervinding en voorkeur speelt hierbij een rol.
Een tekenverwijderaar kan je kopen in sommige grootwarenhuizen, bij de apotheek, bij een drogist of online bestellen.  De prijs schommelt tussen € 2 en € 13 euro per verwijderaar.
De gekozen volgorde is alfabetisch en duidt dus niet op een voorkeur voor één van de verwijderaars.

Pincet
Kies een pincet met dunne punt. Neem de teek bij zijn kop vast, zo dicht mogelijk bij je huid zodat je de buik niet plet. Gebruik geen pincet met dikke punt.

Teek pincet 1

Teek pincet 2

Tekenkaart
Hou de tekenkaart dicht tegen je huid om de teek te verwijderen.

Teek tekenkaart

Tekenkoevoet

Teek tekenkoevoet

Tekenlasso

Teek tekenlasso

Tekenlepel

Teek tekenlepel

Tekentang

Teek tekentang

Tekentrekker
Hou de tekentrekker dicht tegen je huid om de teek te verwijderen.

Teek tekentrekker

Lus of nagel
Heb je niets bij de hand? Je kunt eventueel een lus maken met een dun draadje of je kunt aan iemand met scherpe nagels vragen om de teek in één keer te verwijderen door langs je huid te schrapen.

Teek tekenlus

Algemene tip: je kunt beter even wachten met een teek te verwijderen in plaats van de buik van de teek te pletten.

Hoe verzorg je een wondje?
Het is niet erg als een stukje van de teek blijft vasthaken in je huid. De bacterie wordt zo niet doorgegeven. Het kan wel een kleine infectie veroorzaken. Verzorg dan het wondje dus.  Maak het indien nodig proper met water en zeep.

Wat doe je na een tekenbeet?
Als je een teek verwijderd hebt, is het belangrijk dat je de tekenbeet goed opvolgt:
Let een maand lang op mogelijke symptomen. Noteer als ouder de datum van de tekenbeet van je kind in je agenda met wekelijkse herinneringen om naar de plaats van de tekenbeet te kijken. Opvolging is belangrijk om in geval van ziekte een correcte behandeling te kunnen opstarten.

Een belangrijk signaal van de ziekte van Lyme is een rode, ringvormige plek op de plaats van de tekenbeet die geleidelijk aan groter wordt (het erythema migrans). Deze plek verschijnt niet meteen, maar na enkele dagen of weken. Bij mensen met een donkere huidskleur is die plek blauw. Ook symptomen die lijken op griep (koorts en gewrichts-, keel- of spierpijn) kunnen het gevolg zijn van een tekenbeet.

Afbeelding zak in stellingen

De PMD-zak, ofwel de blauwe zak, kennen we al meer dan 20 jaar en mag plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons bevatten.
Via de media vernam je misschien dat deze zak wordt uitgebreid met meer plastic verpakkingen. Dit is evenwel nog niet aan de orde in onze gemeente!

Waarom nog niet bij ons?
De uitbreiding wordt door Fost Plus stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, ... Het kan dus dat in een buurgemeente of op je werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat thuis nog niet het geval is.

Wanneer dan wel?
Vooralsnog is er nog geen datum bepaald voor de invoering van de nieuwe blauwe zak bij ons. Uiteraard zullen we je ten gepaste tijde informeren zodra de PMD-sorteerregels uitgebreid zullen worden.
Dus in tussentijd blijven de gekende spelregels gelden en mogen botervlootjes, yoghurtpotjes en andere plastic verpakkingen die geen plastic flessen zijn nog niet in de blauwe zak!

Wat dan met wel met deze plastic verpakkingen?
Tot op vandaag horen ze nog steeds thuis in de restafvalzak.

Pagina 1 van 12