landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wettelijke samenwoning is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk.

Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie kan het samenwonen ook bij een notaris vastgelegd worden via een notarieel samenlevingscontract.

Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende partners, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap.

Aanvraag

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Meebrengen

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.

Beëindiging

 De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Adres en verhuizen

 1. Kom je in Roosdaal wonen? Doe aangifte van verhuis bij de gemeente Roosdaal binnen de 8 dagen na de verhuis.
 2. Verhuis je binnen Roosdaal? Doe aangifte van verhuis bij de gemeente Roosdaal binnen de 8 dagen na de verhuis.
 3. Verhuis je naar een andere gemeente? Doe aangifte in de gemeente waar je gaat wonen.
 4. Vertrek je naar het buitenland? Doe aangifte van vertrek in de gemeente die je verlaat.

De aangifte gebeurt aan het loket van de dienst burgerzaken of via burgerzaken@roosdaal.be.

Vermeld bij de aangifte:

 • je rijksregisternummer/nationaal nummer
 • je nieuwe adres (straat, nummer, bus)
 • een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
 • eventuele personen die mee verhuizen

Na aangifte doet de politie een onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats. Nadien word je ingeschreven op het nieuwe adres en kom je je adres op je identiteitskaart aanpassen bij de dienst burgerzaken.

Tijdelijke afwezigheid

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats? Breng de bevolkingsdienst hiervan op de hoogte. In een aantal gevallen kan je op tijdelijk afwezig worden gezet in het rijksregister. Meer informatie: www.vlaanderen.be/melding-van-tijdelijke-afwezigheid

In bepaalde omstandigheden is een inschrijving op een referentieadres (dat is een soort postadres) mogelijk. Meer informatie: www.vlaanderen.be/referentieadres

Ambtshalve inschrijving

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst Burgerzaken, dan word je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven op dat adres.

Ambtshalve schrapping

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst Burgerzaken in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Wie ambtshalve wordt uitgeschreven heeft geen officieel adres meer en bestaat administratief niet meer in België. Je hebt een ongeldige identiteitskaart, je zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ... Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Pensioen

Je kan je pensioen als werknemer uit de privé-sector of als zelfstandige zelf aanvragen via de website van de Federale Pensioendienst (FPD)

Op de dienst burgerzaken helpen ze je, indien gewenst, verder met je aanvraag voor een pensioen uit de privé-sector en voor zelfstandigen.

Heb je vragen over je pensioen? Wil je graag weten hoeveel pensioen je zal hebben? Heb je een vraag over brugpensioen?  Dan kan je terecht in een van de verschillende pensioenpunten.

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Formaliteiten bij overlijden

Een overlijden moet steeds zo snel mogelijk vastgesteld worden door een geneesheer en aangegeven worden op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsgevonden heeft. Doorgaans gebeurt de aangifte door de begrafenisondernemer die door de nabestaanden wordt aangeduid. Voor de aangifte moet steeds het vaststellingsformulier van de geneesheer, de identiteitskaart en desgevallend het trouwboekje van de overledene meegebracht worden.

Als de overledene niet in de gemeente van zijn eigen woonplaats is overleden, moeten ook volgende documenten worden voorgelegd:

 • een verklaring van het bestuur van de woonplaats van de overledene over het al dan niet bestaan van een laatste wilsbeschikking;
 • een verklaring van een geneesheer die aangeeft dat het stoffelijk overschot zonder risico voor de openbare gezondheid kan vervoerd worden naar de gemeente van begraving;
 • een toelating tot begraving van het stoffelijk overschot, afgeleverd door het bestuur van de gemeente waar de begraving zal plaatsvinden.

Crematie

Naast een gewone begrafenis bestaat ook de mogelijkheid tot crematie (verassen). De keuze tussen begrafenis en crematie maakt ieder voor zichzelf uit. Je kan je keuze, of als ouder van een minderjarig kind, laten vastleggen bij de burgerlijke stand, een zogenaamde laatste wilsbeschikking .

Euthanasie

Euthanasie is een streng gereglementeerd recht.
In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in omstandigheden bepaald in de wet.

Je kan je wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval dat je niet meer in staat bent om je duidelijk kenbaar te maken, bv. door een coma.
In een wilsverklaring kan een nog wilsonbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem/haar euthanasie toe te passen.

Klik hier voor meer info over euthanasie op de website van de FOD Volksgezondheid.

Klik hier voor meer info & het modeldocument omtrent de wilsverklaring euthanasie (bij onomkeerbare coma) op de website van LEIF vzw (LevensEindeInformatieForum)

Orgaandonatie

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonde op het ogenblik van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is dus niet nodig, iedereen die zich niet expliciet heeft verzet wordt geacht stilzwijgend akkoord te gaan. Teken je toch verzet aan dan wordt dit via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.
Je kunt ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. Bij uitdrukkelijke toestemming kan er door de familieleden geen verzet aangetekend worden. Deze beslissing kan op elk moment worden herzien.
Deze verklaring wordt geregistreerd bij de dienst bevolking op voorlegging van jouw identiteitskaart. Er wordt tevens een ontvangstbewijs afgegeven.

Klik hier voor meer info over orgaandonatie

Lichaam schenken aan de wetenschap

Als u dat wilt, kunt u uw lichaam, na uw overlijden, ter beschikking stellen van de wetenschap. Uw lichaam wordt dan gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

U stelt uw lichaam beschikbaar voor de wetenschap door een eigenhandig geschreven, gedateerde en door u ondertekende verklaring op te stellen en die naar een universitaire instelling naar keuze te sturen. Neem vooraf contact op met de universitaire instelling die u kiest, want de nodige documenten en voorwaarden kunnen verschillen.

Klik hier voor informatie over de schenking van je lichaam aan de wetenschap

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Deze keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Wettelijke mogelijkheden na overlijden

Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de as op een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee      
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats

 Ritueel voor de uitvaartplechtigheid

In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Wijzigingen laatste wilsbeschikking

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst bevolking. Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan je wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

As van een overledene zelf bijhouden

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moeten de as worden:

 • uitgestrooid
 • begraven
 • bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.

Procedure

Je geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de dienst burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Je kan het document ook ophalen bij de dienst bevolking op het gemeentehuis.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be


Algemeen beeld begraafplaats

De gemeente Roosdaal beschikt over:

 • Gesloten begraafplaatsen (gemeenteraadsbesluit van 20 december 1996) gelegen te:
  • Pamel – Kerkhofstraat;
  • O.L.V.-Lombeek – Koning Albertstraat;
  • Strijtem – Strijtemplein;
 • Begraafplaatsen in gebruik:
  • Pamel – Lostraat;
  • O.L.V. – Lombeek – Koning Albertstraat;
  • Borchtlombeek – Rustheuvel;
  • Kattem – Dalstraat;

Elke in gebruik zijnde begraafplaats beschikt over percelen voor het begraven in volle grond, een urnenveld met urnenkelders, een columbarium en een strooiweide.

Het begraafplaatsenreglement onderging begin 2015 grondige wijzigingen, de huidige regelgeving is sinds 1 mei 2015 van toepassing.

Aantal begravingen per perceel

Zowel in een perceel in volle grond, in een columbariumnis als in een urnenkelder mogen voortaan tot max. 3 stoffelijke overschotten begraven worden:

 • in een columbariumnis en een urnenkelder is dit evenwel slechts mogelijk voor zover de nabestaanden kiezen voor asurnen met zodanige afmetingen dat er 3 kunnen geplaatst worden in de beschikbare ruimte.
 • in volle grond blijft het niet mogelijk om 3 niet-gecremeerde lichamen te begraven, evenmin kunnen in volle grond 3 gecremeerde lichamen worden begraven (hiervoor dient een columbariumnis of urnenkelder gekozen te worden. Wel mogelijk in volle grond wordt:
  • 1e begraving van een niet-gecremeerd lichaam, gevolgd door 1 of 2 begravingen van gecremeerde lichamen in een asurn;
  • 1e en 2e begraving van een niet-gecremeerd lichaam, gevolgd door 1 begraving van gecremeerd lichaam in een asurn;

Concessietermijnen

De initiële concessietermijnen zijn 30 en 50 jaar, in beide gevallen kan het perceel dienen voor begraving van 1 tot max. 3 stoffelijke overschotten (volgens de modaliteiten hierboven vermeld).

Na afloop van de initiële concessietermijn kan deze naar keuze van de nabestaanden verlengd worden voor een termijn van 10 jaar of een veelvoud ervan.

 Concessietarieven

De tarieven vanaf 1 mei 2015 zijn als volgt:

 • 30 jaar (1,2 of 3 stoffelijke overschotten): 500,00 euro
 • 50 jaar (1, 2 of 3 stoffelijke overschotten): 800,00 euro
 • Verlenging van 10 jaar na afloop van 1e concessie: 200,00 euro / 10 jaar.

Reglementen

 

 

krul contactDienst Burgerzaken
Begraafplaatsen

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
begraafplaats@roosdaal.be

 

Bij een overlijden worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd. Om delen van van een erfenis vrij te maken zal de bankinstelling een attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging vragen. Hiervoor kan je terecht bij het bevoegde registratiekantoor of een notaris.

Attest van erfopvolging

Ga naar het bevoegde registratiekantoor van de woonplaats van de overledene, voor de gemeente Roosdaal is dit:

 • het registratiekantoor (Rechtszekerheid) op de 5de verdieping van de Regentschapsstraat 54 in 1000-Brussel

(opgelet: sinds begin 2018 is deze dienst niet meer te bereiken op het oude adres, Mollestraat in Asse)

Akte van erfopvolging

Deze akte levert een notaris af.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Subcategorieën