landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Alle bevolkingsattesten, akten burgerlijke stand en uittreksels strafregister kunnen online aangevraagd worden in het Burgerloket.

Weet je al precies welk document je nodig hebt? Dan kan je meteen naar de startpagina van het Burgerloket.

Zoniet kan je in onderstaand lijst een korte uitleg vinden over elk van de documenten, waarna je rechtstreeks naar de juiste pagina in het Burgerloket gestuurd wordt via "Aanvragen via het Burgerloket".

 


Strafregister

Bevolkingsattesten

Akten van de burgerlijke stand


Strafregister

Uittreksel uit het strafregister > Aanvragen via het Burgerloket

Het uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming van uw veroordelingen. Het beschrijft met andere woorden uw eventuele strafrechterlijke verleden. Dit uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Extra controle authenticiteit uittreksels uit het strafregister

Sinds 15 april 2020 hebben uittreksels uit het strafregister een QR-code en een internetadres, met een geldigheidsduur van drie maanden. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authenticeren.
Het is een controlesysteem die de betrouwbaarheid van het uittreksel uit het strafregister verhoogt, door de mogelijkheden tot vervalsing te beperken.

Meer informatie: justitie.belgium.be/nl/nieuws/communiques_de_presse_0


Bevolkingsattesten

Attest van woonst > Aanvragen via het Burgerloket

Een attest van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in Roosdaal. Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een bewijs van woonst aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.


Attest van verblijf voor een huwelijk > Aanvragen via het Burgerloket

Dit attest wordt soms gevraagd om een huwelijk te kunnen afsluiten in het buitenland.

Naast de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats wordt ook de burgerlijke staat en het adres opgenomen.


Attest van woonst met adressenhistoriek in Roosdaal > Aanvragen via het Burgerloket

Het attest van woonst met adressenhistoriek vermeldt de historiek van alle domicilieadressen binnen de gemeente Roosdaal.


Attest van volledige adressenhistoriek > Aanvragen via het Burgerloket

Het attest van volledige adressenhistoriek is een attest uit het bevolkingsregister dat alle adressen vermeldt waar je ooit ingeschreven stond.


Attest van nationaliteit > Aanvragen via het Burgerloket

Het attest van nationaliteit is een attest uit het bevolkingsregister, het is een bewijs waarmee je kan aantonen dat je Belg bent.


Attest van verblijf en nationaliteit > Aanvragen via het Burgerloket

Het attest van verblijf en nationaliteit bewijst zowel uw inschrijving in Roosdaal als uw nationaliteit. De dienst burgerzaken van Roosdaal kan dit document enkel afleveren wanneer u op het ogenblik van de aanvraag gedomicilieerd bent in Roosdaal.

U kunt een attest van verblijf en nationaliteit voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.


Attest van wettelijke samenwoning > Aanvragen via het Burgerloket

Dit attest bevestigt dat 2 personen een verklaring van wettelijke samenwoning aflegden (overeenkomstig de wet van 23/11/1998).

Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens waaronder naam en voornamen, plaats en datum van geboorte, adres, datum verklaring van wettelijk samenwoning en de plaats waar de verklaring is opgemaakt.


Attest samenstelling gezin > Aanvragen via het Burgerloket

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat aangeeft wie de leden van een gezin zijn.


Attest van leven > Aanvragen via het Burgerloket

Met dit attest kan je bewijzen dat je nog in leven bent.


Attest wijze van teraardebestelling (1) > Aanvragen via het Burgerloket

Bepaal zelf op welke manier je begraven wil worden, waar en volgens welke godsdienst de uitvaartplechtigheid moet gebeuren. Leg die keuze vast in je laatste wilsbeschikking. Je kan hier vervolgens een attest 'wijze van teraardebestelling'  aanvragen. Dit attest vermeldt welke keuzes werden gemaakt.


Uittreksel bevolkingsregister > Aanvragen via het Burgerloket

Met dit uittreksel kan je bewijzen waar je gedomicilieerd bent en wie er allemaal op jouw adres staat ingeschreven.


Attest van reistoelating minderjarig kind > Aanvragen via het Burgerloket

Een reistoelating voor minderjarigen is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.


 

Akten burgerlijke stand

Afschrift akte van Belgische nationaliteit > Aanvragen via het Burgerloket

De akte van Belgische nationaliteit wordt toegekend aan burgers die de Belgische nationaliteit hebben verkregen via de procedure van nationaliteitsverklaring of van naturalisatie.


Afschrift akte van geboorte > Aanvragen via het Burgerloket

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.


Afschrift akte van huwelijk > Aanvragen via het Burgerloket

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar u in het huwelijk treedt.


Afschrift akte van overlijden > Aanvragen via het Burgerloket

Een afschrift van een overlijdensakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en de plaats en datum van overlijden.

Een akte bevindt zich steeds in de stad of de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Als je bvb. de akte nodig hebt van iemand die overleden is te Aalst dan moet je de overlijdensakte aanvragen in aalst.


Afschrift akte van adoptie (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Naar aanleiding van een adoptie wordt in de gemeente waar de adoptanten van het kind woonachtig zijn op het ogenblik van de adoptie de adoptieakte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Wanneer je een afschrift van deze adoptieakte nodig heeft, vraag je deze dus aan in de gemeente waar deze akte overgeschreven werd. Afschrift akte van echtscheiding (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Een afschrift van een echtscheidingsakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, datum van het vonnis en echtscheiding.


Afschrift akte van erkenning kind (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Een kind erkennen is een verklaring in authentieke vorm waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem/haar en het aangewezen kind bestaat. De erkenning is dus een wettelijke bekentenis van vader-of moederschap en wordt vastgelegd in een akte. 


Afschrift akte van geslachtsverandering (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Indien de verklaring geslachtswijziging voldoet aan alle voorwaarden en na gunstig advies van de procureur des Konings wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.


Afschrift akte van levenloos geboren kind (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de de geboorte is vastgesteld door de geneesheer of vroedvrouw, dient hiervan een akte van overlijden opgesteld te worden.


Afschrift akte van naamwijziging (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Het wijzigen van je familienaam moet bekrachtigd worden door een Koninklijk Besluit. Dit besluit wordt volledig overgeschreven in de gemeentelijke geboorteregisters. Vanaf dan kan je een afschrift van de akte van naamswijziging aanvragen. In deze akte vind je de datum van wijziging, datum Koninklijk Besluit, oude en nieuwe naam.


Afschrift akte van voornaamwijziging (2) > Aanvragen via het Burgerloket

Door ministerieel besluit kan er een voornaamswijziging optreden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan een akte op.


 

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Een internationale overlijdensakte is geen vertaald document, maar een uittreksel dat voorzien is van internationaal overeengekomen codes in 10 talen.


(1) Dit attest kunnen we nog niet automatisch produceren vanwege een technische beperking bij het Rijksregister. Het kan wél (ook via het webloket) aangevraagd worden, maar vragen altijd een manuele tussenkomst van een ambtenaar.

(2) Deze soorten akten kunnen niet automatisch gevonden en opgeladen worden in onze databases. Deze aktetypes kunnen wél (ook via het webloket) aangevraagd worden, maar vragen altijd tussenkomst van een ambtenaar.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

“Wist je dat één donor tot acht mensenlevens kan redden en zelfs de levenskwaliteit van wel vijftig mensen verbeteren.”

Na overlijden kan bij iedereen organen en/of weefsels worden weggenomen voor transplantatie.
Wil je dit niet, dan kan je dit laten opnemen.
Een verklaring van uitdrukkelijke toestemming voor orgaandonatie kan ook geregistreerd worden.
De medische diensten raadplegen dit register om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Hoe registreer ik een verklaring?

Je kan een verklaring van uitdrukkelijke toestemming of weigering zelf registeren via mijngezondheid.belgie.be.
Lukt het je niet, dat kan je, op afspraak, hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken.
Deze registratie is volledig gratis.

Meer informatie

Meer info over alle aspecten van orgaandonatie kan je vinden op de website van de FOD Volksgezondheid website van de FOD Volksgezondheid.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Het indienen van de aanvragen gebeurt niet langer op papier, maar in de nieuwe tool MyHandicap.

Via de online applicatie 'myhandicap.belgium.be' kan je:

 • Nagaan op welke voordelen je eventueel recht kan hebben ("Kom ik in aanmerking")
 • Een aanvraag indienen voor één of meerdere voordelen ("Een aanvraag indienen")

Vergeet volgende zaken niet bij de hand te hebben:

 • je identiteitskaart;
 • je bankrekeningnummer;
 • de naam van je behandelend arts.

Zodra de vragenlijst is ingevuld, wordt deze elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Identiteitsbewijs

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een EID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een EID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Uitzondering is de EID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De EID voor personen vanaf 75 jaar blijft dan weer 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Als de geldigheidsperiode van je EID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe EID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een EID aanvragen bij:

 • als je EID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Elektronische identiteitskaart (EID)

Bij de aanvraag van je EID brengt je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet (opgelet: deze voorwaarden werden met ingang van 16 januari 2017 aanzienlijk verstrengd)
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Een identiteitsdocument moet altijd persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis.

Bij het afhalen van je eID breng je mee:

 • je oude identiteitskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Afhalen van een identiteitsdocument kan door derden.

Kids-ID: identiteits- en reisdocument

De uitreiking van een kids-ID gebeurt op vraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefenen. Dit identiteitsbewijs geldt ook als verplicht reisdocument binnen Europa.

Bij de aanvraag van de kids-ID brengt je volgende zaken mee:

 • een recente pasfoto van het kind die aan de voorwaarden , vermeld op de oproepingskaart, voldoet ((opgelet: deze voorwaarden werden met ingang van 16 januari 2017 aanzienlijk verstrengd)
 • indien van toepassing, de huidige kids-ID of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Een identiteitsdocument moet altijd persoonlijk aangevraagd te worden op het gemeentehuis.

Bij het afhalen van de kids-ID breng je mee:

 • indien van toepassing, het oude kids-ID
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Afhalen van een identiteitsdocument kan door derden.

Kostprijs identiteitsdocumenten (vanaf 1/1/2020)

Elektronische identiteitskaart 18 euro
Vreemdelingenkaart (F, F+, N, M, EU en EU+ - kaart) 18 euro
Vreemdelingenkaart (A, B, H, K, L– kaart) 19 euro
Kids ID 8 euro
   
Duplicaat Elektronische identiteitskaart (na verlies of diefstal) 22 euro
   
Spoedprocedure met afhaling in Brussel
Elektronische identiteitskaart 138 euro
Kids Id 128 euro
   
Spoedprocedure met afhaling op gemeentehuis Roosdaal
Elektronische identiteitskaart 105 euro
Vreemdelingenkaart 105 euro
Kids Id 95 euro

Verlies of diefstal identiteitskaart/kids-ID

Bij verlies: Blokkeer onmiddellijk je identiteitskaart

De eerste stap is je identiteitskaart te blokkeren via:

 • DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123. DOC STOP is 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar, zelfs vanuit het buitenland. Ook de Belgische paspoorten en de nieuwe elektronische kaarten voor vreemdelingen kunnen met DOC STOP worden geblokkeerd.
 • De dichtstbijzijnde politie
 • Dienst bevolking op het gemeentehuis (Brusselstraat 15 – 1760 Roosdaal)

Je identiteitskaart wordt dan onmiddellijk geannuleerd om te voorkomen dat iemand jouw identiteit misbruikt door bijvoorbeeld een lening aan te gaan of een wagen te huren op jouw naam.

Na aangifte krijg je van de bevolkingsdienst of van de politie een bewijs dat jouw tijdelijke identiteitskaart vervangt.

Bij diefstal: Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie

Bij diefstal moet je aangifte doen bij de politie. Ook indien je niet de Belgische nationaliteit hebt en je jouw elektronische vreemdelingenkaart kwijt bent, moet je naar de politie gaan.

Na aangifte krijg je van de politie een bewijs dat jouw tijdelijke identiteitskaart vervangt.

Een nieuwe identiteitskaart aanvragen

Na de aangifte moet je onmiddellijk een nieuwe kaart aanvragen bij de dienst bevolking op het gemeentehuis (Brusselstraat 15).

Breng mee naar dienst bevolking:

 • je bewijs van aangifte van verlies/diefstal
 • één goede, recente pasfoto (met witte achtergrond)
 • 22 euro

Je kan de nieuwe kaart ophalen wanneer je de persoonlijke codes hebt ontvangen. Dit is meestal 2 tot 3 weken na de aanvraag van de kaart.

Verlies PIN/PUKcode

Als je driemaal na elkaar een foute pincode intikt, dan blokkeert de microchip. Als dat gebeurt, of je bent je gewijzigde pincode vergeten, ga langs bij de dienst Bevolking, samen met het originele document met je pukcode. Met de pukcode kan je bij de dienst Bevolking je pincode deblokkeren of wijzigen.

Zowel pin- als pukcode vergeten?

Ben je je pin- én pukcode vergeten? Dan kan je nieuwe codes bekomen via:

Je codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de gemeente, die je verwittigt zodra ze beschikbaar zijn.

Let wel: om de codes opnieuw te kunnen aanvragen, mag er geen procedure van adreswijziging of aanvraag van een nieuwe eID lopende zijn. Als er een adreswijziging lopende is, dan kun je pas codes aanvragen bij de inschrijving in je nieuwe gemeente. Bij een lopende aanvraag voor een nieuwe eID worden de nieuwe pin- en pukcode automatisch naar je hoofdverblijfplaats opgestuurd.

Meer info op de website van de federale overheid

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

 

De elektronische vreemdelingenkaart (EVK) vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.
 
Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.
Procedure: 

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.
Bij de aanvraag dient u mee te nemen: 
 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:
 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Het is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer.

Voor wie?

 • Voor buitenlandse werknemers die minder dan drie maanden in ons land verblijven
 • Voor grensarbeiders

Hoe aanvragen?

 • Bij de dienst bevolking (gelijkvloers gemeentehuis). Je brengt bewijzen van je tewerkstelling mee.
 • Buitenlandse werknemers vragen een bis-nummer aan in de gemeente waar ze verblijven.
 • Grensarbeiders moeten zich aanmelden in de gemeente waar hun werkgever gevestigd is.

Kostprijs: gratis

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Reispas

Voor sommige landen is een reispas noodzakelijk.

Een reispas vraag je  persoonlijk aan en is 5 jaar geldig (minderjarigen) of 7 jaar (volwassenen).

Er worden biometrische reispassen afgeleverd, wat wilt zeggen dat er ook vingerafdrukken moeten genomen worden via een vingerafdrukscanner. Dit is enkel het geval voor kinderen vanaf 12 jaar.

Het aanmaken van een reispas duurt 5 werkdagen (gewone procedure). Als het sneller moet, kan je gebruik maken van de spoedprocedure (binnen 24 uur).

Er is ook een noodprocedure wanneer een familielid in het buitenland een ongeval is overkomen of overleden is. Voor dergelijke humanitaire redenen kan je rechtstreeks een pas aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meebrengen

Kostprijs

 • gewone procedure: 73 euro (35 euro federaal maakloon, 30 euro consulair recht en 8 euro gemeentebelasting)
 • spoedprocedure: 248 euro (210 euro federaal maakloon, 30 euro consulair recht en 8 euro gemeentebelasting)
 • minderjarigen: gewone procedure: 43 euro (35 euro federaal maakloon en 8 euro gemeentebelasting)
 • minderjarigen: spoedprocedure: 218 euro (210 euro federaal maakloon en 8 euro gemeentebelasting)

Een afspraak aanvragen kan telefonisch (054 89 13 20), per email (burgerzaken@roosdaal.be) of online.

 

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

 

Rijbewijzen

Voorlopig rijbewijs met begeleider

Als begeleider moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kan deze terugvinden op: https://www.rijbewijzer.be/stappen/de-begeleider/.

Meebrengen:

 • ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs' verkregen na het slagen van theoretisch rijexamen. Je ontvangt dit document in het examencentrum na het slagen van een theoretisch rijbewijs.

Kostprijs: 22 euro

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

Meebrengen:

 • ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs' verkregen na het slagen van theoretisch rijexamen. Je ontvangt dit document in het examencentrum na het slagen van een theoretisch rijbewijs.
 • bekwaamheidsattest rijschool (min. 20 uur)

Kostprijs: 22 euro

Eerste rijbewijs

Meebrengen:

 • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • voorlopig rijbewijs

Kostprijs: 22 euro

Omwisseling van papieren rijbewijs naar bankkaartmodel

Meebrengen: rijbewijs

Kostprijs: 22 euro

Vervanging van een rijbewijs door verlies, diefstal, niet-gelijkende foto of verhoging van categorie

Meebrengen:

 • ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een duplicaat rijbewijs' verkregen door de politie.
 • bewijs van verlies of diefstal (formulier van de politie)
 • indien verhoging van de categorie waarvoor een medisch attest vereist is: het medisch attest door een erkend medisch centrum

Kostprijs: 22 euro

Vervanging van rijbewijs wegens medisch attest (bezoldigd vervoer of beperkingen)

Meebrengen:

 • medisch attest door erkend medisch centrum

Kostprijs: 22 euro

Internationaal rijbewijs

Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Als je internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je een nieuw exemplaar aanvragen. Daarbij geeft je je verlopen internationaal rijbewijs af of in geval van diefstal geeft je een verklaring van diefstal door de Belgische politie af.

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek steeds je Belgisch rijbewijs tonen.

Meebrengen:

 • 1 pasfoto
 • rijbewijs

Kostprijs: 18 euro

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Europees rijbewijs

Wordt afzonderlijk onderzocht:

 • betreft het een erkend buitenlands rijbewijs
 • een niet-erkend buitenlands rijbewijs
 • controle op de echtheid en/of categorieën

Na de wettelijke procedure wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van het resultaat en kan er desgevallend een omwisseling gebeuren.

Kostprijs: 22 euro

Europees rijbewijs

Voor personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente en die houder zijn van één van de volgende in België afgegeven documenten:

 • identiteitskaart van Belg of verblijfskaart voor vreemdeling
 • bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister
 • verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van Europese Unie

Voor personen die houder zijn van één van de volgende in België afgegeven documenten:

 • de diplomatieke identiteitskaart
 • de consulaire identiteitskaart
 • de bijzondere identiteitskaart

 

krul contactDienst Burgerzaken

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 20
burgerzaken@roosdaal.be

Subcategorieën