landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

foto rijbaanversmalling

Op verschillende locaties in Roosdaal staan (tijdelijke) rijbaanversmallingen (a.d.h.v. verkeerseilanden). Hinderlijk, veiliger ... de meningen zijn soms verdeeld. Het wat, waarom, wanneer, hoe of het antwoord op andere vragen leest u hieronder.

Rijbaanversmallingen zorgen voor een vertraging van het (vaak te snel rijdende) doorgaande verkeer. Er is in elke straat (in de ene al meer dan de andere) wel te snel rijdend verkeer maar toch worden de rijbaanversmallingen in Roosdaal niet zomaar overal lukraak geïnstalleerd waar te snel gereden wordt.

Tijdelijke rijbaanversmallingen a.d.h.v. verkeerseilanden worden in Roosdaal mogelijk ingericht in volgende gevallen:

 • er is verhoogde doorstroming van (te snel) verkeer omwille van wegenwerken in de buurt (bv. een rijbaanversmalling op een omleggingsweg)
  Voorbeeld: periode augustus 2017 – maart 2018 - verkeerseilanden Kleemstraat, Keyerberg (omleggingswegen tijdens de wegenwerken in de Kraanstraat)
  Voorbeeld: verkeerseilanden Daalbeekstraat en Kapellestraat wegenwerken N8
 • er worden test-rijbaanversmallingen opgesteld in het kader van een toekomstig herinrichtingsproject (opmerking: vaak bevat zo een project ook de aanleg van fietspaden die aan een minimumbreedte moeten voldoen. Die breedte is niet altijd haalbaar (bijvoorbeeld ter hoogte van een gebouw dat (te) dicht tegen de weg staat). Een definitieve ingerichte wegversmalling maakt dan ter hoogte van dat gebouw letterlijk ruimte voor het fietspad én heeft zijn effect op de snelheden van het verkeer).
  Voorbeeld: periode mei 2018 tot eind 2020 - verkeerseilanden Koning Albertstraat (wegvak tussen de Daalbeekstraat en de Jozef Jansstraat
  Voorbeeld: periode juni 2018 tot ... - verkeerseiland Ijzerenkruisstraat
 • er is een (ernstig) probleem met het wegdek dat niet onmiddellijk kan hersteld worden
  Voorbeeld: Kleemstraat, Broekstraat (beiden lokaal zeer slechte betonplaten, door de rijbaanversmalling wordt rijdend verkeer over de slechte betonplaat vermeden)
  Opgelet: het inrichten van een tijdelijke rijbaanversmalling is niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld ter hoogte van bochten in de weg, soms in combinatie met bebouwing, waardoor er onvoldoende zichtbaarheid is).
 • soms ligt de (verkeers)oplossing van een probleem niet voor de hand: m.a.w het is niet zeker of het inrichten van een rijbaanversmalling voldoende oplossing biedt. De rijbaanversmalling wordt dan als test ingericht. Meestal voor 6 maanden (gangbaar in de mobiliteitswereld als testperiode), soms korter of langer.

Het installeren van tijdelijke rijbaanversmallingen gebeurt op advies van het GVO (Gemeentelijk Veiligheidsoverleg met o.a. burgemeester, politie, technische dienst, dienst mobiliteit) en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Inrichtingen van tijdelijke rijbaanversmallingen worden opgevolgd en geëvalueerd door de gemeente en de politie op het maandelijkse GVO. Dat gebeurt a.d.h.v. terreinobservaties, snelheidsmetingen (de snelheidsinformatieborden meten ook de snelheden en hoeveelheden van het verkeer), snelheidscontroles, centralisatie van meldingen van burgers of bewoners, ...

Vaak gestelde vragen:

Hoe snel kan de gemeente overgaan tot de inrichting van een tijdelijke rijbaanversmalling?

Dat hangt af van verschillende factoren. Uiteraard moet er eerst een advies van het GVO en een goedkeuring van het college van burgemeester en schepen zijn (zie hierboven). Daarna moet meestal nog een bestelling gebeuren. Verkeerseilanden zijn relatief duur en de gemeente heeft er daarom niet altijd "in voorraad" klaarliggen. De levering van nieuwe verkeerseilanden en de bijhorende signalisatie kost soms tijd. Op de plaats van de inrichting is het niet altijd vanzelfsprekend waar de verkeerseilanden precies moeten komen. Er moet rekening gehouden worden met de doorgang voor fietsers, opritten van bewoners of uitritten van handelszaken, de parkeersituatie, kruispunten of zijwegen in de buurt, bushaltes ... enz. Tenslotte moet de eigenlijke plaatsing in de werkplanning van de gemeentearbeiders worden opgenomen, ook rekening houdend met evenementen (bijvoorbeeld een wielerwedstrijd). Veel van voorgaande zaken kunnen parallel gebeuren waardoor er tijd wordt gewonnen, maar dat is niet altijd het geval.

Heeft een rijbaanversmalling altijd effect op de snelheid?

Gemiddeld voor elke rijbaanversmalling is er altijd een effect in de vorm van een algemeen dalende snelheid . Maar ... de grootte van dat dalende snelheidseffect is op een bepaald tijdstip in de dag ook afhankelijk van de hoeveelheid verkeer. In een drukke ochtendspits bijvoorbeeld is de daling van de snelheid veel duidelijker merkbaar (de hoeveelheid verkeer verplicht de wagens automatisch trager te rijden) dan bijvoorbeeld laat in de avond als er weinig verkeer is. Helaas ... zoals overal zijn er altijd een aantal bestuurders die het gaspedaal te hard blijven induwen. Daarom blijft de gemeente snelheidsmetingen uitvoeren via de snelheidsinformatieborden die sensibiliseren en meten tegelijk. Bijkomend kunnen dan snelheidscontroles door de politie (met boetes) volgen, al dan niet met hoge regelmaat gedurende een langere periode.

Wat is het effect van een rijbaanversmalling op de doorstroming van het verkeer?

Een rijbaanversmalling zorgt algemeen voor een minder vlotte doorstroming van het verkeer. Dat is een nadeel, maar een bewuste keuze en afweging ten opzichte van de snelheid en dus de veiligheid van bestuurders, andere weggebruikers, bewoners.

Is er een voorrangsregeling aan de rijbaanversmallingen?

In geval de rijbaanversmalling slechts betrekking heeft op één rijbaanhelft heeft het tegenoverliggende verkeer voorrang.

In geval de rijbaanversmalling betrekking heeft op beide rijbaanhelften kan een voorrangsregeling ingesteld worden a.d.h.v. verkeersborden. Op basis van de ervaring van de gemeente en de politie en ook ingewonnen advies van verschillende verkeersexperts kiest het gemeentebestuur meestal voor een situatie zonder voorrangsregeling omdat

 • dit een positieve en hoffelijke houding van het verkeer stimuleert. Houdt iedereen zich aan die hoffelijkheid? Helaas niet iedereen. Maar ook mét een voorrangsregeling ontbreekt bij sommige bestuurders soms de hoffelijke houding in het verkeer.
 • dit het grootste effect heeft op de (dalende) snelheid van het verkeer in beide rijrichtingen
 • door te dereguleren (= geen voorrangsregeling) worden bestuurders aangezet tot langzamer rijden want ze moeten de situatie beter inschatten

Uitzondering: in geval circulatie van het verkeer het vereist (bv in- of uitrijden dorpskern zone 30), kan voorrangsregeling wel de voorkeur krijgen.

Als er geen voorrangsregeling is, wie is er dan in fout bij een ongeval?

Elk ongeval is verschillend, met of zonder voorrangsregeling. Vaststellingen en verdere afhandeling bij een ongeval gebeurt door de politie en de verzekeringsmaatschappijen van de betrokkenen. Het probleem begint niet bij het ongeval, wel bij de hoffelijkheid, veilig verkeersgedrag en een aangepaste snelheid.

Heeft u vragen of opmerkingen over de rijbaanversmallingen? Neem contact op met politie of de dienst mobiliteit van de gemeente (mobiliteit@roosdaal.be of 054 89 13 42). Uiteraard kan u ook terecht bij de burgemeester, bevoegd voor mobiliteit.

Foto trage weg

Wat zijn de onderhoudsmaatregelen voor de Roosdaalse trage wegen?

Binnen de officiële breedte van de buurtweg:

 • maaien we de wegbedding en de bermen binnen de grenzen van de wegbedding
 • snoeien we de gewassen en de beplantingen binnen de wegbedding
 • vullen we de putten en effenen we de wegverharding met hetzelfde materiaal als het aanwezige materiaal van de wegbedding op dat moment
 • richten we de weg in met hetzelfde materiaal als op dat moment aanwezig is
 • ruimen we zwerfvuil op
 • vervangen we beschadigde en/of ontbrekende wegwijzers (bewegwijzerde wandel- en fietsroutes) en naamborden

Problemen kan je melden aan het gemeentebestuur, dienst milieu.

Afwezigheidstoezicht

Wat is een afwezigheidstoezicht?

De PZ TARL biedt haar burgers de mogelijkheid om afwezigheidstoezicht aan te vragen. Deze dienstverlening gaat ruimer dan (alleen maar) de vakantieperiodes. Afwezigheidstoezicht kan dus bijvoorbeeld ook bij een langdurige ziekenhuisopname. Door afwezigheidstoezicht aan te vragen, bevestigt de burger dat hij/zij kennis nam van de preventietips op onze website en geeft hij/zij toestemming aan de politie om zijn/haar eigendom te betreden teneinde het afwezigheidstoezicht éénmalig te kunnen uitvoeren in de opgegeven periode.

Hoe verloopt een afwezigheidstoezicht?

Het afwezigheidstoezicht houdt in dat de wijkinspecteur tijdens jouw afwezigheid éénmalig een kijkje neemt aan jouw woning. De wijkinspecteur verwittigt de opgegeven vertrouwenspersoon wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld. De wijkinspecteur doet echter ook een grondige controle van de woning met als doel na te gaan of de woning werd achtergelaten conform de aangeboden preventietips inzake inbraak in woningen.

De wijkinspecteur heeft tijdens deze controle in het bijzonder aandacht voor openstaande ramen en deuren, voor grijpklare voorwerpen die dienstig kunnen zijn om in te breken, voor de al dan niet uitpuilende brievenbus, kortom of de inbraakpreventietips werden nageleefd. De wijkinspecteur heeft oog voor inbraaksporen en aan de plaats vreemde voorwerpen of voertuigen. De wijkinspecteur contacteert de opgegeven vertrouwenspersoon indien onmiddellijke maatregelen ter beveiliging van de woning zich opdringen.

Enkel wanneer de wijkinspecteur grove nalatigheid vaststelt op vlak van naleving van de preventietips inzake inbraak in woningen, dan zal deze na afloop van de afwezigheidsperiode contact opnemen met de bewoner voor een facultatief feedbackgesprek. De aanvraag van het afwezigheidstoezicht biedt als bijkomend voordeel dat de politie kennis heeft van de vertrouwenspersoon die gecontacteerd mag worden bijvoorbeeld wanneer de woning schade opliep na stormweer.

Preventietips - De 7 geboden tijdens afwezigheid

1 Sociale controle is beter dan blauwe controle.

Het gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ past binnen het motto van onze politiezone: ‘Samen werken aan veiligheid’. Dit geldt niet alleen voor onze diensten, maar voor iedereen betrokken en woonachtig op het grondgebied.

Vraag een vertrouwenspersoon om regelmatig een oogje in het zeil te houden, de brievenbus tijdig leeg te maken, de rolluiken op en neer te laten en af en toe het licht eens te laten branden 's nachts. Deze meest aangewezen anti-inbraakmaatregel is bovendien volledig kosteloos en zeer doeltreffend. Geef je woning dus een algemeen bewoonde indruk.

2 'Out of office' stel je in op je werk, niet in je privé.

Plaats geen afwezigheidsbericht op de deur of op het antwoordapparaat. Meld je afwezigheid enkel aan thuisleveranciers, zoals melkboer en bakker. Laat bij afwezigheid 's avonds één of meerdere lichten branden. Plaats een schriklicht met sensor zodat donkere punten rond je woning ’s avonds verlicht worden.

3 Zorg dat dieven je woning niet ‘liken’.

Vrienden en kennissen op de hoogte brengen van je reis via sociale media is populair maar je wil toch liever geen statusupdate plaatsen waarin je moet melden dat er werd ingebroken in je huis. Plaats meldingen over je reisroute en foto's over je afwezigheid dus pas na je thuiskomst op sociale media. Zorg dat de sociale media die je gebruikt je locatie niet weergeven in de newsfeed.

4 Maak van je tuin geen werkplaats.

Kijk na of alle ramen en deuren afgesloten zijn en laat tuingereedschap niet rondslingeren in de tuin. Vermijd kieren aan ramen en deuren die het gebruik van inbrekersmateriaal zoals een koevoet of schroevendraaier vergemakkelijken.

Let op voor inbraken via het eerste verdiep met behulp van ladders of stoelen. Inbrekers viseren vaker bovenverdiepingen uit de veronderstelling dat daar minder detectoren van een alarminstallatie staan en ze daar dus vrij spel hebben.

5 Ga in ‘lockdown’ modus wanneer je de woning verlaat.

Sluit altijd alle ramen en deuren als je het huis verlaat. Doe alles slotvast, gebruik hierbij je sleutel om het nachtslot te activeren. Bij ramen en deuren die naar buiten draaien kunnen dievenklauwen worden aangebracht.

Sluit de garagepoort slotvast af, behalve indien motorisch gestuurd. Verberg je huis- en autosleutels niet op zichtbare of voor de hand liggende plaatsen buiten de woning.

Vervang bij nieuwbouwwoningen de standaard (voorlopige) cilinders zo snel mogelijk na het plaatsen van de keuken. Elektrische apparaten in de keuken worden soms gestolen binnen een korte tijd nadat de keuken werd geleverd.

6 Schrijf en neem foto’s op reis, maar vooral ook voor je op reis vertrekt.

Zorg voor een goede beschrijving van waardevolle voorwerpen voor het geval er iets gestolen wordt. Noteer serienummers en/of typenummers indien mogelijk. Bewaar niet teveel geld in huis. Let er op dat aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen voorwerpen zoals laptops, camera's enz. niet in het zicht staan. Bewaar je kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen, of berg deze veiligheidshalve op in een (bank)kluis.

Bewaar bij voorkeur juwelen, geld en waardepapieren in een kluis of bij de bank. Zorg dat een inbreker het codenummer van je bankkaart of de paswoorden van je computer en systemen niet te weten komt omdat je deze op papier in huis hebt bijgehouden.

Registreer en fotografeer waardevolle voorwerpen. Dit vereenvoudigt de aangifte en identificatie in geval van diefstal. Je kan hiervoor een formulier downloaden op www.besafe.be.

7 Keep calm and call PZ TARL 5407.

Meld de buren en de vertrouwenspersoon dat ze elke verdachte handeling of voertuig onmiddellijk moeten melden aan de politiediensten via het centraal nummer 101. Bel zelf ook het nummer 101 wanneer je bij thuiskomst een inbraak vaststelt en raak niets aan zodat het sporenonderzoek door het labo niet onmogelijk wordt.

Ook via de gsm dient het 101-nummer te worden gebeld en niet 112. Verkeerdelijk wordt het 112-nummer als het Europees noodnummer aanzien voor de politiediensten, maar dit is tot op heden enkel toegankelijk voor de hulpdiensten van de brandweer en ziekenwagen.

Wat is verdacht kan u zich afvragen? Eenvoudigweg is dit elke handeling, persoon of omstandigheid dewelke buiten de dagdagelijkse handelingen valt. Twijfel niet om te bellen naar het nummer 101 en zeg er duidelijk bij of je binnen een gebied van een buurtinformatienetwerk(BIN) woont (je hoeft hiervoor geen lid van de BIN te zijn!). Zo zal via BIN-net en het controlecentrum de BIN-sms geactiveerd worden.

Als je een verdachte handeling of persoon wenst te melden aan de politiediensten is het belangrijk om correcte informatie door te geven zoals: kentekenplaat, merk, kleur van een voertuig en het aantal verdachte personen met een zo compleet mogelijke persoonsbeschrijving. Vermeld hierbij ook telkens de richting waarin de verdachte persoon/het voertuig is weggegaan/weggereden. Dit vergemakkelijkt het opzoekingswerk van de gealarmeerde interventieploeg van de politie en zal gekoppeld worden aan eerdere of latere meldingen aan de politiediensten.

Weet hierbij dat de politiediensten liever 1 maal te veel gevraagd worden om naar een verdachte handeling te gaan, dan niet verwittigd te worden en later de vaststellingen van een inbraak te moeten doen.

Procedure - Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen?

Optie 1: via de website van de PZ TARL – ik werk met Microsoft Outlook.

Indien u werkt met Microsoft Outlook, dan opent er zich via de website van de PZ TARL www.tarl.be automatisch een invulformulier in de mailapplicatie door in de sectie afwezigheidstoezicht te klikken op volgende link: pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu. Hier vult u de nodige informatie in en bezorgt u deze op bovenstaand emailadres.

Optie 2: via de website van de PZ TARL – ik werk NIET met Microsoft Outlook, gebruik de invulbare PDF.

Indien u niet met Microsoft Outlook werkt, dan kan u via de website van de PZ TARL www.tarl.be het Formulier afwezigheidstoezicht (pdf, 54 KB) downloaden. U vult deze Pdf-file in en mailt deze vervolgens naar pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu.

Optie 3: ik kom liever langs in het wijkkantoor.

Inwoners van de gemeente Affligem kunnen altijd langskomen tijdens de openingsuren in het wijkcommissariaat te Roosdaal, Brusselstraat 15 waar een van onze medewerkers samen met u het formulier afwezigheidstoezicht invult. Dit kan op maandag (8u-12u), dinsdag (18u-20u), woensdag (13u-17u) en vrijdag (8u-12u). Op zaterdag kunnen inwoners van de gemeente Roosdaal terecht in het politiecommissariaat te Liedekerke, Affligemsestraat 101 van 08u tot 16u.

Opgelet: vraag het afwezigheidstoezicht minstens 7 dagen voor vertrek aan zodat de wijkinspecteur het tijdig kan voorzien in zijn/haar dienstplanning!

Foto buxusrups

Meer dan de helft van de Vlaamse buxuseigenaars heeft af te rekenen met de rupsen van de buxusmot.

Foto buxusrups

Soms is de schade te ver gevorderd en dient de aangetaste struik te worden afgevoerd.
Buxusresten vormen een belangrijke bron van nieuwe infectie van de buxusmot aangezien de eitjes, rupsen en poppen er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf ettelijke kilometers vliegend kan afleggen.
Daarom is het van groot belang dat het buxusafval wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot.

Volgende acties kan je ondernemen met je buxusafval:

 1. Grote hoeveelheden buxusafval kan in een dichte zak naar het recyclagepark brengen. Buxusafval dient bij snoeihout aangeleverd te worden.
  Laat het buxusmateriaal zeker geen weken liggen in je tuin.
 2. Kleine hoeveelheden buxusmateriaal kan je in een GFT-zak meegeven bij de ophaling.
 3. Thuiscomposteren van buxusmateriaal in een compostbak of vat is AF TE RADEN: de afdoding en verspreiding kan hier niet worden gegarandeerd.

Meer info is te vinden op www.sosbuxusmot.be.

Foto eikenprocessierupsen

Opgelet: ook in Roosdaal zijn er eikenprocessierupsen dit jaar.
In paniek raken is zeker niet nodig, maar waakzaam zijn wel. Merk je de rupsen op, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte.

Het seizoen van de eikenprocessierups is aangebroken. Deze rupsen kunnen heel wat hinder veroorzaken.
Wie in contact komt met de diertjes, riskeert felle jeuk tot zelfs een branderig gevoel op de huid.
Als u de aanwezigheid van de eikenprocessierups vaststelt, dient u het gemeentebestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Foto eikenprocessierupsen

Informatiefolder eikenprocessierupsen

Foto DSD

Rijdt u netjes altijd aan de juiste snelheid? Meestal, soms, nooit. Toch is er een verschil tussen "even onoplettend net te snel" en "alleen in je eigen straat een gepaste snelheid rijden voor de vrede met de buren" ...

In de voorbije periode (januari – april 2018)

 • plaatste de gemeente DSD-borden (snelheidsinformatieborden sensibiliseren en meten) in de
  • Tenzuivenestraat
  • Koollochting
  • Daalbeekstraat
  • Gustaaf Ponchaustraat
  • Geraardsbergsestraat
  • Derrevoortstraat
  • Bundermeersweg
  • Kapellestraat
  • Dokter Roosensstraat
  • Hoogstraat
  • Ramerstraat
  • Koning Albertstraat
  • Ijzerenkruisstraat
  • Kaaitvaartstraat
  • N8 (Ninoofsesteenweg)
 • voerde de politie snelheidscontroles uit in de
  • Koning Albertstraat
  • Kleemstraat
  • Nieuwe Kaai
  • Keyerberg
  • N8 (Ninoofsesteenweg)

Waarom en hoe gebeurt dit?

 • Meten is weten. De hoeveelheden en de snelheden van het verkeer vragen soms om maatregelen, bevestigen al dan niet een vermoeden of tonen een evolutie aan. Daarom is het belangrijk exacte cijfers te hebben.
 • Veiligheid: verkeersborden en sensibilisering via DSD-borden, ... dragen bij aan een gepaste snelheid en dus aan veiligheid. Sommige bestuurders sturen hun rijgedrag alleen bij via centen ... daarom zijn er ook politiecontroles en wordt er beboet.
 • Maandelijks wordt de lijst van locaties vastgelegd en aangepast op het Gemeentelijk Veiligheidsoverleg (GVO) met o.a. de burgemeester, politie, dienst mobiliteit, technische dienst.
Foto beschadigd voetpad

Als je een probleem op of langs de weg of het fietspad opmerkt, kan je dat nu melden bij één centraal meldpunt: www.meldpuntwegen.be
Van daaruit wordt de melding automatisch doorgestuurd naar de bevoegde wegbeheerder, die het probleem zo snel mogelijk zal onderzoeken en/of oplossen.

Wat kan je melden?

 • Staat van de infrastructuur (wegen, fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers, voetpaden, zebrapaden, tunnels, bruggen,...)
 • Zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud
 • Verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • Openbare verlichting, verkeerslichten
 • Flitspalen, trajectcontrole
 • Straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden)
 • Bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen)
 • Snelwegparkings, carpoolparkings
 • Wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering)

Meld je probleem online

Als je een probleem hebt gemeld op www.meldpuntwegen.be, krijg je een bericht zodra je melding is geregistreerd. Deze melding wordt op basis van de opgegeven locatie automatisch naar de juiste wegbeheerder (Vlaamse overheid, steden en gemeenten, waterwegbeheerders,...) gestuurd. Die zal de melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Meld je probleem telefonisch

Daarnaast kan je problemen op of langs wegen en fietspaden ook nog steeds telefonisch melden. Je kan daarvoor elke werkdag van 9u tot 19u bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Dringend en gevaarlijk? Bel 101

Wil je een dringende gevaarlijke situatie melden? Verwittig dan onmiddellijk de politie via het noodnummer 101.

Dr. Roosensstraat 2 dagen afgesloten

- Update 12/04: van maandag 16 tem vrijdag 20 april 2018 is er verminderde doorgang voor het verkeer te Dokter Roosensstraat 4 (wegversmalling door werf aan beide zijden van de weg). Er wordt beurtelings verkeer ingesteld. Mogelijk worden de werken vroeger beëindigd (20 april is de uiterste datum).

- Op donderdag en vrijdag 12 en 13 april 2018 wordt de Dokter Roosensstraat tijdelijk afgesloten omwille van werken ter hoogte van huisnummer 4 (nieuwbouw IMI). Oorspronkelijk werd er alleen ter hoogte van het voetpad gewerkt maar door onvoorziene werfomstandigheden (09/04/2018) heeft Eandis toch de volledige breedte van de weg nodig om de veiligheid te garanderen. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, wordt het afsluiten t.h.v. Dokter Roossensstraat 4 nog tijdens de Paasvakantie (12 en 13/04) uitgevoerd.
Er wordt een wegomlegging voorzien via de Jozef de Schepperstraat, Groenenboomgaard. Kapellestraat, Lombeekstraat en Ledebergdries.
Eandis brengt de bewoners op de hoogte via een brief. De bussen van De Lijn zullen omrijden. De (lokale) hulpdiensten worden op de hoogte gebracht van dit bericht.

20180409 Dr Roossensstraat