Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

 Veel mensen en niet in het minst de jongeren zijn zeer gevoelig voor milieu- en natuurwaarden en voor het behoud ervan. In bevragingen van bevolkingsgroepen over wat hen nauw aan het hart ligt staat milieu bovenaan de lijst van de prioriteiten. 

Het verlangen om milieubewustzijn om te zetten in milieugedrag is bij veel mensen groot en de frustratie dit niet te kunnen doen door gebrek aan milieuvriendelijke alternatieven is soms hevig.  Gezonde lucht, proper water, een leefbare omgeving en voldoende natuur in de buurt: dit hoeft geen utopie te zijn maar zijn de basisbehoeften en –rechten van elke inwoner. 

De gemeente draagt hierbij een grote verantwoordelijkheid.  Zelfs met minder geld en personeel kan er op lokaal niveau vlak veel gebeuren voor een beter milieu en een sterkere natuur.

Voor de realisatie van deze doelstellingen is het uitvoeren van een aantal projecten nodig. Daarom is het belangrijk dat mensen positief staan tegenover bepaalde maatregelen en zelf ook oplossingen en verbeteringen kunnen voorstellen.  De problemen waarmee we geconfronteerd worden zijn soms zo complex dat alle input welkom is.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Gemeenschapswachten hebben geen politionele bevoegdheid. Wel gaan zij dagelijks de straat op om de veiligheid en leefbaarheid van uw buurt te verbeteren. Zij proberen zoveel mogelijk alle vormen van kleine criminaliteit te voorkomen en onveilige situaties in het straatbeeld te verhelpen.

Daarbij staan ze steeds ter beschikking van de burger: spreek hen aan en ze zullen proberen u verder te helpen.

Enkele belangrijke taken:

 • Mensen aanspreken rond het proper houden van de gemeente (zwerfvuil, hondenpoep, ...).
 • Melden van onveilige situaties aan politie en gemeentelijke diensten
 • Informatie geven: de weg wijzen, uitleg geven over preventieprojecten
 • ...

De cultuurdienst staat in voor:

 • de uitwerking van de beleidsdoelstelling cultuur voor het meerjarenplan 2014-2019;
 • de organisatie van culturele activiteiten en evenementen;
 • ondersteuning van de cultuurraad;
 • toelagen en dienstverlening aan verenigingen en organisatoren;
 • uitlenen van materiaal;
 • het aanbieden van informatie omtrent cultuur en toerisme;
 • mensen warm maken voor cultuur.

 

krul contactDienst Cultuur

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 50
cultuur@roosdaal.be

De jeugddienst neemt initiatieven die erop gericht zijn van Roosdaal een jeugdvriendelijke gemeente te maken. De jeugddienst is de schakel tussen het gemeentebestuur en het Roosdaalse jeugdwerk (jeugdbewegingen, jeugdhuis,...), maar verliest tegelijk ook de jongeren niet uit het oog die niet bij een vereniging aangesloten zijn.

De jeugddienst staat in nauw contact met een heleboel gemeentelijke, regionale en nationale organisaties. Daardoor kan elke jongere er steeds terecht voor informatie, hulp en begeleiding over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Daarenboven zet deze dienst ook heel wat fijne activiteiten op poten, denk maar aan de Buitenspeeldag, het Weekend van de Jeugd en Roosdaal Zomert!

Heb jij een fijn idee om jeugd in Roosdaal mee op de kaart te zetten? Of heb je simpelweg een vraag waarbij je niet goed weet waar naartoe? Neem dan contact met ons op.

 

krul contactDienst Jeugd

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
jeugd@roosdaal.be

De sportdienst is een onderdeel van de gemeentelijke dienst " Welzijn en vrije tijd". De sportdienst heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot sportbeoefening en beweging, ongeacht hun niveau. Dit wordt bereikt door het bieden van ondersteuning (logistiek en financieel) aan de lokale sportclubs en door de organisatie van gemeentelijke activiteiten.
 
De gemeente Roosdaal is lid van de Interlokale sportregio Pajottenland. Hierdoor kan je deelnemen aan een ruime waaier van regionale sport- en recreatieactiviteiten (seniorensportdag, jongerensportdag, ...) en vormingsactiviteiten.
 

 

krul contactDienst Sport

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 52
sport@roosdaal.be

 

Roosdaal heeft op toeristisch vlak heel wat te bieden.

Als je op ontdekking gaat, merk je dat iedere deelgemeente zijn eigen troeven heeft en maak je kennis met tal van leuke plekjes waar het aangenaam vertoeven is.

Bij de dienst toerisme kan je terecht voor alle informatie over de toeristische troeven van Roosdaal.
Alle informatie is ook te vinden op onze toeristische website:

www.toerismeroosdaal.be

 

krul contactDienst Toerisme

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 49 01
toerisme@roosdaal.be

GC Het Koetshuis Roosdaal

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis is reeds bijna 10 jaar het kloppende hart van het culturele leven in Roosdaal.

Zeer uitegebreide informatie over de infrastructuur, het aanbod, de omkadering, ticketverkoop, ... vindt u terug op de website van het gemeenschapscentrum www.koetshuisroosdaal.be

De dienst financiën heeft tot taak het gemeentebestuur bij te staan in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk financieel beleid. De dienst staat onder leiding van de financieel directeur in voor het opmaken van het ontwerp van het budget en het financieel meerjarenplan, het invorderen van de gemeentebelastingen en -retributies, het bijhouden van de gemeenteboekhouding, het opmaken van de inventaris en jaarrekening, het thesauriebeheer, de krediet- en wettigheidscontrole van financiële verrichtingen en het aankoopbeheer.

Bij de financiële dienst kan u verder ook terecht met vragen over:

 • de verschillende belasting- en retributiereglementen;
 • de behandeling van de aangifteformulieren van de gemeentebelastingen;
 • bezwaarschriften betreffende belastingen en retributies.

 

krul contactDienst Financiën

Pagina 2 van 2