Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Cover welzijnsgids 2016-2018
De welzijnsraad adviseert het gemeentebestuur bij haar welzijnsbeleid en zet ook regelmatig zelf acties op gericht op het verbeteren van het welzijn van de Roosdaalse inwoners.

De welzijnsraad is tevens ook de drijvende kracht achter de tweejaarlijkse "Welzijnsgids" die huis-aan-huis wordt bedeeld in alle Roosdaalse brievenbussen. De Welzijnsgids biedt een duidelijk overzicht van het volledige aanbod aan welzijnsvoorzieningen waarop U als Roosdaalse burger een beroep kan doen (niet alleen gemeentelijk of OCMW-aanbod, maar ook het ruime regionale en nationale aanbod).

De Welzijnsgids kan u downloaden in ons Documentenloket

In toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen wordt een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening opgericht (GECORO).De gemeenteraad heeft in zitting van 26 januari 2007 beslist dat deze commissie uit 9 leden zal bestaan, waarvan 3 deskundigen en 6 leden uit de hierna vermelde geledingen.Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

Naast de verschillende opdrachten die het decreet aan deze adviesraad verleent (advies over gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijk RUP, planologische attesten, ...) kan deze commissie advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Aan geïnteresseerde deskundigen wordt gevraagd om naam, adres en motivatie van hun deskundigheid over te maken aan het gemeentebestuur.

Aan hierna vermelde maatschappelijke geledingen van de gemeente Roosdaal wordt gevraagd om één vertegenwoordiger voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en één plaatsvervanger voor het voorgedragen lid:

 • milieu- en natuurverenigingen;
 • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers);
 • verenigingen van handelaars;
 • socio-culturele verenigingen;
 • de economische sector;
 • verenigingen van landbouwers;
 • verenigingen van werknemers;
 • jeugdverenigingen.

Aan de maatschappelijke geledingen wordt gevraagd bij de voordracht van de kandidaturen volgende gegevens over de kandidaat en de plaatsvervanger te vermelden:

 • naam en adres van de kandidaat;
 • naam en adres van de plaatsvervanger;
 • voor welke maatschappelijke geleding de voordracht ingediend wordt;
 • eventuele deskundigheid inzake ruimtelijke ordening;
 • motivatie.

De kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • bijzonder gemotiveerd zijn;
 • eventueel deskundig inzake ruimtelijke ordening;
 • actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt;
 • geen lid zijn van de gemeenteraad of het schepencollege;

De middenstandsraad heeft als doel een inventaris te maken van de initiatieven die door de gemeente kunnen georganiseerd worden om de Roosdaalse middenstand te promoten. Bij de organisatie van feestelijkheden heeft  het gemeentebestuur steeds logistieke ondersteuning gegeven. Deze initiatieven worden steeds vooraf besproken op de middenstandsraad. De tot nu toe georganiseerde activiteiten zoals de jaarlijkse kerstboomactie, de tweejaarlijkse samenwerking aan de Dag van de Aardbei, ... kenden steeds een groot succes.

Voel je je aangesproken om deze vergaderingen bij te wonen, wens je mee te werken aan het beleid en de organisatie van initiatieven voor en door handelaars van Roosdaal, dan kan je dit melden aan het gemeentebestuur bij de dienst middenstand, telefoon 054 89 49 01 of nicole.vanschepdael@roosdaal.be

Het GAS-beleid van de gemeente Roosdaal wil een antwoord bieden op kleine vormen van overlast.

Sinds de toepassing van de GAS zijn bepaalde vormen van overlast fors gedaald of bijna verdwenen. Toch duiken er regelmatig nieuwe vormen van overlast op waar de gemeente een antwoord op moet bieden. De gemeente merkt ook dat overlast zich verplaatst.

GAS in Roosdaal

 • Vanaf 16 jaar
 • 2 soorten sancties: bemiddeling, geldboete
 • Geldboete bedraagt maximaal 175 EUR voor minderjarigen, 375 EUR voor meerderjarigen

Waarvoor riskeert u een GAS in Roosdaal?

Zwerfvuil – sluikstorten

Afval hoort niet thuis in de openbare ruimte. De afvalbakken van de gemeente dienen enkel voor het deponeren van zwerfvuil (blikjes, papiertjes, hondenpoepzakjes,…). Huishoudelijk afval verwijder je via de daartoe bestemde vuilniszakken. Specifiek afval (frituurvet, bouwafval…) breng je binnen in het containerpark en dump je niet in de straatgoten of rioolputten.

Wildplakken

Affiches mag je enkel ophangen op de aanplakzuilen van de gemeente.

Wildplassen

Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen.

Lawaai

Hinder je omgeving niet met storend, nodeloos lawaai. Voor het gebruik van luidsprekers, muziek- of andere lawaaierige instrumenten of apparaten heb je een vergunning van de burgemeester nodig.
Tussen 22 en 6 uur mag je de nachtrust van de bewoners niet verstoren.

Overlast dieren

Wees niet enkel een dierenvriend, maar hou ook rekening met je buren. Honden horen aan de leiband en als eigenaar ben je verplicht de uitwerpselen van je dier te verwijderen. Eigenaars van honden, en ook andere dieren, moeten er ook voor zorgen dat ze geen abnormale hinder veroorzaken voor omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs.

Vandalisme

Wie schade aanbrengt moet uiteraard de rekening betalen. Dit geldt ook voor het ongewenst aanbrengen van graffiti.

Foutief aanbieden van huisvuil

De gemeente Roosdaal haalt de verschillende soorten huisvuil afzonderlijk op. Het gaat om restafval, gft, snoeihout, grof vuil, pmd en papier en karton. Zet uw huisvuil alleen in een reglementaire afvalzak op straat, en doe dat alleen op de dagen die op uw afvalkalender staan.

Sluikstoken

Het verbranden van afvalstoffen is ten strengste verboden.

Schadelijke ruigtekruiden

De eigenaar is verplicht zijn braakliggend terrein te onderhouden en vrij te houden van ruigtekruiden zoals netels, bramen, enz.,

Hinderende aanplantingen

De eigenaar moet ervoor zorgen dat zijn bomen, hagen, heesters en andere aanplantingen zodanig gesnoeid zijn dat ze de zichtbaarheid en de vrije doorgang voor de weggebruikers niet hinderen, de zichtbaarheid van de verkeerstekens en huisnummers niet belemmeren en geen gevaar opleveren voor nutsleidingen en transportleidingen.

Wie kan sanctioneren?

De politie en enkele gemeentelijke ambtenaren stellen mogelijke overtredingen vast. Zij kunnen zelf echter geen sanctie opleggen. Die taak is voor de sanctionerend ambtenaar.
De sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld door de gemeenteraad en is onafhankelijk. Deze ambtenaar mag zelf geen vaststellingen doen, maar oordeelt op basis van het bestuurlijk verslag en het eventuele verweer.
De sanctionerend ambtenaar houdt altijd rekening met de omstandigheden en beslist in verhouding tot de overtreding.

Protocolakkoord met het Parket Halle-Vilvoorde

Op 30 november 2017 keurde de Roosdaalse gemeenteraad een protocolakkoord goed met de Procureur des Konings (Parket) Halle-Vilvoorde met betrekking tot de “gemengde” inbreuken in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
De gemengde inbreuken zijn die inbreuken die volgens de geldende wetgeving zowel strafrechtelijk (Parket) als administratief (GAS) kunnen gesanctioneerd worden. In het protocolakkoord worden enkele van de gemengde inbreuken vastgelegd waarvoor het Parket niet langer zal optreden en die bijgevolg nog enkel door GAS-boete zullen worden gesanctioneerd.

Klik hier voor de integrale tekst van het protocolakkoord

Pagina 2 van 2