landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Sint-Gaugericuskerk

Restauratie Sint-Gaugericuskerk

Juli 2017

 • In juli 2017 valt er een steen naar beneden uit de middenbeuk van de Sint-Gaugericuskerk. De kerk wordt gesloten en onmiddellijk geïnspecteerd.

Na juli 2017

 • Kostprijs van het verslag, bijkomend technisch onderzoek, reparatie, … wordt beraamd op € 250 000. Zonder gemeentelijk kerkenbeleidsplan kan, omwille van dit bedrag, geen onmiddellijke herstelling worden uitgevoerd.
 • De bespreking van het gemeentelijk kerkenbeleidsplan tussen de verschillende kerkraden en het Centraal Kerkbestuur liep reeds in veelvuldig overleg met de federatieploeg van Roosdaal, de dekenassistent voor onze parochiale zone, de regionale diensten van Onroerend Erfgoed, het bisdom. Het gemeentebestuur bleef op de hoogte van de evolutie en de inhoud en hun opmerkingen werden verwerkt.

Zomer 2018

 • Er is een ontwerp gemeentelijk kerkenbeleidsplan dat voorgelegd wordt aan de diensten van Onroerend Erfgoed en het bisdom. Vanaf september 2018 keuren alle kerkfabrieken het plan goed samen met het Centraal Kerkbestuur.
 • In overleg met het gemeentebestuur wordt in diezelfde periode een akkoord gevonden om een studie uit te schrijven, die voor de kerk van Pamel door deskundigen zal laten uitzoeken:
  • Wat het zou kunnen kosten om de kerk opnieuw voor 20 jaar goed in orde te zetten?
  • Wat de andere mogelijkheden zouden zijn om te doen met de kerk?

Juni 2019

 • Na positief advies van de diensten van Onroerend Erfgoed en het bisdom (einde 2018) kan het gemeentelijk kerkenbeleidsplan, nodig om verder te kunnen doen met eender welke ingreep aan eender welke kerk, op 20 juni 2019 door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd worden!
 • De gemeenteraad heeft als voorwaarden gesteld dat:
  • zij geconsulteerd wil worden bij elke voorgestelde belangrijke wijziging van het gebruik van de Roosdaalse kerken,
  • elke zulke wijziging financieel haalbaar moet zijn,
  • dat vooraleer er dergelijke wijzigingen gebeuren er met hen in overleg wordt gegaan om te onderzoeken of een gebruik ten behoeve van de gemeenschap in welke vorm dan ook mogelijk is.
 • De kerkfabriek van Pamel start, na de beslissing van de gemeenteraad, onmiddellijk met een vraag tot studie om te bepalen hoe hoog de restauratiekost van de kerk zal zijn.

juli-augustus-september 2019

 • Abscis Architecten, Stabitec Stabiliteitsingenieurs en Groep Monument hebben alle informatie verzameld om een studie uit te voeren. Deze mensen behoren tot het kruim van de ingenieursbureaus in België met pakken ervaring in restauratie van historische gebouwen, en meer in het bijzonder nog kerken.

oktober 2019

 • Verslag hierover aan de kerkraad.

Verslag

Wat waren hun bevindingen?

De kerk gaat zeker niet invallen!

Wat moet er eerst en vooral gebeuren, wat is er eerste prioriteit en noodzaak?

Er moeten wat stabiliteit betreft verbeteringswerken worden uitgevoerd. De experten hebben voor deze verbeteringswerken en herstel een plan van aanpak uitgewerkt. Er zijn ook een aantal technische ingrepen als dringend aangestipt zoals de vernieuwing van de elektrische installatie en het herstel van de bliksemafweer.

Welke andere werken en herstellingen zijn er dan nog nodig om het gebouw voor de langere termijn te bewaren en in dienst te kunnen houden?

 • De restauratie van de ruwbouw, de restauratie van het dak en de dakwaterafvoer.
 • De herstelling van de gevel die in een vorige renovatie, door de toenmalige aannemer niet goed gebeurd is.
 • De gevelstenen zijn van zichzelf poreus en zijn toen te hard gezandstraald, de oude voegen zijn niet ver genoeg uitgehaald, de nieuw gebruikte voegspecie was te hard. De nieuwe voegen zijn daardoor in de tijd nadien en intussen op heel wat plaatsen gebarsten. De muren zijn toen uitwendig behandeld om geen vocht meer in te kunnen dringen. Door de net genoemde barsten in de voegen kon er wel water in maar eens er in kon het er ook niet meer uit. Het spel van regen, wind, warm en koud maakt dat er nu brokken, brokjes afsplinteren en naar beneden vallen.
 • De gevel moet grondig gereinigd en gerestaureerd worden.

Er is - weliswaar verstoord door de pandemie - dan onmiddellijk van start gegaan met deel 2 van de studie met name het zoeken naar ideeën en mogelijkheden voor onze kerk, van verderzetting voor liturgisch gebruik, een eventuele nevenbestemming in de tijd of in de ruimte of een herbestemming.

In het laatste kwartaal van 2020 is de kerkraad samen met Abscis Architecten, de federatieploeg, de parochiale verenigingen (KWB, Femma, Fusa-koor, de chiromeisjes), Erfgoed Rausa, het gemeentebestuur, de gemeentelijke administratie, de politieke partijen, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, de Roosdaalse handelaars op zoek gegaan naar scenario’s en mogelijkheden voor de kerk van Pamel in de volgende decennia.

Dat overleg loopt momenteel maar zal als het goed gaat na de zomer 2021 uitmonden in gezamenlijke besluiten.

Over die besluiten informeren we jullie opnieuw.

Meer informatie

Je kan een duidelijk overzicht van de resultaten van studie deel 1 en het gemeentelijk kerkenbeleidsplan aanvragen via kerkinroosdaal@gmail.com.