landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Logo Huis van het Kind

In het najaar van 2019 kreeg de gemeente Roosdaal een officiële erkenning voor het ‘Huis van het Kind Roosdaal’.
Het Huis van het Kind is geen fysiek huis, maar wel een samenwerkingsverband van verschillende lokale diensten en organisaties die werken met en voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Wat deden we al? Spelpakketten uitdelen aan kwetsbare gezinnen, het organiseren van verschillende activiteiten in het kader van Week van de groeilamp (15-23 mei 2021), …

Opgelet: Er zal geen permanentie van het infopunt zijn op woensdagen 21/07, 28/07 en 04/08. Bij dringende zaken kan u mailen naar huisvanhetkind@roosdaal.be .

Contactgegevens:
Sofie Van Hamme
Coördinator Sociale Zaken
Tel.: 02 583 15 46
E-mail: huisvanhetkind@roosdaal.be
Facebook: Huis van het Kind Roosdaal

In deze lijst kan u op een eenvoudige manier snel navigeren naar de documenten die u zoekt:

 • in de 1e kolom kan u met de pijltjes in de bovenste rij de lijst alfabetisch sorteren (oplopend op aflopend) of u kan (een deel van) de naam intypen in veld en de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten
 • ook de 2e kolom kan alfabetisch gesorteerd worden (oplopend of aflopend)
 • in het zoekveld in de rechterbovenhoek kan u een (deel van) een zoekterm ingeven, de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten (als u bvb. "jeu" ingeeft, worden enkel nog de documenten getoond met "jeu" in de omschrijving, bvb. "jeugdsubsidies"

 

  

Type Omschrijving
Aangifteformulier Aangifte belasting op de aanplakborden
Aangifteformulier Aangifte belasting op de tweede verblijven
Aangifteformulier Aangifte huis-aan-huis drukwerk
Aanvraagformulier Consumptiecheques kwetsbare groepen
Aanvraagformulier Beleidssubsidie sportvereniging
Aanvraagformulier Erkenning Roosdaalse verenigingen
Aanvraagformulier Gebruik foorkasten
Aanvraagformulier Gebruik uitleendienst
Aanvraagformulier Huur Turnzaal-Lombeekkring-Raadzaal
Aanvraagformulier Huur zaal Kattem
Aanvraagformulier Impulssubsidie sportvereniging
Aanvraagformulier Kadervorming jeugdwerk
Aanvraagformulier Kandidatuur vrijwilliger kinderopvang-redder
Aanvraagformulier Kapmachtiging (website Vlaanderen.be)
Aanvraagformulier Natuurvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Evenementsubsidie jeugdwerk
Aanvraagformulier Reistoelating minderjarig kind
Aanvraagformulier Reservatie kunstgrasveld centrum Pamel
Aanvraagformulier Speelstraten
Aanvraagformulier Speelstraten bewonersenquête
Aanvraagformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Aanvraagformulier Subsidie jeugdwerkinitiatieven
Aanvraagformulier Subsidie aanleggen hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening
Aanvraagformulier Subsidie aanplanten en onderhoud kleine landschapselementen
Aanvraagformulier Subsidie sportkampen
Aanvraagformulier Toetreding Roosdaalse Sportraad
Aangifteformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) - verslagformulier
Aanvraagformulier Vlarem Klasse 1 of 2 milieuvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Werkingssubsidie cultuur
Aanvraagformulier Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Aanvraagformulier Eenmalige corona-subsidie voor socioculturele verenigingen en de ‘coronasportpas’
Aanvraagformulier Toelage niet-gemeentelijke Roosdaalse parochiale zalen
Belastingsreglement Gemeentelijke opcentiemen 2021
Belastingsreglement Aanvullende personenbelasting 2021
Belastingsreglement Aanplakborden (2019-2025)
Belastingsreglement Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) (2019 - 2025)
Belastingsreglement Belasting op de inzameling huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen (intradura) (2021 - 2025)
Belastingsreglement Huis-aan-huis verspreiding van niet -geadresseerde drukwerken (2019 - 2025)
Belastingsreglement Leegstaande gebouwen en woningen (2019 - 2025)
Belastingsreglement Mobiele reclamepanelen (2019 - 2025)
Belastingsreglement Afleveren administratieve stukken (2015 e.v.)
Belastingsreglement Belasting op het niet-realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater (2019 - 2025)
Belastingsreglement Belasting tweede verblijven (2019 - 2025)
Belastingsreglement Model bezwaarschrift
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - Bijlagenbundel
Info Protocolakkoord GAS gemengde inbreuken
Info Catalogus uitleendienst
Info Competentiegids
Info Milieu - Kleine landschapselementen - lijst van de geubsidieerde planten
Info Milieu - afvalgids 2018
Info Milieu - sorteerinfo Fostplus
Info Organiek reglement van de vaste commissie van advies AGB Roosdaal
Info RUP Pamel Centrum - Grafisch plan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande juridische toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Onteigeningsplan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015
Info Speelstraten - afsprakennota
Info Welzijnsgids Roosdaal 2018-2020
Info Sportelgids 2017-2018 voor 50-plussers
Info Jeugdsportgids Pajottenland
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (bedrijf)
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (woon)
Melding Vlarem overname van een vergunde inrichting
Melding Vlarem kleine verandering
Politiereglement Openbare orde en veiligheid
Politiereglement Verwijderen afvalstoffen
Politiereglement Bestrijden eikenprocessierups
Politiereglement Openbare overlast
Politiereglement Stilstaan en Parkeren
Premie Geboorte- en adoptiepremie
Premie Huwelijksjubilarissen
Reglement Consumptiecheques kwetsbare doelgroepen
Reglement Cultuurcheques
Reglement Rechtspositieregeling personeel  gemeente (laatste versie : gemeenteraad 30 november 2017)
Reglement  Rechtspositieregeling personeel OCMW (laatste versie : OCMW-raad 19 december 2017)
Reglement Begraafplaatsreglement
Reglement Huishoudelijk reglement vakantiespeelplein Zeppelin
Reglement Jeugdsubsidiereglement
Reglement Beleidssubsidie sportverenigingen
Reglement Erkenning Roosdaalse verenigingen
Reglement Subsidiereglement niet-gemeentelijke sportinfrastructuur
Reglement Gebruik kunstgrasveld centrum Pamel
Reglement Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen en verkavelen
Reglement Impulssubsdie sportverenigingen
Reglement Speelstraten
Reglement Milieu subsidie aanplanten van kleine landschapselementen en fruitbomen
Reglement Subsidie milieu- en natuurprojecten
Reglement Integraal waterbeleid: afkoppelingsreglement "collectieve zuivering"
Reglement Subsdie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Reglement Milieu subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
Reglement Milieu subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen en knotten van bomen
Reglement Subsidie voor sportkampensportkampen
Reglement Subsidie cultuurprojecten
Reglement Subsidie socio-culturele verenigingen
Reglement Begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en visum
Reglement Begrip 'dagelijks personeelsbeheer' (OCMW)
Reglement Toelage huur- en energiekosten niet-gemeentelijke Roosdaalse sportinfrastructuur
Reglement Toelage niet-gemeentelijke Roosdaalse parochiezalen
Subsidiereglement Subsidiereglement éénmalige corona-subsidies (Goedgekeurd: gemeenteraad 29/10/2020 - Gepubliceerd website: 4/11/2020)
Subsidiereglement Uitzonderingen op bestaande subsidiereglementen in functie van het reglement op de éénmalige corona-subsidies (Goedgekeurd: gemeenteraad 26/11/2020 - Gepubiiceerd website: 2/12/2020)
Retributiereglement Retributiereglement bibliotheek i.k.v. regiobib Pajottenland & Zennevallei (goedgekeurd gemeenteraad: 25/02/2021 - Gepubliceerd website:  2/3/2021)
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiewerking - vaststelling tarieven
Retributiereglement Deponeren van bepaalde afvalstoffen op het recyclagepark (2019 ev)
Retributiereglement Compostvaten, compostbakken en keukenemmertjes (2019 ev)
Retributiereglement Geleverde prestaties door gemeentepersoneel (2017ev)
Retributiereglement Ophalen grof vuil, snoeihout, papier en karton (2018 ev)
Retributiereglement Werken aan de nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2020-2022)
Retributiereglement Begraafplaatsen
Retributiereglement Kunstgrasveld centrum Pamel
Retributiereglement Tijdelijke inname openbaar domein
Retributiereglement Busvervoer muziekacademie
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school - vaststelling tarieven
Retributiereglement Gemeentelijk zwemmen binnen het aanbod van de SNS-pas (SPort Na School)
Retributiereglement Gebruik van het zwembad van het MPC Sint-Franciscus
Retributiereglement  Retributie gebruik raadzaal
Retributiereglement Innings- en aanmaningskosten
Retributiereglement Afleveren van afschriften van bestuursdocumenten
Reglement Gemeentelijke uitleendienst
Reglement Gemeentelijke zalen
Retributiereglement Gemeentelijke zalen
Reglement Gebruiksreglement kantine / kleedkamers
Retributiereglement Retributiereglement kantine / kleedkamers
Aanvraagformulier Reservatieformulier voor gebruik van kantine / kleedkamers
Reglement Toewijzingsreglement sociale huurwoningen Interlokale Vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland

 Op donderdag 19 december 2019 werd het Roosdaalse Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad:

Update 2 december 2020: Op dinsdag 15 december 2020 om 19u30 bespreekt de budgetcommissie het voorstel van "Aanapssing Nr. 1 aan het Meerjarenplan 2020-2025" , op donderdag 17 december 2020 wordt deze ter goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad. Beide vergaderingen zullen omwille van de Covid-maatregelen digitaal plaatsvinden via Teams en zullen door het publiek online gevolgd kunnen worden via de livestream op het Youtube-kanaal van Roosdaal: https://www.youtube.com/channel/UCo8W0xTjbPtTT0cQyjExHrA 

Hoe het Meerjarenplan 2020-2025 ontstond ..

Dit meerjarenplan kwam tot stand na een maandenlange intensieve samenwerking tussen het gemeenterpersoneel, mandatarissen en externe deskundigen (interne en externe omgevingsanalyses, thematische werksessies gemeentepersoneel, overleg schepencollege, ...). 

 Toen het 1e ontwerp van meerjarenplan klaar was, hield de gemeente Roosdaal een participatiemoment (30 oktober 2019) en een online bevraging (van 25 oktober 2019 t.e.m. 6 november 2019) over het meerjarenplan 2020-2025. Met uw input van deze inspraakmomenten hebben we het meerjarenplan verder vorm gegeven en prioriteit aan de acties te gegeven.

De 8 doelstellingen die bevraagd werden:

 • · Roosdaal, landelijk, milieubewust en klimaatrobust
 • · Efficiënt Roosdaal
 • · Roosdaal, omgeving voor wonen, werken en leven
 • · Zorg en welzijn
 • · Vrije tijd
 • · Roosdaal, mobiel
 • · Roosdaal, veilig
 • · Roosdaal beheert haar patrimonium

De resultaten van de bevraging kan je in Roosdaal Info van januari 2020 terugvinden en nadien ook op deze website.

Op de budgetcommisie van de gemeenteraad op dinsdag 10 december 2019 om 19u30 werd het meerjarenplan 2020-2025 dan inhoudelijk besproken. De budgetcommissie is een gemeenteraadscommissie die zelf geen besluiten neemt maar de goedkeuring door de gemeenteraad voorbereidt in aparte bespreking. 

Op de gemeenteraad op  donderdag 19 december 2019 om 19u30 werd het meerjarenplan 2020-2025 nog verder inhoudelijk besproken en nadien definitief goedgekeurd.

Het integrale Meerjarenplan Roosdaal 2020-2025 (goedgekeurd gemeenteraad 19 december 2019)  kan je hier terugvinden  

Meer informatie
Stel je vraag via info@roosdaal.be of 054 89 13 00

 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, gelieve hem dan met de toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren en verdelen van deze e-mail en de toegevoegde bestanden zijn verboden, alsook het gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van dit bericht of de bijgevoegde bestanden.

De inhoud van deze e-mail en zijn toegevoegde bestanden zijn afkomstig van zijn auteur. Dit bericht heeft uitsluitend een informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege het gemeentebestuur van Roosdaal tot stand brengen.

Verbintenissen kunnen alleen tot stand gebracht worden met een door de burgemeester (voor het OCMW: de voorzitter) en algemeen directeur ondertekend document.

We helpen jou graag verder in 1-2-3:

 1. Check het digitaal loket voor onze online dienstverlening en je bent zo geholpen.
 2. Nog vragen? Contacteer dan onze diensten voor meer informatie. 
 3. Is een bezoek aan onze diensten nodig? Maak dan eerst een afspraak!

Algemene contactgevens

Administratief Centrum   

Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal / T: 054 89 13 00 / F: 054 89 13 01 / info@roosdaal.be

Ondernemingsnummer: BE 0207 515 365 / Bank: BE33 0910 0017 6346

OCMW

Kerkstraat 4 te 1761 Roosdaal / T: 02 582 72 04 / info@ocmw-roosdaal.be

 GC Het Koetshuis

Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal / T: 054 89 49 00 / info@koetshuisroosdaal.be 

 

Contactgegevens van de diensten

Bibliotheek, bib@roosdaal.be, 054 89 13 55

Burgerzaken burgerzaken@roosdaal.be, 054 89 13 20

Communicatie, communicatie@roosdaal.be, 054 89 13 22

Cultuur, cultuur@roosdaal.be, 054 89 13 51

Financiën, financiën@roosdaal.be, 054 89 13 60

GAS-ambtenaar, gas@roosdaal.be, 054 89 13 40

Gemeenschapswacht, gemeenschapswacht@roosdaal.be, 054 89 13 40

ICT, ict@roosdaal.be, 054 89 13 17

Jeugd, jeugd@roosdaal.be, 054 89 13 52

Middenstand, middenstand@roosdaal.be, 054 89 49 01

Milieu, milieu@roosdaal.be, 054 89 13 32

Mobiliteit, mobiliteit@roosdaal.be, 054 89 13 42

Onderwijs, eva.vanderschueren@roosdaal.be,  0471 55 36 54, voor de contactgegevens van de Roosdaalse scholen, zie de pagina "Scholen in Roosdaal"

Personeel en Organisatie,personeelsdienst@roosdaal.be, 054 89 13 10

Ruimtelijk Ordening, ruimtelijkeordening@roosdaal.be, 054 89 13 30

Sport, sport@roosdaal.be, 054 89 13 52

Technische Dienst, technischedienst@roosdaal.be, 054 89 13 30

Toerisme, toerisme@roosdaal.be, 054 89 49 01

Welzijn, welzijn@roosdaal.be, 054 89 13 50

Wonen, wonen@roosdaal.be, 054 89 13 36

Contactgegevens van de mandatarissen

Klik hier voor de pagina met de contactgevens van de mandatarissen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018) breidde de bekendmakingsplicht voor de openbare besturen verder uit. De bekendmakingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing.

De publicatie- of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de lokale overheid komt tegemoet aan de vereiste van democratische transparantie en controle.

Voor de gemeente Roosdaal worden al deze bekendmakingen gepubliceerd op :

https://roosdaal.meetingburger.net

Concreet vindt u hier terug:

 • Voor de vergaderingen van de Gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

  • de agenda met per agendapunt een bondige omschrijving van de inhoud
   • 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering
  • de notulen: een volledig overzicht met de integrale tekst van de genomen besluiten
   • in principe kort na de eerstvolgende vergadering (notulen moeten steeds goedgekeurd worden tijdens de eerstvolgende vergadering)
  • het audioverslag: de volledige geluidsopname van deze vergaderingen
 • Voor de vergaderingen van het Schepencollege en van het Vast Bureau (OCMW):
  • de besluitenlijst van de goedgekeurde besluiten met  bondige omschrijving van de inhoud
   • zo snel mogelijk - en uiterlijk 10 kalenderdagen - na de vergadering.

https://roosdaal.meetingburger.net

 

 

Raadzaal gemeente Roosdaal

Door de integratie van het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - bij de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 - fungeert de gemeenteraad ook als raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De gemeenteraad beschikt over een "huishoudelijk reglement van de gemeenteraad" dat de laatste keer werd geactualiseerd op 19 december 2019.

Op 4 januari 2019 werd de gemeenteraad voor de periode 2019 - 2025 geïnstalleerd. De gemeenteraad bestaat uit 4 fracties:

 • CD&V : 11 verkozenen
 • N-VA: 7 verkozenen
 • Groen : 2 verkozenen
 • Roosdaal-anders: 1 verkozene

Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt vanaf 1 januari 2020 waargenomen door de heer Koenraad Muyldermans (CD&V). In 2019 was de heer Dirk Evenepoel (Roosdaal-anders) de voorzitter van de gemeenteraad.

De volledige lijst van gemeenteraadsleden (met hun contactgegevens) vindt u terug op de pagina "contactgegevens" (filteren op "gemeenteraad")

Agenda

De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad wordt steeds 8 kalenderdagen op voorhand gepubliceerd op de website (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)

Zolang de Covid-veiligheidsmaatregelen van kracht blijven, vergaderen de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn online via Microsoft Teams, deze vergaderingen kunnen live gevolgd worden via een livestream op https://www.youtube.com/channel/UCo8W0xTjbPtTT0cQyjExHrA 

Verslagen 

De lijst met de beknopte omschrijving van de goedgekeurde besluiten wordt steeds binnen de 10 kalenderdagen na de vergadering gepuliceerd op de website, na goedkeuring tijdens de eerstvolgende raadsvergadering worden ook de notulen / zittingsverslagen gepubliceerd (klik hier om Meeting.Burger te bezoeken waar agenda's en verslagen gepubliceerd worden)