Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto bewegwijzering

De aanvraag gebeurt altijd via de technische dienst.

Technische dienst
Tel.: 054 89 13 30
E-mail: technischedienst@roosdaal.be

Je bezorgt ons, schriftelijk, volgende gegevens:

 • je contactgegevens
 • een motivering waarom je wegwijzers wenst te plaatsen
 • een plan waarop aangeduid staat waar je wegwijzers wil plaatsen
 • het opschrift dat op het bord zal komen te staan

Gemeentewegen
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft een toelating of een gemotiveerde weigering.
De aanvrager moet de wegwijzers zelf aankopen en plaatsen. De wegwijzers moeten conform zijn met de Ministeriele omzendbrief. De kleuren en afmetingen van de borden liggen vast.

Gewestwegen (N8 Ninoofsesteenweg en N285 Assesteenweg)
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft advies. De wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer, geeft een toelating of een gemotiveerde weigering.
De wegbeheerder levert, plaatst en onderhoud de wegwijzers zelf.

 • Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. (Lees meer over de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan op de website Vlaanderen, departement mobiliteit en openbare werken.)
 • In 2004 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt voor Roosdaal. Download het mobiliteitsplan 2004 (35,3 MB).
 • In 2009 werd dit via een sneltoets bevestigd (spoor 2, enkele thema’s verder uit te diepen)
 • In de periode vanaf 2012 werden enkele thema’s verder uitgediept (bijvoorbeeld het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk).
 • In 2019 wijzigde Vlaanderen het mobiliteitsbeleid met een ambitieuze visie op ‘basisbereikbaarheid’ en o.a. de oprichting van vervoerregio’s. Mobiliteit is immers een thema dat vaak de gemeentegrenzen overschrijdt. Lees meer over de Vlaamse mobiliteitsvisie ‘basisbereikbaarheid’ (www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid)

  Toch wil de gemeente Roosdaal ook inzetten op lokale mobiliteit, maar niet via een klassiek (nieuw) mobiliteitsplan omdat dat te vaak resulteert in een eenvoudige, beschrijvende oplijsting van verkeersstromen en cijfers enerzijds en anderzijds te veel focust op gemotoriseerd verkeer. Daarom kiest de gemeente Roosdaal voor de opmaak van een wandel- en fietsbeleidsplan met als doel een duidelijke visie voorop te stellen en (vooral) dit te vertalen in concrete acties of projecten op het terrein met als achterliggend doel de ‘actieve’ weggebruiker (‘stapper, trapper’) in Roosdaal te stimuleren. Dit alles op korte en lange termijn met de ambitie om polen in de gemeente (dorpscentra, gemeentehuis, koetshuis, sport- en cultuurcentra, scholen, mobipunten, …) te verbinden via veilige trajecten te voet (Stappers), met de fiets (Trappers), het Openbaar vervoer en de wagen (Personenvervoer). Het STOP-principe zal hierbij centraal staan. Roosdaal benoemt dit wandel- en fietsbeleidsplan voortaan als “zacht mobiliteitsplan”. In 2019 werd onderzocht (marktverkenning) hoe hieraan het beste vorm kon gegeven worden.

 • In 2020 werd mobiliteitsbureau A2Bmobility aangesteld voor de opmaak van dit zacht mobiliteitsplan Roosdaal (zmr). Verschillende fasen, waarin o.a. burgerparticipatie, een focusgroep, … moeten na een doorlooptijd van 1 tot 2 jaar resulteren in het zacht mobiliteitsplan Roosdaal (zmr) met een duidelijke vooropgestelde visie en een vertaling in concrete acties of projecten op het terrein (prioriteitenlijst) met als achterliggend doel de ‘actieve’ weggebruiker (‘stapper, trapper’) in Roosdaal te stimuleren.

Mobiliteit wordt in onze huidige samenleving een steeds belangrijker thema. Het verkeer wordt alsmaar drukker, parkeren wordt steeds moeilijker tot vaak onmogelijk, tijdens onze verplaatsingen komen we steeds vaker in files terecht, ...

Sinds 2017 heeft de gemeente Roosdaal een deskundige mobiliteit aangeworven om ook in onze gemeente de nodige aandacht te besteden aan de mobiliteitsproblematiek. Tijdens grote wegen- en infrastructuurwerken, tijdens lokale evenementen ... is het belangrijk dat mobiliteit niet uit het oog wordt verloren. Een gestructureerde aanpak en overleg met buurtbewoners en omliggende gemeenten helpen vaak om problemen te voorkomen.

 

krul contactDienst Mobiliteit

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 42
mobiliteit@roosdaal.be

 

Openbaar vervoer

Met de bus (De Lijn)

 • Lijn 126: snelbus Brussel, Ninove (enkel voor Pamel)
 • Lijn 127: Brussel, Liedekerke, Ninove (voor Pamel kerk, Strijtem kerk, Borchtlombeek kerk)
 • Lijn 128: Brussel, Ninove (voor Pamel en Strijtem)

Meer info: www.delijn.be of de Lijninfo: 070 220 200

Met de trein

 • Neem de trein tot Liedekerke. Vanuit Liedekerke is er aansluiting met de bus naar Borchtlombeek dorp (buslijn 335) en Pamel- en Ledebergdorp (buslijn 625).
 • Neem de trein tot Ninove. Vanuit Ninove centrum is er aansluiting naar de dorpscentra van Roosdaal via buslijn 126, 127, 128.

Meer info: www.nmbs.be of tel: 02 528 28 28

 

Parkeerschijf verplicht

In de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat geldt een beperkte parkeertijd.

Voor niet-bewoners en bewoners zonder bewonerskaart geldt hier een parkeerregeling met tijdsduurbeperking. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 uur tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen. Met een geldige parkeerschijf kan men 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf.

Parkeerschijf niet gelegd? Parkeertijd verstreken? Wanneer we vaststellen dat er geen parkeerschijf gelegd werd of dat de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is en men de parkeerplaats nog niet verlaten heeft dient er een retributie van 25,00 euro per dag dat het voertuig er staat betaald te worden.

Het gemeentebestuur wil het langparkeren in de blauwe zone zoveel mogelijk ontmoedigen.

Inwoners van de blauwe zone kunnen een bewonerskaart aanvragen. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht. Een bewonerskaart kan je aanvragen aan het loket van de technische dienst op het gemeentehuis.

De bewonerskaart wordt afgeleverd onder de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager woont in de blauwe zone;
 • De aanvrager is in het bevolkingsregister van de gemeente Roosdaal ingeschreven op het adres waarvoor de bewonerskaart aangevraagd wordt en de aanvrager is op dit adres gedomicilieerd;Het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd is ingeschreven op dit adres;
 • Als het gaat om een firmawagen legt de aanvrager het ‘attest firmawagen’ voor. (attest te bekomen aan het loket van de technische dienst op het gemeentehuis).
 • De aanvrager moet een in België geldig (voorlopig) rijbewijs voor een voertuig van de betreffende categorie hebben.

Er kunnen maximaal twee voertuigen vermeld worden op de bewonerskaart. Beide nummerplaten zullen worden vermeld op één bewonerskaart.

Volgende documenten moet je meebrengen:

 • Het inschrijvingsbewijs van je wagen (deel I met de naam van de houder bij de inschrijving);
 • Je identiteitskaart;
 • Je rijbewijs;
 • Voor een firmawagen: het ingevulde ‘attest firmawagen’.

Voor het bekomen van een bewonerskaart dient er een retributie van € 24,00 betaald te worden. De retributie is deels verschuldigd bij de aanvraag per volledige maand binnen het jaar.

Hoe gebruik je je bewonerskaart?

Leg je bewonerskaart goed zichtbaar in het voertuig achter de voorruit. Het kenteken en de geldigheidsduur moeten goed leesbaar zijn.

De bewonerskaart is jaarlijks vernieuwbaar.

Fietslaadpaal

Sinds 2012 biedt de gemeente Roosdaal aan de ingang van het gemeentehuis een fietslaadpaal aan voor elektrische fietsen, die gratis gebruikt kan worden.

De gemeente Roosdaal stimuleert hiermee het gebruik van de (elektrische) fiets. De laadpaal staat aan het gemeentehuis, vlakbij de kerk en in het winkelcentrum. De gemeente heeft van de firma 'Raepsaet product design bvba' uit St. Katherina Lombeek, een gekend engineeringbureau voor de industrie, de eer gekregen er eentje gratis te zetten voor het grote publiek.

De evolutie naar een CO2-neutraler leven is ingezet. Is de elektrische fiets een waardig alternatief voor de auto voor verplaatsingen binnen Roosdaal en heuvelachtige omgeving? Roosdaal bereidt in ieder geval de komende periode voor waarin meer en meer duurzame energie zal worden opgewekt en verbruikt en we zeggen dus volmondig JA!. En niet vergeten : "Fietsen is gezond en met de fiets vervuil je niets"