Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De dienst burgerzaken omvat de diensten "bevolking" en "burgerlijke stand".

De dienst beheert het gemeentelijk bevolkingsregister en is verantwoordelijk voor heel wat administratieve taken waarmee het leven van elke burger verweven is. De dienst behandelt ook de dossiers van niet-Belgen die in het vreemdelingen- en het wachtregister zijn ingeschreven. Ook de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen behoren tot het takenpakket van de dienst.

Verder houdt de dienst de registers van de burgerlijke stand waarin gegevens zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding, erkenning, adoptie en nationaliteitsaanvragen geakteerd worden. De dienst stelt verder ook het huwelijksdossier samen en beheert o.a. de concessieaanvragen op de begraafplaatsen.

Aan het loket van de dienst kan u tevens terecht voor de aankoop van huisvuilzakken.

 

De dienst personeel beheert de personeelsdossiers van alle gemeentelijke personeelsleden.

De personeelsdienst behartigt alle personeelsaangelegenheden, gaande van de aanwervingen (organisatie van de selectieprocedures en onthaal), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie (functionele loopbaan, plannings- en functioneringsgesprekken, evaluaties, bevorderingsprocedures, contractaanpassingen, vorming, ...), tot het verlaten van het gemeentebestuur (pensionering, einde contract, ontslag, ...).

De dienst houdt daarnaast voor alle personeelsleden talrijke administratieve gegevens bij en verwerkt ze ook (vakantie, ziekte, vormingsuren, overuren, bijzondere prestaties, arbeidsongevallen, tijdsregistratie, toegangscontrole, ...).

De dienst secretariaat is verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding en verwerking van alle zittingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de raadscommissies. Dit omvat het opmaken van de agenda, het uitnodigen van de leden en het opstellen van de notulen, de verslagen en de uittreksels van de verschillende zittingen. Verder zorgt de dienst voor het administratief beheer van de besluiten van burgemeester en de gemeentesecretaris.

Het secretariaat behandelt o.a. ook de deelname aan samenwerkingsverbanden, de verzekeringsdossiers, de inkomende en uitgaande post, ...

ICT

Door de steeds toenemende digitalisering, neemt het belang van de dienst ICT nog steeds toe. Steeds meer gemeentelijke taken verlopen geautomatiseerd, dit vraagt ook steeds meer van de gemeentelijke ICT-infrastructuur.

De dienst ICT volgt het informaticabeleid op (helpdesk, netwerk-, hardware- en softwarebeheer, externe contacten met leveranciers, projectbegeleiding, programmeren, ...) en begeleidt het gemeentebestuur bij het nemen van strategische beslissingen.

 

De dienst  ruimtelijke ordening zorgt voor de opmaak en herziening van het ruimtelijk structuurplan en de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en behandelt stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen.

Ook bouwovertredingen worden hier vastgelegd en opgevolgd.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

 Veel mensen en niet in het minst de jongeren zijn zeer gevoelig voor milieu- en natuurwaarden en voor het behoud ervan. In bevragingen van bevolkingsgroepen over wat hen nauw aan het hart ligt staat milieu bovenaan de lijst van de prioriteiten. 

Het verlangen om milieubewustzijn om te zetten in milieugedrag is bij veel mensen groot en de frustratie dit niet te kunnen doen door gebrek aan milieuvriendelijke alternatieven is soms hevig.  Gezonde lucht, proper water, een leefbare omgeving en voldoende natuur in de buurt: dit hoeft geen utopie te zijn maar zijn de basisbehoeften en –rechten van elke inwoner. 

De gemeente draagt hierbij een grote verantwoordelijkheid.  Zelfs met minder geld en personeel kan er op lokaal niveau vlak veel gebeuren voor een beter milieu en een sterkere natuur.

Voor de realisatie van deze doelstellingen is het uitvoeren van een aantal projecten nodig. Daarom is het belangrijk dat mensen positief staan tegenover bepaalde maatregelen en zelf ook oplossingen en verbeteringen kunnen voorstellen.  De problemen waarmee we geconfronteerd worden zijn soms zo complex dat alle input welkom is.

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Gemeenschapswachten hebben geen politionele bevoegdheid. Wel gaan zij dagelijks de straat op om de veiligheid en leefbaarheid van uw buurt te verbeteren. Zij proberen zoveel mogelijk alle vormen van kleine criminaliteit te voorkomen en onveilige situaties in het straatbeeld te verhelpen.

Daarbij staan ze steeds ter beschikking van de burger: spreek hen aan en ze zullen proberen u verder te helpen.

Enkele belangrijke taken:

  • Mensen aanspreken rond het proper houden van de gemeente (zwerfvuil, hondenpoep, ...).
  • Melden van onveilige situaties aan politie en gemeentelijke diensten
  • Informatie geven: de weg wijzen, uitleg geven over preventieprojecten
  • ...