landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Terug naar Inname openbaar domein

Veel gestelde vragen

 • Waarom moet ik dit uiterlijk 14 dagen op voorhand aanvragen?
  • In heel Roosdaal zijn er dagelijks verschillende innames van het openbaar domein. Om conflicten tussen innames onderling te vermijden is het belangrijk tijdig de aanvraag in te dienen. Indien nodig is er dan nog voldoende tijd om bij te sturen of afspraken te maken met de aanvrager(s). Soms is er (ernstige) hinder voor het verkeer, moeten bussen van De Lijn tijdelijk omrijden of kan er een veiligheidsprobleem ontstaan. De verschillende gemeentelijke diensten (mobiliteit, politie, burgemeester, ...) analyseren de aanvragen en verzorgen indien nodig de communicatie (De Lijn, hulpdiensten, afhaalophaling, bericht op de website, ...). Daarom is het belangrijk de aanvraagtermijn te respecteren.

 • Kan ik een aanvraag verlengen?
  • Dat kan. Een verlenging dien je uiterlijk 3 dagen op voorhand aan te vragen via je persoonlijke portaal (dat heb je vanaf je een eerste keer een aanvraag hebt ingediend). Daar vind je een knop "verlenging aanvragen".

 • Ik wil een aanvraag indienen maar de startdatum van de inname is minder dan 14 kalenderdagen op voorhand. Wat nu?
  • Jammer. Organiseer je inname openbaar domein op een latere datum en dien je aanvraag tijdig in.
   Maar soms kan het handiger: gaat het om een eenvoudige aanvraag parkeerverbod (bv bij een verhuis), dan kan je al heel wat bereiken door even aan te bellen bij de buurtbewoners (of een briefje in de brievenbus) met een vriendelijk verzoek de parkeerplaatsen die dag vrij te houden. Op die manier hoef je geen parkeerverbodsborden te plaatsen en hoef je dus geen aanvraag te doen. Is je inname meer dan dat? Dan dien je de 14-dagentermijn te respecteren.

 • Mag ik eigen parkeerverbodsborden plaatsen?
  • Neen. De gemeente plaatst steeds de parkeerverbodsborden (uitgezonderd bij aannemers bij grotere werken), tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. Let wel: wie de borden ook plaatst: je hebt steeds een signalisatievergunning nodig. Een parkeerverbod dient dus steeds in je aanvraag inname openbaar domein opgenomen te worden.

 • Ik heb toch nog een vraag/probleem. Waar kan ik terecht?
  Dienst Mobiliteit
  Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal 
  054 89 13 42
  mobiliteit@roosdaal.be  

Terug naar Inname openbaar domein

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning bundelt voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning tot één unieke vergunning.

Samen met de omgevingsvergunning zal er ook heel wat papierwerk verdwijnen, want een omgevingsaanvraag verloop volledig digitaal, tot en met de handtekening via het omgevingsloket.

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken: het bouwen van een huis, het realiseren van een project, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een perceel een andere functie geven, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen of mogelijk ook voor het bouwen van een garage of een tuinberging.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Om verschillende redenen kan het nodig zijn om tijdelijk een deel van het “openbaar domein” (rijweg, voetpad, openbare parking, …) in te nemen om er goederen en materialen op te stallen: plaatsen van een container bij afbraak- of tuinwerken, plaatsen van een bouwkraan of werfkeet, plaatsen van stellingen aan een gevel, … Meestal dient hiervoor ook verkeerssignalisatie te worden geplaatst en heeft u een signalisatievergunning nodig (zelfs bij een eenvoudig parkeerverbod).

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare veiligheid, de rust en de reinheid van het openbaar domein en doet er dan ook alles aan om de tijdelijk ingebruikname van het openbaar domein zo goed mogelijk te organiseren. Hiertoe is het belangrijk dat elke tijdelijke ingebruikname – zelfs voor 1 dag – ruim op tijd en uiterlijk 14 kalenderdagen op voorhand wordt aangevraagd via dit formulier.

Wat kost het?

Tot en met 5 kalenderdagen is de ingebruikname gratis, vanaf de 6e kalenderdag wordt een gemeentelijke retributie van 12,50 euro aangerekend per kalenderdag (in toepassing van het “gemeentelijk retributiereglement voor het in gebruik nemen van het openbaar domein” goedgekeurd door de Roosdaalse gemeenteraad op 24 november 2016)

Signalisatie

Start je aanvraag hier

Opmerking: Sinds 25 september 2019 gebruikt de gemeente Roosdaal een nieuwe software (met nieuw aanvraagformulier). U dient zicht hiervoor eenmalig te registreren.

Hoe werkt het?

 1. Via de link hierboven dien je een aanvraag in (uiterlijk 14 kalenderdagen op voorhand).
 2. Na het indienen wordt je aanvraag behandeld.
 3. Je aanvraag wordt geweigerd of goedgekeurd. Je krijgt hiervan automatisch bericht via e-mail.
 4. Bij goedkeuring
  • van een gratis inname krijg je automatisch via e-mail ook je vergunning toegestuurd.
  • van een betalende inname krijg je via e-mail een betalingsverzoek. Na (online) betaling wordt je vergunning automatisch via e-mail toegestuurd.

Heb je geen pc of internet? Dan kan je terecht aan het loket van de technische dienst tijdens de openingsuren.

Gewestwegen

Bij de inname van het openbaar domein op de gewestwegen (in Roosdaal is dat de Ninoofsesteenweg (N8) en de Assesteenweg (N285)) dient de vergunning eveneens aangevraagd te worden bij agentschap wegen en verkeer via wegen.vlaamsbrabant.districthalle@mow.vlaanderen.be  

Veel gestelde vragen

Een stedenbouwkundige inlichting (ook wel stedenbouwkundige uittreksel genoemd) is een informatief uittreksel uit het plannenregister en vergunningenregister.

Het uittreksel geeft meer informatie over onder andere de zonering waarin het perceel gelegen is. Het geeft aan of het perceel gelegen is in een BPA, verkaveling en welke voorschriften hier eventueel aan verbonden zijn.

De inlichtingen zijn informatief en hebben geen bindende waarde.

De dossierkosten bedragen 100,00 euro per niet-aansluitend perceel.

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Wil je graag een bouwgrond of een bestaande woning kopen in Roosdaal, dan wil je natuurlijk niet over 1 nacht ijs gaan. Het wordt wellicht één van je belangrijkste aankopen ooit, dus wil je ook absolute zekerheid.

De mogelijkheden tot het bouwen op een grond of het verbouwen van een woning worden bepaald door de ligging ervan. Het gewestplan, een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bestaande verkavelingsvergunning, ... : op verschillende manieren kunnen voorwaarden vastgelegd zijn die een invloed kunnen hebben op jouw plannen. De "Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen en verkavelen" legt eveneens een aantal algemene stedenbouwkundige regels vast. Bij de dienst Ruimtelijke Ordening (technische dienst) kan je hierover alle nodige inlichtingen bekomen.

Zijn er voor een perceel geen stedenbouwkundige voorschriften, dan kan je bij het gemeentebestuur altijd een voorontwerpschets van de geplande werken voorleggen. Die documenten kunnen ter advies worden voorgelegd aan de gemachtigde ambtenaar. Op die manier kan deze groen of rood licht geven voor het verder uitwerken van een ontwerp. Wens je nog meer zekerheid, bijvoorbeeld om de grond te kunnen verkopen, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Je hebt plannen: een bouwgrond kopen, je bestaande woning verbouwen, een veranda aanbouwen, een tuinhuis plaatsen, en zwembad aanleggen, bomen rooien?

Als je een concreet project hebt kan je een afspraak maken met een medewerker van de dienst Ruimtelijke Ordening. Je krijgt er advies betreffende de stedenbouwkundige voorwaarden voor jouw plannen, de bouwvoorschriften van jouw perceel of woning.

In sommige gevallen is er een vrijstelling van vergunning, dit hangt ervan af welke bouwwerken je gaat uitvoeren en waar het goed gelegen is.

Klik hier voor meer informatie over werken vrijgesteld van vergunning op de website www.ruimtelijkeordening.be

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Indien u voor een bepaald perceel een specifiek project of concrete bouwplannen in gedachten heeft maar u bent niet zeker of uw plannen kunnen gerealiseerd worden, is het aangewezen een stedenbouwkundig attest aan te vragen. U hoeft geen eigenaar te zijn van het perceel waar u de werken wil uitvoeren.

Bij de aanvraag dienen plannen gevoegd te worden die het mogelijk maken uw geplande werken voldoende in te schatten. De plannen hoeven niet uitgewerkt te zijn door een architect. Normaal volstaat een schetsontwerp. De bij de aanvraag ingediende gegevens moeten correct zijn. Het afgeleverde attest zal later immers dienen bij de beoordeling van de stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag.

Het stedenbouwkundig attest bevat een gedetailleerde bestemming van het perceel en geeft aan of de geplande werken al dan niet kunnen uitgevoerd worden. Dit attest blijft geldig gedurende twee jaar vanaf het ogenblik van uitreiking.

De dossierkost voor een stedenbouwkundig attest bedraagt 30,00 euro.

Klik hier voor meer informatie over het stedenbouwkundig attest op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

 

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.  Het attest dat de overheid afgeeft spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.  Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Klik hier voor meer informatie over het planologisch attest op de website www.ruimtelijkeordening.be

 

 

krul contactDienst Ruimtelijke Ordening

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 30
ruimtelijkeordening@roosdaal.be