landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wanneer mag u volmacht geven/zich verontschuldigen? Wat moet u dan voorzien?

Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

U hebt steeds een ingevuld volmachtformulier nodig en een attest.

 1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
  Nodig: medisch attest;
   
 2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen
  1. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  2. die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden.
 3. Nodig: attest van de werkgever;
   
 4. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen.
  Nodig: attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de je in het bevolkingsregister bent ingeschreven;
   
 5. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert.
  Nodig: attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
   
 6. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden.
  Nodig: attest van de religieuze overheid
   
 7. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven.
  Nodig: attest van de onderwijsinstelling;
   
 8. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord.

  Nodig: attest dat door de burgemeester of gemachtigde. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming. Bij verklaring op erewoord bent u verplicht een volmacht te geven. U kan zich niet laten verontschuldigen.