Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen - archief 2017

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2018

13 december 2017 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 30 november 2017

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 30 november 2017 door de gemeenteraad werden goedgekeurd:

19 september 2017 - openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing/verlegging en nieuwe rooilijn voor gedeelten van voetweg nr. 54 en 55 (deelgemeente Pamel), gedeelten begrepen tussen de Hoog-, Profetenstraat en de Pinijzekets.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 25 september 2017 tot en met 25 oktober 2017.

Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 26 oktober 2017.

29 augustus 2017 - Bekendmaking retributiereglement voor het kunstgrassportveld van het Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal

besluit van 30 mei 2017 van de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal houdende goedkeuring van het reglement voor het gebruik van het ‘Kunstgrasveld Pamel-centrum’

11 augustus 2017 - besluit van de deputatie Vlaams-Brabant van 6 juli 2017 houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg 54

pdf Klik hier om het integrale besluit te bekijken

20 juni 2017 - Besluit van de gemeenteraad van 1 juni 2017 houdende goedkeuring van het belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard(omgevingsvergunning) voor de aanslagjaren 2017-2018

besluit van 1 juni 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard(omgevingsvergunning) voor de aanslagjaren 2017-2018

21 april 2017 - bekendmaking beslissing plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot een planologisch attest voor de bvba Devriendt te Roosdaal

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat op verzoek van de dienst Mer van de Vlaamse Overheid, departement Omgeving, in uitvoering van de verplichting die volgen uit de omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007,

De screeningsnota en de beslissing dat er geen plan-MER nodig is omdat werd aangetoond dat het voorgenomen plan (uitbreiding van loods binnen de bedrijfszone) geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen,

ter inzage ligt, gedurende de periode van vrijdag 21 april 2017 tot en met maandag 22 mei 2017, op de milieudienst van de gemeente Roosdaal tijdens de openingsuren of raadpleegbaar is op de website www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL17039).

15 februari 2017 - besluit van de deputatie Vlaams-Brabant van 26 januari 2017 houdende gedeeltelijke afschaffing van voetweg 26

  pdf Klik hier om het integrale besluit te bekijken

7 februari 2017 - ontwerp onteigeningsplan - RUP Belle-Alliance bis (2)

Het ontwerp van het onteigeningsplan RUP Belle-Alliance bis (2) werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2017 en ligt voor iedereen ter inzage bij de technische dienst van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal van 13 februari 2017 tot en met 27 februari 2017.

Bezwaren of opmerkingen dienen, ten laatste op 27 februari 2017, schriftelijk bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal.

(openingsuren gemeentehuis: elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur, dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur.)

7 februari 2017 - begrotingswijziging nr. 1 van de brandweerzone Vlaams-Brabant West

In uitvoering van artikel 90 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, brengt het college van burgemeester en schepenen eenieder ter kennis dat de begrotingswijziging nr. 1 van 2017 van de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter inzage ligt van de bevolking op het gemeentesecretariaat, tijdens de gebruikelijke openingsuren.

1 februari 2017 - Openbaar onderzoek voetweg nr. 54

Het college van burgemeester en schepenen maakt in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 (organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen) aan de bevolking bekend dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt naar de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 54 (deelgemeente Pamel) gedeelte begrepen tussen de Hoogstraat en de Ledebergstraat - percelen Roosdaal (Pamel) 1ste afdeling, sectie C nr. 527 n5, 527 p3 en 527 f2.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage op de technische dienst – afdeling openbare werken - Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal elke voormiddag van 8u30 tot 12u00, dinsdagavond van 18u00 tot 19u30 en woensdagnamiddag van 13u00 tot 16u00.

Het openbaar onderzoek loopt van 13 februari 2017 tot en met 14 maart 2017.
Al wie betreffende dit dossier bezwaren of opmerkingen heeft kan die schriftelijk overmaken aan het gemeentebestuur uiterlijk vóór 15 maart 2017.  

3 januari 2017 - bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 21 december 2016 houdende vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en van de aanvullende personenbelasting voor het jaar 2017