landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Documentenloket

In deze lijst kan u op een eenvoudige manier snel navigeren naar de documenten die u zoekt:

  • in de 1e kolom kan u met de pijltjes in de bovenste rij de lijst alfabetisch sorteren (oplopend op aflopend) of u kan (een deel van) de naam intypen in veld en de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten
  • ook de 2e kolom kan alfabetisch gesorteerd worden (oplopend of aflopend)
  • in het zoekveld in de rechterbovenhoek kan u een (deel van) een zoekterm ingeven, de lijst wordt meteen gefilterd naar de overeenstemmende resultaten (als u bvb. "jeu" ingeeft, worden enkel nog de documenten getoond met "jeu" in de omschrijving, bvb. "jeugdsubsidies"
Type Omschrijving
Belastingsreglement Belasting tweede verblijven
Belastingsreglement Belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) - Aanpassing
Belastingsreglement Verhaalbelasting op de verwerving van de wegbedding
Belastingsreglement Belasting op de verplichte afname van gemeentelijke restafvalzakken (aanvulling besluit van 29 januari 2015)
Aangifteformulier Aangifte belasting op de aanplakborden
Aangifteformulier Aangifte belasting op de tweede verblijven
Aangifteformulier Aangifte huis-aan-huis drukwerk
Aanvraagformulier Activiteit in publiek toegankelijke tenten
Aanvraagformulier Toelating tot afsteken vuurwerk
Aanvraagformulier Beleidssubsidie sportvereniging
Aanvraagformulier Erkenning Roosdaalse verenigingen
Aanvraagformulier Gebruik foorkasten
Aanvraagformulier Gebruik uitleendienst
Aanvraagformulier Huur Turnzaal-Lombeekkring-Raadzaal
Aanvraagformulier Huur zaal Kattem
Aanvraagformulier Impulssubsidie sportvereniging
Aanvraagformulier Kadervorming jeugdwerk
Aanvraagformulier Kandidatuur vrijwilliger kinderopvang-redder
Aanvraagformulier Kapmachtiging (website Vlaanderen.be)
Aanvraagformulier Natuurvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Projectsubsdie jeugdwerk
Aanvraagformulier Reistoelating minderjarig kind
Aanvraagformulier Reservatie kunstgrasveld centrum Pamel
Aanvraagformulier Speelstraten - bewonersenquete
Aanvraagformulier Speelstraten - evaluatieformulier
Aanvraagformulier Speelstraten - aanvraag
Aanvraagformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Aanvraagformulier Subsidie jeugdwerkinitiatieven
Aanvraagformulier Subsidie aanleggen hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening
Aanvraagformulier Subsidie aanplanten en onderhoud kleine landschapselementen
Aanvraagformulier Subsidie sportkampen
Aanvraagformulier Toelating activiteiten en inrichtingen
Aanvraagformulier Toetreding Roosdaalse Sportraad
Aangifteformulier Subsidie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) - verslagformulier
Aanvraagformulier Vlarem Klasse 1 of 2 milieuvergunningsaanvraag
Aanvraagformulier Werkingssubsidie cultuur
Belastingsreglement Aanplakborden (2013-2018)
Belastingsreglement Bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Belastingsreglement Bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen
Belastingsreglement Huis-aan-huis verspreiding van niet -geadresseerde drukwerken
Belastingsreglement Leegstaande gebouwen en woningen
Belastingsreglement Mobiele reclamepanelen
Belastingsreglement Weghalen van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipienten
Belastingsreglement Afleveren rijbewijzen en soortgelijke stukken
Belastingsreglement Afleveren administratieve stukken
Belastingsreglement Huisvuilzakken
Belastingsreglement Aanvullende personenbelasting 2018
Belastingsreglement Gemeentelijke opcentiemen 2018
Belastingsreglement Belasting op het niet-realiseren van de maximale afkoppeling van hemelwater
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Info Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - Bijlagenbundel
Info Protocolakkoord GAS gemengde inbreuken
Info Catalogus uitleendienst
Info Competentiegids
Info Milieu - Kleine landschapselementen - lijst van de geubsidieerde planten
Info Milieu - afvalgids 2018
Info Milieu - sorteerinfo Fostplus
Info Organiek reglement van de vaste commissie van advies AGB Roosdaal
Info RUP Pamel Centrum - Grafisch plan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)RUP Pamel Centrum - Bestaande feitelijke toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Bestaande juridische toestand (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Onteigeningsplan (maart 2016)
Info RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015RUP Pamel Centrum - Herziening toelichting MER voorschriften 16-09-2015
Info Speelstraten - afsprakennota
Info Welzijnsgids Roosdaal 2016-2018
Info Sportelgids 2017-2018 voor 50-plussers
Info Jeugdsportgids Pajottenland
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (bedrijf)
Melding Vlarem Klasse 3 exploitatie of verandering van een inrichting (woon)
Melding Vlarem overname van een vergunde inrichting
Melding Vlarem kleine verandering
Politiereglement Openbare orde en veiligheid
Politiereglement Verwijderen afvalstoffen
Politiereglement Bestrijden eikenprocessierups
Politiereglement Openbare overlast
Politiereglement Stilstaan en Parkeren
Premie Geboorte- en adoptiepremie
Premie Huwelijksjubilarissen
Reglement Cultuurcheques
Reglement Begraafplaatsreglement
Reglement Huishoudelijk reglement vakantiespeelplein Zeppelin
Reglement Jeugdsubsidies werkjaar 2016 - 2017
Reglement Beleidssubsidie sportverenigingen
Reglement Erkenning Roosdaalse verenigingen
Reglement Gebruik kunstgrasveld centrum Pamel
Reglement Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen en verkavelen
Reglement Impulssubsdie sportverenigingen
Reglement Speelstraten
Reglement Milieu subsidie aanplanten van kleine landschapselementen en fruitbomen
Reglement Subsidie milieu- en natuurprojecten
Reglement Subsdie GROS (Gem. Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
Reglement Milieu subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen
Reglement Milieu subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen en knotten van bomen
Reglement Subsidie voor sportkampen
Reglement Subsidie cultuurprojecten
Reglement Subsidie socio-culturele verenigingen
Retributiereglement Deponeren van afvalstoffen op het containerpark (2015 ev)
Retributiereglement Geleverde prestaties door gemeentepersoneel (2015ev)
Retributiereglement Ophalen grof vuil, snoeihout, papier en karton (2018 ev)
Retributiereglement Werken aan de nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2017-2019)
Retributiereglement Begraafplaatsen
Retributiereglement Kunstgrasveld centrum Pamel
Retributiereglement Tijdelijke inname openbaar domein
Retributiereglement Busvervoer muziekacademie
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school
Retributiereglement Leerlingenvervoer van en naar de school - vaststelling tarieven
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiespeelpleinwerking
Belastingsreglement Aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning)
Retributiereglement Voor- en naschoolse kinderopvang en vakantiespeelpleinwerking - vaststelling tarieven
Reglement Gemeentelijke uitleendienst
Reglement Gemeentelijke zalen
Retributiereglement Gemeentelijke zalen